Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер170.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://beko-troyan.com/safety-lists/MSDS_Technost_Chistachki_Ljato.doc

BEKO LTD, 55 Prespa Str., 5600 Troyan, Bulgaria, tel,: + 359 670 62457; fax: + 359 670 63028;

e-mail: beko_tr@mail.bg; http://beko-troyan.comИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ 453/2010 ПРИЛОЖЕНИЕ I

Дата на издаване: 01.03.2012 Издание: 1


1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Индентификация на продукта

Търговско име:

Течност за чистачки ЛЯТО „Изи S-класа”

Други наименования:

Отстранява замърсявания от автомобилни стъкла или фарове.

Химично наименование:

неприложимо

Индексен номер Приложение VI CLP

неприложимо

CAS №:

неприложимо

EC №

неприложимо

REACH регистрационен номер:

неприложимо

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби,

които не се препоръчват

Употреба(и):

Отстранява замърсявания от автомобилни стъкла или фарове.

Непрепоръчителна употреба(и):
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител, Вносител, Доставчик:

„ВЕКО” ЕООД

Адрес: 5600 Троян, ул. „Пряспа” 55

Tel.: +359 670 62034

URL website: http://beko-troyan.com

Email: beko_tr@mail.bg

Лице отговаряща за производството/ вноса

Име на лицето: Антоанета Методиева Тодорова

Име на компанията: „ВЕКО” ЕООД

Адрес: 5600 Троян, ул. „Пряспа” 55

Tel.: +359 670 62034

URL website: http://beko-troyan.com

Email: beko_tr@mail.bg

Лице, отговарящо за ИЛБ

Антоанета Методиева Тодорова

Тел.: 0670/62034; 0878698039

e-mail: beko_tr@mail.bg

1.4 Телефон за спешна помощ:

Телефон за спешна помощ:

Национален токсикологичен информационен център,

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" 

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

Единен номер за спешни повиквания:

за страната: 112 - в случаи на аварийни ситуации с продукта

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Пиктограма (и)


Няма.

Сигнална дума

Няма.

Предупрежде-

ния за опасност
Няма.

Препоръки за безопасност
Няма.

Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD) Xn – Вреден

Xi – ДразнещРискови фрази

R 22

R 36

Вреден при поглъщане.

Дразни очите.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент 1999/45 (DPD)

Символи на опасност

Xi – Дразнещ.Рискови фрази

R 22

R 36

S 2

S 26


S 46


Вреден при поглъщане.

Дразни очите.

Да се пази далече от достъп на деца.

При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:

В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво, биоакумулиращо и не е токсично.

3. Състав/информация за съставките

Вещество

Съгласно Регламент 1907/2006, сместа е многокомпонентна.

Химично наименование

CAS no.

EC no.

Директива

67/548

Съдърж.

(кг/кг %)

Sodium lauryl Ethoxy Sulphate (SLES from Huntsman)

68585-34-2

500-223-8
>= 1,0 - < 10,0


Етанол

64-17-5

200-578-6

F

R 11


< 5 %

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите:

Измийте незабавно и обилно с вода.

При контакт с кожата:

Измийте обилно с вода и сапун.

При поглъщане:

При неразположение, потърсете лекарска помощ.

При вдишване:

Поемете чист въздух.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Остри реакции

Не са известни.

Забавени последици

Не са известни.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

5. Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства:

Подходящи:

Въглероден двуокис; прахообразен или воден спрей; пясък

Не подходящи:

Да не се използва силна струя вода.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа,

продукти при изгаряне

При горене на опаковката от полиетилен, могат да се образуват: СО, СО2, етилен, етан, пропан, пропилен.

5.3 Съвети за пожарникарите:

специалните предпазни средства: Подходящо защитно облекло, автономен дихателен

апарат, с пълна защита на лицето. Стандартна процедура

при химически пожари.

предпазните действия: Не са известни.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонала: Работно облекло, защитни очила, осигуряване на добра общообменна или локална вентилация. Да се избягва контакт с очите и кожата.

За лицата, отговорни за спешни случаи: Моля, вижте раздел 8.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не изхвърляй в повърхностните и подпочвените води. В случай на инцидентно изпускане на големи количества, да се предприемат мерки за тяхното локализиране и ограничаване. Да не се изпуска в големи количества в канализацията. При малки разливи, разредете продукта с достатъчно количество вода.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Върху земята: Да се попие веднага с хигроскопичен материал.

Във водата: Да се аспирира, като се предотврати опасността от възпламеняване.

6.4 Позоваване на други раздели: виж раздел 8 и 13

7. Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Технически предпазни мерки:

Да се избягва контакт с очите, кожата или попадане върху дрехите. След работа с препарата, ръцете винаги да се измиват добре с вода.

Съдовете, съдържащи препарата, да се отварят внимателно и да се държат на места, недостъпни за деца и домашни любимци.

Излишъкът от препарата да не се излива в канализацията, а да се използва по предназначение.

Общи (професионална хигиена):

Виж горния абзац.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхранение

Да се съхранява в добре затворени, оригинални опаковки, на сухо място, при t, до 25оС. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

Да се съхранява далече от хранителни стоки, напитки и фуражи.

Несъвместими вещества/смеси

Няма информация.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): Препаратът е предназначен за домашна и професионална употреба.

Начин на употреба:

Течността за чистачки се разрежда 1:3 с вода и се налива в резервоара на чистачките. Продуктът е предназначен за топлите месеци на годината.

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Да се спазват изискванията за работа с химични продукти.

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични граничните стойности на експозиция

Да се използва защитно работно облекло, предпазни очила и ръкавици.

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ технологичен контрол:

Осигуряване на подходяща вентилация се препоръчва с цел контрол на граничните стойности за експозиция, на съставките на препарата.

Респираторна защита:

При продължителна експозиция на парите, да се използва подходяща маска.

Защита на ръцете:

При продължителна или честа употреба, да се използват ръкавици.

Защита на очите/лицето:

Не се налага защита на очите, освен при опасност от пръскане.

Защита на кожата:

Подходящо работно облекло за работа с химически продукти.

Хигиенни мерки:

Да не се допуска изтичане в канализацията. Да се избягва замърсяване на почвата, въздуха, водните източници и канализацията.

При големи разливи, да се уведомят компетентните органи.

9. Физични и химични свойства

9.1 Информация, относно основните физични и химични свойства

Външен вид:

Бистра течност, с розов цвят.

Мирис:

Специфичен, на използваната парфюмна композиция.

pH

7.0-9.0

точка на топене/замръзване;

melting point

Не е приложимо.

точка на кипене

boiling point

Не е приложимо.

точка на запалване

flash point

>21оС.

скорост на изпаряване

Не е приложимо.

запалимост (твърдо вещество, газ) flammability

Не е запалим.

долна/горна граница на запалимост и експлозия

explosive properties

Не е приложимо

налягане на парите

vapour pressure

Не е приложимо.

плътност на парите

vapour density

Не е приложимо.

относителна плътност

density

0,95-0,96 g/cm3

разтворимост(и)

solubility

Разтворим във вода.

коефициент на разпределение: n-октанол/вода

partition coefficient

Не е приложимо.

температура на самозапалване

ignition t

>350оС

температура на разпадане

decomposition t

Не е приложимо.

вискозитет

viscosity

Не е приложимо.

оксидиращи свойства

oxiding properties

Няма оксидиращи свойства.

експлозивни свойства;

explosive properties

Не е приложимо.

9.2 Друга информация

други физични или химични параметри

10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Не е приложимо.

10.2 Химична стабилност

Стабилен, при нормални условия и употреба.

Ээ 10.3 Възможност за опасни реакции: При разлагане могат да се отделят въглероден двуокис,

въглероден окис.

10.4 Условия, които трябва да се избягват: Високи температури, искри, пламък.

10.5 Несъвместими материали: Силни оксиданти.


10.6 Опасни продукти на разпадане: При спазване на инструкциите за употреба, не се очакват.

11. Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

остра токсичност

Орална, дермална, при вдишване – на базата на съществуващите токсикологични данни за суровините, от които е произведен продуктът, той се класифицира като нетоксичен.

дразнене;

Дразнещ за очите.

корозивност;

Не са известни, при правилно използване.

сенсибилизация;

Не са известни, при правилно използване.

токсичност при повтарящи се дози;

Не са известни, при правилно използване.

канцерогенност;

Не са известни, при правилно използване.

мутагенност;

Не са известни, при правилно използване.

репродуктивна токсичност.

Не са известни, при правилно използване.

12. Екологична информация

12.1 Токсичност: Продуктът не подлежи на регистрация, по отношение на вредно въздействие към околната среда, съгласно Директива (ЕО) 1999/45.

Водорасли

Няма данни за ефекта върху околната среда.

Дафния

Няма данни за ефекта върху околната среда.

Риби /краткосрочна/дългосрочна

Няма данни за ефекта върху околната среда.

Други

Не са известни.

12.2 Устойчивост и разградимост: Определящи са нормите на местното законодателство.

Биоразградимост:

Съдържащите се в този препарат повърхностно-активни вещества, са с висока степен на биоразградимост. Отговаря на критериите за биоразградимост, според Разпоредба (EС) № 648/2004, за почистващи препарати.

Хидролиза, Окисляване

Не е приложимо.

12.3 Биоакумулираща способност

фактора за биоконцентрация

Не е приложимо.

коефициент на разпределение октанол-вода

Не е приложимо.

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на абсорбция:

Не е определена.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH, не е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB).

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Съгласно националното законодателство.

Отпадъци от опаковки/контейнери:

Продуктът и опаковката му да се изхвърлят в пункт за събиране на опасни или специфични отпадъци.

Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство

Продуктът и опаковката му да се изхвърлят в пункт за събиране на опасни или специфични отпадъци.

14. Информация, относно транспортирането: Сухопътен транспорт.

14.1. Номер по списъка на ООН

1993

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

UN 1993 Запалима течност, О.У.О. (Етанол), 3, III

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

I.D. 30

14.4. Опаковъчна група

ADR/RID: III; Специална разпоредба: 640Е; Клас опасност: 3

14.5. Опасности за околната среда

Няма дани за ефекта върху околната среда.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложимо

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Неприложимо

15. Информация, относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Всички компоненти са съгласно списъка на EINECS и/или ELINCS на ЕС. Този продукт е класифициран, съгласно критериите за опасност на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и смеси.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

R – фрази:

R 22: Вреден, при поглъщане.

R 36: Дразни очите.

S – фрази:

S2: Да се пази далече от достъп на деца.

S26: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S 46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

16. Друга информация

Преработено издание

Първо издание.

Извършена промяна

Първо издание.

Основни източници на информация за попълване на ИЛБ:

Източници на информация са информационните листи за безопасност на изходните вещества (смеси).


Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом