2. диплома за завършено висше образование
Име2. диплома за завършено висше образование
страница6/32
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер3.95 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://ce-consultbg.com/naredbi/N_15_UIRPV.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 89, ал. 2, чл. 152, чл. 159, ал. 9 и чл. 165, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл. 7а от Закона за нормативните актове.

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 12 от 2001 г. за утвърждаване на добрата производствена практика на лекарства (ДВ, бр. 47 от 2001 г.).

§ 5. Лицата, получили разрешение за производство/внос по реда на ЗЛПХМ, привеждат квалифицираните си лица в съответствие с изискванията на раздел V от наредбата в срок до една година от влизането й в сила.

§ 6. При издаване или промяна в издадено разрешение за производство/внос се вземат предвид общите и специфични условия, договорени в споразуменията за взаимно признаване, сключени между Европейския съюз и трети държави.

§ 7. Въз основа на издаденото си разрешение за производство/внос лицата по чл. 146, ал. 1 ЗЛПХМ могат да осъществяват внос на активните вещества, необходими при производството на разрешените им лекарствени продукти.

§ 8. Контролът на производителите/вносителите на всички видове лекарствени продукти и активни вещества се извършва в съответствие със стандартни оперативни процедури, утвърдени от изпълнителния директор на ИАЛ. Стандартните оперативни процедури се разработват в съответствие с ръководните документи на Европейската комисия.

Приложение


към чл. 1, т. 2


Ръководство за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и активни веществаРъководство за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и активни вещества

I. Управление на качеството

Общи положения

1.1. Притежателят на разрешение за производство произвежда лекарствени продукти, които са годни за употребата, за която са предназначени, отговарят на изискванията, поставени в разрешението за употреба и не представляват опасност за потребителите поради недостатъчна безопасност, качество и ефикасност. Постигането на поставените цели по отношение на качеството е отговорност на ръководния персонал и изисква участието на служителите на всички структурни звена и на всички нива в дружеството, на доставчиците и на дистрибуторите. За постигането на поставените цели по отношение на качеството по един надежден начин трябва да е налице добре разработена и правилно приложена система за осигуряване на качеството, въвеждаща изискванията за добра производствена практика и качествен контрол на лекарствени продукти.

Тази система трябва да бъде изцяло документирана и да се контролира нейната ефективност. Всички елементи на системата за осигуряване на качеството трябва да бъдат обезпечени с компетентен, достатъчен по численост персонал и с необходимите помещения, оборудване и съоръжения. Към притежателя на разрешението за производство и към квалифицираното лице се поставят допълнителни задължения съгласно действащото в страната законодателство.

1.2. Основните принципи на системата за осигуряване на качеството, добрата производствена практика и качествения контрол са взаимно свързани. За подчертаване на тяхната взаимна връзка и на тяхното значение при производството и контрола на лекарствени продукти те са описани по-нататък.

Осигуряване на качеството

1.3. Осигуряването на качеството е широкообхватна концепция, включваща всички фактори, които заедно или поотделно имат отношение към качеството на лекарствения продукт. За да се гарантира че лекарствените продукти са с необходимото качество за употребата, за която са предназначени, е необходимо организацията на работа да се разглежда цялостно. Ето защо системата за осигуряване на качеството включва както добрата производствена практика, така и редица други фактори, които са извън обсега на това ръководство.

1.4. Системата за осигуряване на качеството при производството на лекарствени продукти трябва да гарантира, че:

а) при разработването на лекарствените продукти са взети предвид изискванията за добра производствена и добра лабораторна практика;

б) производствените и контролни дейности са ясно определени в писмена форма и е възприета добрата производствена практика;

в) отговорностите за управлението са ясно определени;

г) предприети са мерки за производство, доставка и употреба на изходни и опаковъчни материали, утвърдени при разрешаването за употреба;

д) извършени са всички необходими контролни дейности на междинните продукти и всеки друг междинен контрол;

е) производствените процеси са валидирани;

ж) крайните лекарствени продукти се произвеждат, контролират и изпитват в съответствие с утвърдени писмени процедури;

з) лекарствените продукти се доставят или разпространяват след като квалифицирано лице е удостоверило, че всяка партида е произведена и контролирана за съответствие с условията на разрешението за употреба и съгласно всички изисквания, свързани с производството, контрола и освобождаването на лекарствени продукти;

и) предприети са необходимите мерки за гарантиране, че лекарствените продукти се съхраняват и разпространяват така, че тяхното качество се запазва по време на срока им на годност;

й) налице е утвърдена процедура за извършване на самоинспекции и/или инспекции на качеството, чрез която периодично се оценява ефективността и приложимостта на системата за осигуряване на качеството.

Добра производствена практика на лекарствени продукти

1.5. Добрата производствена практика на лекарствени продукти е този елемент от системата за осигуряване на качеството, който касае осигуряването на условия за производство и качествен контрол, съответстващи на стандартите за качество в зависимост от тяхното приложение и съгласно условията в разрешението за употреба или спецификацията на лекарствения продукт.

1.6. Добрата производствена практика на лекарствени продукти касае както производството, така и качествения контрол.

1.7. Основните изисквания за ДПП са:

а) всички производствени процеси да са ясно установени, периодично преразглеждани предвид натрупания опит и да бъде доказано, че са в състояние да осигурят условия за производство на лекарствени продукти с необходимото качество, в съответствие със спецификациите им;

б) критичните етапи от производствените процеси и съществените промени

на процесите са валидирани;

в) осигурени са всички необходими елементи на ДПП, които включват:

- персонал с подходяща квалификация и обучение;

- подходящи помещения и работно пространство;

- подходящо оборудване и поддръжка;

- подходящи изходни и опаковъчни материали , и етикети;

- одобрени процедури и инструкции;

- подходящо съхранение и транспорт;

г) ясно и недвусмислено изготвени инструкции и процедури, предназначени за конкретни условия;

д) служителите са получили обучение за правилното изпълнение на процедурите;

е) по време на производството се води документация, на ръка или с помощта на записващи устройства, за удостоверяване, че всички действия, които се изискват съгласно процедурите и инструкциите, са извършени и че качеството и количеството на лекарствения продукт отговарят на очакваните; всички значителни отклонения се записват подробно и се проучват;

ж) поддържане в цялостна и достъпна форма на документация за производството и разпространението на лекарствените продукти, даваща възможност за цялостно проследяване на производствените етапи на дадена партида;

з) при разпространението (търговията на едро) на лекарствените продукти са предприети мерки за намаляване на риска за тяхното качество;

и) налице е система за изтегляне на партиди от лекарствени продукти от търговската или лекарствоснабдителната мрежа;

й) оплакванията за пуснати на пазара лекарствени продукти, се проучват;

причините за отклоненията в качеството се разследват и се предприемат необходимите мерки за недопускане на повторна поява на лекарствени продукти,

които не съответстват на спецификациите.

Качествен контрол

1.8. Качественият контрол е този елемент от добрата производствена практика, който касае вземането на проби, спецификациите, изпитванията, организацията, документацията и процедурите за освобождаване на лекарствени продукти, чрез които се удостоверява, че необходимите изпитвания са действително извършени. Изходните и опаковъчните материали се освобождават за влагане в производството, а крайните лекарствени продукти се освобождават за продажба, след като се установи, че тяхното качество отговаря на изискванията.

1.9. Основните изисквания на качествения контрол са:

а) наличие на подходящи условия, обучен персонал и утвърдени процедури за вземане на проби и изпитване на изходни и опаковъчни материали, междинни, насипни и готови лекарствени продукти и при необходимост - мониторинг на работната среда;

б) проби от изходните и опаковъчните материали, междинните, насипните и крайните лекарствени продукти се вземат от определен персонал съгласно писмени процедури, утвърдени от отдел "Качествен контрол";

в) методиките за извършване на качествен контрол са валидирани;

г) всички дейности се документират, на ръка и/или с помощта на записващи устройства, с което се удостоверява, че всички необходими процедури за вземане на проби, контролни и аналитични изпитвания са действително извършени; всяко отклонение на аналитичните резултати от показателите, утвърдени в спецификациите, се записва и проучва подробно;

д) крайните лекарствени продукти съдържат лекарствени вещества в съответствие с утвърдения при разрешаването на употреба качествен и количествен състав, да са с необходимата чистота, да са опаковани в подходящи опаковки и да са правилно етикетирани;

е) изготвя се документация за извършените контролни дейности и за удостоверяване, че при изпитванията на изходните и опаковъчните материали, междинните, насипните и крайните лекарствени продукти, тяхното качество е оценено въз основа на утвърдени спецификации; освобождаването на даден лекарствен продукт включва оценка на съответната партидна документация и оценка на отклоненията от утвърдените процедури;

ж) отделните партиди готови лекарствени продукти се освобождават за продажба и разпространение само след като квалифицираното лице е удостоверило, че те са произведени и отговарят на условията в разрешението за употреба;

з) съхраняване на достатъчни количества музейни проби от изходните и опаковъчните материали и готовите лекарствени продукти за извършване при необходимост на изпитвания; готовите лекарствени продукти се съхраняват в техните крайни опаковки, освен в случаите на много големи опаковки.

Преглед на качеството на лекарствените продукти

1.10. Всички разрешени за употреба лекарствени продукти, както и тези, предназначени за износ, се подлагат на периодичен преглед за пригодността на използваните производствени процеси, актуалността на спецификациите на изходните и опаковъчните материали и крайните лекарствени продукти; целта е да се установят съществуващите тенденции и да се проследи развитието на лекарствените продукти и производствените процеси; обикновено такъв преглед се провежда и документира веднъж годишно, при което се отчитат резултатите от предходните прегледи; прегледът включва най-малко:

а) преглед на качеството на изходните и опаковъчните материали, влагани в производството на лекарствени продукти, и по специално тези, получавани от нови доставчици;

б) преглед на критичните параметри на производствения процес по време на "in process" контрола и резултатите от качествения контрол на крайните лекарствени продукти;

в) преглед на качеството на всички партиди, несъответстващи на утвърдените спецификации и резултатите от извършеното проучване;

г) преглед на всички отклонения или несъответствия с качеството, свързаните с тях проучвания и ефективността на предприетите превантивни и корективни мерки;

д) преглед на всички промени в производствените процеси и аналитичните методики;

е) преглед на заявените, разрешените и отказаните промени на разрешението за употреба, включително и тези предназначени за трети страни (единствено за износ);

ж) преглед на резултатите от програмата за проследяване стабилността и

нежеланите лекарствени реакции;

з) преглед на всички изтеглени лекарствени продукти поради отклонение в качеството, постъпилите сигнали и резултатите от извършените проучвания;

и) преглед на целесъобразността на предприетите мерки за отстраняване на несъответствията при предишни производствени процеси или оборудване;

й) нови разрешения за употреба или промени на разрешения за употреба, преглед на "postmarketing commitments";

к) квалификацията на оборудването, като климатични системи, системи за обработка на водата, контейнери с газове под налягане и т. н.;

л) преглед на техническите споразумения за удостоверяване, че са

актуални.

1.11. Ако производителят на лекарствените продукти и притежателят на разрешението за употреба са различни лица, те оценяват резултатите от прегледа на продуктите и преценяват необходимостта от предприемането на превантивни мерки, мерки за отстраняване на несъответствията или извършването на ревалидиране. Основанията за предприетите мерки се документират. Предвидените превантивни мерки и мерки за отстраняване на несъответствията се изпълняват ефективно и в срок. Трябва да са налице процедури за провеждането и прегледа на тези дейности. Ефективността на процедурите се проверява по време на самоинспекциите. Прегледът на качеството се извършва по видa на продукта и лекарственaта форма, например твърди дозирани форми, течни дозирани форми, стерилни продукти и т. н., ако това е оправдано.

1.12. В случаите, в които притежателят на разрешението за употреба и производителят са различни лица, трябва да е налице техническо споразумение, сключено между заинтересованите страни, което да определя отговорностите за извършването на прегледа на качеството. Квалифицираното лице, отговорно за окончателното освобождаване на партидата, заедно с притежателя на разрешението за употреба трябва да удостовери, че прегледът на качеството е извършен в срок и отразява действителните условия.

II. Персонал

Общи положения
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Свързани:

2. диплома за завършено висше образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за завършено висше образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за завършено висше образование iconБиография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
Диплома за завършено висше образование – образователно- квалификационна степен “Магистър по начална училищна педагогика”
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
2. диплома за завършено висше образование iconБиография лични данни
Университет за национално и световно стопанство диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Счетоводство и Контрол",...
2. диплома за завършено висше образование iconЗакон за изменение и допълнение
Медицинската професия се упражнява от лица притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления...
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено висше богословско образование
София 1164, пл. “Велчова завера” 2, тел/факс: 868 0144, 868 0070, 868 9444, 862 2801, e-mail: seminariа@abv bg
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено образование копие

2. диплома за завършено висше образование iconБиография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­
Висше образование Приет за студент по специалност “История” във Великотърновския университет “Св св. Кирил и Методий” през 1979 г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом