На околната среда
ИмеНа околната среда
страница1/5
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер0.73 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.zlataritsa.net/doc/Programi/Programa_okolna_sreda.doc
  1   2   3   4   5
О Б Щ И Н А З Л А Т А Р И Ц А

О Б Щ И Н С К А

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Срок на програмата:

2006 – 2010 година


АДРЕС:

5090 ГР.ЗЛАТАРИЦА

ул.”Стефан Попстоянов” № 22


Приета с Решение №…………………… на Общински съвет - гр.Златарица


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Използвани съкращения

І.Анализ на средата.


1.Природо-географска характеристика

1.1.Местоположение

1.2.Релеф

1.2.1. Сеизмична характеристика

1.2.2. Инженерно – геоложка характеристика

1.3.Климат

1.3.1. Валежи

1.3.2. Ветрове


2.Териториално-административни характеристики

2.1.Статут

2.2.Население – брой, концентрация

2.3.Населени места в общината


3.Икономически фактори

3.1.Развитие на отделните отрасли в общината

3.1.1.Селско и горско стопанство

3.1.2.Промишленост

3.1.3.Търговия

3.1.4. Туризъм

3.2.Обем на производствената продукция по отрасли

3.3.Състояние на инфраструктурата

3.3.1. Транспортни мрежи

3.3.2. Водоснабдителни мрежи

3.3.3. Мрежи и системи за отпадни води

3.3.4.Хидромелиорации


4.Финансии

4.1.Анализ на бюджета на общината


5.Демографска характеристика на района


6.Социално-икономически фактори

6.1.Социален статус и благосъстояние

6.2.Заетос и безработица


7.Управленски фактори

7.1.Наличие на комисии

7.2.Квалификация

7.3.Общински Наредби в областта на екологията

7.4.Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни ведомства

7.5.Сътрудничество в разглежданата област с други общини


8.Услуги, предоставяни от общината, свързани с ООС

8.1.Озеленяване и чистота в населените места

8.2.Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води


9.Технически данни по фактори на околната среда

9.1.Въздух

9.2.Води

9.3.Отпадъци

9.4.Почви

9.5.Защитени територии

9.6.Шум


ІІ.SWOT АНАЛИЗ

1.Вътрешни фактори

2.Външни фактори


ІІІ.Визия


ІV.Стратегически цели и подцели


V.План за действие


VІ.Организация за изпълнението на програмата


VІІ. Лечебни растения


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


НПО -неправителствена организация


МОСВ -министерство на околната среда и водите


РИОСВ -регионална инспекция по околна среда и води


РИОКОЗ -регионална инспекция по опазване и контол на

общественото здраве


МПС -моторни превозни средства


ОбС -Общински съвет


Общ.адм. -Общинска администрация


ТБО -твърди битови отпадъци


СЗО -Световна здравна организация


ОБ - Общински бюджет


ЕС -Европейски съюз


ДБ -Държавен бюджет


ГПСОВ -Градска пречиствателна станция за отпадни води


І.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА


1. Природо - географска характеристика


1.1. Местоположение


Община Златарица се намира в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец , Стражица и Антоново (област Търговище).

Община Златарица се състои от 24 населени места /1 град и 23 села/ с общински център град Златарица, 2 кметства – селата Горско Ново село и Родина и 8 населени места с кметски наместници.

Общата площ на територията на общината е 232 676 дка.


1.2. Релеф

Община Златарица попада върху първите гънки на Предбалкана. Северната част на общината има равнинен характер. По-голямата част от територията й е с хълмист релеф, образуван от редица ниски и средно високи ридове, успоредни на главната Старопланинска верига. Те са дълбоко прорязани от напречни проломи, в които текат Златаришка и Бебровска река.

Най-ниските части имат надморска височина около 100 м (80 м в долината на река Златаришка след село Родина), а най-високите 900 м (вр. “Кулата” – 901,3 м на границата с община Елена).

Преобладават терени със средна височина от 300 до 600 метра.


1.2.1. Сеизмична характеристика


Територията на община Златарица се отнася към VІІІ степен на интензивност със сеизмичен коефициент = 0,15.


1.2.2. Инженерно-геоложка характеристика


В преобладаващата част на територията залягат седиментни скали с различна мощност. Има големи масиви от пясъчници и мергели. На отделни места на повърхността залягат мергелови варовици, среднослойни синкави и сиви пясъчници и шисти. В коритата на реките залягат глинесто-чакълести делувиални наноси.

На отделни места се развиват активни свлачищни процеси, най-вече в резултат на преовлажняване на почвите. Повреждат се предимно пътища и пътни съоръжения, както и строителни терени в населени места. В резултат на такова свлачище е обезлюдено с. Дединци.

Полезни изкопаеми

Извършените сондажни проучвания показват малки наличия на серни залежи в землището на село Разсоха.


1.3. Климат


Община Златарица попада върху част от северобългарската и предбалканска котловина, подобласт на Умерено-континенталната климатична област. Климатът е умерено-континентален, напомнящ тоя на ниските и северните части на Предбалкана. По-ниски са температурите през януари, а най-високи през юли. Средните месечни максимални температури през лятото са около 28 градуса С, а минималните зимни – минус 6 градуса С. Средната годишна температура се движи около 11 – 12 градуса С. Регистрирани са изключително ниски абсолютни максимални температури, когато от север нахлуят арктични въздушни маси.


1.3.1. ВалежиСредната годишна сума на валежите се движи около 650 – 750 литра на кв. м. С максимум през юни и минимум през месец февруари. Преобладават валежите от дъжд. Трайната снежна покривка се задържа 33 – 46 дни в годината. Не са редки късните и пролетни мразове.

Наблюдават се 3 – 4 засушливи периода с продължителност около 10 дни. В поречията на реките се задържат мъгли, които се отразяват неблагоприятно през студения период.


1.3.2. Ветрове


Преобладават западни и северозападни ветрове. Те довеждат влажни въздушни маси от запад. В някои сезони има и силни източни и североизточни ветрове. Те са доста силни и студени, но нямат тая сила и не отвяват снежната покривка. Фьонът духа през февруари, март и ранна пролет, особено по северните склонове на Еленския балкан, следствие на което реките силно покачват своето ниво. Този вятър се разпилява на север от Златарица, защото навлиза в Дунавската равнина.

Характерни са пролетните суховеи. Най-високата средна скорост на вятъра през годината по посока запад е 4,2 до 5,8 метра в секунда; от февруари до октомври северозападен вятър със скорост 3,5 до 5,5 метра в секунда; през зимата северен вятър със скорост 6,9 м/сек.

2. Териториално-административна характеристика

2.1. Статут

Според административно-териториално делене на страната Община Златарица е част от Велико Търновска област.

2.2. Население-брой, концентрация

Населението на Община Златарица към 31.12.2005 г. е 5 070, като населението на град Златарица е 2 903 жители.

Тенденцията в последните години е към намаляване на населението в абсолютен брой в резултат на ниската раждаемост, отрицателния естествен и механичен прираст и миграционните процеси.

Разпределението на населението по населени места в проценти е показано на следващата диаграма:
Процентът на населението, което живее в града 57,26 %, спрямо 42,74 % за населението, живеещо в селата. Наблюдава се намаление на селското население поради намалената раждаемост и отрицателния естествен прираст.


2.3. Населени места в общината

В община Златарица има общо 24 бр. населени места, в това число: 1 бр. град – общински център и села - 23 бр.

Напълно обезлюдените населени места са 4 бр. – селата Горско Писарево, Дуровци, Рекичка и Чуката. Селата със жители от 1 – 5 бр. са: Делова махала, Овощна, Чистово, Новогорци и Горна Хаджийска. Село Дединци е с 12 живеещи и село Чешма – с 13.


3. Икономически фактори

3.1. Развитие на отделните отрасли в общината

3.1.1. Селско и горско стопанство


От Баланса на земята по видове територии и начин на трайно ползване, общата площ на територията на общината е 232676 дка, от които земеделски земи – 118763 дка и горски територии – 106522 дка. Обработваемата земя е 105663 дка и представлява 45,4 % от общата площ на общината.

Горските територии по начин на трайно ползване са 45,8 % от цялата територия на общината. Горите са 100 262 дка. По форма на собственост са разпределени, както следва: държавни – 73590 дка; общински – 11 567 дка; частни – 14 911 дка; на религиозни организации – 92 дка и други – 102 дка.

Географското разположение на общината – обхваща предимно планински и предпланински терени. Това обуславя разпокъсаността, маломерността и отдалечеността на голяма част от земеделските земи. Преобладават малките лични стопанства. От тях – 80% обработват земя в размер до 10 дка. В 70 % - се отглежда по 1 – 2 крави и в 45 % от 3 до 5 бр. овце. Селскостопанската техника е недостатъчна, амортизирана и неефективна.

В растениевъдството работят три земеделски кооперации, арендатори и много частни стопани.

В разпределението на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури. Произведеното количество хлебно зърно от есенниците гарантира до голяма степен хлебния баланс на общината и задоволяването на личните стопанства. Засетите площи с пшеница и ечемик са, както следва:Засети площи

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Пшеница - дка

4940

12200

15765

Ечемик – дка

1190

1586

1100


Средните добиви от тези култури варират в различни граници в зависимост от климатичните условия /за селскостопанската 2003 / 2004 г. средния добив пшеница е 391 кг и ечемик – 321 кг/ . От техническите култури слънчогледът заема площ от около 8000 дка, а царевицата за зърно е разположена на площ от около 3000 дка.

Зеленчукопроизводството е изцяло в частния сектор.

По Програма “САПАРД” фирма “Бобова могила” създаде и отглежда лозов масив от около 100 дка в землището на село Горско Ново село. Фирмата предвижда разширяване на лозовия масив до 170 – 300 дка.

По силно е развит подотрасъл животновъдство, в който е застъпено предимно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и в по-малка степен - свиневъдство и птицевъдство, който е изцяло в частния сектор. Към 01.01.2005 г. говедата са 1 450 бр., в т.ч.: крави – 1 000 бр. овцете – 4 540 бр., козите – 2 035 бр., свинете – 1 000 бр. и птиците – 23 700 бр.

Пчеларството е специфичен сектор от животновъдството, който се характеризира с национално покритие, семеен характер на бизнеса и изключително широко разпространение. Към настоящия момент на територията на общината пчелните семейства са 1250. Благоприятните климатични условия, наличието на богата растителност и големия опит на пчеларите, комбинирани с подходящи програми за подпомагане и стимулиране ще доведат до увеличаване на произведената продукция и до превръщането на подотрасъла в сериозна възможност за получаване на добри доходи от населението.

Значителна част от селското население в общината се занимава със селскостопански дейности /най-вече животновъдство/ в полунатурални, семейни стопанства, необхванати от Агростатистиката на Република България. Регистрираните земеделски производители в общината за периода 2002 – 2005 г. са:


Регистрирани земеделски производители


2002 г.


2003 г.


2004 г.


2005 г.

Животновъди

49

117

145

127

Растениевъди

10

10

10

17

Смесени

71

43

15

8

Общ брой

130

170

170

152
  1   2   3   4   5

Свързани:

На околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
На околната среда iconУниверситет за национално и световно стопанство
Икономика на околната среда Отношения човек природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на...
На околната среда iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по...
На околната среда iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
На околната среда iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
На околната среда iconДо общински съвет враца
Министъра на околната среда и водите, а съдържанието и е подчинено на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия...
На околната среда iconПрограм а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност Икономика и управление
Икономика на околната среда Отношения човек природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на...
На околната среда iconРегионална инспекция по околната среда и водите
Настоящият доклад е опит на експертите в Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен да представят в синтезиран вид информация...
На околната среда iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
На околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом