Оферт а
ИмеОферт а
страница1/4
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер435.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.so-oborishte.com/Slides2/images2013/OP18II/obraztsi.docx
  1   2   3   4
ОБРАЗЕЦ № 1


О Ф Е Р Т А


Настоящата оферта е подадена от ………….......................................…………………………………............................................

(наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)


и подписана от………………….…………………………….....................…..…………………...................

(трите имена и ЕГН)


в качеството му на …………………………………………...........................……….……………….....................

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул.”Оборище” № 94-96, УПИ I-444,445, „за ОДЗ” в кв.162,м.”Подуене-център”, ул.”Каймакчалан”, ул.”Лисец”,район „Оборище”, гр.София и извършване на строително-ремонтни работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151 - по две обособени позиции:

За обособена позиция № .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................- посочва се обособената позиция или обособените позиции

- Първа обособена позиция - „Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул.”Оборище” № 94-96, УПИ I-444,445, „за ОДЗ” в кв.162,м.”Подуене-център”, ул.”Каймакчалан”, ул.”Лисец”,район „Оборище”, гр.София;

- Втора обособена позиция - „Извършване на строително-ремонтни работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151”;

Всеки участник може да участва за двете обособени позиции , както и поотделно за всяка една от тях.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на ............ (.........................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.


Данни за подизпълнителя/ите:1

....................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)

Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:

.....................................................................................................................................................2

Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.


Подпис и печат:……………............... Дата:………………2012 г.

........................

(име и длъжност)


ОБРАЗЕЦ № 2


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1.Наименование:..........................................................................................................................

(участник/член на обединение/подизпълнител)


2.Координати: Адрес:……………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................

Телефон:…………………………………………………………………………………….......

Факс: ………………………………... Е-mail: …………........................…………………….


3. Лице, представляващо участника...........................................................

(трите имена)


………………………………………………………………………….………..........................

(данни по документ за самоличност)


…………………….……….…………………………………………….………........................(длъжност)


4. Лице за контакти:.……….……………………………………….......................................

(трите имена)


…………………….……….…………………………………………….………........................

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….……...........................……………………………......................................


5. Наличие на банкова сметка в Обслужваща банка……………………………............

(наименование на обслужващата банка)

…………………………………………………………………………………….......................

.......................................................................................................................................................

(адрес на банката)


……………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................

(IBAN сметка, BIC код на банката)


Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………..........................................


Подпис и печат: …………………. Дата:


ОБРАЗЕЦ № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ...............................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на ………….………..…………………………………….………...................................................

(длъжност)


на участник/член на обединението/подизпълнител на участника:


……………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


съм запознат/а с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул.”Оборище” № 94-96, УПИ I-444,445, „за ОДЗ” в кв.162,м.”Подуене-център”, ул.”Каймакчалан”, ул.”Лисец”,район „Оборище”, гр.София и извършване на строително-ремонтни работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151 - по две обособени позиции:

За обособена позиция № ......................................................................- посочва се обособената позиция или обособените позиции

- Първа обособена позиция - „Изграждане и оборудване на нова сграда - разширение на филиал на ЦДГ № 151, ул.”Оборище” № 94-96, УПИ I-444,445, „за ОДЗ” в кв.162,м.”Подуене-център”, ул.”Каймакчалан”, ул.”Лисец”,район „Оборище”, гр.София;

- Втора обособена позиция – „Извършване на строително-ремонтни работи на съществуващата сграда на ЦДГ №151”;


ДЕКЛАРАТОР: .................................. Дата: …………………..

(подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 4


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният................................................................................................................................

(трите имена)


………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)


в качеството си на ………….………..……………………….....…………….………......................................

(длъжност)


на участник/член на обединението/подизпълнител на участника:


……………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя)


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.

2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде възложена.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.3


ДЕКЛАРАТОР: ................................... Дата: .........

(подпис,печат)


ОБРАЗЕЦ № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП


Подписаният………………………….……………………………..…………................................................................................................................................................................................

(трите имена)


………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)


адрес: гр. …………………………………..община……………,............................ ул.

…………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …….............................


в качеството си на ……….……….………………....………….….........................……………...............................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)


на …………………………………………………………………………………………...............

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:


а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3,ал.2 от ЗОП,доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение

4. Не съм осъждан за престъпленията по т. 1 съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.4

5. Осъждан съм за......................................(някое от престъпленията по т.1), но съм реабилитиран, за което прилагам съответните доказателства.5


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.6


ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата:................................................


ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 , 3,4 и 5 от ЗОП


Подписаният………………………….……………………………..………….........................

(трите имена)


……………………………………………………………………………………………….......

(данни по документ за самоличност)


адрес:гр …………………………………..община ………………………,............................ ул.…………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...


В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)


на …………………………………………………………………………………………...............

(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваният от мен участник не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, както и съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Дейността на представлявания от мен участник не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове

5. Представляваният от мен участник не е преустановил дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация, съгласно националните закони и подзаконови актове.

7. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласно законите на държавата, в която е установено, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и нямам задължения за данъци или вноски за социално осигуряване / представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията (ненужното се зачертава).

8. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.7


ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата:............

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 7


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по

чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки


Подписаният………………………….……………………………..………….........................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......

(данни по документ за самоличност)


адрес: гр.……………………………..община………………………,............................ул.

…………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...


В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на…………………………………………………………………………………………...........

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

  1   2   3   4

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Оферт а iconОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Лице, представляващо участника: егн л к. № изд на г от в качеството му на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом