Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
ИмеНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
страница7/12
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.08 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Naredba_21___m.122_econ.val.forest.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Б.2.2. Погасителен план на привлечените средства

Таблица 18 Погасителен план на привлечените средства

(лева)

Години

Остатъчна сума в началото на годината

Лихви

Главници

Остатъчна сума в края на годината

A

Б

В

Г

Д

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година


Таблица 18 Разходи за лихви

(лева)

Вид на кредита

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

ДОбщо

* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити описани в Таблици 17 и 18, като посочва: вида на кредита, в колона A; разходите за лихви за предходната година (отчетен период), в колона Б; прогнозните разходи за лихви за целия период описан в бизнес плана, в колона В, Г и Д; за “Общо” се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д;


2.3. Други разходи

Таблица 20 Други разходи

(лева)

Други разходи

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

Д


Общо

* Кандидатът подробно описва всички други разходи (които не са пряко свързани с инвестицията, а произтичат от приходите, посочени в Таблица 13 «Други приходи»), като посочва: вида на разходите, в колона А; сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период), в колона Б; прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период, в колона В, Г и Д; за “Общо” се вписва сумата на “другите разходи” по години от колони Б, В, Г и Д;


Б.4. Себестойност

Таблица 21 Себестойност на единица продукция

(лева)

Вид на продукта

Видове ресурси, необходими за производство единица продукт

К-во за единица продукция

Мярка

Единична цена

Стойност на разходите за единица продукция по вид

А

Б

В

Г

Д

Е

Общо
Общо
* Кандидатът описва: вида на всеки от продуктите, посочени в Таблица 11 „Производствена програма” и Таблица 13 „Други приходи” (ако е приложимо), в колона А; видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.), необходими за производство на единица продукция в колона Б; количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция, в колона В; мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В, в колона Г; единична цена на всеки вид ресурс, в колона Д; стойност на всеки вид ресурс в колона Е; за “Общо” в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция;


3. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта и другите дейности осъществявани от кандидата

А. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта.

Таблица 22 Прогноза за Нетните парични потоци на проекта

(лева)

Индекс

Предходна година/Последен отчетен период

I година

II година

III година

IV година

A

Б

В

Г

Д

Е

I. Приходи:

1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
II.Разходи

A. Разходи за дейността:

3. Разходи за суровини, материали и външни услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:

7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Главници по кредити
VII.Финансиране по Програмата
VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII)
Попълва се:

I. Приходи: ред 1 - данните от Таблица 11. Производствена програма; ред 2 - данните от Таблица 13. Други приходи;

II.Разходи: ред 3 данните от Таблица 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 - данните от Таблица 16. Разходи за амортизация; ред 5 - данните от Таблица 15. Разходи за заплати и социални осигуровки; ред 6 - данните от Таблица 20. Други разходи; ред 7 - данните от Таблица 19. Разходи за лихви;

ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи (общите разходи);

ІV. Данъци и такси: данъци и такси, съобразно националното законодателство;

V. Печалба след облагане (ІІІ – IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци и такси;

VI. Главници по кредити: данните от Таблица 17. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта и Таблица 18 Погасителен план на привлечените средства;

VII.Финансиране по Програмата: сумата на финансиране по Програмата;

VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията и финансирането по Програмата.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconПрограма за развитие на сектор
Мярка се прилага на основание Наредба №35 от 08. 10. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №32 от 12. 09. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №8 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №32 от 12 септември 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №27 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на организации на производители" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №32 от 12 септември 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом