2. диплома за завършено висше образование
Име2. диплома за завършено висше образование
страница30/32
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер3.95 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://ce-consultbg.com/naredbi/N_15_UIRPV.doc
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Общи положения

26.4. Мостри се съхраняват за постигането на две цели: осигуряване на

проби за аналитични изпитвания и осигуряване на мостри от готовия лекарствен

продукт. Ето защо пробите могат да попаднат в следните две категории:

а) сравнителни мостри: мостри от партиди изходни материали, опаковъчни

материали или готови лекарствени продукти, съхранявани за извършване на

анализ при възникване на такава необходимост по време на срока на годност на

съответните партиди; сравнителни мостри от критичните междинни етапи (за

които се изискват аналитични изпитвания и освобождаване) или междинни

продукти, които се транспортират за анализ извън обекта на производство,

трябва да бъдат съхранявани, ако стабилността им позволява това;

б) музейни мостри: мостри от партиди готови лекарствени продукти

в тяхната крайна опаковка; те се съхраняват с цел установяване на идентичността

на съдържанието на активното вещество в дозова единица и количество в крайната

опаковка, опаковането, етикетирането, листовката, партидния номер и срока на

годност, ако това е необходимо по време на срока на годност на съответната

партида; по изключение тези изисквания могат да бъдат изпълнени без

съхранение на мостри, например в случаите, в които малки количества от дадена

партида са опаковани за различни пазари/страни или при производството на

много скъпи лекарствени продукти.

26.5. За готови лекарствени продукти обикновено сравнителните и

музейните мостри се съхраняват индивидуално като готови лекарствени продукти

в крайна опаковка. В такива случаи сравнителните и музейните мостри могат да

бъдат взаимно заменяеми.

26.6. Необходимо е производителят, вносителят или обектът за

освобождаване на партидите да съхраняват сравнителни и/или музейни мостри от

всяка партида готов лекарствен продукт, като производителят трябва да

съхранява сравнителни мостри от всяка партида изходни материали (с изключение

на използваните в производствения процес разтворители, газове или вода) и/или

междинните продукти. Във всеки обект, в който се извършва опаковане, трябва

да се съхраняват сравнителни мостри от всяка партида първични и печатни

опаковъчни материали. Може да се вземе решение печатните материали да са част

от сравнителната или музейната мостра на готовия лекарствен продукт.

26.7. Сравнителните и/или музейните мостри служат за документиране на

партидата от готовия лекарствен продукт или изходните материали и могат да

бъдат изпитани в случай на сигнал, свързан със: качеството на лекарствената

форма; съответствието с разрешението за употреба; процедурата по

етикетирането/опаковането или доклада за странични действия.

26.8. За проследяемостта на мострите трябва да бъде изготвяна

документация, която да е на разположение на компетентните органи при

проверка.

Срок на съхранение

26.9. Сравнителните и музейните мостри от всяка партида готов лекарствен

продукт трябва да бъдат съхранявани най-малко една година след изтичане на

срока на годност на партидата. Сравнителната мостра трябва да е в своята

първична опаковка или в друга опаковка от същия материал като първичната

опаковка, с която лекарственият продукт е пуснат на пазара.

26.10. Мостри от изходни материали (с изключение на използваните в

производствения процес разтворители, газове или вода) трябва да бъдат

съхранявани най-малко две години след освобождаването на лекарствения

продукт, освен ако законодателството на страната на производство не изисква

по-дълъг период. Този период може да бъде съкратен, ако периодът на

стабилност на материала, посочен в съответната спецификация, е по-кратък.

Опаковъчните материали трябва да бъдат съхранявани по време на срока на

годност на съответния готов лекарствен продукт.

Количество на сравнителните и музейните мостри

26.11. Сравнителните мостри трябва да бъдат достатъчни по количество за

извършване на най-малко два пълни анализа на партидата в съответствие с

разрешението за употреба, оценено и одобрено от съответните компетентни

органи. Когато е необходимо, при всеки от анализите трябва да се използват

неотворени опаковки. Всяко изключение от това изискване трябва да бъде

обосновано и одобрено от съответния компетентен орган.

26.12. Сравнителните мостри трябва да бъдат представителни за партидата

от изходни материали, междинни или готови лекарствени продукти, от която са

взети. За контрол на важните етапи на даден процес (като начало и край) могат

да бъдат взети и други мостри. В случаите, в които дадена партида е опакована

по време на две или повече отделни дейности, трябва да се вземе най-малко по

една мостра от всяка от тези дейности по опаковане. Всяко изключение от това

изискване трябва да бъде обосновано и одобрено от съответния компетентен

орган.

26.13. Всички необходими материали за целите на анализите и оборудването

трябва да са на разположение или да е налице готовност да бъдат осигурени за

извършване на всички изпитвания, посочени в спецификацията, до една година

след изтичане на срока на годност на последната произведена партида.

Условия на съхранение

26.14. Съхранението на сравнителни мостри от готови лекарствени продукти

и активни вещества трябва да се извършва в съответствие с актуалната версия

на Ръководството за осигуряване на условия за съхранение на лекарствени

продукти и активни вещества.

26.15. Условията на съхранение трябва да бъдат в съответствие с

разрешението за употреба (съхранение при ниски температури при необходимост).

Писмени споразумения

26.16. В случай че притежателят на разрешението за употреба не е едно и

също физическо или юридическо лице с обекта(ите) за освобождаване на партиди

в рамките на ЕИЗ, отговорността за вземане и съхранение на

сравнителни/музейни мостри трябва да е определена с писмено споразумение

между двете страни съгласно раздел VII. Това важи също и за случаите, в които

някоя от производствените дейности или освобождаването на партиди се

извършват в обект, различен от този, който е отговорен за пускане на

партидата на пазара в ЕИЗ. Условията в отделните обекти, в които се вземат и

съхраняват сравнителни и музейни мостри, трябва да бъдат определени в писмено

споразумение.

26.17. Квалифицираното лице, което сертифицира партидите за продажба,

трябва да осигури достъп по всяко време до всички сравнителни и музейни

мостри. При необходимост условията на достъп трябва да бъдат определени в

писмено споразумение.

26.18. В случаите, в които производството на крайния продукт се извършва

в повече от един обект, е особено важно да са налице писмени споразумения за

извършването на контрол на вземането на сравнителни и музейни мостри, както и

за мястото на извършване на тази дейност.

Сравнителни мостри

Основни положения

26.19. Сравнителните мостри са предназначени за целите на анализа и

затова трябва да бъдат леснодостъпни за лаборатория, разполагаща с валидирани

методики. За изходните материали, използвани за производството на лекарствени

продукти в ЕИЗ, това трябва да е обектът на производство на готовия

лекарствен продукт. За готови лекарствени продукти, произведени в ЕИЗ, това

трябва да е обектът на производство.

Готови лекарствени продукти, произвеждани в страни извън ЕИЗ

26.20. В случай че е налице действащо споразумение за взаимно

признаване, сравнителните мостри могат да бъдат вземани и съхранявани в

обекта на производство. Това следва да бъде отразено в писмено споразумение

(както е посочено по-горе в точки 26.16 - 26.18) между вносителя/обекта за

освобождаване на партидите и производителя, разположен в страна извън ЕИЗ.

26.21. В случай че не е налице действащо споразумение за взаимно

признаване, сравнителни мостри от лекарствени продукти трябва да се вземат и

съхраняват от производител, разположен в ЕИЗ, който е получил съответното

разрешение. Мострите трябва да бъдат вземани в съответствие с писмено

споразумение между всички заинтересовани страни. Мострите трябва да се

съхраняват в обекта, в който е извършено изпитването при внос.

26.22. Сравнителни мостри от изходни и опаковъчни материали трябва да

бъдат съхранявани в обекта, в който са използвани за производството на

лекарствения продукт.

Музейни мостри

Основни положения

26.23. Музейните мостри трябва да са представителни за партиди готов

лекарствен продукт, както се разпространяват в ЕИЗ, и може да е необходимо да

бъдат изпитани за потвърждаване на нетехническите подробности за съответствие

с разрешението за употреба или законодателството на ЕС. Ето защо във всички

случаи музейните мостри трябва да бъдат съхранявани в ЕИЗ - в обекта, в който

квалифицираното лице е сертифицирало крайния лекарствен продукт.

26.24. В съответствие с предходната точка при наличие на действащо

споразумение за взаимно признаване и ако сравнителните мостри се съхраняват

от производителя, разположен в страна извън ЕИЗ, отделни музейни мостри

трябва да се съхраняват в ЕИЗ.

26.25. Музейните мостри трябва да се съхраняват в помещенията на

производителите, за да се осигури бърз достъп на компетентните органи до тях.

26.26. В случаите, в които в повече от един обект в ЕИЗ се извършва

производство, внос, опаковане, качествен контрол, освобождаване на партиди

съгласно спецификациите на конкретния продукт, отговорността за вземане и

съхранение на музейни мостри трябва да бъде определена в писмени споразумения

между заинтересованите страни.

Сравнителни и музейни мостри за лекарствени продукти, подлежащи на

паралелен внос/паралелно разпространение

26.27. В случаите, в които вторичната опаковка не се отваря, е

необходимо само опаковъчният материал да бъде съхраняван, тъй като не е

налице опасност или съществува малка опасност от смесване на лекарствените

продукти.

26.28. В случаите, в които вторичната опаковка се отваря, например за

смяна на кутията или листовката, трябва да бъде взета една музейна мостра,

съдържаща лекарствения продукт, за всяка дейност по опаковането, тъй като

съществува опасност от смесване на продукта по време на опаковането. Важно е

да са налице условия за бързо установяване кой носи отговорност в случай на

смесване (самият производител или паралелен вносител), тъй като това може да

повлияе върху изтеглянето на продукта.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Свързани:

2. диплома за завършено висше образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за завършено висше образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за завършено висше образование iconБиография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
Диплома за завършено висше образование – образователно- квалификационна степен “Магистър по начална училищна педагогика”
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
2. диплома за завършено висше образование iconБиография лични данни
Университет за национално и световно стопанство диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Счетоводство и Контрол",...
2. диплома за завършено висше образование iconЗакон за изменение и допълнение
Медицинската професия се упражнява от лица притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления...
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено висше богословско образование
София 1164, пл. “Велчова завера” 2, тел/факс: 868 0144, 868 0070, 868 9444, 862 2801, e-mail: seminariа@abv bg
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено образование копие

2. диплома за завършено висше образование iconБиография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­
Висше образование Приет за студент по специалност “История” във Великотърновския университет “Св св. Кирил и Методий” през 1979 г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом