Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г
ИмеРешение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер31.14 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.admincourt-pz.bg/aktove-2008/21-2008.doc
РЕШЕНИЕ № 122

Пазарджик, 21.03.2008 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр. Пазарджик, XII касационен състав в публично заседание на тринадесети март две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васко Нанев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Деница Митрова 2. Весела Андонова

при секретаря ТОДОРКА СТОЙНОВА и с участието на прокурора П. Т. изслуша докладваното от съдия АНДОНОВА к.а.х. дело № 21 за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 14, ал.З, изр. последно от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Образувано е по касационна жалба на Ф. Н. П. от гр. Сърница против Решение от 27.11.2007 г. по гр. дело № 208/2007 г. на Районен съд - Велинград, с което е отхвърлена жалбата и срещу Решение № 605/18.06.1999 г. на Поземлена комисия - Велинград, постановено по преписка -заявление вх. № 605/27.06.1994 г., с което е постановен отказ да се възстанови правото на собственост на Ф. П в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива с площ от 4,600 дка, находяща се в м. "Горната крушица", в землището на с. Сърница, заявен с пореден №1 от заявлението.

В касационната жалба са развити съображения против атакуваното решение на районния съд, които обуславят неговата неправилност недопустимост и нищожност. В съдебното заседание жалбоподателят чрез процесуалния си представител адв. Г. поддържа касационната жалба и моли да се обезсили решението на Районен съд Велинград и да се обяви нищожността на решение №605/18.06.1999 г. на ПК Велинград по подробни съображение изложени както в проведеното по делото открито съдебно заседание, така и в представените в същото писмени бележки.

Ответникът - Общинска служба по земеделие и гори, гр. Велинград, редовно призована, не се явява, не изпраща представител. По делото е постъпило писмено становище изх. № 8/08.01.2008 г., в което същия заявява че касационната жалба е неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пазарджик застъпва становище, че жалбата е основателна, тъй като с влязло в сила решение е признато правото на собственост на касатора върху процесния имот.

Настоящия съдебен състав приема, че разглежданата касационна жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С решение от 24.06.1994 г. Районен съд Велинград в производство по чл. 11, ал.2 от ЗСПЗЗ по гр. дело № 992/1993 г. на РС - Велинград, е признал

правото на Ф. Н. П. за възстановяване правото на собственост върху процесния имот - нива от 4,5 дка в м. "Горна крушица" при описаните в решението съседи. Същото е влязло в законна сила на 15.07.1994 г. Вместо да изпълни въпросното решение, ПК Велинград, чийто правоприемник по закон е ответника в настоящето производство, е издала решение № 605/18.06.1999 г., постановено по заявление вх. № 605/1994 г., с което е отказала на жалбоподателката да възстанови правото на собственост върху описаните имоти.

С оглед така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав на Административен съд - Пазарджик намира, че постановеното съдебно решение от 24.06.1994 г. на Районен съд Велинград постановено по гр. дело № 992/1993 г. на РС - Велинград се ползва със сила на пресъдено нещо и същото важи не само между страните по делото, а трябва да бъде зачитано от всеки, независимо дали е участвал в съдебното производство по издаването му. По тези съображения всички административни актове на административните органи, извършени след влизане на решението в сила, които му противоречат са нищожни по смисъла на чл. 177, ал.2 от АПК. От тук следва извода, че решение № 605/18.06.1999 г. на ПК Велинград не поражда правни последици.

Съгласно тълкувателно решение №2/25.06.1996 г. на ОСГК при ВС на РБългария - предмет на иска по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ е правото на възстановяване на собствеността върху земеделските земи, относимо към всеки един от претендираните имоти, а не както неправилно е приел районния съд - правото на възстановяване на имота, т.е. правото да се подаде заявление пред надлежния орган, като съда не се произнася по възстановяване правото на собственост.

По изложените съображения атакуваното решение се явява неправилно, а потвърденото с него решение на ПК Велинград нищожно и на основание чл. 221, ал.2, пр.2 от АПК във връзка с чл. 14, ал.З, изр. последно от ЗСПЗЗ Административен съд - Пазарджик, XII състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение от 27.11.2007 г. по гр. дело № 208/2007 г. на Районен съд - Велинград, с което е отхвърлена жалбата на Ф. Н. П. от гр. Сърница срещу Решение № 605/18.06.1999 г. на Поземлена комисия -Велинград и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 605/18.06.1999 г. на Поземлена комисия - Велинград, постановено по преписка - заявление вх. № 605/27.06.1994 г.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

2. /п/

Свързани:

Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение№87 Пазарджик, 05. 03. 2008 г. В името на народа административен съд гр. Пазарджик
...
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconОбщински съвет пазарджик наредб а
Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик,приета с Решение№211/12. 11. 2009г.,взето с Протокол №18 на Общински съвет-Пазарджик,...
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение №251 Пазарджик, 14. 07. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на четвърти юли две хиляди и осма година в състав
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, X състав, в открито заседание на петнадесети юли през две хиляди и осма година в състав
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г
Административен съд Пазарджик. I състав, в открито съдебно заседание на пети март две хиляди и осма година в състав
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение №140 Пазарджик, 08. 04. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на двадесети март през две хиляди и осма година в състав
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 12 касационен състав в публично заседание на осми май две хиляди и осма година в състав
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение №241 гр. Пазарджик, 08. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на седми юли през две хиляди и осма година в състав
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г
Административен съд пазарджик, четвърти състав в публично заседание на осми септември две хиляди и осма година в състав
Решение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г iconРешение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом