На околната среда
ИмеНа околната среда
страница2/5
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер0.73 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.zlataritsa.net/doc/Programi/Programa_okolna_sreda.doc
1   2   3   4   5Разпределението на регистрираните земеделски производители за периода 2002 – 2005 година се вижда на следващата диаграма:
От справката е видно, че много малък брой от земеделските производители имат регистрация.

Ангажираните в отрасъла не са запознати с принципите на Общата Селскостопанска политика на Европейския съюз и в голяма степен има опасност да не отговорят на изискванията за подпомагане на фермерите след 2007 година.

Необходимо е обединяване на земеделските стопани в асоциации и сдружения за защита на техните интереси пред различните държавни институции.

Горското стопанство се явява стратегически резерв на важни за развитието на общината дейности, като: туризъм, лов и риболов, събиране и преработка на билки, гъби, горски плодове и др., дърводобив и в известна степен – дървообработване.

С връщането на горите на техните собственици се осигурява допълнителен доход за развиване на базата на собствен ресурс.

Годишното ползване в общинските гори е 191 куб. м. строителна дървесина и 1 480 куб. м. пл. за дърва за огрев по Лесоустройствен Проект на ДЛ.Елена.

За десетилетието Община Златарица ще има ползване от нейни гори 16 710 куб. м. пл.. С добива на дървесина от своите гори, общината може да снабдява една голяма част от населението си с дървесина.

Интерес представляват страничните горски продукти, над 1500 ботанически вида /диворастящи лечебни растения, горски плодове и гъби/. Като видове със стопанско значение могат да се определят глогът, шипката и капината, чиито узрели плодове и листа се събират от местното население за преработка и консумация. От лечебните растения, често срещани в диворастящо състояние са различни видове липа, жълт кантарион, лазаркиня, иглика –лечебна, кисел трън, лудо биле и др. Събирането на диворастящи плодове и билки осигуряват основно препитание на значителна част от населението на общината /предимно ромското население/.

И този добив често се осъществява без спазване нормите на екологосъобразност и по начин не съответстващ на правилата за добри практики прилагани на територията на Европейския съюз.

3.1.2. Промишленост

Секторът работи с една трета от капацитетните си възможности.

Развит е най-вече отрасъла металолеене, металообработване, сортиране и пакетиране на отпадъци и отломки от черни и цветни метали. В този отрасъл функционират 3 промишлени фирми – “Столеком” АД гр. Златарица, “Фондрима и КО” гр. Златарица и “Метал инвест” ЕООД гр. Велико Търново. Предприятията са със старо и амортизирано оборудване и има опасност да не могат да се справят с изискванията на Европейския съюз за такъв вид производство. Това може да доведе до увеличаване равнището на безработица на територията на общината.


3.1.3. Търговия

Заетите в търговия, услуги и обществено хранене през 1999 година са едва 24 % от заетите в същите дейности до 1990 година. За сметка на това вместо 2-3 предприятия, монополисти в отраслите, през 1999 година фирмите са около 160, частни, вкл. преобразуваните РПК и ТПК /64 % от активните фирми в общината/, ангажират 8,34 % от общия брой заети и осигуряват 27 % от нетните приходи на общината. Фирмите са в голямата си част еднолични търговци и ООД, занимаващи се с търговска дейност или собственици на питейни заведения и заведения за хранене. Услугите – шивашки, обущарски, дърводелски, ремонтни и други, са ограничени.

3.1.4. Туризъм

Туристически интерес на територията на общината представляват природните дадености, културните и исторически забележителности, етнографското и фолклорно богатство на района.

Община Златарица има сравнително благоприятно туристическо-географско положение. Чрез пътната си мрежа, тя се свързва с важен туристически център за страната /Велико Търново/, както и магистралата София – Варна. Преобладаващата част от общинската пътна мрежа е в лошо състояние, което затруднява достъпа до общината, особено при зимни условия и влияе негативно на посещаемостта в района.

Непосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните дадености – една от които е т.н. “Лунна долина” в местността “Рибарци” - Средноселския балкан, истинска атракция, правят общината привлекателно място за туризъм. Стига се трудно и най-лесно пеша. Тази прекрасна местност е известна на тесен кръг археолози като лятната резиденция на търновските царе. Тук турският ятаган идва половин век по-късно след падането на Търново. Разкопки обаче не са правени. Предстои реализацията на проект “Изграждане на екопътека по поречието на р.Стара река между общините Златарица и Антоново” по програма “ФАР – Развитие на българския екотуризъм”, който е част от регионален продукт “Средна Янтра”, създаден с участието на общините Стражица, Антоново /област Търговище/, Златарица, Павликени, Кметство Хотница /община В. Търново/ и Област Велико Търново. Осигурено е финасиране в размер 247500 евро.

Като потенциална туристическа атракция в района може да се приеме и жп линията Горна Оряховица – Елена, която преминава през общината със съществуващите планове за нейната туристическа експлоатация.

Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието на екологичен и устойчив туризъм в общината. Това би дало възможност за комбиниране на почивката с хоби-занимания, придобиване на умения и задоволяване на нуждата от емоционални преживявания и впечатления.

Сериозен проблем за развитието на туризма е липсата на настанителна база в общината, както и липсата все още на готовност за развитие на малък туристически семеен бизнес сред населението.

Туристическото развитие е желана алтернатива, но съществува риск от нереалистични очаквания и неправилно разбиране на принципите, на които то следва да се подчинява. Основен белег на алтернативните видове туризъм е цялостен/комплексен подход и дългосрочна ориентация, които са трудно приложими в условията на търсене на краткосрочни икономически изгоди.


3.2. Обем на производствената продукция по отрасли


За периода 2001 – 2005 г. най-голям е делът на активните фирми в отрасъл “Търговия и ремонт” – 27,37 % - 33,72 %, следван от фирмите от отрасъл “Хотели и обществено хранене” – 13,40 % - 19,57 % и отраслите “Преработваща промишленост”, “Селско, горско стопанство и риболов” и “Транспорт и съобщения”. Сравнение за разпределението по отрасли на активните фирми за общината по години е показано в следващата таблица:


2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Селско, горско стопанство и риболов

12

11

12

11

7

Добивна индустрия

0

0

0

0

0

Преработваща индустрия

11

6

6

8

9

Електроенергия, газ и вода

0

2

0

3

4

Строителство

0

1

1

0

1

Търговия и ремонт

26

29

36

29

31

Хотели и обществено хранене

17

18

13

12

13

Транспорт и съобщения

11

7

10

8

9

Финанси, кредит, застраховки

0

0

0

0

0

Операции с имущество и бизнес услуги

1

2

0

0

0

Държавно управление

1

1

2

2

3

Образование

7

6

4

3

4

Здравеопазване

2

6

5

5

5

Други услуги

7

6

8

5

6

Всичко:

95

92

97

86

92
1   2   3   4   5

Свързани:

На околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
На околната среда iconУниверситет за национално и световно стопанство
Икономика на околната среда Отношения човек природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на...
На околната среда iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по...
На околната среда iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
На околната среда iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
На околната среда iconДо общински съвет враца
Министъра на околната среда и водите, а съдържанието и е подчинено на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия...
На околната среда iconПрограм а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност Икономика и управление
Икономика на околната среда Отношения човек природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на...
На околната среда iconРегионална инспекция по околната среда и водите
Настоящият доклад е опит на експертите в Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен да представят в синтезиран вид информация...
На околната среда iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
На околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом