Общински съвет – свищов
ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер14.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_970342961.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До……………………


Р Е Ш Е Н И Е


63


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.01.2012 г., Прот. № 8


ОТНОСНО: Преобразуване на имот от публична в частна общинска собственост


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и във връзка с предложение с Вх. № 210/18.01.2012 г. от Станислав Петров Благов – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – Свищов,


Р Е Ш И:


Преобразува от публична в частна общинска собственост сграда - техническа работилница, едноетажна, масивна стоманенобетонна конструкция, строена през 1983 год., със застроена площ 540 кв. м., разположена в УПИ ІІ, кв. 12 по действащия регулационен план на с. Горна Студена, актувана с АОС № 897/21.01.2002 год.

МОТИВИ: Сградата предмет на настоящото предложение е строена като техническа работилница към Основното училище в с. Горна Студена. Същата е завършена в груб строеж, без водоснабдяване и електроснабдяване, не е ползвана по предназначение и е загубила предназначението си на публична общинска собственост, според критериите на чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

Проявен е интерес за приватизация на обекта и е постъпило предложение от кмета на с. Горна Студена за включването му в годишния план за приватизация на Община Свищов за 2012 година.


В гласуването участват 27 общински съветници.

Гласували “За” – 27, “Против” – няма и “Въздържал се” – няма.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …


/Светлана Георгиева/

Вярно при ОбС: …………………


/В. Минчева/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение №1047 от 28. 10. 2010 г., Прот....
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и чл. 7, ал. 4 от Правилника...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
МА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (зос), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом