Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година
ИмеОдобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер71.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.slivopole.ru-se.com/usr_files/6_Patighta_2013_Prilogenie 1_TS.doc

Приложение № 1 – Техническа спецификация!ОДОБРЕНА

Със Заповед № РД-09-290 от 29.04.2013 година

на Георги Големански – Кмет на Община Сливо поле


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнението на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО - основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Сливо поле”


І. Описание на настоящото състояние на обекта.

Обект са общински пътища на територията на Община Сливо поле, а именно:

  • Общински път RSE1173 – Ряхово – Бабово – Голямо Враново – Малко Враново;

  • Общински път RSE1130– Юделник– Борисово;

  • Общински път RSE2170 – Черешово – Сеслав;

  • Общински път RSE1172 – Стамболово – Кошарна.

В момента асфалтовото покритие на пътищата е с множество повреди, вкл. дупки и мрежовидни пукнатини.


ІІ. Описание на видовете работи.

Предвижда се да се извършат следните видове работи:
Видове СМР по подобекти

Мярка

Коли-
чес-
тво


 

 

 

 

І. Основен ремонт на общински път RSE1173-Ряхово-Бабово-Г.Враново-М. Враново

1

Изкърпване със студена асфалтова смес - 5 см (с УНИ ТУРБО)

м2

150,03

2

Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно

м2

2310,00

3

Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.

м2

2310,00

 

 

 

 

ІІ. Основен ремонт на общински път RSE1130-Юделник - Борисово

1

Изкърпване със студена асфалтова смес - 5 см (с УНИ ТУРБО)

м2

99,98

2

Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно

м2

1133,00

3

Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.

м2

1133,00

 

 

 

 

ІІІ. Основен ремонт на общински път RSE2170-Черешово-Сеслав

1

Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно

м2

621,50

2

Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.

м2

621,50

3

Изкърпване със студена асфалтова смес - 5 см (с УНИ ТУРБО)

м2

150,01

 

 

 

 

ІV. Основен ремонт на общински път RSE 1172 Стамболово-Кошарна

1

Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно

м2

1743,55

2

Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.

м2

1743,55

3

Изкърпване със студена асфалтова смес - 5 см (с УНИ ТУРБО)

м2

100,01ІІІ. Охрана и осигуряване безопасност на труда.

Да се спазват ЗБУТ и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ бр.37/ 2004 г.).


Временна организация на движението.

С оглед създаване на условия за безопасно движение на ППС в района на СМР, временната организация на движението да бъде стриктно съобразена с изискванията на Наредба № 3/ 16.08.2010 година за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко време на извършване на работата всички пътни знаци и бариери. Да бъде осигурена достатъчност на знаците и бариерите.

Знаците трябва да бъдат осветени през нощта или да бъдат произведени от подходящ светлоотразяващ материал.


ІV. Изпълнение на строителството.

Необходима механизация за извършване на СМР


М А Ш И Н И И О Б О Р У Д В А Н Е

- Асфалторазстилач 1 бр.

- Валяк бандажен 1 бр.

- Валяк гумен- мин. 12 тона 1 бр.

- Валяк до 2 тона 1 бр.

- Автогудронатор 1 бр.

- Самосвал с гладко дъно, оборудван с брезент мин. 4 бр.

- Бордови камион 1 бр.

- Трактор с четка 1 бр.

- Моторни метли 1 бр.

- Моторен ЩИЛ 1 бр.

- Фреза (тип Wirtgen или еквивалентна) 1 бр.

- Водоноска 1 бр.

- Багер 1 бр.

- Автогрейдер 1 бр.

- УНИ ТУРБО 1 бр.


Машините и инструментите, включени в строителните работи, да бъдат в добро работно състояние. Изпълнителят да достави необходимите количества от такива машини най – късно към момента на изпълнението на договора, за да изпълни работата с подобаваща бързина и точност.

Към момента на събиране на офертите е необходимо само да се докаже, че участникът ще разполага с необходимата техника към момента на изпълнение на договора.


V. Изисквания за качеството на предвидените работи.

1. Контрол на качеството на материалите, влагани в строителния процес.

Битумните смеси: Асфалтобетон АС 12,5 изн. 50/70 (тип Б)-плътна и Асфалтобетон АС 16 бин 50/70-неплътна,предназначени за приложение в изграждането на пътища и други натоварени от трафик площи е необходимо да отговарят на изискванията на БДС ЕN 13108-1:2006 – Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон и БДС EN 13108-1/NA:2009 и съответствието им да е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Използваните материали е необходимо да отговарят на всички изисквания за качество съгласно нормативните изисквания за изпълняваната дейност. Всички материали да бъдат изпитани и одобрени преди употреба. Доставката на материалите, произведени от производствени инсталации, ще бъде придружена от сертификат на производителя и протокол от изпитването, показващ, че материалите отговарят на нормативните изисквания и на спецификацията. Материалите ще бъдат така съхранявани и транспортирани, за да бъде гарантирано запазването на техните качества и годност за работа. Материалите, даже да са одобрени и приети преди съхранението и транспортирането, могат да бъдат отново проверени и изпитани преди използването им.


2. Контрол на качеството на изпълнение на отделните видове работи.

Нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес е: “Техническа спецификация - 2009 за изграждане на пътища и пътни съоръжения” на АПИ – София, както и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.


VІ. Изисквания за Технология на изпълнението.

Стриктно спазване на “Техническа спецификация - 2009 за изграждане на пътища и пътни съоръжения” на АПИ – София.

Предварително ще се определят участъците с повредена конструкция на пътя. Повредените участъци се ремонтират съгласно указанията на определени от Възложителя лица.


VІІ. Изисквания за опазване на околната среда.

Изпълнителят да приложи ефективни методи за контрол с цел избягване складирането на земни маси или наличието на кал или други отпадъци по пътища или места, близки до или водещи до строителната площадка, нанесени от превозни средства или друго оборудване, използвани във връзка със строителните работи. Изпълнителят да извозва строителните отпадъци на определените от Възложителя депа.

По отношение на изпълнителите на обекта ще бъдат поставени изисквания за опазване на околната среда в съответствие със ЗООС и ЗУО. Управлението на отпадъците, генерирани при извършване на дейностите по поръчката, ще бъде изцяло съобразено с изискванията, визирани в ЗУО.

Да се осигури опазване на околната среда, чрез създаване на добра организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците от работните обекти, преустановяване практиката по изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места, извършване на безопасното им депониране, а така също и саниране на терени с нарушена структура.


VІІІ. Приемане на изпълнените работи.

Приемането на изпълнението на строителните работи става съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


ІХ. Други изисквания няма.

Свързани:

Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconНа вниманието на Кмета на Община
Аз ще бъда ученик – подготвителна група/клас (одобрена със заповед № рд 09-584/29. 04. 2005 г на Министъра на образованието и науката)...
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconНа вниманието на Кмета на Община
Твителна група/клас (6-годишни) (одобрена със заповед № рд 09-584/29. 04. 2005 г на Министъра на образованието и науката) и аз съм...
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconДокладва и представената административна преписка
Всички твърдения в жалбата са насочени към самата одобрена кк. Сочи се невярно отразяване в имотния регистър на кк, одобрена със...
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconРешение по чл. 18ж, ал. 1 от ппзспзз на осз- б заявителят А. Ц. /вж нотариално заверена декларация рег.№43-00-51/15. 02. 2011
Кккр, одобрена със Заповед №рд-18-81/10. 12. 2009 година на ид на агкк за землището на гр. Б
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconСкица № / 02. 03. 2005 г
Находящ се в c. Балван, екатте: 02364, общ. Велико търново, обл. Великотърновска по кадастрална карта, одобрена със заповед №123...
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconПрограмна система аз ще бъда ученик
Закона за народната просвета, издателство „Изкуства“ предоставя на вашето внимание заявка за учебните помагала от програмната система...
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconДокументаци я
Настоящата документация е одобрена със Заповед №393/21. 04. 2012 г на Директора на дпб – Царев брод
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconРегионален инспекторат по образованието сливен протокол
Днес, 25. 02. 2013 година, Областна комисия за проверка и оценка на писмените работи, назначена със заповед № рд-14-74/07. 02. 2013...
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconДържавно предприятие
На основание чл. 13, ал. 6 и чл. 44, ал. 1 от ппздс и в изпълнение на Заповед № рд-08-12/01. 02. 2013 г., на Главния директор на...
Одобрена със Заповед № рд-09-290 от 29. 04. 2013 година iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Зос са отчуждени 989 кв м от съсобствения му с И. А. А. поземлен имот с идентификатор 04279. 625. 34 по кадастралната карта на Б....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом