Оферт а
ИмеОферт а
страница4/4
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер435.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.so-oborishte.com/Slides2/images2013/OP18II/obraztsi.docx
1   2   3   4

ОБРАЗЕЦ № 20


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ...............................................................................................................

(трите имена)


………………………………………………………………………………………………...................

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на..………….………..…………………………………….………............

(длъжност)


на участник: ………………………………………………………………………..............

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


ще използваме материали, снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представим при изпълнението на поръчката.16


ДЕКЛАРАТОР: Дата:

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 21


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ................................................................................................................

(трите имена)


………………………………………………………………………………………………......

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на..………….………..…………………………………….………............

(длъжност)


на участник: …………………………………………………..............................................

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.17


ДЕКЛАРАТОР: Дата:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ № 22


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП


Подписаният ..................................................................................................................

(трите имена)


……………………………………………………………………………………………….......

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на..………….………..…………………………………….……….............

(длъжност)


на участник: ………………………………………………………….....……………..............

(наименование на участника)


Декларирам, чe за изпълнението на обществена поръчка с предмет „: "Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул. "Оборище" № 94-96, УПИ I - 444, 445, "за ОДЗ" в кв.162, м."Подуяне-център", ул„ "Каймакчалан", ул. "Лисец", район "Оборище", гр. София и извършване на строително ремонти работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151” по първа обособена позиция ще разполагам със следното техническо оборудване:18


ДЕКЛАРАТОР: Дата:

(подпис, печат)


1 Ненужното се зачертава.

2 Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.

3 Декларацията се попълва от участници/членове на обединение/подизпълнители – физически лица, а за юридически лица – от представляващия участника/член на обединение/подизпълнител

4 Точка4 се попълва от участници – чуждестранни лица.

5 Точка 5 се задрасква, когато същата е неприложима

6 І. Декларацията се попълва, както следва:

1. От участник – физическо лице.

2. По отношение на лицата, установени в Република България:

 От прокуристите на участника – ако има такива.

 При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет.

 При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите.

 При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя.

 При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници.

 При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството и лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения

договор не е възложено управлението и представителството на определени лица.

 При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите.

 Във всички останали случаи – от представляващите участника.

3. По отношение на лицата, установени/регистрирани извън Република България - от представляващите участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

7 1. Декларацията се попълва представляващия/те участника, съгласно удостоверението за актуално състояние на

участника/посоченото в ТР.

2. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. 1, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

8 І. По отношение на лицата, установени на територията на Република България, декларацията се попълва, както

следва:

1. От участник – физическо лице.

2. От прокуристите на участника – ако има такива.

3. При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет.

4. При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите.

5. При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя.

6. При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници.

7. При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството и лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения договор не е възложено управлението и представителството на определени лица.

8. При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите.

9. Във всички останали случаи – от представляващите участника.

ІІ.Поотношениеначуждестраннителицадекл арация та се попъ л ва от предс тавля ващите у ч ас тник а и от прок у рис та,

в ч ия то предс тавител на вл аст е вк л юч ена територия та на Р епуб л ик а Б ъл гария .

ІІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І и ІІ, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

3. Служителите на ръководна длъжност на Възложителя са посочени в сайта на СО – район „Оборище“


9 Декларацията се подписва от участници/подизпълнители/членове на обединение – физически лица и за юридически лица

- от представляващите участника/подизпълнителя/член на обединението, както и от прокуристите/. от прок у рис та, в

ч ия то предс тавител на вл ас т е вкл юч ена територия та на Р епу бл ик а Бъ л гария – по отношение на ч уждес транн ите л ица.

10 Декларацията се попълва от участник/член на обединиение/подизпълнител – физическо лице, както и от представляващия участника/член на обединението/подизпълнител.

11 Декларацията се попълва и представя от физическото лице/представляващия/те на всеки от членовете на обединението – участник в настоящата процедура.

12 Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.

13 Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.

14 В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.

15 Декларацията се попълва от представляващия участника/член на обединението/подизпълнител.

16 Декларацията се попълва от представляващия участника.

17 Декларацията се попълва от представляващия участника.

18 Декларацията се попълва от представляващия участника.
1   2   3   4

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Оферт а iconОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Лице, представляващо участника: егн л к. № изд на г от в качеството му на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом