Основни закономерности на учебния процес
ИмеОсновни закономерности на учебния процес
страница3/3
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер273.23 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://studentskinevoli.com/Педагогика/preduchilishtna-pedagogika.doc
1   2   3

30 Обучението в детската градина.

Обучението е функция на човешкото общество чиято цел е да се предаде на подрастващото поколение натрупания опит на човешкото общество. Регулира се посредством учебния процес и се разглежда от няколко научни точки.

1 – философска – според нея учебния процес е познавателен процес , а участниците са активни търцещи личности. Социалния опит които се предава на детето е известен на човешкото общество, той не е известен на подрастващото поколение. За това то ги възприема като откритие.

2 – физиологична – възприема учебния процес като оравновесяване м/у организма и средата. Това се основава на способноста хора да създават мн връзки което се осъществява чрез училищния процес и единство м/у двете сигнални с-ми в човешкият организъм, посредством учебния процес

3 – психологическата гледна точка – тя има теория за развитие на личноста според която има 3 фактора наследсвеност,сред,обучение. Решаващо е и възпитанието. Основни закономерност на учителския процес – той е ръководен, контролиран и управляващ от специалист.той е активен процес,вътрешно противоречив. Има възпитателен характер, социален процес. Той има индивидуален подход създаден в ранната педагогика, хуманистичен както и интерактивен подход.


31 Ветоди на педагогическо взаимодействие.

Интерактивни методи са : 1- предметно-оперативни методи – обследване, конструиране със сройтелни материали, предметни игри, предметно моделиране. 2- игрово-преобладаващи – преобразуване на действителността чрез играта. 3- практико-изпробващи - експерементиране, моделиране и констройране на предмети, дидактични игри 4 – информацинно- познавателни методи – невербален метод – наблюдение и вербален – разказ, беседа, диалог м/у учител и дете, оценяване на учителя, словестни игри. Как се подбират методи? В зависимост от сферата на приложението им – познавателна, емоционална и социална сфера, игрово – преобразуваща. От вида на педаг. ситуации – игрово- познавателна, обучаваща и практико-използваща. Своеобразие в обучението в детската градина и предучилищна възраст. Общото е целенасочения процес, организиран процес, в който учителя организира формата на училищна ситуация. В училищния процес детската градина е пряко ръководена от учителя, който поставя цели и задачи, той е двустранен- взаимодеиствие м/у учител и дете. Учебния процес е най-целенасочен когато се използва игрова мутивация на децата. Има игрови форми за опрагизиране на училищния процес освен основните. Дидактичните игри са игроподобни форми за организиране на учебна дейност. За да ръководи уч. Дейност учителя трябва да използва игрови похвати. Обучението в детската градина – обучението е с устен характер. Предлагат се използването на повече игрови похвати в д.г. повече нагледни похвати и методи. Учебния процес има 3 етапа 1- етап на възприемане на околния свят, хора и животни. Осъществява се на основата на първа сигнална с-ма и не се свързва с втора сигнална с-ма. 2- етап на осмисляне на познавателния процес. Осъществява се с втора сигнална с-ма, но без да се откъсва от първата. 3- прилагане на знанията в практиката. Има единство м/у първа и втора сигнална с-ма. Игрово-познавателни форми на организиране на учебния процес в д.г.. съвременна форма за организиране на живота на децата е ситуацията.преднамерени и непреднамерени, училищни ситуации и самостоятелни игри на децата. Ръководят се от учителя и са 3 вида: 1- игрово-познавателни, обучаващи практико-познавателни – използват се във възприемането на обучаващите. 2- игрово-познавателна ситуация 3- съвместна дейност на децата – индивидуален метод на всички деца взаимно да учат. Има три етапа : - начален, на самоинициатива и самоконтрол.


33. Възпитанието през ранна възраст от 1-3 години.

Ранното детсво се разделя на 3 периода от раждането до първи месец, кърмаческа възраст, и ранна детска от 1-3 год. Детето се ражда с 3 рефлекса – хранителен; орантировъчен и защитен, формират се основни рефлекси. Има няколко основни задачи на възпитателната работа 1- през първите 3 год. Е окрепване и запазване здравето на детето, като осигуряване на условия за пълноценно физическо развитие, организма не е укрепнал. Детето е подаливо на много заболявания .тази задача се осъществява чрез поддържане на високо хигиенно ниво на неговата среда. Системно се укрепва детския организъм чрез правилна организация на живота му, рационално хранене и закаляване. 2- психично развитие- своевременно развитие на сензорно-сетивни усещания и възприятия зрение, слух, обуняние, вкус. Чрез тези сетива се осъщесвява първото съприкосновение със света. Развитието на деянията в тази възраст определя степеннта на психичното развитие на децата. Има развитие на говора и на слуха, артикулационния апарат, способност да възпоризвежда слушания говор. Непрекъсното обогатяване на впечатленията им съчтани със словестни у детето. Развитие на говора чрез общуване с деца и възрастни. Укрепване на емоционални съсояния на децата. Създаване на елементарни умения и навици и установяване на определени правила на поведение, навик за самостоятелно хранене, хигиенни навици и подреждане на грешките.


34. Преимственост м/у детските ясли; детс. Градина и началн. Уч-ще.

Приемстване: От философска гледна точка – тя се разглежда като един от видовете връзки, които съществуват м/у звената, етапите на едно явление или процес. Приемств. Се постига тогава, когато работата на долното звено е насочено към подготовката на децата към живот. Преимств. Изпитва всяка степен на образованието и възпитанието. За разширяване не само на конкретните задачи на възрастта, но да бъде насочена към перспектива към следващата степен. От физиологически аспект неспазването на приемствеността се изяснява чрез учението на Иван Петрович. Неподготвеността на децата от една степен на развитие към суловията и изискванията на следваща степен поред тази теория за динамичния стериотип е свързано с изразходване на много нервен трд за преодоляване на стереотипа. От псигол. Гл. Точка. – Ако не се осъществява приемственост ,се забавя психичн. Развитие на децата. Но вредно е и другия подход, когато учебния материал от нач.уч. се използва в детската градина. От исторически аспект – Коменски говори за ролята на подготовката на детето за живота, гоеори за 3 вида уч-ща – материнско .елемент,средно.

Дина Батева учител. Зрелост изразява достигнатото от 6 – 7 год. Детско равнище на нерваната с-стема, на висшата нервна дейност, на анализаторите за училищно обучение – Дина – за разлика от понят. Учител . срелост, готовността вече е личностен феномен и се изразява в развитието на детето в умствено социално – нравствено.физическо ,емоционално волево отношение. Готовнистта за учителс. Обучение с резултативна страна на подготвеност на детето за училище ,която се извършва целенасочено в детските заведения и в семейството и при влиянието на соц. Среда , в който детето се формира като личност. Акцентира се в/у готовността за уч-ще практична научна гледна точка. Нравствената подготовка – изразява се в такова развитие на нрасвтвено поведение на моралните чувства и съзнание на детето,което му позволява да приеме активно новата социална позиция и другарите си на нравствена основа. А - Изразява се в способността на детето за правилното управление на своето поведение. Б - изразява се в създаване на характерни черти на детето като проявява самостоятелност,дисциплина,оригиналност. В- Умението на детето да построява вазимотноошения с възрастние и връстниците си,трябва да се развие в качествена общественост. Нравтв. Готовност се характеризира с определно ниво на развитие на нравствените чувства и съзнание на детето. Комплекс от качества изразяващи отношение на детето към труда,,желание на детето да се труди,чувствена удоволетвореност от добре изпълнена работа,владеене на навици за самообслужване. Нравсте. Готовност е свръзана с интелектуална готовност. Да владее опредлен запас от знания за околния свят. А - Изразява се в степеннта на развитие на познавателността,дейност на 6-год. Деца те трябва да се отличават с произволност на познавателен процес. Б- изразява се в общото ниво на мисловна дейност,анализ на предметите. В- включва овладяване на елемнит на учебн. Дейност – умение на децата да приемат учебната задача, физическа готовност. А- изразяв се в постигане на здраве, запаленост на децата. Б- правилно физическо развитие – разви на мускулите на ръцете, физиологично – бягане,скачане. В- културно-хигиенни навици. Специална говност за уч-ще. А-изразява се в получаване на знания ,умение,навици,които са необходими за овладяване на математематически знания, анализи. Трябва да се развира у децата елементарни матем. Представи,да се осъществеи работа по звукопроизнасянае и определяне на срички ,думи.


36 Организация и управление на детските градини.

Най- важните моменти- бодърстване, сън, храна, игра. За оформяне на деня на детето трябва да се създаде режим. Това е социална организация на образователния възпитателен процес в детската градина. Режима налага правилно редуване на моментите в педагогическия процес, моменти на усилена дейност и отдих, да бъдат съчетани правилно. От физеологична гледна точка означава динамичен стереотип (система от условни връзки). В отрицателен смисъл означава, че той мн лесно се руши. Положителен ефект- създаване на навици. Помага на децата по лесно да се приспособят от живота в семейството в децката градина. При смяна на сезона се изисква определен сереотип за приспособяване на условията. Динамичността на режима помага за преминаването от една възрастова група в друга, изисква подвижност на режима. Най- полезно е прехода от детската градина в училище.
1   2   3

Свързани:

Основни закономерности на учебния процес iconМагистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието
Ефективно управление на учебния процес: понятие за управление на учебния процес; управление на учебни планове и програми; условия...

Основни закономерности на учебния процес iconПрограма за целодневна организация на учебния процес
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Основни закономерности на учебния процес iconИзползване на отдалечен достъп в учебния процес
Резюме: в доклада са представени предимствата от използване на система за отдалечен достъп в учебния процес. Също така са разгледани...

Основни закономерности на учебния процес iconКонспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес
Основни резултати от транспортния процес. Транспортния договор като част от логистичната верига. Транспортни средства и транспортна...

Основни закономерности на учебния процес iconОсновни методи за решаване на технически задачи
Ще разгледаме същността на два метода, подходящи за решава­не на творчески технически задачи в учебния процес, които позво­лява!...

Основни закономерности на учебния процес icon„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес
Участие на училището в реализиране на проект bg051РО001 06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез...

Основни закономерности на учебния процес iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Влиянието й върху Земята. Изграждане на основни умения в астрономията за наблюдаване. Използване на основни величини и закономерности...

Основни закономерности на учебния процес icon„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес
Допълнителни указания за попълване на отчетните модули в информационната система по проект bg051PO001 06 „Подобряване на качеството...

Основни закономерности на учебния процес iconИнструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневна организация на учебния процес от средищните училища и регионалните инспекторати по образованието по проект bg051PO001 06 „подобряване на качеството на образованието в средищните училища,
Изпълнение и отчитане на дейностите по целодневна организация на учебния процес от средищните училища и регионалните инспекторати...

Основни закономерности на учебния процес iconАграрен университет пловди в факултет по тропично и субтропично земеделие
Материалът предвиден в лекционния курс е систематизиран в две основни части, а именно: част І – Почвена ерозия, основни причини и...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом