Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
страница1/2
Дата на преобразуване22.05.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/docs1/ob_zap_otchet_2009.doc
  1   2
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД КЪМ 30.06.2009 Г.


С решение № 464 25.02.2009 г. Общинският съвет прие бюджета на Община Асеновград за 2009 година като утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на 30 775 044 лв., в това число:


Приходи с държавен характер – 15 272 620 лв., в т.ч. § 31-11 обща допълваща субсидия – 14 090 267 лв. и остатък от предходния период 1 182 353 лв.

Приходи  с общински характер – 15 502 424 лв., в т.ч. данъчни приходи – 2 520 100  лв., неданъчни приходи – 6 861 883 лв.; обща изравнителна субсидия – 3 018 800 лв.; целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности – 1 178 100 лв.; трансфери - 16 400 лв.; погашения по дългосрочни заеми от банки – /минус/ 285 715 лв. и остатък от предходния период 2 192 856лв. и съответно план за разходите в размер на лева, от които:


 • разходи за държавни дейности 15 272 620 лв. ;

 • разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 1 033 339 лв.;

 • разходи за местни дейности 14 469 085 лв.;


Въз основа на писма на Министерство на Финансите и получени трансфери са извършени актуализации с Решения на ОбС Асеновград и Заповеди на кмета на Общината. Общият план на бюджета към 30.06.2009 г. става 33 613 261 лв. от които:


Приходи с държавен характер – 17 149 126 лв., в т.ч. § 31-11 „обща допълваща субсидия” – 15 558 591 лв.; § 31-18 -получени от общини целеви трансфери (субвенции)  - 686 677 лв.; § 31-28 - получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ  - 213 696 лв, преходен остатък от 2008 г. – 1 182 353 лв.; а останалата част, представляваща трансфер в размер 408182 лв. от които:

 • МТСП програма ФАР – 172 898 лв.

 • МДААР за избори 2009г. – 64 135 лв.

 • МТСП по програми за осигуряване на заетост 171 149 лв.Приходи  с общински характер – 16 464 135 лв., в т.ч. имуществени данъци и други –

2 520 100  лв., неданъчни приходи – 6 908 548 лв.; обща изравнителна субсидия – 3 018 800 лв.; целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности – 1 258 100 лв..; погашения по дългосрочни заеми от банки – /минус/ 285 715 лв.; преходен остатък от 2008 г. – 2 192 856 лв. В т.ч. Остатък по срочни депозити от 2008 г. 1 041 444 лв. а останалата част, представляваща трансфер в размер 851 446 лв.


Съответно план за разходите в размер на лева, от които:


 • разходи за държавни дейности 17 149 126 лв. ;

 • разходи за държавни дейности – дофинансиране с общински приходи - 1 042 045 лв. ;

 • разходи за местни дейности 15 422 090 лв.;АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА


По § 01 00 Данък върху доходите на физически лица /патентен данък/ при уточнен план 290 000 лв. са постъпили 149 485 лв. или 51,55% В сравнение към 30.06.2008 г. са постъпили 156 466 лв., изпълнението е 95,54 % и в абсолютна сума 6 981 лв. по малко.


По § 13 00 Имуществени данъци при уточнен план 2 220 100 лв. са постъпили 1 034 146 лв. или 46,58 %. В сравнение към 30.06.2008 г. са постъпили 1 129 498лв. изпълнението е 91,59 % и в абсолютна сума с 95 352 лв. по малко.


По видове данъци изпълнението е:

§13 01 – Данък върху недвижимите имоти при уточнен план 580 000 лв. са постъпили 359 596 лв. или 62,06 %;

§13 02 – Данък върху наследствата са постъпили при уточнен план 100 лв. не са постъпили суми;

§13 03 – Данък върху превозните средства при уточнен план 990 000 лв са постъпили 486 034лв. или 49,09 %;

§13 04 – Данък за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин при уточнен план 650 000 лв. са постъпили 188 186 лв. или 28,95 %.


По § 20 00 – Други данъци – при уточнен план 10 000 лв. са постъпили 6 416 лв., или 64,16 %. По параграфа се отчитат събраните недобори от минали години от отменения пътен данък.


По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост при уточнен план 1 427 818 лв. са постъпили 567 864 лв. или 39,77 %. В сравнение към 30.06.2008 г. са постъпили 560 008. изпълнението е 101,40 % и в абсолютна сума 7 856 лв. в повече.

По подпараграфи изпълнението е:

§ 24 04 – Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 395 500 лв. са постъпили 18 154 лв. или 4,59%.;

§ 24 05 – Приходи от наеми на имущество – при уточнен план 912818 лв. са постъпили 491 251 лв. или 53,82 %;

§ 24 06 – Приходи от наеми на земя – при уточнен план 14 000лв. са постъпили 780 лв. или 5,57 %;

§ 24 07 – Приходи от дивидент – при уточнен план 5 500 лв. не са постъпили суми

§ 24 08 – Приходи от лихви по текущи банкови сметки – при уточнен план 5 000 лв. са постъпили 2275 лв. или 45,50 %;

§ 24 09 – Приходи от лихви по срочни депозити – при уточнен план 95 000лв. са постъпили 55 404 лв. или 58,32 %.


По § 27 00 – Общински таксипри уточнен план 3 814 577 лв. са постъпили 2 154 021 лв. или 56,47 %. В сравнение към 30.06.2008 г. са постъпили 1 670 200 изпълнението е 128,97 % и в абсолютна сума 483 821 лв. повече.

По видове такси изпълнението е:

§ 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 434 700 лв. са постъпили 215 716 лв. или 49,62 %;

§ 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 80 094 лв. са постъпили 39775 лв. или на 49,66 %;

§ 27 04 – За ползване на домашен социален патронаж при уточнен план 170 000 лв. са постъпили 83 445 лв. или 49,09 %;

§ 27 05 – За ползване на пазари, тротоари, улични платна – при уточнен план 519312 лв. са постъпили 270 161 лв. или 52,02 %;

§ 27 06 – За ползване на полудневни детски градини – при уточнен план 1000 лв. са постъпили 582 лв. или на 58,20 %;

§ 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 2 199 491лв. са постъпили 1 376 003 лв. или 62,56 %;

§ 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 170 000 лв. са постъпили 42 304 лв. или на 24,88 сто;

§ 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 158 480 лв. са постъпили 92 612 лв. или 58,44 %;

§ 27 15 – За откупуване на гробни места – при уточнен план 3 000 лв. са постъпили 1 740 лв. или 58,00 %;

§ 27 16 – Туристически такси – при уточнен план 9500 лв. са постъпили 1033 лв. или 10,87 %;

§ 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 1 000 лв. са постъпили 198 лв. или 19,80 %;

§ 27 29 – Други общински такси, определени със закон при уточнен план 68 000 лв. са постъпили 30 452 лв. Или 44,78 %.


По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план 65 600 лв. са постъпили 27 834 лв. или 42,43 %. В сравнение към 30.06.2008 г. са постъпили 35 134 лв,. изпълнението е 79,22 % и в абсолютна сума 7 300лв. по малко.


По § 36 00 – Други неданъчни приходи – при уточнен план 112 415 лв. са постъпили 48 110 лв. или 42,80 %. В сравнение към 30.06.2008 г. са постъпили 15 146 лв,. изпълнението е 317,64 % и в абсолютна сума 32 964 лв. в повече. Тук се отнасят приходите от продажба на тържни книжа, приходи от РИЕ, приходи от застраховки и други подобни.


По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план на вноските за ДДС и др. данъци минус 557 400 лв., към 30.06.2009 г. са внесени 248 379 лв. или 44,56% от първоначално планираното намаление.


По § 40 00 Приходи от продажба на държавно и общинско имущество – при уточнен план 1 912 700 лв. са постъпили 231 539 лв. или 12,11 %. %. В сравнение към 30.06.2008 г. са постъпили 438 643 лв изпълнението е 52,79 % и в абсолютна сума 207 104 лв. в по-малко.


По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 99 500лв. са постъпили 73 431 лв. или 73,80 %. В сравнение към 30.06.2008 г. са постъпили 50 806 изпълнението е 144,53% и в абсолютна сума 22 625лв. повече.


По § 45 00 – Помощи, дарения, и др. безвъзмездно получени суми от страната към 30.06.2009 г. са постъпили 33 338лв., с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета. В сравнение към 30.06.2008 година са постъпили 29 658 изпълнението е 112,41 % и в абсолютна сума 3 680 лв. в повече.


По § 31 11 – Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общините - при уточнен план 14 658 218лв. са постъпили 7 500 648 лв. или 51,17 %. В сравнение към 30.06.2008 година са постъпили 6 751 261 изпълнението е 111,10% и в абсолютна сума 749 387 лв. в повече.


По § 31 12 – Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини при уточнен план 3 018 800 лв. са постъпили 1 379 655 лв. или 45,70 %.


По § 31 13 – Целева субсидия за капиталови разходи при уточнен план 1 258 100 лв. са постъпили 307 357 лв. или 24,43 %


Към 30.06.2008 година са получени трансфери по:

§61 01 Получени трансфери в размер на 102 198 лв.,

 • §61 02 Предоставени трансфери сме предоставили трансфер в размер на 217703 лв., това е съфинансирането по програма „Красива България“.

§ 61 05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 171 149 лв..

По § 62 01 Получени трансфери /субсидии, вноски/ между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове - са получени трансфери в размер на 172 898 лв.

По § 64 01- Получени трансфери за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС в размер на 817 977 лв.


По § 83-00 Заеми от други банки в страната – Отчитат се 142 857 лв.. Тук се отчитат погасителните вноски по дългосрочните заеми на Община Асеновград със знак минус


По § 95 01 – остатък в лева по сметки от преходния период се отчита наличността на 01.01.2009 г. – 2 333 765 лв.;

По § 95 03 – Остатък в левове по срочни депозити от предходния период /+/ възлизат на 1 041 444 лв.

По §95 09 Наличност в левове по срочни депозити в края на периода /-/ възлизат на стойност 1 586 474 лв. те се отразяват в отчета с знак минус

Към 30.06.2009 година – Наличност по сметки в края на периода в размер на - 4 313 631 лв.


От направения анализ на приходите се вижда, че най малка е събираемоста по Постъпления от продажба на нефинансови активи, както процетно така и в абсолутни цифри причината е икономическата криза. Кризата влияе и негативно и на изпълнението по параграф §13 04 – Данък за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин, където са постъпили 28,95 % от плануваните средства.


Б. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА


При уточнен план на разходите 33 613 261 лв. са отчетени 11 813 468 лв. или 88,62%, просрочени задължения към 30.06.2009 г. няма.


 • За делегираните от държавата дейности при уточнен план 17 149 126 лв., отчетът към 30.06.2009 година е 6 529 693 лв. или 38,07 %,

 • За делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи при уточнен план 1042045 лв., отчетът към 30.06.2009 година е 160 333 лв. или 15,38 %.

 • За местните дейности уточнения план е 15 422 090 лв., отчетът към 30.06.2009 година е 5 123 442 лв. или на 33,22 %.ПО ПАРАГРАФИ, общо за делегираните от държавата и за местните дейности изпълнението към 30.06.2009 година е както следва:


§ 01 00 – Заплати. При план за 9 493 553 лв. са разходвани 3 875 039 лв. или 40,82 %;

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план за годината 1 155581 лв. са разходвани 503 181 лв. или 43,54 %;

§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели . При уточнен план 2 168 891 лв. са разходвани 899 364 лв. или 41,47 %;

§ 10 00 – Издръжка.. При уточнен план 11 287 402 лв. са разходвани 4 839 011 лв. или 42,87 %;

§ 40 00 – Стипендии. При уточнен план 77 940лв. са разходвани 42 375 лв. или 54.37 %;

§ 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план 209 024 лв. към 30.06.2009 година са разходвани 129 401 лв. Или 54.37 %.

§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 192 572 лв. са разходвани 68 025 лв. или 35,32 %.

§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел. При уточнен план 183 676 лв. са разходвани 72 520 лв. Или 39,48 %;

§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации. При уточнен план 20 000 лв. са разходвани 4 626 лв. Или 23,13 %.

§ 22 00 - Разходи за лихви по заеми от страната. При уточнен план 50 000 лв. са разходвани 26 235 лв. Или 52,47 %.

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА. При уточнен план 1 720 761лв. са разходвани 103 119 лв. или 5,99 %.

§ 52 00 – Придобиване на МДА. При уточнен план 4 461 511 лв. са разходвани 1 240 572 лв. или 27,81 %;

§ 53 00 – Придобиване на НДА. При уточнен план 5300 лв. няма разход

§ 54 00 – Придобиване на земя . При уточнен план 94100 лв. са разходвани 10 000 лв. или 10,63 %.


ПО ФУНКЦИИ изпълнението към 30.06.2009 година е както следва:


Функция І – Общи държавни служби. При уточнен план за годината

3 723 439 лв. в т.ч. резерв 197 293 са разходвани 1 432 709 лв. или 38,48 %.


Функция ІІ – Отбрана и сигурност. При уточнен план за годината

1176760 лв. в т.ч. Резерв 9 802 са разходвани 129 345 лв. или 10,99 %.


Функция ІІІ – Образование. При уточнен план за годината 13 195 079 лв. в т.ч. Резерв 1 019 311 са разходвани 11 857 753 лв. или 38,28 %.


Функция ІV – Здравеопазване. При уточнен план за годината 864 576 лв. в т.ч. Резерв 50 297 са разходвани 591 720 лв. или 33,11 %.


Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи. При уточнен план за годината 2 397 284 лв. в т.ч. резерв 99 518 са разходвани 1 055 457 лв. или 44,03 %;


Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната средства. При уточнен план за годината 8 127 530 лв. в т.ч. резерв 117 810 са разходвани 2 574 630 лв. или 31,68 %;


Функция VІІ – Почивно дело, култура и религиозни дейности. При уточнен план за годината 1 017 806 лв. в т.ч. резерв 27 260 са разходвани 451 279 лв. или 44,34 %.


Функция VІІІ – Икономически дейности и услуги. При уточнен план за годината 2 098 548 лв. в т.ч. резерв 9 420 лв. са разходвани 807 037 лв. или 38,46 %.


Функция ІХ – Разходи, некласифицирани в други функции. При уточнен план на разходите за лихви по банкови заеми 50 000 лв. са изразходвани 26 235 лв. или 52,47 %.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи са плануване 962 239 лв.

Община Асеновград в предвид на намелените най вече приходи от продажба на имущество и Данък за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин са предприети мерки за ограничавене на разходите по издръжка – телефонни, канцеларски материали, горива и други.


B. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТЧЕТА НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ 30.06.2009 Г.


По отчета на приходите е характерно че към 30.06.2009 г. няма сключени приватизационни сделки. има приходи само от лихви

Средствата по фонд “Разходи по приватизация” служат за осъществяване на приватизационния процес. В началото на годината по сметката имаше остатък в размер на 381 120 лв., като през отчетния период са разходвани 12 492 лв. при план за годината 52 957лв., т.е. –23,59% от плана Остатъка в края на периода е 285 871 лв.

        
  1   2

Свързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом