Оферт а
ИмеОферт а
страница3/4
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер435.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.so-oborishte.com/Slides2/images2013/OP18II/obraztsi.docx
1   2   3   4

ОБРАЗЕЦ № 16


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ...............................................................................................................................

(трите имена)


……………………………………………………………………………………………….......

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на ………….………..…………………………………….…...........................…….......................

(длъжност)


на участник: ………………………………………………………......………………..............

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


Са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително за минималната цена на труда в строителството.15


ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата: …………………..

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 17


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А


ДО: ………………………………………………………………………………………......

(наименование на Възложителя)


ОТ:...............................................................................................................

(наименование на участника)


с адрес:........................................................................................................ тел.: ............................., факс: ................................., e-mail:

ЕИК:..................................................................., Дан.№ ............................................,

Регистрация по ЗДДС: .........................................................


Разплащателнасметка:

IBAN сметка.........................................

BIC код на банката ............................. Банка: ................................................... Град/клон/офис: ...................................

Адрес на банката:.................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : "Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул. "Оборище" № 94-96, УПИ I - 444, 445, "за ОДЗ" в кв.162, м."Подуяне-център", ул„ "Каймакчалан", ул. "Лисец", район "Оборище", гр. София и извършване на строително ремонти работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151” по две обособени позиции, съответно :


- Първа обособена позиция - "Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул. "Оборище" №94-96, УПИ I - 444, 445, "за ОДЗ" в кв.162, м."Подуяне-център", ул„ "Каймакчалан", ул. "Лисец", район "Оборище", гр. София;


Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.


За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена:


......................................................................................................................

/ цифром и словом / / посочва се стойност, в лева без ДДС /


или ......................................................................................................................

/ цифром и словом / / посочва се стойност, в лева с ДДС /


Цената ни включва всички видове дейности.

В цената са включени 10% непредвидени разходи.

Авансово плащане - ................................................................. / словом/ %.

Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 15% от общата предложена цена.


При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.


Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на .................................................... календарни дни, включително, от датата на изпращането й.


Към настоящата оферта прилагаме:


1. Количествено-стойностна сметка за Обекта;/ на хартиен и магнитен носител/


2. Ценови показатели за формиране на единичните цени.


Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.


Дата: Подпис и печат:


ОБРАЗЕЦ № 17.1


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А


ДО: ………………………………………………………………………………………......

(наименование на Възложителя)


ОТ:...............................................................................................................

(наименование на участника)


с адрес:........................................................................................................ тел.: ............................., факс: ................................., e-mail:

ЕИК:..................................................................., Дан.№ ............................................,

Регистрация по ЗДДС: .........................................................


Разплащателнасметка:

IBAN сметка.........................................

BIC код на банката ............................. Банка: ................................................... Град/клон/офис: ...................................

Адрес на банката:.................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : "Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул. "Оборище" № 94-96, УПИ I - 444, 445, "за ОДЗ" в кв.162, м."Подуяне-център", ул„ "Каймакчалан", ул. "Лисец", район "Оборище", гр. София и извършване на строително ремонти работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151” по две обособени позиции, съответно :


- Втора обособена позиция - "Извършване на строително ремонти работи на съществуващата сграда


Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.


За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена:


......................................................................................................................

/ цифром и словом / / посочва се стойност, в лева без ДДС /


или ......................................................................................................................

/ цифром и словом / / посочва се стойност, в лева с ДДС /


Цената ни включва всички видове дейности.

В цената са включени 10% непредвидени разходи.

Авансово плащане - ................................................................. / словом/ %.

Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 15% от общата предложена цена.


При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.


Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на .................................................... календарни дни, включително, от датата на изпращането й.


Към настоящата оферта прилагаме:


1. Количествено-стойностна сметка за Обекта;/ на хартиен и магнитен носител/


2. Ценови показатели за формиране на единичните цени.


Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.


Дата: Подпис и печат:


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


................................................................................................

[наименование на участника]


Ценови показатели при формиране на единичните цени


При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:


1. часова ставка – /.........................../ лева/час;

2. допълнителни разходи върху труд /...................../;

3. доставно-складови разходи : /...................../%;

4. печалба /.................../%;


Дата: Подпис и печат:


ОБРАЗЕЦ № 18


Списък на екипа от ключови експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката
Име, презиме, фамилия


Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка


Вида на правоотношението на лицата с участника


(трудово, гражданско, друго)
Дата: Подпис :
(Име и фамилия на представляващия участника)


ОБРАЗЕЦ № 18.1


Списък на изпълнителския състав, ангажиран за изпълнението на поръчката
Име, презиме, фамилия


професия


Общ и специфичен професионален опит
Приложения:


Документи за специфична професионална квалификация, изискваща се от естеството на видовете работи, необходими за изпълнението на строително монтажните работи


Дата: Подпис:
(Име и фамилия на представляващия участника)


ОБРАЗЕЦ № 19


ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА


ДО:....………………………………………………………………………………………........


(наименование на Възложителя)


ОТ:..............................................................................................................................................


(наименование на участника)


ЕИК:..................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : "Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул. "Оборище" № 94-96, УПИ I - 444, 445, "за ОДЗ" в кв.162, м."Подуяне-център", ул„ "Каймакчалан", ул. "Лисец", район "Оборище", гр. София и извършване на строително ремонти работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151” по две обособени позиции, за


- Първа обособена позиция - "Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул. "Оборище" №94-96, УПИ I - 444, 445, "за ОДЗ" в кв.162, м."Подуяне-център", ул„ "Каймакчалан", ул. "Лисец", район "Оборище", гр. София;


Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.


1.Линеен график за реализация на проекта с диаграма на работната ръка.


2.Конструктивно предложение за укрепване на строителния изкоп и предложение за направа на хидроизолация на сутеренните стени – обяснителна записка и графична част,съобразени с линейния график и спецификата на обекта.


3. Поетапна организиция и план за работа на строителната площадка – обяснителна записка и графична част


4.Срок за изпълнение на поръчката - ..................................... в календарни дни.

/Крайния срок за изпълнение на поръчката е 10.12.2013 год.Предложения от участника краен срок за изпълнение не може да бъде по-кратък от 20/двадесет/ календарни дни от обявения краен срок.


5.Гаранционни срокове .......................................... за изпълнените строително-монтажни дейности.

/Предложението за гаранционен срок за извършените СМР не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционвни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / Обн.Д.В., бр.72 от 15.08.2003 год., изм. и доп., бр.49 от 14.06.2005 год./.

Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали : .........................................................................................................................

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации и одобрените проекти – неразделна част от документацията за участие.


Приложение :


1. Линеен график за реализация на проекта

2 .Сертификати за качество на основните материали.

3.Поетапна организиция и план за работа на строителната площадка – обяснителна записка и графична част

4. Конструктивно предложение за укрепване на строителния изкоп и предложение за направа на хидроизолация на сутеренните стени – обяснителна записка и графична част,съобразени с линейния график и спецификата на обекта.

5. Други .. ....., съгласно условията на документацията.


Дата: Подпис и печат:


ОБРАЗЕЦ № 19.1


ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА


ДО:....………………………………………………………………………………………........


(наименование на Възложителя)


ОТ:..............................................................................................................................................


(наименование на участника)


ЕИК:..................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : "Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул. "Оборище" № 94-96, УПИ I - 444, 445, "за ОДЗ" в кв.162, м."Подуяне-център", ул„ "Каймакчалан", ул. "Лисец", район "Оборище", гр. София и извършване на строително ремонти работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151” по две обособени позиции, за:


- Втора обособена позиция - "Извършване на строително ремонти работи на съществуващата сграда


Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.  1. Срок за изпълнение на поръчката - ..................................... в календарни дни.

/Крайния срок за изпълнение на поръчката е 31.08.2013 год. Предложения от участника краен срок за изпълнение не може да бъде по-кратък от 20/двадесет/ календарни дни от обявения краен срок.


2.Гаранционен срок .......................................... за изпълнените строително-монтажни дейности.

/Предложението за гаранционен срок за извършените СМР не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционвни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / Обн.Д.В., бр.72 от 15.08.2003 год., изм. и доп., бр.49 от 14.06.2005 год./.

Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали : .........................................................................................................................

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации и одобрените проекти – неразделна част от документацията за участие.


Приложение :


1.Сертификати за качество на основните материали.

2.Поетапна организиция и план за работа на строителната площадка – обяснителна записка и графична част

3.Други .. ....., съгласно условията на документацията.


Дата: Подпис и печат:

1   2   3   4

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Оферт а iconОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Лице, представляващо участника: егн л к. № изд на г от в качеството му на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом