Оферт а
ИмеОферт а
страница2/4
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер435.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.so-oborishte.com/Slides2/images2013/OP18II/obraztsi.docx
1   2   3   4

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ЗОП с кмета на СО-район „Оборище” или с други служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.8


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


ДЕКЛАРАТОР:………………… Дата: ……………............


ОБРАЗЕЦ № 8


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки


Подписаният………………………….……………………………..………...................…......

(трите имена)


……………………………………………………………………………………………...........

(данни по документ за самоличност)


адрес: гр.…………………………………..община………………………,ул.………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...


В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)


на …………………………………………………………………………………………...............

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


Представляваният от мен участник не е/аз лично не съм (ненужното се зачертава) сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес.9


За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


ДЕКЛАРАТОР:………………… Дата: …………….......


ОБРАЗЕЦ № 9


СПРАВКА


Подписаният................................................................................................................................

(трите имена)


……………………………………………………………………………………………....…...

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на ………….………..…………………………………….…….......................…............................

(длъжност)


на: ………………………………………………………………………...........................................

(наименование на участника/член на обединението/подизпълнител)


Справка за реализирани приходи от договори за извършване на строително- монтажни работи свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и конструктивно укрепване на сгради за последните 3 годиниОписание на предмета на договора


Приход от договори

за 2009г.


Приход от договори за

2010г.

Приход от договори за

2011г


Общ размер на приходите по съответните годиниДЕКЛАРАТОР: .............................. Дата: ...........................

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 10


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ...............................................................................................................................

(трите имена)


……………………………………………………………………………………………….......

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)


на участник: ………………………………………………………………………................................

(наименование на участника/член на обединение/подизпълнител)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


1. съм запознат/а и ще спазвам етичните клаузи на обществената поръчка, посочени в Раздел .................... на настоящата документация.

2. съм наясно, че нарушаването на етичните клаузи може да доведе до отстраняването ми от участие в процедурата/прекратяване на договора за възлагане на обществена поръчка.10


ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата: …………………..

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 11


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният................................................................................................................................

(трите имена)


……………………………………………………………………………………………….......

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)


на: ………………………………………………………………………...........................................

(наименование на съответния член на обединението)


член на Обединение......................................................................................................

(наименование на обединението)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

2. водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

3. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.11


ДЕКЛАРАТОР: .............................. Дата:...........................

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният...............................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………...................................................

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………...........................................

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. При възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)

Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са:

............………………………………........................................................................................

(наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)


представляван от......................................................................................................................

(трите имена, ЕГН)

в качеството си на………………..………….………..........................................................................................

(длъжност)


2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е …………………………….……..

3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е……………….......................................……….……..

4. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.


ДЕКЛАРАТОР: .............................. 12 Дата:

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 13


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният...............................................................................................................................

(трите имена)


……………………………………………………………………………………………….......

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на ………….………..………………………………….......................….………............................

(длъжност)


на участник: ………………………………………………………………………..........................................

(наименование на подизпълнителя)


ДЕКЛАРИРАМ,


че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул. "Оборище" № 94-96, УПИ I - 444, 445, "за ОДЗ" в кв.162, м."Подуяне-център", ул„ "Каймакчалан", ул. "Лисец", район "Оборище", гр. София и извършване на строително ремонти работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151” по две обособени позиции, за обособена позиция № .......................................................................

като подизпълнител на..............................................................................................................

(наименование на участника)


ДЕКЛАРАТОР: ...........................13 Дата:

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 14


СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

(до датата на подаване на настоящата оферта)Предмет на договора


Възложител


Изпълнител


Стойност на договора


Период на изпълне ние


Основни дейности, включени в договора


Процент на изпълнение на участника и описание на дейностите, изпълнявани от

участника14


1.2.3.
Подпис и печат:.......................... Дата:....................................


ОБРАЗЕЦ № 15


АВТОБИОГРАФИЯ


1. Фамилия:

2. Име:

3. Дата на раждане:

4. Националност:

5. Образование:Учебно заведение (От дата – до дата)


Получени степен(и) или диплома(и):6. Членство в професионални организации:

7. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

8. Понастоящем заемана длъжност:

9. Трудов стаж във фирмата:

10. Основни квалификации: (свързани с поръчката)


11. Професионален опитОт дата – до дата


Място


Компания


Длъжност


Описание12. Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

13. Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея):

...............................................................................................................................................……

14. Декларирам, че ще бъда на разположение да изпълнявам задълженията си съгласно настоящата обществена поръчка, през целия срок на действие на договора, като предпочитам изпълнението на тези свои задължения пред други свои проекти и/или дейности.


Дата: …………………. Подпис:………………….

1   2   3   4

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Оферт а iconОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Лице, представляващо участника: егн л к. № изд на г от в качеството му на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом