С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на
ИмеС определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер50.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/fafc2
С определение № 663 от 17.08.2011 година, постановено по ЧНД № 1889 година ВТРС е потвърдил постановление от 21.07.2011 година на ВТРП за прекратяване на наказателното производство по ДП № 20/2010 година по описа на ОД но МВР В. Т. водено срещу З. В. П. за престъпление по чл.202 ал.2 т.1, вр.чл.201, вр.чл.26 НК като законосъобразно и обосновано.

Недоволен от определението останал „Б.” , в качеството му на ощетено юридическо лице, който като обжалва твърди, че същото е неправилно, поради неправилна оценка на събраните по делото доказателства. Моли въззивният съд да отмени определението, вместо което да постанови ново, с което да отмени постановлението на ВТРП и върне делото на прокурора.

Великотърновкският тръжен съд след като провери определението по повод жалбата, както и изцяло неговата правилност и обоснованост, намери за установено следното:

ДП № ЗМ 20/2010 година по описа на ОД на МВР В. Т. е образувано против З. П., за това, че за периода от 2006 г. до края на м.септември 2009 година в гр.В. Т. в качеството си на длъжностно лице – шофьор в „БЕ” В.Т., действайки при условията на продължавано престъпление присвоил чужди движими вещи – гориво на стойност 89234,58 лв. собственост на „БЕ” В.Т., връчено му в това му качество, като същото е в големи размери – престъпление по чл.202 ал.2 т.1, вр.чл.201, вр.чл.26 НК.

Предмета на доказване се очертава от текста на чл.201 НК – длъжностно присвояване. От обективна страна следва да бъдат доказани следните обстоятелства:

длъжностното качество на лицето, което в случая е безспорно установено, с оглед на събраните по делото писмени доказателства за наличието на трудов договор, както и длъжностна характеристика за длъжността;

липса на чужди пари, вещи или други ценности, връчени му в това му качество или поверени му да ги пази или управлява;

присвояване на установените липси.

Съдът намира, че както липсата, така и връчването, така и присвояването не са безспорно установени от събраните по делото доказателства.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че „Б.” В.Т. е ползвала за производствените си цели различни пътни превозни средства, управлявани, както от П., така и от други шофьори в предприятието – свидетелите Л. К. и Й. Й.. Управлението на конкретното превозно средство се решавало на момента съобразно производствените нужди, като нямало предварително определен шофьор за конкретно превозно средство. По същият начин ставало и зареждането на превозните средства с гориво. Зареждането се извършвало от тримата шофьори на бензиностанция „П. гр.В.Т.. Съобразно постигнатата договореност между „Б.” и „ПАНОВ” при зареждането на превозното средство се правел специален опис, в който се описвал № му, количеството и вида на горивото, дата, име и подпис на шофьора, стойност. При пристигането на ППС на бензиностанцията служителят на същата зареждал горивото, нанасял съответните данни в нарочните описи и издавал разписка за кредит в два екземпляра, като единия екземпляр предавал на шофьора. На край на месеца съобразно описа през същия и разписките за кредит „П.” ЕООД издавал фактура на „БЕ” за заплащане на горивото. Също в края на месеца на база изминатите километри и съобразно утвърдените разходни норми били съставяне пътните листи на МПС-та. Пътните листи съобразно разпорежданията на ръководството били съставяне от св.Й. Й.. Зареденото през месеца гориво не било осчетоводявано по сметка „Материали”, а директно на база издадената фактура от доставчика на гориво се отчитало на разход. Тези обстоятелства се установяват по безспорен начин от разпитаните по делото свидетели.

Назначените по делото съдебно счетоводни експертизи установяват, както гореописания начин на зареждане и отчитане на горивото, така и съставянето на пътните листи. От всички представени на експертите първични документи експертизата е установила общо количество гориво по видове и стойности, съгласно всички изследвани разписки за кредит за периода 01.01.2007 – 30.09.2009 година на стойност 80481,56 лв. Количеството липсващо гориво по видове и стойност, съгласно разписки за кредит, за които е установено, че не са включени в предоставените пътни листи се изчислява на 39876,31 лв.

Установено е същото така по делото, че обвиняемият П. при зареждане с гориво на бензиностанцията е записвал същото на името на други шофьори, като се е подписвал вместо тях. Установено е, че освен в резервоарите на автомобилите гориво е зареждано и в туби. Също така е установено, че П. е продавал гориво на свои познати.

При така събраните доказателства обаче не може да бъде направен еднозначен извод, че П. е присвоил посочената липса.

На първо място настоящата инстанция намира, че самата липса не е безспорно установена, по следните съображения:

Както бе посочено по-горе зарежданото гориво не е осчетоводявано като „материали”, а е изписвано в края на месеца като разход на база предадени в счетоводството фактури от доставчика. Пътните листи са съставяни в края на всеки месец, като данните в тях са измислени и натъкмени от св.Й. съобразно показанията на изминатите километри през месеца. Пътните превозни средства са управлявани от различни лица. Следователно не би могло да се направи еднозначен извод какво количество гориво в кой автомобил е заредено (при наличие на данни за наливане на гориво в туби), кога то е изразходвано, от кого и съответно има ли ППС преразход или икономия на гориво и от там в резултат на действията на кого от тримата шофьори е възникнала липсата. Не може да бъде направен и еднозначен извод, че количеството, посочено от експертизите като неотчетено в пътните листи е липса по смисъла на закона. Както бе описано пътните листи са съставяни на база изминати километри и утвърдени разходни норми, без да е отчитано дали конкретния автомобил има преразход или икономия на гориво.

На второ място липсва и заприходяване и следователно задължаване на всеки от шофьорите с определено количество гориво. Т.е. фактически липсва поверяване на имущество за пазене по смисъла на закона.

Не на последно място следва да се отбележи, че начина на водене на счетоводството в пострадалото юридическо лице и липсата на инвентаризации през инкриминирания период не дават възможност за установяване кога какво количество и вид гориво е липсвало и съответно събиране на доказателства за това на какво се дължи тази липса и дали тя е в резултат на присвоителна дейност на обвиняемия.

Квалифицирането на деянието като такова извършено при условията на продължавано престъпление не освобождава нито обвинението, нито съда от задължението да посочи всяко едно деяние по дата, място, количество и т.н., т.е. да конкретизира всяко деяние поотделно с всичките му съставни части от обективна и субективна страна, установяващи, че то представлява престъпление по даден текст от закона. При така воденото счетоводство установяването на тези обстоятелства е невъзможно и исканата от жалбоподателя експертиза няма възможност да даде отговор на тези въпроси, поради което както районният прокурор, така районният съд правилно и обосновано са приели, че проведеното разследване е пълно всестранно и обективно, че обвинението не е доказано по несъмнен начин и наказателното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното Великотърновският окръжен съд в качеството си на въззивна инстанция

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 663 от 17.08.2011 година, постановено по ЧНД № 1889/2011 година на ВТРС като правилно и законосъобразно.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:

Свързани:

С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconС определение 490/24. 11. 2009 г по чнд 1442/2009 г. В р съд е потвърдил постановление на втрп от 26. 10. 2009 г за прекратяване на наказателното производтво по
С определение 490/24. 11. 2009 г по чнд 1442/2009 г. В р съд е потвърдил постановление на втрп от 26. 10. 2009 г за прекратяване...
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconПроизводството е образувано по повод депозирана жалба от И. Г. К. от гр. Г. Д. против определение №577/16. 02. 2011 година, постановено по чнд №116/2011 г по
От гласните доказателства следва извод за виновност, неправилно е разбирането, че са налице гражданскоправни отношения и деянието...
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconПроизводство по чл. 243 ал. 7 Нк
В. против постановление на Районна прокуратура гр. В. от 10. 05. 2011г по дп № зм-223/2010 година по описа на од на мвр гр. В., за...
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Р. П. гр. Г. Д. от 22. 03. 2012 година за прекратяване на досъдебно наказателно производство с вх. №1662/2011 година по описа на...
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С определение № /04. 07. 2011 г по нчд № /2011 г. С. районен съд е потвърдил Постановление от 07. 06. 2011 г на Р. П. гр. С., с което...
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconПроизводство по чл. 243,ал. 6 и ал. 7 от нпк
Горнооряховският районен съд е потвърдил Постановление на горп от 06. 11. 2012 година за прекратяване на наказателното производство...
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconС решение №6111/17. 11. 2011 г., постановено по нахд №660/2011 г
Районен съд – Г. Разлог, е потвърдил като правилно и законосъобразно Наказателно постановление /НП/ №21-00000665/05. 08. 2011 г на...
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconС решение № от 28. 10. 2011 година, постановено по гр. Д.№ по описа за 2011 година на Великотърновски районен съд
А. с причинени имуществени вреди на автомобила, за която сума ищецът се е снабдил със заповед за изпълнение по чл. 410 Гпк № /22....
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconС постановление от 16. 08. 2011 година прокурор при В. е прекратил наказателното производство по дп № зм-509/2011 година по описа на ру"Полиция" В. Т
С постановление от 16. 08. 2011 година прокурор при В. е прекратил наказателното производство по дп № зм-509/2011 година по описа...
С определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на iconПроизводството е по реда на чл. 243 ал. 7 Нпк
Постановление за прекратяване на наказателно производство от 17. 06. 2011 година на Р. П. Кърджали по досъдебно производство №6/2010...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом