На околната среда
ИмеНа околната среда
страница4/5
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер0.73 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.zlataritsa.net/doc/Programi/Programa_okolna_sreda.doc
1   2   3   4   5

Естествения прираст в общината за периода 2001 – 2004 г. е показан на следващата таблица, като данните са към 31 декември на съответната година:


2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Златарица

общо

жени

общо

жени

Общо

жени

общо

жени

Ражда-емост

48

20

51

21

49

23

46

26

Смъртност

111

56

103

58

83

36

99

51

Естествен прираст

-63

-36

-52

-37

-34

-13

-53

-25Механичният прираст е колебаещ се, като в последните години е преобладаващо положителен, броя на заселванията и изселванията почти се изравняват. Данните за периода 2001 – 2004 г. са показани на следващата таблица:


2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Златарица

общо

жени

общо

жени

общо

жени

общо

жени

Заселени

203

100

225

110

109

50

152

81

Изселени

205

110

192

97

106

54

122

72

Механичен прираст

-2

-10

33

13

3

-4

30

9Възрастовата структура за 2004 година е както следва: в подтрудоспособна възраст – 17,2 %, в трудоспособна възраст – 51,9 %, в надтрудоспособна възраст – 30,85 %. За периода 2001 – 2004 г. структурата на населението по трудоспособност е показана на следващата диаграма:

Налага се изводът, че в последните една – две години се забелязва завишаване броя на населението във всяка една от групите. В сравнение със средните данни за страната като цяло – в подтрудоспособна възраст – 15,9 %, в трудоспособна възраст – 60,1 % и в надтрудоспособна възраст – 24 %, се вижда, че делът на подтрудоспособното население в общината е над средното за страната, делът на трудоспособното население е под средното за страната и делът на населението в надтрудоспособна възраст е по-голям от средния за страната.

На следващата диаграма е дадено разпределението по възрастова структура за общината, областта и страната като цяло за 2004 г.За периода 2001 – 2004 г. се забелязва относително постоянно разпределение на населението по пол. Жените са около 50,9 % от общия брой на населението в общината, като увеличеният им брой в надтрудоспособна възраст се компенсира от увеличения брой на мъжете в трудоспособна възраст.

По данни от 01.03.2001 г. етническият състав на населението включва: българи – 3830 души, турци – 761 души / 15,4 % /, роми – 83 души / 1,67 % / и други – 4,36 %. Малкият дял на ромското население не е достоверен, тъй като известна част от тях се самоопределят като българи и по-малко като турци. Представителите на различните етноси живеят в добри взаимоотношения и не съществуват сериозни междуетнически конфликти.

Данните за етническия състав към 01.03.2001 г. са представени в следващата таблица:


Общо


Етническа група

Не се само-определят


Непо-

казано

българска

турска

ромска

друга

Северен

централен район

1185390

1036670

94128

33471

9103

8357

3661

Област Велико Търново

293172

259099

22562

6064

2495

2014

938

Община Златарица

4948

3830

761

83

216

49

9


Броят на младите хора до 35 години следва общата за страната тенденция към намаляване спрямо общия брой на населението. За 2004 г. броят на младите хора до 35 г. е 1858 души / 38,42 % / спрямо 2003 г. – 1942 души /39,97 % /.

Като цяло по отношение на населението на общината се наблюдават негативни тенденции в естественото развитие на населението, намалена раждаемост, застаряване на населението и намаляване броя на младите хора, което съответства на общата тенденция за страната.


ЗаболеваемостСтруктурата на общата смъртност показва, че с най-висок относителен дял са пет класа болести:

-болести на органите на кръвообращението – 59% от общата смъртност;

-симптоми, признаци и недобре определени състояния – 20% от общата смъртност;

-злокачествени новообразования – 11%;

-травми и отравяния – 4,3% от общата смъртност;

-болести на дихателната система – 2.7% от общата смъртност.

Анализът на заболяемостта и смърността на населението в община Златарица показва масово разпространение на хроничните незаразни болести. Доказано е, че тези болести са свързани с 4 групи рискови фактори, от които около 48% са поведенчески /нездравословно хранене, тютюнопушене, ниска двигателна активност, затлъстяване и злоупотреба с алкохол/. Втората група са биологичните /генетични/ рискови фактори /повишен серумен холестерол, диабет, високо кръвно налягане/, а третата – психосоциалните, към които спадат лошите трудови условия, преумората, стресът, бедността, безработицата и множеството неблагоприятни последици, произтичащи от тях. Четвъртата група е на факторите на околната среда.


6. Социално-икономически фактори


6.1. Социален статус и благосъстояние


Един от показателите за реалните доходи на населението е средногодишната работна заплата на заетия персонал. За 2003 г. в общината тя е в размер на 2327 лв., като в обществения сектор е 2520 лв. и в частния сектор 1921 лв. В сравнение с предходните години се наблюдава увеличение, с изключение на 2003 г. спрямо 2002 г. За общината е характерно, че размерът на средната работна заплата е по висок в обществения сектор, отколкото в частния сектор. Всичко това е видно от следната таблица:


Средна работна заплата

Община Златарица

Общо

Обществен сектор

Частен сектор
2000 г.

1881

2113

1565
2001 г.

2040

2293

1723
2002 г.

2469

2883

1998
2003 г.

2327

2520

1921


Индексът на човешкото развитие за Община Златарица е 0.758.

Основен източник на доходи на домакинствата е работната заплата, следван от доходите от пенсии, от домашно стопанство и социални помощи. Анализът на източниците на доходи показва, че голям брой от семействата имат ниски доходи, като обикновенно средствата се използват за задоволяване на основните потребности от храна, консумативи, облекло и лекарства, а за спорт, отдих и развлечения почти не се отделят средства.


Динамиката на средногодишната работна заплата по години е следната:

Определени категории от населението на територията получават социални помощи. Броят на семействата, получили месечни социални помощи по чл.9 от ППЗСП през 2004 г. е 419, като разпределението по категории подпомагани е както следва: в подтрудоспособна възраст - 6 лица и семейства, в трудоспособна – 258 лица и семейства, в надтрудоспособна - 124 и подпомагани семейства на инвалиди - 31. Увеличения брой на подпомаганите е до 2001 г. след което поради реализирането на Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” броят на подпомаганите лица и семейства бележи намаление.

Броят на лицата и семействата, които са получили еднократни помощи по чл.16 от ППЗСП по години е: 2000 г. – 16; 2001 г. – 9; 2002 г. – 17; 2003 г. – 2 и 2004 г. – 5. През 2004 г. целеви помощи по чл.21 от ППЗСП за транспортно обслужване са получили 134 лица, като броят им е почти без промяна за последните четири години. Аналогична е ситуацията с помощите по чл.24 от ППЗСП за телефонни услуги – 49 лица. Получилите помощи за твърдо гориво са 549 лица и семейства, а за електроенергия - 214 лица и семейства.

Броят на децата, получаващи месечни помощи до завършване на средно си образование е 669 лица, спрямо 262 деца през 2003 г. Увеличението се дължи на факта, че от 2004 г. единствено Дирекция Социално подпомагане изплаща този вид помощи.

Етническият състав на подпомаганите лица в голяма степен включва представители на малцинствените групи. Почти всички от тях са с ниска степен на образование, не притежават квалификация и по тази причина не могат да си намерят постоянна работа. В резултат на изпълнението на Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” част от тях получи възможност да започне работа и да придобие трудови навици, но поради естеството на извършваната работа повечето не придобиха нужната квалификация, необходима за намирането на постоянна работа или започване на собствен бизнес.

Една от основните дейности при осъществяването на социалната политика включва оказване на социални услуги. Домашния социален патронаж е социална услуга, която е общинска дейност. Капацитетът на ДСП - Златарица е 60 абоната. За 2004 г. са обслужени средно около 40 лица, като от тях 4 са ветерани от войните.

Структурата на ДСП е определена с решение на Общински съвет според броя абонати и се състои от 7 служителя.

Друга форма на социални услуги в общината са разкритите клубове на пенсионера. На територията на община Златарица има четири клуба, като по един от тях са в гр. Златарица, с. Горско Ново село, с. Родина и с. Сливовица.

Клубовете имат за цел да организират социалните контакти и осигурят възможности за активен живот на пенсионерите.

През 2002 г. в град Златарица е открит Дом за стари хора с капацитет 25 места, след като МТСП утвърди проекта и програмата за неговата реализация. Изграден е с финансови средства от Фонда за регионални инициативи – 90 % и Община Златарица – 10 %. Персоналът се състои от 13 служители. Домът обслужва граждани – пенсионери на територията на цялата община. Построен е като обект от структурен тип, състоящ се от самостоятелни еднофамилни, едноетажни сгради и основна единица, съдържаща звената за обществено и културно обслужване, общежитие на част, решена като еднофамилни апартаменти. В схемата за бъдещо застрояване се предвиждат допълнителни еднофамилни къщи – редово застрояване и разширение на зоната за културен отдих.


6.2. Заетост и безработица


Средният списъчен брой на заетия персонал през 2003 г. е 738. Броят на заетите в общината за периода 2000 -2003 г. нараства (2003 г. спрямо 2000 г. със 189), но това е крайно недостатъчно.


В общината делът на заетите в частния сектор е 32,11 %, а в обществения сектор - 67,89 %.
Среден списъчен

брой зает персонал


Община Златарица


Общо


Обществен сектор


Частен сектор

2000 г.

549

318

231

2001 г.

581

323

258

2002 г.

573

306

267

2003 г.

738

501

237
Равнището на безработица в община Златарица е значително над средното за страната .


към 31.12

2000 г.


към 31.12

2001 г.

към 31.12

2002 г.

към 31.12

2003 г.

към 31.12

2004 г.


бр.%


бр.


%


бр.


%


бр.


%


бр.


%


Страната682792


17,86


662260


17,32


602524


16,27


500664


13,52


450566


12,16


Община

Златарица


730


32,63


915


40,90


666


31,68


691


32,87


534


24,40Нивото на безработица в % за страната, областта и общината към 31.12. по години е:Хората от етническите малцинствени групи имат най-големи проблеми с достъпа на пазара на труда.

Към 31.12.2004 г. равнището на безработица спрямо икономически активното население е 24,40 %, при 32,87 % към 31.12.2003 година. При сравнение на двата периода се вижда, че има намаление на равнището на безработица с 8,47 пункта. Такава тенденция на намаление има и спрямо предходните 2000, 2001 и 2002 г. В община Златарица икономически активното население е около 2100-2200 души. Регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда” към 31.12.2004 година са 534, от които мъже – 189 /35,39 %/ и жени – 345 /64,61 %/. Без квалификация са 401 души /75,09 % от общия брой безработни/. 153 са регистрираните безработни лица до 29 години в община Златарица, което е 28,65 % от общия брой безработни и има увеличение с 1,15 пункта спрямо предходния период /31.12.2003 г./.
П о к а з а т е л и

към

31.12.2003 г.

към

31.12.2004 г.


1. Общ брой безработни лица


2. Безработни лица до 29 години


3. Професионална структура на

безработните лица:

 • с работнически професии

 • специалисти

 • без квалификация


4. Образователна структура на

безработните лица:

 • с висше образование

 • със средно общо образование

 • със средно професионално

образование

 • с основно и по-ниско от

основното образование691


190


150

49

492


9

69


175


438


534


153


100

33

401


12

56


115


351Разпределението на безработните лица по образование към 31.12. 2004 г. е:
Най-голям е делът на безработните с основно и по-ниско от основното образование – 65,73 %, поради което те формират ядрото на продължително безработните. Следва делът на безработните със средно професионално образование – 21,53 %, със средно общо образование - 10,49 % и с висше образование – 2,25 %.

Дългосрочните проблеми на заетостта и социалната политика в общината са:

продължителната безработица сред лицата с ниско образование или неподходяща квалификация;

продължителната безработица сред етническите малцинствени групи;

високата безработица сред младежите с основно и по-ниско образование;

липсата на предприемаческа култура.

Политиката на Европейския съюз “Заетост за социална интеграция” предполага чрез мерки за преодоляване на продължителната безработица рискови групи от обществото да се реинтегрират в него чрез осигуряване на работа.

7. Управленски фактори


7.1. Наличие на комисии /отдели, сектори, отделни специалисти в Общинския съвет, Общинската администрация ,Общинските предприятия/

В Общинска администрация – гр.Златарица, към Дирекция “Специализирана администрация” работи 1 главен специалист “Екология и земеделие”.


7.2. Квалификация


Работещият специалист е с висше образование.


7.3. Общински наредби в областта на екологията


Приета е една Наредба свързана с опазването на околната среда:

- Наредба №1 за опазване обществения ред, държавната, общинската и частна собственост и околната среда в Община Златарица.


7.4. Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни ведомства


Съществува взаимодействие с РИОСВ – В.Търново, РИОКОЗ – В.Търново, Регионално управление по горите - В.Търново, Държавно лесничейство - Елена и структурите на Гражданска защита.


7.5. Сътрудничество в разглежданата област с други общини


В зависимост от възникналите проблеми се установяват контакти със съседни общини. Няма коопериране в някоя от дейностите за околна среда.


8. Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с опазване на околната среда – качество на услугите, статут на фирмите, осъществяващи съответната дейност


8.1. Озеленяване и чистота в населените места


Озеленяването на територията на общината се извършва във връзка с изпълнение на проекти по Националната програма “От социални помощи към осигуряване заетост” одобрени от Министерството на труда и социалната политика за изпълнение през 2006 година.

По програмата е заложено премахване на нерегламентираните сметища – 10 дка общо за общината, озеленяване и залесяване на същите. Предвижда се засаждането на 300 бр. дръвчета за гр.Златарица,80 бр. за с. Горско Ново село и 240 бр. в село Родина.

Извършва се почистване, косене и окопаване на парковете в населените места,както и обезпаразитяване на същите.


8.2. Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води

Идентично с т.3.3.2 ; т.3.3.3 и т. 3.3.4


9. Технически данни по фактори на околната среда


Околната среда в община Златарица по отношение на отделните компоненти е с параметри в допустимите граници. Не се наблюдават “взривове” на замърсявания и огнища на екологични инвазии.

9.1. Въздух

Измерените стойности на концентрацията на замърсяващите вещества на територията но община Златарица са многократно по-ниски от пределно допустимите концентрации. Като възможни източници на еднократни замърсявания могат да се посочат емисиите от автомобилното движение и емисиите от бита, от отоплението с твърдо гориво (дърва и въглища).

Нивото на концентрация на замърсяващите вещества в атмосферния въздух се определя от няколко фактора влияещи върху произхода и условията за задържането или разсейването им. Това са :

- изменение на локалните климатични условия в следствие морфогеографските характеристики на района;

- мощностите на емисиите;

- характера на урбанизацията.

Основни източници на замърсяване на въздуха на територията на Общината няма.


9.2. Води

Водните течения имат посока юг-север. Реките са с дъждовно-снежно подхранване. Дебитът им е непостоянен, като пълноводието им е през пролетния сезон.

Водните ресурси на територията на Общината представляват поречията на реките и микроязовирите.

- р. Златаришка преминава през гр. Златарица и след това се влива в р. Веселина.

- р. Бебровска преминава през селата Дединци, Росно и Разсоха, в землището на с.Горско Ново село и се влива в р. Веселина.

- р. Веселина преминава през землищата на с. Горско ново село, с. Родина и гр. Златарица.

- р. Стара река тече периферно през селата Чешма и Сливовица.

На територията на Общината са изградени и 10 микроязовира, които служат предимно за рибоотглеждане и риборазвъждане. Липсват системи и канали за напояване на земеделските земи.

Факторите влияещи върху повърхностните води са предимно залесеността, количеството на падналите валежи и антропогенното въздействие върху тях.

Оценката на качеството на повърхностните води се извършва от РИОСВ - Велико Търново, на база на Наредба № 7 от 08.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. Извършва се и биологичен мониторинг на повърхностните води, като допълнение на физико-химичния мониторинг. Използва се експресен метод, свързан с определяне на биотичен индекс, с 5-степенна скала, който на база определени биоиндикатори регистрира резултата от интегрираното въздействие на замърсителите, водещо до трайни изменения в качеството на водите за дълъг период от време.


9.3. Отпадъци

Екологичната политика, осъществявана от общинските органи на територията на община Златарица, е насочена към намаляване риска за човешкото здраве и околната среда.

Проблемите, служещи за основа при формиране на тази политика са:

- Необходимост от изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци, поради изчерпване капацитета на общинските сметища;

- Наличие на стари замърсяванея ( незаконни сметища ) около всички населени места от общината.

В община Златарица няма утежняваща екологична и санитарно-хигиенна обстановка.

Битовите отпадъци в Община Златарица се депонират на определените за целта депа. Само пет от общия брой населени места са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като обърнато в проценти представлява 83,98 % от общото население. За град Златарица отпадъците се депонират на депото в местността “Гяур геч” с обща площ 3,00 дка. За селата Горско Ново село, Росно, Родина и Сливовица отпадъците се депонират на депото в землищете на село Горско Ново село, в местността “Сърта” с площ 2,00 дка. В настоящият момент оператор на депата е Звеното за социални услуги и други дейности към Община Златарица. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от 1 бр. контейнеровоз – ГАЗ 53 и 1 бр. сметосъбирачна машина “Шкода”. Сметоизвозването за град Златарица се извършва един път седмично, а за останалите населени места – 2 пъти месечно.

Съгласно предписание на РИОСВ гр. Велико Търново и след проведена процедура по ЗОП, от 01.10.2006 година за срок от 10 години за дейностите сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО е определена фирма “ТИТАН-КЛИНЪР” ООД град Кърджали. Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва от 1 брой сметосъбирач “Ивеко”, който работи с контейнери 1.1 м3 тип “Бобър” и 1 брой самосвал “МАН”. Сметоизвозването за град Златарица ще се извършва минимум 2 пъти седмично, а за останалите населени места в общината минимум 1 път месечно. Предстои включване към организираното сметосъбиране и сметоизвозване на всички селища на територията на общината, където липсва такова и закриване на депото в село Горско Ново село.

Проблем за Общината е изчерпващия се капацитет на съществуващото депо, което се експлоатира през последните 25 години. Същото не е в съответствие с действащите към момента нормативни изисквания. За решаване на този проблем между Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Златарица, Елена, Стражица и Златарица бе регистрирано сдружение с нестопанска цел “За чисти селища”. Основната цел на сдружението е изграждането на предприятие за обезвреждане на ТБО с регионално депо за шестте Общини.

Основни компоненти на управлението на дейностите по отпадъците в Община Златарица са :

- организация на събирането и транспортирането на отпадъците;

- екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.

- привличане на обществеността за най- ефективно решаване на проблемите в условията на ограничени ресурси;

- намаляване риска от стари замърсявания;

- включване в организирано сметосъбиране и сметоизвозване на населените места където не съществува такова;

- намаляване на количествата биоразградими отпадъци.


9.4. Почви


Над ¾ от територията на Общината е заета от сиви горски почви. Те са благоприятни за отглеждането на зърнени и житни култури – пшеница, царевица и др., както и овощни видове и лозя. По поречието на реките “Златаришка” и “Стара река” са изявени алувиално-ливадни почви, като заемат малка площ от общото количество. Обработваемите земи покрити с такава почва се причисляват към добрите земи и са подходящи за отглеждане на зеленчукови култури. Има места където почвите са слабо до средно ерозирали. Процесът на почвена ерозия може да бъде спрян чрез противоерозионни сеитбообръщения засаждани с трайни насаждения и залесявани. До момента на територията на Общината няма регистрирани замърсявания на почви с тежки метали, пестициди, нефтопродукти и други замърсители.


9.5.Защитени територии гори и биоразнообразие.


Гори


Горите са 100262 дка., което е 43,1 % от цялата територия на общината.

Разпределението на общата площ на горския фонд по вид на горите е следното:
Вид на горите

Площ в дка

%

1

Иглолистни гори

14 623

14,58

2

Широколистни гори високостеблени

21 686

21,63

3

Нискостеблени гори

3 830

3,82

4

Гори за реконструкция

25 519

25,45

5

Издънкови гори

31 424

31,34

6

Клек

-

-

7

Горски пасища

-

-

8

Голини, сечища, пожарища

1 130

1,13

9

Поляни

1 180

1,18

10

Ливади

5

-

11

Ниви- в т.ч. дивечовъдни

77

0,08

12

Трайни насаждения

32

0,03

13

Дворни места

45

0,05

14

Горски пътища

260

0,26

15

Просеки

40

0,04

16

Горски разсадници

10

0,01

17

Кариери

50

0,05

18

Сметища

-

-

19

Скали, сипеи, ями, пясъци и др.

351

0,35
ВСИЧКО

100 262

100,00Горите общинска собственост са в размер на 11 567,60 дка., което представлява 11,54 % от горския фонд на общината, които се намират в следните землища:
З Е М Л И Щ Е

П Л О Щ – дка.

1

Горско Ново село

477,90

2

Дединци

5 420,90

3

Родина

11,90

4

Росно

3 056,90

5

Сливовица

2 600,00


Разпределението на горите общинска собственост по землища е видно от следната графика:

Произходът на горите общинска собственост е издънков. По тази причина общината ще работи в насока за подобряване качеството и. Необходимо е да се наблегне на залесяването на изсечените площи и залесяването на нови горски площи с ценни дървесни видове.


Разпределението на предвидената площ за залесяване и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове по Лесоустроиствен Проект на ДЛ Елена, за горите общинска собственост за периода 2005 – 2014 г. е следното:


Дървесен вид

Залесяване в зрели насаждения Ха

При котл. След. При Постепен. Гола оконч

Други - Ха


ново залес.

Планови залесявания – Ха


всичко планови

Посадъчен материал на Ха


фиданки фиданки на 1 Ха всичко

хиляди броя

Благун

-

7.1

7.1

10.0 71.0

Зимен дъб

-

10.8

10.8

10.0 108.0

Цер

-

18.3

18.3

10.0 183.0

Всичко залесяване

-

36.2

36.2

10.0 362.0


Лесоустройственият проект на ДЛ Елена осигурява добри предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд на територията на общината. Основните насоки на организация на горското стопанство, предвидени в проекта, са съобразени с поставената цел по групи гори и земи съобразно функциите им.

Горските територии следва да бъдат оценявани и от гледна точка на потенциала им за развитие на някои алтернативни форми на туризъм, както и на екологичното им въздействие.


Защитени територии


В общината защитени територии представляват 5 дка гори в местността “Борков връх” в землището на град Златарица. Не са регистрирани нарушения в този район. Има незначителна екологична значимост.


Растителност и животински свят


Растителността попада в дъбовата зона на предпланинския лесорастителен район. Дъбовете образуват чисти или смесени насаждения. Имат най-често издънков характер. Най-голямо разпространение от дървесните видове имат дъбовете – цер, зимен дъб, благун. Като подлес в състава на насажденията се срещат глог, дрян, леска, люляк и др. Освен тях в по-голямо или по-малко количество се срещат габър, явор и липа. Във високите части горите са високостеблени. Изкуствено са направени насаждения от бял и чер бор, ела, явор и други.

Обликът на ландшафта, характерен за Предбалкана и дървесните видове, определят дивечовото стопанство – наличие на диви свине, сърни и елени, фазани и други пернати видове.


9.6.Шум

Шумовите натоварвания са с различен интензитет и формират шумово поле с постоянно променящо се налягане. Шумовите натоварвания се формират основно от движенията на МПС по пътищата и са под пределно допустимите норми.


ІІ.SWOT АНАЛИЗ
1.Вътрешни фактори.


СИЛНИ СТРАНИ :

 • благоприятно географско положение;

- съхранена природна среда;

 • природен потенциал – добър баланс между видовете територии – земеделски земи, горски фонд, водни площи и течения, урбанизирани територии;

 • производствен опит и традиции в селското стопанство;

 • свободна и възпроизвеждаща се работна сила;

 • балансирано изградена мрежа от образователни, здравни и културни заведения;

 • професионално образование, насочено към селското стопанство,

 • минаващи пътни комуникации от регионално и национално значение, близост на летище;СЛАБИ СТРАНИ :
 • бедна на подземни природни ресурси;

 • ограничени вътрешни финансови ресурси за развитие;

 • упадък на селското стопанство;

 • загубени външни пазари и свито вътрешно потребление

 • висока безработица – над средната за страната;

 • натурализация на доходите и слаба покупателна способност на населението;

 • зле поддържана пътна мрежа;

 • амортизиран автопарк;

 • неблагоприятни демографски тенденции;

 • липсва популяризиране на общината и нейните възможности;
 • замърсяване на почвите;

 • замърсяване на водите;

 • изсичане на горите;
2.Външни фактори.


ВЪЗМОЖНОСТИ :
 • подобряване състоянието и разширяване на съществуващата инфраструктура;

 • развитие на селското стопанство;

 • използване на горския фонд за развитие на различни дейности;

 • по-висока степен на преработка на суровините от селското и горско стопанства;

 • по-ефективно използване на водните площи и възстановяване на хидромелиоративните съоръжения;

 • развитие на малък и среден бизнес;

 • използване на предприсъединителните фондове на ЕС;

 • комерсиализация на домашното стопанство;

 • екопроекти;

 • разнообразни форми на туризъм;ЗАПЛАХИ :
 • финансова необезпеченост на инвестиционните общински проекти;

 • социално напрежение поради високата безработица;

 • антропогенно влияние върху компонентите на околната среда;ІІІ.ВИЗИЯ


Имайки предвид направеният SWOT анализ на силните страни и възможностите се определи и визията за околната среда на общината:


ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

СЕ СТРЕМИ КЪМ БЪДЕЩЕ,


В КОЕТО РЕСУРСИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


СЕ ИЗПОЛЗВАТ

ПО НАЙ-РАЗУМЕН И ЕФЕКТИВЕН НАЧИН,


ЗА ДА БЪДЕ ТЯ


ЗДРАВОСЛОВНО И ПРИВЕТЛИВО МЯСТО

ЗА ЖИВОТ НА ЖИТЕЛИ И ГОСТИ.


ІV.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ


В рамките на формулираната визия, на основа на трайните тенденции и процеси в икономиката и социалния живот на общината през последните години, се очертават следните стратегически цели пред община Златарица: • Осигуряване на жителите и гостите на община Златарица, околна среда недопускаща рискове за човешкото здраве.
 • Разумно използване на околната среда за създаване на условия за отдих и развлечения за жителите и гостите на общината.Реализирането на генералните цели, формулирани в настоящата програма, ще се осъществява в няколко направления, изразени чрез система от специфични цели.


 • Осигуряване на жителите и гостите на община Златарица, околна среда недопускаща рискове за човешкото здраве.Специфични цели:


 • Развитие и модернизация на общинска транспортна инфраструктура
 • Развитие и мадернизация на екологичната инфраструктора
 • Въвеждане на организирано сметосъбиране за цялата община
 • Разумно използване на ОС за създаване на условия за отдих и развлечения на жителите и гостите на общината.Специфични цели: • Подпомагане развитието на туризма.
 • Опазване и устойчиво използване на биоразнообразието.1   2   3   4   5

Свързани:

На околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
На околната среда iconУниверситет за национално и световно стопанство
Икономика на околната среда Отношения човек природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на...
На околната среда iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по...
На околната среда iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
На околната среда iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
На околната среда iconДо общински съвет враца
Министъра на околната среда и водите, а съдържанието и е подчинено на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия...
На околната среда iconПрограм а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност Икономика и управление
Икономика на околната среда Отношения човек природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на...
На околната среда iconРегионална инспекция по околната среда и водите
Настоящият доклад е опит на експертите в Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен да представят в синтезиран вид информация...
На околната среда iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
На околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом