Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
ИмеНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
страница2/12
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер1.08 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Naredba_21___m.122_econ.val.forest.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Раздел I

Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване

Чл. 19. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 3 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 30, ал. 1 , чл. 31, ал. 1 и чл. 33, ал. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;

2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.

Чл. 20. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА.

(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

Раздел II

Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане

Чл. 21. (1) Кандидатите за финансова помощ подават в областната разплащателна агенция (ОРА) по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 3 и прилагат документите съгласно приложение № 4.

(2) Областната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОРА връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(4) В случаите по ал. 3 заявлението за подпомагане може да бъде прието в ОРА, при условие че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.

(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

Чл. 22. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за подпомагане РА:

1. извършва административна проверка на представените документи, на заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба.

(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, но свързани с извършването на подпомаганите дейности.

(4) Срокът по ал.1 се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 23. Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.

Чл. 24. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 22, ал. 1, т. 1 ;

2. несъответствие с условията по чл. 22, ал. 2 ;

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 3 ;


4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1 .

(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 25. Когато сумата на одобрената субсидия по предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се одобряват по реда на постъпването им в ОРА с отчитане времето на подаване - дата, час и минута.

Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.

(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.

Чл. 27. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Чл. 28. (1) Ползвателите на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 2 са длъжни в срок до 10 работни дни след сключване на договора/договорите с избран изпълнител съгласно изискванията по чл. 13, ал. 11 , изпълнител на доставка и/или услуга, да представят в РА документите съгласно приложение № 2.

(2) Ползвателите на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 2 започват изпълнение на дейностите по проекта след одобрение от РА на настъпилите промени в графика и стойността на дейностите по проекта, вследствие на избора на изпълнител, съгласно изискванията по чл. 13, ал. 11 .


Глава четвърта

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I

Изплащане на финансовата помощ

Чл. 29. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 10 , 11 и 12 .

Чл. 30. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната Регионална разплащателна агенция (РРА) по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 5.

(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(3) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.

(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.

Чл. 31. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната РРА по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 6.

(2) Заявката за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 32. (1) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по чл. 31, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.

(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите.

(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 12, ал. 3, съответно чл. 31, ал. 2, отново да подаде заявка за плащане.

(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

Чл. 33. (1) В срок до четири месеца от получаване на заявката за плащане РА:

1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща одобрената помощ.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 6.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 34. Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Европейската комисия (ЕК) за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1975/2006).

Чл. 35. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:

1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 ;

2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. ползвателят не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2 ;

4. се приложи правилото по чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.

(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.

Раздел II

Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол

Чл. 36. Одобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца считано от датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА.

Чл. 37. (1) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценка на основателността на искането.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:

1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;

2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;

3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 36 .

(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или мотивирано отхвърля исканата промяна.

Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.

(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 39. (1) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен:

1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.

(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.

Чл. 40. (1) Ползвателите на помощта са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рискове, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 39, ал. 1 , като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.

(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:

1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;

2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.

(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.

(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.

Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

(2) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.

(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползвателите на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

(4) Тези проверки могат да се извършват не по-късно от 5 години след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(5) В случаите, когато МЗХ или ЕК извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на тях и/или на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 42. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да:

1. намали размера на подпомагане;

2. поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви върху тях;

3. прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 РА може да поиска връщането на вече платени суми, когато:

1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

2. ползвателят е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

3. ползвателят е променил предмета на подпомаганата дейност.

Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 38, 40 или 46 РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.

(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.

(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Чл. 44. (1) Страните по договора по чл. 26, ал. 2 не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 20 .

(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconПрограма за развитие на сектор
Мярка се прилага на основание Наредба №35 от 08. 10. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски...
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №32 от 12. 09. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №8 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №32 от 12 септември 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №27 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на организации на производители" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ iconНаредба №32 от 12 септември 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом