На Национална Агенция по Приходите
ИмеНа Национална Агенция по Приходите
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер27.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://taxaxe.puzl.com/puzl/files/254/21746/5123a2cada482.doc
До Директора

на Национална Агенция по Приходите

ТД гр……………


ВЪЗРАЖЕНИЕ

срещу АУАН No ........... / ............2013 г

съставен от ...............

на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.........,

връчен на ............... 2013 г.


от …………………

ЕИК ....................

седалище и адрес: .............

адрес по чл.8 от ДОПК: .....................

представлявано от ..................


Възразявам срещу констатациите в АУАН No ........./........... г. като не съм съгласен, че е извършено административно нарушение.

Аргументите ми са следните:

Срокът за подаване на декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ за случаите, в които със същата се декларират данъци удържани от доходи, изплатени през 2012 г. е нормативно определен в параграф 60 от Преходните и Заключителни Разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за ДДС. Нормативния текст е следният:

"По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл.55, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г."

Според текста срокът за подаване на процесната декларация за данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г. е 31.07.2013 г. Смятам, че в тази хипотеза попада случаят с подадената от ................. декларация. В конкретния случай към 31.12.2012 данъкът е вече удържан при изплащане на дохода на лицето и същият подлежи на внасяне в републиканския бюджет, т.е. към 31.12.2012 този данък е дължим, още повече – той става дължим от датата на която е удържан. Същевременно няма пречка удържаният през Декември 2012 г. данък да бъде заплатен по банкова сметка на НАП през Декември 2012, нашето законодателство поставя само крайни срокове за разчитане с бюджета, но не и начални такива. В този смисъл цялата разпоредба цитирана по-горе е неотносима към случая защото с нея се регламантират случаите, в които данъкът подлежи на внасяне след 1 януари 2013 г. Данъкът в случая е дължим до 10.01.2013, което обаче не означава че подлежи на внасяне след 01.01.2013 г., законът не поставя начален срок за заплащане на данъците по раздел II от ЗДДФЛ и разпоредбата формулирана по този начин му противоречи, следователно е незаконосъобразна. Ако се приеме този текст за незаконосъобразен, но въпреки това се счете, че нормата във второто изречение на пар. 60 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС е законосъобразна и е в сила, то е безспорно че в случая срокът за подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ е 31.07.2013 г., защото както изложих по-горе удържаният данък е дължим към 31.12.2012 г. При тълкуване на понятието дължим, но невнесен данък следва да се прави разграничение между понятията дължим данък и изискуем данък, - ако волята на законодателя е била разпоредбата по изречение второ от пар.60 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС да е относима само към случаите, в които срокът за внасяне на данъка е изтекъл към 31.12.2012, но данъкът не е внесен, то цитираната по-горе спорна разпоредба щеше да съдържа понятието „изискуем данък”, вместо „дължим данък”.


Очевидно и явно е, че цитираната по-горе норма е противоречива и двусмислена доколкото ползва понятия, за които не са въведени легални дефиниции. Към настоящия момент не са издадени тълкувателни становища, имащи силата на задължителни указания по прилагането и, и на това основание възразявам да ми бъде вменено административно нарушение, което не съм извършил.


Уважаеми г-н Директор, в случай, че вашето тълкувание на цитирания по-горе спорен нормативен текст води до изводи различни от изложените от мен, моля да бъде приложена разпоредбата на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания, доколкото не е налице умишлено неизпълнение на нормативно определени задължения и не са извършени никакви действия или бездействия имащи фискален ефект.


с уважение: .........................

.............. - представляващ

Свързани:

На Национална Агенция по Приходите icon1 Национална агенция за приходите
Нап започва работа на 1 януари 2006г и обединява събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните осигурителни...
На Национална Агенция по Приходите icon1 Национална агенция за приходите
Нап започва работа на 1 януари 2006г и обединява събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните осигурителни...
На Национална Агенция по Приходите iconНационална агенция за приходите централно управление
Кодекса на труда, направени с наредбите за изменение и допълнение на цитираните наредби, обнародвани съответно дв бр. 6 от 18 Януари...
На Национална Агенция по Приходите iconМинистерствонафинансит е национална агенция за приходите агенция "митници"
Във връзка с декларирането и заплащането на акциз за стоки, за които са предоставени бандероли от органите на нап до 30. 06. 2006...
На Национална Агенция по Приходите iconМинистерство на финансите национална агенция за приходите
Борислав Димчев, гл експерт по приходите в дирекция „Данъчно-осигурителна методология” ръководител на работна група за опростяване...
На Национална Агенция по Приходите iconМинистерство на финансите национална агенция за приходите
Настоящето указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от знап и целта му е да даде методика и разясни действията на органите...
На Национална Агенция по Приходите iconНационална агенция за приходите

На Национална Агенция по Приходите iconПостъпила е молба по реда на чл. 632, ал. 2 от тз от Национална агенция за приходите за възобновяване на производството по несъстоятелност на „., Еоод, открито
Постъпила е молба по реда на чл. 632, ал. 2 от тз от Национална агенция за приходите за възобновяване на производството по несъстоятелност...
На Национална Агенция по Приходите iconНационална агенция за приходите
Попълване на електронна форма с бар код за декларация по чл. 50 от зддфл за 2009 година 4
На Национална Агенция по Приходите iconИнститут на дипломираните експерт-счетоводители
Емилия станкова, главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите към Министерство на финансите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом