Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите
ИмеНормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер82.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dnsk.mrrb.government.bg/zakoni/z87.rtf

Нормативна уредба

НАРЕДБА № 45

за норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради


Издадена от министъра на народното здраве и председателя на Комитета по архитектура и благоустройство, обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1980 г., в сила от 1.01.1980 г.


Раздел I 2

Област на приложение 2

Раздел II 2

Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите 2

Раздел III 2

Общи условия и правила при измерването на вибрациите 2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 3

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 3

Приложение № 1
към чл. 3 4


Приложение № 2
към чл. 4 5

Раздел I

Област на приложение


Чл. 1. Хигиенните норми установяват: допустимите стойности на вибрациите в жилищните помещения на жилищните сгради; общите условия и правила за измерване и оценка на вибрациите.

Чл. 2. (1) Хигиенните норми са задължителни за:

1. всички министерства, организации и ведомства, които проектират, строят и експлоатират жилищни сгради;

2. организации, които проектират, изработват и експлоатират средствата на наземния и подземния транспорт, технологичното, инженерното и санитарно-техническото обзавеждане на жилищни сгради и битови прибори, които могат да се окажат възможна причина за възникването на вибрации в жилищните сгради.

(2) Министерствата, организациите и ведомствата са длъжни да предвиждат необходимите мерки за намаляване на вибрациите до величините, установени с тези норми, и при необходимост да представят данни за очакваните стойности на вибрациите в жилищните помещения.

Раздел II

Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите


Чл. 3. Нормируеми параметри на вибрациите представляват средноквадратичните стойности на виброскоростта или виброускорението, или вибропреместването в октавните ленти със средногеометрични честоти: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 хц. Допуска се също и използуването на коригираната средноквадратична стойност на виброускорението в честотния диапазон от 1 до 80 хц съгласно приложение № 1.

Чл. 4. Допустимите параметри на вибрациите в произволно направление (вертикално или хоризонтално) се определят съгласно приложение № 2.

Раздел III

Общи условия и правила при измерването на вибрациите


Чл. 5. Измерването на нормируемите параметри на вибрациите съгласно чл. 3 трябва да се провежда чрез измервателни средства, включващи виброизмервателен преобразувател (вибродатчик), измервателен усилвател, октавни филтри или коригиращ филтър и регистриращ прибор. Виброизмервателните средства трябва да осигуряват измерването на средноквадратичната стойност на сигнала с основна грешка, непревишаваща ‘ 26% (‘ 2 дБ). Допуска се и използуването на изчислителни, автоматично регистриращи и други устройства при спазване на изискванията на този член. Допуска се също и провеждането на измерванията в терц-октавни честотни ленти, но с преизчисляване на резултатите от измерванията в октавните честотни ленти съгласно чл. 3.

Чл. 6. Калибровката на виброизмервателната система трябва да се провежда преди и след провеждането на измерванията.

Чл. 7. За намаляване въздействието на електрически, електромагнитни, акустични полета и други външни фактори върху точността на измерванията следва да бъдат изпълнени всички изисквания на техническата инструкция по експлоатацията на измервателните средства.

Чл. 8. Измервателните точки се разполагат на пода на жилищните помещения.

Чл. 9. Вибродатчикът трябва да бъде закрепен неподвижно чрез резбово съединение към повърхността на стоманен лист с диаметър 300 мм и дебелина 4 мм. Стоманеният лист с вибродатчика се установява върху измервателната точка и се натоварва с маса с тегло от 60 до 80 кг.

Чл. 10. Измерването се провежда в три точки от пода на помещението, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 1,5 м. Резултатите от измерванията се усредняват. В помещения с размери на пода по диагонал под 3 м броят на измервателните точки се избира в съответствие с размерите на пода при спазване на изложените по-горе изисквания.

Чл. 11. Във всяка точка измерванията се провеждат в три взаимно перпендикулярни направления (вертикално и две хоризонтални). Усредняването на резултатите се извършва за всяко направление поотделно.

Чл. 12. При измерването на постоянни вибрации измервателният и регистриращият прибор трябва да бъдат включени на динамичната характеристика "Бавно", а при измерването на непостоянни вибрации - на динамичната характеристика "Бързо".

Чл. 13. Измерените или изчислени стойности на вибрациите се считат над допустимите съгласно тези норми, ако в някое от направленията (вертикално или хоризонтално) поне един от нормируемите параметри на вибрациите съгласно чл. 3 превишава допустимата си стойност съгласно чл. 4.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Продължителността на въздействие на вибрациите следва да бъде обоснована чрез необходимата техническа документация.

§2. При продължителност на въздействие на вибрациите повече от 30 мин. измерването и оценката на вибрациите се извършват за време 30 мин., в което вибрациите са най-интензивни. При продължителност на въздействие на вибрациите под 30 мин. времето на измерване и оценка на вибрациите трябва да съвпада с времето и продължителността на въздействието им.

§3. Постоянни вибрации са тези, моментните стойности на които при измерването им чрез прибор с динамична характеристика "Бавно" в продължение най-малко на 10 мин. се изменят с не повече от ‘ 40% (‘ 3 Дб) от средната си стойност.

§4. Непостоянни вибрации са тези, за които поне едно от условията на § 3 не е изпълнено.

§5. За вибрациите, имащи временен характер, свързан например с извършването на строителни работи, се допуска въвеждането на допълнителен корекционен множител във формула (2), равен на 3,16 само за деня.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§6. Наредбата се издава на основание чл. 20 от Закона за народното здраве и чл. 201, ал. 2 от Закона за териториално и селищно устройство и влиза в сила от 1 януари 1980 г.

§7. Проекти, изработени и утвърдени до 1 януари 1980 г., не подлежат на преработка.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за устройство на територията

(ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 20. (1) Този закон отменя Закона за териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр. бр. 32 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1995 г., бр. 104 от 1996 г., бр. 41 и 79 от 1998 г.; попр., бр. 89 от 1998 г.; изм., бр. 124 и 133 от 1998 г., бр. 26 и 86 от 1999 г., бр. 14 и 34 от 2000 г.).

(2) Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1
към чл. 3Коригираната средноквадратична стойност на виброускорението следва да се определя въз основа на формула (1):

20 - 0,1 mi

а = › „ 10 aiќ, (1)

i=1

където:

mi = 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 0; 0; 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 дБв стандартните терц-октавни честотни ленти от 1 до 80 хц съответно;

аi - средноквадратичната стойност на виброускорението в същитестандартни терц-октавни честотни ленти съответно.

Препоръчва се измерването на параметъра "а" да се извършва чрезсъответен коригиращ филтър въз основа на формула (1).

Приложение № 2
към чл. 4Vдоп = K1 . К2 . К3 . V, (2) където:

Vдоп - допустимата стойност на вибрациите съгласно тези норми;

V - допустимата стойност на постоянните вибрации през нощта (от 22,00 до6,00 часа) съгласно табл. № 1:

К1 - корекционен множител за характера на вибрациите съгласно табл. № 2;

К2 - корекционен множител за времето от денонощието съгласно табл. № 2;

К3 - корекционен множител за продължителността на въздействие навибрациите през деня; определя се по формула (3) или фиг. 1:

1 при Т ’ 30

K = { › 1/30 при Т “ ? “ 30,

5,5 при Т “ ? (3)където Т е продължителност на въздействие на вибрациите в мин.

Таблица № 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Допустими стойности на постоянните вибрации

през нощта (от 22,00 до 6,00 часа)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Параме- Средноквадратични стойности Коригирана стойност на

тър на на вибрациите в октавните виброускорението "а"

вибра- ленти със средногеометрични

циите честоти (хц):

1 2 4 8 16 31,5 63

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Виброус- корение

10Е-4 m/s 18 6,2 2,2 1,1 1,1 1,1 1,1 -

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Виброус- корение

10Е-3 m/sќ 11 7,8 5,5 5,5 11 22 44 14,6

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Вибро- премества-

не 10Е-7 m 2800 490 87 22 11 5,6 2,8 -

Таблица № 2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Стойности на корекционните коефициенти К1 и К2 в зависимост от характера на въздействие на вибрациите и времето от денонощието съответно

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Стойности на

Влияещ Условия корекционните

фактор коефициенти

К1 и К2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Характер на Постоянни К1 = 1

вибрациите вибрации

Непостоянни К1 = 0,316

вибрации

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Време от ден от 06,00 К2 = 1,78

деноно- до 22,00 ч.

щието нощ от 22,00 К2 = 1

до 6,00 ч.

Фигура 1

Корекционен множител К3 в зависимост от продължителността на въздействие на вибрациите.

стр. от

Свързани:

Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconНаучни трудове
Тодоров М. Д., Автореферат на дисертация за получаване на научна степен “доктор”: Изследване на вибрациите на мотокари универсални...
Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconРешение. Изпълнени са условията
Случайната величина  има биномно разпределение с параметри р и п.( ), ако възможните й стойности са и, където
Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconВъпроси и отговори по процедура
Например в случай, че в предприятието се цели да се въведат софтуерни системи (и съответното оборудване) за постоянен мониторинг...
Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconЛистовка 120 лабораторни стойности в границите на нормалното лабораторни стойности в границите на нормалното
В таблицата по-долу там, където нормалните стойности за мъжете и жените се различават, те са отбелязани с м за мъжете и ж за жените....
Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconДопустими дейности и допустими бенефициенти по мерки, включени в стратегията на миг – сливница и драгоман

Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconПрограма Приоритет Операция Бенефициент Допустими дейности за финансиране 1
Юридически лица с нестопанска цел от общините от Приложение 3, допустими по мярка 313
Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconМихаил Добринов Колев Фак. Фетт, гр. 45, фак.№101207085
Движещите се средни и кумулативни диаграми по конкретни параметри имат голям потенциал за подобрение (прогнози във всички области,...
Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconАлгоритъм за пресмятане на собствените стойности и вектори на комплексна хамилтънова матрица
Собствени стойности на комплексна хамилтънова матрица М. Методът разчита на унитарни подобни преобразувания, запазващи структурата...
Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconКаква е зависимостта между ъглите от чертежа?
Задача Нека, където n и k са естествени числа, приемащи стойности от 1 до 10. Коя от посочените стойности се приема най-много пъти...
Нормируеми параметри и допустими стойности на вибрациите iconПрограма Приоритет Операция Бенефициент Допустими дейности за финансиране 1
Предприятия, регистрирани като земеделски производители в селски общини, изброени в Приложение 3 (като общини, допустими по мерки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом