2. диплома за завършено висше образование
Име2. диплома за завършено висше образование
страница28/32
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер3.95 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://ce-consultbg.com/naredbi/N_15_UIRPV.doc
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Общи положения

25.306. В изложеното по-долу се посочват специални изисквания при

производство на активни вещества и междинни продукти, произведени чрез

клетъчно култивиране или чрез ферментация, при използване на природни или

рекомбинантни организми, както и за такива, които не са достатъчно пълно

разгледани в предходните точки на този раздел. Като цяло принципите на

добрата производствена практика, записани в този раздел, са валидни и за

цитираните в предходното изречение активни вещества и междинни продукти.

Принципите на ферментацията за класическия процес за производство на малки

молекули и за процеси, използващи рекомбинантни и нерекомбинантни организми

за производство на протеини и/или полипептиди, са същите, въпреки че степента

на контрол ще се различава. Където е практично, по-долу ще бъдат посочени

тези различия. Като цяло степента на контрол за биотехнологични процеси,

използвани за производство на протеини и полипептиди, е по-висока от тази за

класическите ферментационни процеси.

25.307. Терминът "биотехнологичен процес" се отнася за използването на

клетки или организми, получени или модифицирани от рекомбинантна ДНК,

хибридни клетки или други технологии за производство на активни вещества.

Активните вещества, произведени при биотехнологичен процес, обикновено се

състоят от високомолекулни субстанции, като протеини и полипептиди,

ръководство за които е представено в този раздел. Някои нискомолекулни

активни вещества, като антибиотици, аминокиселини, витамини и въглехидрати,

може също да бъдат произвеждани по рекомбинантна ДНК технология. Нивото на

контрол за този тип активни вещества е подобно на това за класическата

ферментация.

25.308. Терминът "класическа ферментация" се отнася за процесите, които

за производството на активни вещества използват микроорганизми, съществуващи

в природата, и/или модифицирани по конвенционални методи: облъчване или

химически индуцирана мутагенеза. Обикновено активни вещества, произведени

чрез "класическа ферментация", са нискомолекулни. Такива са антибиотиците,

аминокиселините, витамините и въглехидратите.

25.309. Производството на активни вещества или междинни продукти от

клетъчни култури или ферментация включва биологични процеси като култивиране

на клетки или екстракция и пречистване на материали от живи организми. Следва

да се има предвид, че е възможно да има и допълнителни производствени етапи,

като физикохимично модифициране, които също са част от производствения

процес. Използваната изходна суровина може да дава възможност за прорастване

на микробиологични замърсявания. В зависимост от източника, метода на

изготвяне и предполагаемата употреба на активното вещество или междинния

продукт, контролът на бионатоварването, вирусното замърсяване и/или на

ендотоксините по време на производството и мониторинга на процеса може да

бъдат необходими.

25.310. Трябва да бъде установен съответният контрол на всеки етап от

производството, за да бъде осигурено качеството на междинния продукт и/или

активното вещество. Докато този раздел започва от етап клетъчно

култивиране/ферментация, предишните етапи (създаване на клетъчна банка)

трябва да бъдат проведени при подходящ контрол на производството. Този раздел

обхваща клетъчното култивиране/ферментация от момента, в който пробата с

клетъчната култура се влага в производство.

25.311. За да бъде сведен до минимум рискът от замърсяване, е необходимо

използването на подходящо оборудване и провеждането на съответния контрол на

средата. Критериите за приемане на качеството на производствената среда и

честотата на мониториране трябва да зависят от производствения процес и

условията на производство (отворена, затворена или изолирана система).

25.312. Като цяло контролът на процеса трябва да включва:

а) поддържане на работна клетъчна банка (където е подходящо);

б) точна инокулация и нарастване на културата;

в) контрол на критичните операционни параметри по време на

ферментацията/култивирането на клетки;

г) мониторинг на процеса за растеж, жизнеспособност и продуктивност на

клетките;

д) реколтата и процедурите по пречистване, които отстраняват клетки,

клетъчни остатъци и компоненти на средата по време на предпазването на

междинния продукт или активното вещество от замърсяване (особено от микробно

замърсяване) и от загуба на качество;

е) мониторинг на бионатоварването и където е необходимо, нивото на

ендотоксин на определени етапи от производството;

ж) грижи за обезопасеността от наличието на вируси, както е описано в

ICH ръководството Q5A Viral Safety Evaluation of Biotechnology Products

Derived from Cell Lines of Human or Animal Origin.

25.313. Отстраняването на компоненти на средата, множество клетъчни

протеини, други примеси, свързани с процеса, примеси, свързани с продукта,

както и на замърсители, трябва да бъде доказано (където е подходящо).

Поддържане на клетъчна банка и документиране на съхранението

25.314. Достъпът до клетъчните банки трябва да бъде ограничен само за

упълномощен персонал.

25.315. Клетъчните банки трябва да бъдат съхранявани при условията,

необходими за поддържането на жизнеспособността и предпазване от замърсяване.

25.316. Използването на флаконите с проби от клетъчната банка трябва да

бъде документирано, а протоколите съхранявани.

25.317. При необходимост клетъчните банки трябва да бъдат проверявани за

пригодността им за употреба.

Отглеждане на клетки/ферментация

25.318. Когато е необходимо асептично прибавяне на клетъчни субстрати,

среди, буфери и газове, по възможност трябва да бъдат използвани затворени

или изолирани системи. Ако инокулацията от първоначалния съд или последващият

пренос и добавяне на материали (среди, буфери) се извършват в отворен съд,

трябва да се извършва контрол и да са на разположение подходящи процедури с

цел свеждане до минимум на риска от замърсяване.

25.319. Ако качеството на активното вещество може да бъде повлияно от

микробно замърсяване, манипулациите, използващи отворени съдове, трябва да

бъдат извършвани в специални помещения, безопасни за работа с биологични

материали, или в среда, контролирана по подобен начин.

25.320. Персоналът трябва да бъде подходящо облечен и да взема съответни

предпазни мерки при работа с културите.

25.321. Критичните операционни параметри (например температура, рН,

степен на разклащане, прибавяне на газове, налягане) трябва да бъдат

мониторирани, за да се осигури съответствие с утвърдения процес.

25.322. Оборудването за развъждане на клетки трябва да бъде почиствано и

дезинфекцирано след употреба. Оборудването за ферментация трябва да бъде

почиствано и дезинфекцирано или стерилизирано.

25.323. Където е подходящо с цел да се защити качеството на активното

вещество, хранителната среда трябва да бъде стерилизирана преди употреба.

25.324. На място трябва да бъдат на разположение подходящи процедури, за

да бъдат регистрирани онечистванията и определени мерките, които трябва да

бъдат взети. Трябва да бъдат включени процедури за определяне на

въздействието на замърсяването върху продукта, както и процедури за очистване

на оборудването и привеждането му в състояние, подходящо за употреба при

следващи партиди. Външни организми, забелязани по време на процеса, трябва да

бъдат идентифицирани и да се оцени ефектът от тяхното присъствие върху

качеството на продукта. Резултатите от такива оценки трябва да са съобразени

с вида на произведения материал.

25.325. Случаите на замърсяване трябва да бъдат документирани.

25.326. С цел да се сведе до минимум рискът от кръстосано замърсяване

при използването на едно и също оборудване (за много продукти) може да бъде

оправдано провеждането на допълнителни тестове след почистването между

отделните продукти.

Събиране на добив, изолиране и пречистване

25.327. Етапите на събиране независимо дали за отстраняване на клетки

или клетъчни компоненти, или за събиране на клетъчни компоненти след

разрушаване, трябва да бъдат извършвани в оборудване и зони, устроени по

начин, свеждащ до минимум риска от замърсяване.

25.328. Процесите на събиране и пречистване, които отстраняват или

деактивират произвеждащия организъм, отпадни клетъчни продукти и хранителната

среда (като същевременно свеждат до минимум разграждането, замърсяването и

загубата на качество) трябва да бъдат адекватни, за да осигуряват

възстановяването на междинния продукт или активното вещество с устойчиво

качество.

25.329. Всяко оборудване трябва да бъде внимателно почиствано и при

необходимост дезинфекцирано след употреба. Многократна последователна

експлоатация на оборудването за производство, без да бъде почиствано между

отделните партиди, може да бъде използвано, в случай че качеството на

междинния продукт или активното вещество не е компрометирано.

25.330. В случай че се използва отворена система, пречистването трябва

да бъде извършвано при условия на средата, подходящи за запазване на

качеството на продукта.

25.331. Допълнителен контрол, като използване на специални

хроматографски смоли или допълнителни изпитвания, може да бъде подходящ в

случаите, когато оборудването е предвидено за много продукти.

Етапи на отстраняване/инактивиране на вируси

25.332. Етапите на отстраняване и инактивиране на вируси са критични за

някои процеси и трябва да бъдат провеждани в рамките на валидираните

параметри.

25.333. Трябва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се

предотврати евентуално замърсяване с вируси при преминаване от предвирусните

към поствирусните етапи на отстраняване/инактивиране. По тази причина

извършване на открити към околната среда процеси трябва да бъде в зони,

отделени от други производствени дейности и оборудвани с отделна климатична

система.

25.334. Едно и също оборудване често се използва за различни етапи на

пречистване. В такъв случай съответното оборудване трябва да бъде почистено и

дезинфекцирано по подходящ начин преди употреба. Трябва да бъдат взети

подходящи предпазни мерки, за да се предотврати възможният пренос на вируси

(чрез оборудването или средата) от предишен етап.
Активни вещества за клинични изпитвания

Общи положения
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Свързани:

2. диплома за завършено висше образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за завършено висше образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за завършено висше образование iconБиография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
Диплома за завършено висше образование – образователно- квалификационна степен “Магистър по начална училищна педагогика”
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
2. диплома за завършено висше образование iconБиография лични данни
Университет за национално и световно стопанство диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Счетоводство и Контрол",...
2. диплома за завършено висше образование iconЗакон за изменение и допълнение
Медицинската професия се упражнява от лица притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления...
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено висше богословско образование
София 1164, пл. “Велчова завера” 2, тел/факс: 868 0144, 868 0070, 868 9444, 862 2801, e-mail: seminariа@abv bg
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено образование копие

2. диплома за завършено висше образование iconБиография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­
Висше образование Приет за студент по специалност “История” във Великотърновския университет “Св св. Кирил и Методий” през 1979 г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом