Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница1/23
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер2 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1343115487.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
НАРЕДБА № 21 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).


Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите по мярката:

1. подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори;

2. подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене);

3. подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006) (Регламент (ЕО) № 1998/2006).


Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за подпомагане на следните дейности:

1. осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 10 години;

2. отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури до 40-годишна възраст;

3. кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40-годишна възраст;

4. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) закупуване на специализирана горска техника и оборудване, включително чрез финансов лизинг:

а) оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни триони;

б) машини за извоз и товарене на дървесина - сортиментовози, трактори, кранове и товарачи, въжени линии и лебедки.

(2) Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта, с изключение на разходи за адвокатски услуги.

(3) Дейностите по ал. 1 са допустими за подпомагане само в недържавни гори.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат съгласно предвижданията, посочени в действащ лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма за съответната гора.

(5) Дейността по ал. 1, т. 3 се подпомага само ако кандидатът писмено е декларирал, че ще извърши кастрене на не по-малко от 80 дървета на хектар.

(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 1, т. 4 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане за същия актив.


Чл. 4. При изпълнение на дейностите по чл. 3, ал. 1 кандидатите се ръководят от изискванията на:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Закона за горите;

2. Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

3. Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ДВ, бр. 27 от 2004 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Наредба № 7 от 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (ДВ, бр. 27 от 2010 г.);

5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.).


Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ, отпускана по реда на тази наредба, е:

1. шестдесет процента от общите допустими разходи за проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

2. петдесет процента от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на условията по т. 1.

(2) Проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на ал. 1 т. 1 са проектите, за които са изпълнени едновременно следните условия:

1. най-малко 75 % от територията, на която се осъществява проектът, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

2. движимите активи, които се подпомагат, се използват за дейности на територия, най-малко 75 % от която се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 (в случай че се кандидатства за подпомагане на такива активи).

(3) Кандидатът посочва условията по ал. 2, т. 1 и 2 в заявлението за подпомагане.

(4) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.

(5) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект след подаване на заявление за окончателно плащане по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на тази наредба, с изключение на общините.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1000 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 600 000 евро.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Финансовата помощ за един проект, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за периода на действие на ПРСР и при спазване на условието по чл. 2а.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал. 2, 3 и 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 5.


Чл. 9. (1) Максимално допустимият размер на инвестиционните разходи по реда на тази наредба е, както следва:

1. осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения - до 200 евро/ха;

2. отгледни сечи в насаждения и култури до 40-годишна възраст - до 350 евро/ха;

3. кастрене на иглолистни насаждения и култури - до 150 евро/ха;

4. закупуване на специализирана горска техника и оборудване до размера по чл. 8, ал. 2.

(2) Максимално допустимият размер на разходите по ал. 1 може да бъде актуализиран според конюнктурата на пазара от управляващия орган на ПРСР.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:

1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;

7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;

8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината, в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или ал. 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.

(11) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Гаранциите по ал. 4 или ал. 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от РА обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.


Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица - собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха;

2. общини, притежаващи над 10 ха гори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Юридическите лица по ал. 1, т. 1 са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, в случай че не повече от 25 % от капитала им са притежание на държавата, с изключение на общини.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Едноличните търговци и юридическите лица по ал. 1, т. 1, с изключение на регистрираните или признатите по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Подпомагане на дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 е допустимо, в случай че кандидатът притежава валиден лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма за съответната гора, с която се кандидатства. За дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 4 кандидатът трябва да притежава одобрен или влязъл в сила лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма за съответната гора, с която се кандидатства, валиден за най-малко 5 години напред считано от началото на годината на кандидатстване.

(6) Дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат съгласно предвижданията, посочени в лесоустройствения проект, план или програма по ал. 5.

(7) За кандидатстване по дейността по чл. 3, ал. 1, т. 4 кандидатът представя бизнес план по образец съгласно приложение № 1 за период не по-малък от 5 години, обосноваващ икономическата ефективност на разхода, с изключение на общините.

(8) При закупуване на специализирана горска техника в бизнес плана се посочва размерът на горските площи, за който техниката ще бъде използвана.

(9) За дейността по чл. 3, ал. 1, т. 4 кандидатът се задължава да поддържа горските площи с размер не по-малък от посочения в ал. 8 за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(10) Кандидатите по ал. 1 са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка от допустимите за подпомагане дейности.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Кандидатите по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(12) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Кандидатите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".


Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицата по чл. 13, ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по Закона за вероизповеданията;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по Закона за вероизповеданията;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:

1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:

1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 1а;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение № 1а за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 2, 3 и 4.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconОт г за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Глава първа Общи положения Чл. 1
Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г. Министерство на земеделието и продоволствието
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.(Прср) и дефинирането на основните работни процедури на институциите,...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
Ръководство за изпълнение на проекти и договори по мярка 312 ”подкрепа за създаване и развитие на микропредпиятия” от програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом