За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г
ИмеЗа доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер45.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://oukm-karlovo.com/files/dogovor gorivo.doc
 

 

Д О Г О В О Р

 

за доставка на газьол за отопление за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г. 

            Днес ..........2012 година в гр. Карлово, между:

 

  1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Карлово, ул. „Васил Караиванов” № 4, Булстат 000452913, представлявано от Веселин Димитров- директор и Недялка Василева- гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

  1. ..................................................................................................................ЕИК...................... с адрес :.....................................представлявано от ................................ наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ


се сключи настоящият договор за следното :


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.СРОК

 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да му достави ....................... литра газьол за отопление с качество, отговарящо на изискванията на Приложение № 5 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

(2) Общото количество се доставя на партиди по предварителна заявка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя описаното в чл.1 гориво с качество, което отговаря на БДС и всяка доставка да бъде придружена от Декларация за съответствие на качеството съгласно чл.10, ал.2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, актуална към датата на доставката и извлечение от ценовата листа „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

(4) При промяна на нормативната уредба или номенклатурата на ”Лукойл Нефтохим Бургас” Ад през време на изпълнение на договора, ще се заявява аналогичния вид гориво.

Чл.2 Място на изпълнение – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Карлово, ул. „Васил Караиванов” № 4.

Чл.3 Срокът на действие на договора е една година от датата на подписването му .


 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да доставя описаното гориво след предварителна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок................. от получаване на заявката. Доставката ще се счита за изпълнена след разтоварване на горивото в съдовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Декларация за съответствие на качеството, актуална към датата на доставката и извлечение от ценовата листа „Лукойл Нефтохим Бургас” АД към датата на доставката.

3. Да приема и урежда по уговорения ред предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации за количество и качество.

4. Да спазва всички условия на противопожарна защита и опазване на околната среда. Получени при транспортиране разливи на горива са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и се отстраняват от него.

5. Да подсигури достъп на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всеки момент при извършване на товаренето и разтоварването на горивото.

6. Да организира и извърши транспорта на горивото до ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Карлово, ул. „Васил Караиванов” № 4 и разтоварването му за своя сметка.

7. Да извършва доставките само в работни дни в рамките на работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 08.00 до 17.00 часа.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1 . Да получи договорената цена в договорения срок.

3. Да участва при проверка на качеството и количеството на доставеното гориво.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да подсигури упълномощено лице, което да участвува в приемането на доставките.

2. Да заплати цената на горивото в договорените срокове.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи заявеното гориво, във вид, количество и качество в срок от ....................... от подаване на заявката.

2. Да извършва лабораторни анализи и замервания за количество и качество на всяка доставена партида в специализирана лаборатория, чрез вземане на средна проба от доставеното гориво в присъствие на представители на двете страни. Заключението на избраната лаборатория за качество се приема за меродавно и е задължително за двете страни.

 

III.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл.7. (1) Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя отделно за всяка доставка, при условията предложени в офертата, която е неразделна част от настоящия договор.

(2) При фактуриране на доставеното количество гориво ще се използва действащата цена за директна реализация с включен ДДС на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, актуална към деня на доставката, франко площадка Лукойл Нефтохим, намалена с процента отстъпка (или увеличена с процента надценка), предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. При промяна на цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спази пропорционално предложената в офертата отстъпка или надценка.

Чл.9. Заплащането на цената се извършва след доставяне на горивото, съпроводено с всички необходими документи, оформящи доставката и издаване на фактура в срок до 25-то число на месеца, следващ извършената доставка.

Чл.10. Сумите по чл.9 от договора ще бъдат изплащани чрез банков превод с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка

ВIC:

IBAN:

IV. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ

 

Чл.11. Приемането на доставеното гориво ще става чрез подписване на приемо- предавателен протокол, придружен от Декларация за съответствие на горивото и извлечение от ценовата листа на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, актуална към датата на доставката.

Чл.12. Проверка на доставеното количество гориво ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез показанията на монтирания на автоцистерната разходомер. Разходомерите трябва да бъдат пломбирани и да са преминали необходимия метрологичен контрол.

Чл.13. Проверката на качеството на доставеното гориво ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лаборатории, оторизирани за такъв контрол, съгласно действащата Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията и реда и начините за техния контрол.

Чл.14. Рекламациите за количество се правят в момента на установяване на несъответствието чрез протокол, съставен в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

 Чл.15. Настоящият договор може да бъде прекратен :

          1. По взаимно съгласие.

          2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с едномесечно писмено предизвестие от изправната  до неизправната страна.

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 16.  Изменения по този договор  могат  да се  правят писмено   по  взаимно  съгласие  на страните. 

Чл. 17.  Споровете  по тълкуването  и изпълнението на този  договор се решават  доброволно  между страните,   а при   непостигане  на съгласие  по съдебен ред.

Чл. 18.  За неуредените в този договор въпроси  се прилага  Закона за    задълженията   и договорите      и други  действащи  нормативни  документи.

Чл.19.  Настоящият договор  се състави  в 3  еднообразни  екземпляра- два  за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  един  за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ :

1.Офертата  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........................    ИЗПЪЛНИТЕЛ ...........................                                      

            

....................................................                                                                   

/гл. счетоводител/

 

 

 

 

 

Свързани:

За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г iconНаименование на участника
...
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г iconТехнически спецификации
Предмет на поръчката: „Доставката на газьол за отопление / маркиран червен/ за нуждите на одз „Славейче” гр. Цар Калоян за отоплителен...
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г iconЗа "Доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ за нуждите на Основно училище "Васил Левски" – град Плачковци за отоплителен сезон 2012/2013 г."
Правила за провеждане на процедурата, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението й
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Доставка на газьол за отопление за нуждите на звената, финансирани от Общинския бюджет на Община Брацигово за сезон...
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г iconСоу „СВ. Св. Кирил и методий гр. Средец
Приготвяне и доставка на закуски и готова храна – обяд за нуждите на учениците при соу „СВ. Св. Кирил и методий”
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г icon"Топлофикация – сливен" еад условия на ползване и прилагане на "промоция отоплителен сезон 2011/2012г."
Право на отстъпките за отоплителен сезон 2011/2012г имат всички потребители на топлинна енергия, погасяващи редовно задълженията...
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г iconДo Директора на соу"св св. Кирил и Методий" гр. Сърница,Община Велинград ценова оферта
Соу”св св. Кирил и Методий”-гр. Сърница,по обособени позиции: Позиция №1: Доставка на готови изделия кетеринг по предварителна заявка...
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г iconСредно общообразователно училище,,свети свети кирил и методий
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 и т. 8, чл. 139 ал. 1 от ппзнп, чл. 84 от Правилника за дейността на соу,,Св. Св. Кирил и Методий”...
За доставка на газьол за отопление за нуждите на оу „Св. Св. Кирил и Методий гр. Карлово за отоплителен сезон 2012/2013 г iconРешени е
Относно: Откриване на начално училище „Кирил и Методий”, с. Боримечково за учебната 2012/2013 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом