2. диплома за завършено висше образование
Име2. диплома за завършено висше образование
страница27/32
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер3.95 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://ce-consultbg.com/naredbi/N_15_UIRPV.doc
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Отхвърляне и повторна употреба на материали

Отхвърляне

25.264. Междинни продукти и активни вещества, които не успяват да

отговорят на утвърдените спецификации, трябва да бъдат идентифицирани като

неотговарящи и да бъдат карантинирани. Тези междинни продукти или активни

вещества могат да бъдат преработени, както е посочено по-долу. Окончателното

разположение на отхвърлените материали трябва да бъде документирано.

Повторно използване на изходни материали и междинни продукти

25.265. Въвеждането на междинни продукти или активни вещества,

включително и такива, които не съответстват на стандарти или спецификации,

обратно в процеса и преработването им чрез повтаряне на етапа на

кристализация или други подходящи химични или физични етапи на обработка

(дестилация, филтриране, хроматография, смилане), които са част от утвърдения

производствен процес, като цяло е прието за допустимо. В случай че подобно

преработване се използва при много партиди, необходимо е то да бъде включено

като част от стандартния производствен процес.

25.266. Продължаването на даден производствен етап, след като тестовете

от "in-process" контрола са показали, че той е незавършен (непълен), трябва

да бъде част от нормалния процес. Това не се счита за преработване.

25.267. Повторното използване на нереагирали материали обратно в процеса

и повтаряне на дадена химична реакция представлява преработване освен в

случаите, когато това е част от установения/утвърдения процес. Такова

преработване трябва да се предхожда от внимателна оценка, за да бъде

гарантирано, че качеството на междинния продукт или активното вещество не е

сериозно повлияно вследствие на образуването на странични продукти.

Преработка на партиди

25.268. Преди да бъде взето решение за преработване на дадена партида,

трябва да бъде направено проучване за причините за това несъответствие.

25.269. Партиди, които са били преработени, трябва да бъдат подложени на

подходяща оценка, изпитвания, тест за стабилност (ако се гарантира) и

документация, за да бъде доказано, че преработеният продукт е с качество,

еквивалентно на качеството, осигурено при оригинален производствен процес.

Конкурентното валидиране често е подходящият валидационен подход за

процедурите за преработване. Това позволява протоколът да определя

процедурата за преработване, начина на изпълнението му и очакваните

резултати. Ако трябва да бъде преработена само една партида, може да бъде

написан доклад и партидата да бъде освободена, ако е отговаряща.

25.270. Процедурите трябва да гарантират съответствието на профила на

онечистванията на всяка преработена партида с този на партидите, произведени

по утвърдения производствен процес. Когато рутинните аналитични методи са

неадекватни, за да характеризират преработената партида, трябва да бъдат

използвани допълнителни методи.

Регенерация на материали и разтворители

25.271. Възстановяване (от матерна луга или филтрати) на реагенти,

междинни продукти или активни вещества се счита за приемливо, при условие че

съществуват одобрени процедури за регенерирането и получените материали

отговарят на съответните спецификации.

25.272. Разтворителите могат да бъдат възстановени и използвани повторно

в същия или друг процес, ако процедурите за регенериране са контролирани и

мониторирани с цел гарантиране на съответствието на разтворителите със

съответните стандарти, преди да бъдат използвани повторно или смесени с други

одобрени материали.

25.273. Пресни и възстановени разтворители могат да бъдат комбинирани,

ако съответните изпитвания са показали, че те са подходящи за всички

производствени процеси, в които би могло да бъдат използвани.

25.274. Използването на възстановени разтворители, матерна луга и други

материали трябва да бъде документирано по подходящ начин.

Рекламация

25.275. Върнати междинни продукти и активни вещества трябва да бъдат

идентифицирани като такива и да бъдат карантинирани.

25.276. Ако условията, при които върнатите междинни продукти или активни

вещества са били съхранявани или експедирани преди или след тяхното връщане,

или условията на прехвърляне на контейнерите им поставят под съмнение тяхното

качество, върнатите междинни продукти или активни вещества трябва да бъдат

преработени или унищожени.

25.277. Трябва да бъдат водени записи за върнатите междинни продукти или

активни вещества. Документацията за всяко връщане трябва да включва:

а) име и адрес на получателя на стоката;

б) междинен продукт или активно вещество, партиден номер, върнато

количество;

в) причина за връщането;

г) предназначение на върнатия междинен продукт или активно вещество.

Оплаквания и изтегляне от мрежата

25.278. Всички оплаквания, свързани с качеството, независимо дали са

получени устно или писмено, трябва да бъдат документирани и проучени в

съответствие с писмена процедура.

25.279. Записът на оплакванията трябва да включва:

а) име и адрес на получателя на стоката;

б) име (където е подходящо - длъжност) и телефонен номер на лицето,

подаващо оплакването;

в) същност на оплакването (включително име и партиден номер на активното

вещество);

г) дата на получаване на оплакването;

д) предприети първоначални действия (включително дата и идентификация на

лицето, предприемащо действията);

е) предприети последващи действия;

ж) отговор, изпратен на източника на оплакването (включително дата на

изпращане на отговора);

з) окончателно решение по отношение на партидата междинен продукт или

активно вещество.

25.280. Документите трябва да бъдат съхранявани с цел оценка на

тенденциите, свързани с продукта, и евентуалното предприемане на допълнителни

и ако е необходимо, незабавни корективни мерки.

25.281. Трябва да бъде разработена писмена процедура за условията на

изтегляне от мрежата на междинни продукти или активни вещества.

25.282. Процедурата за изтегляне трябва да определя: лицата, участващи в

оценката на информацията; начина за провеждането на процеса по изтегляне и

по-нататъшните действия по отношение върнатите материали.

25.283. В случай на сериозна или животозастрашаваща ситуация трябва да

се информират и да се потърси съдействие от местните, националните и/или

интернационалните регулаторни власти.

Възлагателно производство (включително лаборатории)

25.284. Всички производители по договор (включително лаборатории) трябва

да отговарят на изискванията на ДПП, описани в това ръководство. Специално

внимание трябва се обърне на предпазването от кръстосано замърсяване и

поддържането на проследяемост.

25.285. Производителите по договор (включително лабораториите) трябва да

бъдат оценени от възложителя, за да се гарантира съответствието на

специфичните операции, произлизащи от обекта на договора, с изискванията на

Добрата производствена практика.

25.286. Трябва да има сключен писмен договор между възложителя и

изпълнителя, който да определя в детайли отговорностите, включително мерките,

свързани с качеството, на всяка една от страните.

25.287. Договорът трябва да позволява на възложителя да инспектира

помещенията за производство, контрол и съхранение на изпълнителя за

установяване съответствието с изискванията на добрата производствена

практика.

25.288. В случай че е позволено сключването на договор с подизпълнител,

изпълнителят не трябва да прехвърля на трета страна извършването на дейности,

които са му поверени съгласно договора, без да получи предварителната оценка

на възложителя и неговото одобрение на договора.

25.289. Производствените и лабораторните записи трябва да бъдат

съхранявани там, където се извършва съответната дейност, и да бъдат лесно

достъпни.

25.290. Не трябва да бъдат извършвани промени в процесите, оборудването,

методите за изпитване, спецификациите или други договорни изисквания, освен

ако възложителят е уведомен и одобрява промените.

Представители, посредници, търговци, дистрибутори, преопаковачи и

преетикетировачи

Приложение

25.291. Този раздел важи за всяко дружество, различно от първоначалния

производител, което може да търгува и/или да закупи, преопакова,

преетикетира, манипулира, дистрибутира или съхранява междинен продукт или

активно вещество.

25.292. Всички представители, търговци, дистрибутори, преопаковачи и

преетикетировачи трябва да отговарят на изискванията на добрата

производствена практика, описани в това ръководство.

Проследяемост на дистрибутирани активни вещества и междинни продукти

25.293. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите,

преопаковачите и преетикетировачите трябва да поддържат система за пълно

проследяване на активните вещества и междинните продукти, които

дистрибутират. Документите, които трябва да бъдат съхранявани и да бъдат на

разположение, включват:

а) идентичност на първоначалния производител;

б) адрес на първоначалния производител;

в) ордер за закупуване;

г) фактура (документ за транспортиране);

д) документ за получаване;

е) име или предназначение на активното вещество или междинния продукт;

ж) партиден номер на производителя;

з) записи от транспортирането и дистрибуцията;

и) всички автентични аналитични сертификати, включително тези на

първоначалния производител;

й) дата за повторен анализ и дата на изтичане срока на годност.

Управление на качеството

25.294. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите,

лицата, извършващи дейности по преопаковане и преетикетиране трябва да

разработят, документират и използват ефективна система за управление на

качеството, както подробно е описано в точки от 25.12 до 25.28.

Преопаковане, преетикетиране и съхранение на активни вещества и междинни

продукти

25.295. Преопаковане, преетикетиране и съхранение на активни вещества и

междинни продукти трябва да бъде извършвано при спазване изискванията на

добрата производствена практика (както е посочено в това ръководство), за да

се съхрани идентичността на активното вещество или междинния продукт.

25.296. Преопаковането трябва да бъде извършвано при подходящи условия

на средата, за да бъде избегнато замърсяване или кръстосано замърсяване.

Стабилност

25.297. В случай че при преопаковането на междинен продукт или активно

вещество е използван различен тип контейнер в сравнение с този на

първоначалния производител, трябва да бъде извършена оценка на стабилността

на съответния продукт, за да се гарантира точността на посочените дати за

изтичане на срока на годност или за повторен анализ.

Трансфер на информация

25.298. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите,

лицата, извършващи дейности по преопаковане и преетикетиране, трябва да

осигуряват обмяна на информация между производителя и купувача за качеството

на активното вещество или междинен продукт, както и за всяка промяна в

регулаторната рамка.

25.299. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите,

лицата, извършващи дейности по преопаковане и преетикетиране, които доставят

активно вещество или междинен продукт на клиента, трябва да му предоставят

името на първоначалния производител на активното вещество или междинния

продукт, както и съответните партидни номера, които се доставят.

25.300. При поискване от регулаторните органи представителят трябва да

предостави информация относно идентичността на първоначалния производител на

активно вещество или междинен продукт. Първоначалният производител може да

комуникира с регулаторните власти директно или посредством своите

упълномощени представители в зависимост от правните взаимоотношения (в

контекста "упълномощен" се отнася за упълномощен от производителя).

25.301. Трябва да бъдат изпълнени специфичните изисквания за

аналитичните сертификати, включени в точки от 25.209 до 25.212.

Управление на дейности по обработка на сигнали, рекламации и оплаквания

25.302. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите,

лицата, извършващи дейности по преопаковане и преетикетиране, трябва да

поддържат архив на постъпилите оплаквания и извършените блокирания (както е

описано в точки от 25.278 до 25.283.).

25.303. Ако ситуацията изисква, представителите, посредниците,

търговците, дистрибуторите, лицата, извършващи дейности по преопаковане и

преетикетиране, трябва да търсят съдействие при обработка на сигналите и

оплакванията от първоначалния производител на активно вещество или междинен

продукт; и/или от други клиенти, които може да са получили този междинен

продукт или активно вещество; и/или от регулаторните органи за вземане на

решение за по-нататъшни действия. Разследването на причините за сигнали и

блокирани партиди трябва да се извършва и документира от съответната страна в

цялостната производствена схема.

25.304. Ако оплакването е отправено към първоначалния производител на

активното вещество или междинния продукт, документацията по случая, водена от

представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите, лицата, извършващи

дейности по преопаковане и преетикетиране, трябва да включва всеки отговор,

получен от първоначалния производител на активното вещество или междинния

продукт (включително датата и представената информация).

Управление на дейности по изтегляне на негодни материали

25.305. Връщането трябва да бъде управлявано по начина, описан в точка

25.277. Представителите, посредниците, търговците, дистрибуторите, лицата,

извършващи дейности по преопаковане и преетикетиране, трябва да поддържат

документация за върнатите активни вещества и междинни продукти.

Специфично ръководство за производители на активни вещества, получени

чрез клетъчно култивиране/ферментация
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Свързани:

2. диплома за завършено висше образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за завършено висше образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
2. диплома за завършено висше образование iconБиография на доц д-р Пелагия Михайлова Терзийска
Диплома за завършено висше образование – образователно- квалификационна степен “Магистър по начална училищна педагогика”
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
2. диплома за завършено висше образование iconБиография лични данни
Университет за национално и световно стопанство диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Счетоводство и Контрол",...
2. диплома за завършено висше образование iconЗакон за изменение и допълнение
Медицинската професия се упражнява от лица притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления...
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено висше богословско образование
София 1164, пл. “Велчова завера” 2, тел/факс: 868 0144, 868 0070, 868 9444, 862 2801, e-mail: seminariа@abv bg
2. диплома за завършено висше образование iconДиплома за завършено образование копие

2. диплома за завършено висше образование iconБиография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­
Висше образование Приет за студент по специалност “История” във Великотърновския университет “Св св. Кирил и Методий” през 1979 г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом