Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
страница1/3
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер325.23 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
  1   2   3
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства1, и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива)2, и по-специално член 39, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

 1. Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства3 установява общи технически изисквания за типово одобрение на моторни превозни средства и резервни части по отношение на техните емисии и определя правила относно съответствието в експлоатация, дълготрайността на устройствата за регулиране на замърсяването, системите за бордовата диагностика (СБД), измерването на разхода на гориво и достъпността на информацията относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства.

 2. Съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 следва да бъде определена норма за брой на частиците за превозни средства, оборудвани с двигател с принудително запалване, които трябва да получат одобрение съгласно нормите Евро 6.

 3. Емисиите на частици от превозните средства може да се отлагат в алвеолите на белите дробове на хората, което евентуално може да доведе до респираторни и сърдечносъдови заболявания и повишена смъртност. Поради това е от обществен интерес да разполагаме с високо равнище на защита от тези частици.

 4. За измерване на емисиите на частици от двигатели с принудително запалване понастоящем се използва измервателната процедура на Програмата за измерване на частиците (Particulate Measurement Programme, PMP), разработен за превозни средства с дизелов двигател. Налице са обаче доказателства, че спектърът на размерите и химическият състав на емисиите на частици при двигатели с принудително запалване може да се отличават от тези на превозните средства с дизелови двигатели. Спектърът на размерите на частиците и химическият състав, както и ефективността на настоящата техника на измерване при контролирането на вредните емисии на частици следва да са обект на постоянни проверки. В бъдеще може да се наложи преразглеждане на измервателната процедура за превозни средства с двигатели с принудително запалване.

 5. Според знанията, с които разполагаме към момента, равнището на емисиите на частици от конвенционални двигатели с недиректно впръскване на горивото, при които то се впръсква във всмукателни колектори или смукателни отвори, а не директно в горивната камера, е ниско. Поради това изглежда основателно за момента да се ограничат регулаторните действия по отношение на превозни средства, оборудвани с двигатели с директно впръскване на горивото, без да се изключват допълнителни проучвания и наблюдение на показателите на емисиите на частици на всички двигатели с принудително запалване, по-специално във връзка със спектъра на размерите и химическия състав на отделяните частици, както и с реалните емисии по време на движение, и Комисията следва да предложи допълнителни регулаторни мерки, ако е необходимо, като също така отчете бъдещия пазарен дял на двигателите с непряко впръскване на горивото.

 6. В Регламент (ЕО) № 692/2008 граничните стойности за броя на частиците в емисиите е определена на 6 x 1011 #/km за превозни средства с дизелови двигатели, отговарящи на нормите Евро 6. В съответствие с принципа за неутрално по отношение на технологиите законодателство съответните гранични стойности за емисиите от превозни средства с двигатели с принудително запалване, отговарящи на нормите Евро 6, следва да бъдат същите, тъй като няма доказателства, че частиците, отделяни от двигатели с непряко впръсване на горивото, имат по-ниска специфична токсичност от частиците, отделяни от дизеловите двигатели.

 7. филтрите за частици за бензинови двигатели (GPF), които представляват ефективна технология за вторична обработка за намаляване на количеството на частиците, отделяни от двигатели с принудително запалване, се очаква да бъдат на разположение за внедряване в някои превозни средства с двигатели, отговарящи на нормите Евро 6, на разумна цена. Освен това за много приложения изглежда вероятно в рамките на три години след задължителните дати за нормите Евро 6, посочени в член 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007, да може да бъде постигнато подобно намаляване на броя на частиците в емисиите чрез подобрения в самите двигатели на значително по-ниска цена. Всички подобрения по двигателите трябва да бъдат функционални при всякакви условия на експлоатация на двигателите, за да се гарантира, че при липсата на устройства за вторична обработка равнищата на емисиите при реални условия на движение не се влошават.

 8. За да се даде възможност да бъдат разработени всички необходими технологии и да се осигури подходящ подготвителен период, следва да бъде възприет двустепенен подход, при който граничните стойности на Евро 6 за брой на частиците в емисиите при дизеловите двигатели се прилагат във втората фаза и спрямо превозните средства с двигатели с принудително запалване и директно впръскване на горивото.

 9. Следва да се обърне внимание на емисиите от частици на превозни средства с двигатели с принудително запалване при реални условия на движение и разработването на съответните процедури за изпитване. Комисията следва да разработи и представи съответните процедури за измерване не по късно от три години след влизане в сила на Евро 6.

 10. Комисията следва да извършва периодичен преглед на въздействието на мерките за намаляване на броя на частиците върху емисиите на CO2 на двигателите с принудително запалване.

 11. Съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията превозните средства, попадащи в приложно поле на въпросния регламент, може да получат типово одобрение съгласно нормите за емисии Евро 6 само след като бъдат въведени гранични стойности за бордова диагностика (БД). БД е важно средство за установяване на неизправности в устройствата за контрол на замърсяването.

 12. В своето Съобщение относно прилагането и бъдещото развитие на законодателството на Общността във връзка с емисиите от леки превозни средства и достъпа до информация за ремонт и техническа поддръжка (Евро 5 и 6) (2008/C 182/08)4 Комисията предложи определен брой гранични стойности за БД, които в общи линии отразяват граничните стойности, които ще бъдат прилагани по отношение на повечето лекотоварни превозни средства в Съединените щати и Канада от 2013 г., когато повечето системи за БД на превозните средства ще отговарят на изискванията на законодателството, въведено от комисията на Калифорния по атмосферните ресурси (Californian Air Resources Board, CARB). Уеднаквяването на изискванията в ЕС с тези в Съединените щати би съответствало на целите за хармонизиране в международен план и би осигурило високо равнище на защита на околната среда.

 13. Изискванията по отношение на БД в Съединените щати обаче са свързани със затруднения от технологично естество за производителите на превозни средства, които не изнасят в САЩ. Поради това следва да бъде приет първоначален период от три години с по малко строги изисквания относно БД, което ще предостави на отрасъла по-дълъг подготвителен период.

 14. Окончателните гранични стойности за БД на Евро 6 по отношение на CO, NMHC и частици, предвидени в Регламент (ЕО) № 692/2008, следва да бъдат по малко строги от стойностите, предложени в Съобщението 2008/C 182/08, като отразяват специфичните технически затруднения в тези области. Освен това с настоящия регламент следва да не бъде приемана гранична стойност за БД за брой на частиците в рамките на Евро 6.

 15. На по късен етап следва да бъде извършена оценка на необходимостта от гледна точка на опазване на околната среда, техническата осъществимост и съотношението между разходи и ползи на едни по строги гранични стойности за БД на Евро 6 по отношение на CO и NMH, както и от определянето на гранична стойност за БД на Евро 6 за броя на частиците. Ако това доведе по изменения в съответните регулаторни изисквания, те следва да бъдат въведени само след като на отрасъла се предостави необходимият подготвителен период. С оглед на сложността на СБД, този период по принцип е с продължителност три – четири години

 16. Поради това Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) №692/2008 следва да бъдат съответно изменени.

 17. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 715/2007 се изменя, както следва:

 1. В член 3, в края на точка 17, точката следва да се замени с точка и запетая.

 2. В член 3 се добавя следната точка 18:

„18. „двигател с директно впръскване на горивото“ означава двигател, който може да функционира в режим, при който горивото се впръсква във входящия въздух, след като въздухът е бил всмукан през входящите клапани.“

 1. В член 10 се добавя следната точка 7:

„7. До три години след съответните дати за нови типови одобрения и регистрация, продажба или пускане в експлоатация на нови превозни средства, посочени в параграфи 4 и 5, по избор на производителя гранична стойност за броя на частиците в емисиите от 6 x 1012 #/km се прилага по отношение на превозни средства с двигатели с принудително запалване с директно впръскване на горивото.“

 1. Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 692/2008 се изменя, както следва:

 1. Член 4, параграф 7 се заличава.

 2. Приложения I, XI и XVI се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

Председател

José Manuel Barroso

Приложение I
Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2007


Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 се изменя, както следва:

1. Текстът във втория ред от последната колона от таблица 1 (гранични стойности на емисиите за Евро 5) се заменя със следното:

„Брой на частиците (PN)“

2. Таблица 2 се заменя със следната таблица:

Таблица 2: Гранични стойности на емисиите за Евро 6
Референтна маса

(RM)

(kg)

Гранични стойности

Маса на въглеродния оксид

(CO)

Маса на всички въглеводороди

(THC)

Маса на неметановите въглеводороди

(NMHC)

Маса на азотните оксиди

(NOx)

Обща маса на всички въглеводороди и азотни оксиди

(THC + NOx)

Маса на частиците

(PM) (1)

Брой на частиците

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Категория

Клас
ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ

ЗС

ПЗ(2)

ЗС

ПЗ(2)(3)

ЗС

MВсички

1000

500

1006860

80170

4.5

4.5

6.0 x 1011

6.0 x 1011

N1

I

RM ≤ 1305

1000

500

1006860

80170

4.5

4.5

6.0 x 1011

6.0 x 1011

II

1305 < RM ≤ 1760

1810

630

1309075

105195

4.5

4.5

6.0 x 1011

6.0 x 1011

III

1760 < RM

2270

740

16010882

125215

4.5

4.5

6.0 x 1011

6.0 x 1011

N2Всички

2270

740

16010882

125215

4.5

4.5

6.0 x 1011

6.0 x 1011

Легенда: ПЗ = Принудително запалване, ЗС = Запалване чрез сгъстяване

(1) За превозни средства, получили типово одобрение съгласно граничните стойности за емисиите в настоящата таблица при предишната процедура за измерване на масата на частиците преди 1 септември 2011 г., се прилага гранична стойност за масата на частиците в емисиите от 5,0 mg/km.

(2) Граничните стойности за масата и броя на частиците при двигатели с принудително запалване се прилагат само за превозни средства с двигатели с директно впръскване на горивото.

(3) До три години след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5, съответно за нови типови одобрения и нови превозни средства, по избор на производителя се прилага гранична стойност за броя на частиците в емисиите от 6.0 x 1012#/km за превозни средства с двигатели с принудително запалване и директно впръскване на горивото, отговарящи на Евро 6. Най късно до тези дати се прилага метод за изпитване за типово одобрение, гарантиращ ефективното ограничаване на броя на частиците, отделяни от превозни средства в реални условия на движение.“

  1   2   3

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом