Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти
ИмеОбучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти
страница1/7
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.etui.org/content/download/8773/82008/file/Level 1 Tutor Notes_BG.doc
  1   2   3   4   5   6   7
Европейски синдикален институт

ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИКАЛИСТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ


РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ЗА СИНДИКАЛИСТИ


Бележки на преподавателя


Този материал е част от учебния комплект Обучение на синдикалисти за работа по проекти, разработен от Департамент Обучение на Европейския синдикален институт в подкрепа на програмата му за сертифицирано обучение за работа по проекти и управление на проекти за синдикалисти.

Следните материали са на разположение на английски и френски език:

 • Работа по проекти за синдикалисти – Учебник

 • Работа по проекти за синдикалисти – Бележки на преподавателя

 • Учебен курс – Учебник

 • Учебен курс – Помощни материали

През следващите няколко години този комплект материали ще бъде обогатяван.


©ETUI aisbl, Brussels 2012. All rights reserved. The ETUI is financially supported by the European Union.

Съдържание

Въведение 1

Въвеждащ курс Част I 10

Дейност 1 11

Дейност 2 12

Дейност 3 13

Дейност 4 16

Въвеждащ курс Част II 19

Дейност 5 20

Дейност 6 25

Дейност 7 25

Дейност 8 30

Дейност 9 32

Дейност 10 34

Дейност 11 37

Дейност 12 40

Дейност 13 43

Въвеждащ курс Част III 45

Дейност 14 46

Дейност 15 47

Дейност 16 48

Речник 49

Допълнителни материали 52


Ver.Fin.071012

Въведение

Настоящите Бележки на преподавателя допълват Учебника (учебния курс) на Европейския синдикален институт (ЕСИ) Работа по проекти за синдикалисти. Това е Въвеждащият курс от новата програма за обучение, разработена на три нива, която трябва да бъде реализирана в първата си част под формата на национални обучения, а в следващите две нива като обучения на европейско ниво, реализирани от департамент Обучение на ЕСИ. Можете да намерите повече информация за курсовете на:

http://www.etui.org/Services/Support-for-European-Trade-Union-Projects-SETUP/What-s-new-at-SETUP/Development-of-training-for-project-management

При разработването на курса за Въвеждащото ниво, който трябва да бъде осъществен от националните организации ЕСИ си беше поставил две цели:

 • Да разработи въвеждащ курс, който да се провежда на национално ниво, което да осигури обща начална база за участниците, които ще се включат в курсовете на ЕСИ за средно ниво и ниво напреднали

 • Да предложи курс, който да положи основите на работата по проекти и да осигури на участниците базови умения за работа по проекти, което ще им бъде от полза в тяхната ежедневна работа.

Бележките на преподавателя са предназначени да подпомогнат преподавателите от националните и браншови организации, които трябва да провеждат Въвеждащия курс. Те съдържат:

 • Предложения как преподавателите да представят различните дейности от Учебника

 • Ключови аспекти, които трябва да бъдат разгледани по време на пленарните дискусии

 • Препратки към допълнителни източници, които преподавателите могат да използват при подготовката и провеждането на курса.

Учебникът съдържа основно описание на дейностите и работни таблици, в които участниците от Въвеждащия курс могат да водят своите бележки. Той не съдържа материали за раздаване или други учебни материали, които ще са необходими за провеждането на курса, тъй като те са предмет на индивидуален избор от страна на преподавателя и ще бъдат съобразени с конкретния контекст. В тези Бележки на преподавателя ние сме дали само насоки за подход, а също така сме предложили разнообразни материали на онлайн платформата ETUInet (виж по-долу), която преподавателите могат да използват или адаптират съгласно потребностите си.

Учебникът и Бележките на преподавателя са разработени на английски и преведени на френски език, както и по-голямата част от допълнителните материали. ЕСИ дава възможност на преподавателите да преведат материалите и да ги адаптират или допълнят с други източници, които са подходящи и съответстват на специфичния национален или браншови контекст.


ETUInet – Онлайн платформа на ЕСИ за обучение

ЕСИ е създал онлайн платформа за обучение - www.etuinet.org. Една част от тази уеб-базирана платформа е посветена на курсовете за работа по проекти и управление на проекти. Вие ще намерите там копия на учебни материали, допълнителни ресурси за преподаватели, дискусионни форуми и други помощни материали, които могат да ви помогнат при провеждането на тези курсове. Секцията за Работата по проекти в момента е в ранен етап на развитие, но ние се надяваме, че ще ни помогнете да я обогатим с вашите идеи, опит и допълнителни материали.

По време на Курса за преподаватели за работа по проекти, всеки преподавател ще получи потребителско име и парола за достъп до ETUInet. Преподавателите, които не са преминали този курс, но биха искали да получат достъп до секцията за работа по проекти на сайта на ETUInet, трябва да се свържат със Силвана Пенела от Департамент Обучение на ЕСИ.

Модул за въвеждащо ниво – Целева група

Въвеждащият курс Работа по проекти за синдикалисти има за цел да осигури първоначалното въвеждане и ориентиране в работата по проекти на представители на синдикатите или синдикални служители с малък или никакъв опит в тази област. Той може да бъде особено полезен за синдикалните представители, които участват в организиране на кампании или събития, привличане на синдикални членове, медийни кампании и т.н. Той може да бъде от полза също за техническия, административен и финансов персонал, които често са натоварени със задачата да отчитат проекти, но имат недостатъчен опит и знания за тази дейност. Той има за цел да предостави набор от умения и рамки, които могат да се прилагат в различни условия и да отговорят на различни предизвикателства.

Този курс също така дава идеална основа на участниците, които желаят да придобият допълнителни умения в работата по проекта и управлението на проекти, а успешното му завършване е предпоставка за приемане в по-високите нива на курсовете на ЕСИ по управление на проекти.


Курс ‘Въвеждащо ниво’ – Постигнати учебни резултати

Курсът за въвеждащо ниво има четири резултати, които трябва да бъдат постигнати в края на обучението.РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА


Обучаемият ще:


Обучаемият може да:

 1. Разбира ключовите характеристики на работата по проекти

  1. Опише отличителните характеристики на работата по проекти

 1. Осъзнава, че ефективната работа по проекти може да подпомага дейността на синдикатите

  1. Даде примери за това как ефективната проектна дейност може да спомогне дейността на синдикатите на местно, национално или европейско ниво

  2. Идентифицира потенциалните барие­ри, застрашаващи успешната синдикална работа по проекти
 1. Познава инструментите и техниките за ефективна работа по проекти

  1. Опише ключовите инструменти и техники за ефективна работа по проекти

  2. Даде примери за ключовите елементи на успешната работа по проекти
 1. Може да идентифицира потенциалните възможности за синдикатите за участие в проекти

  1. Даде примери за потенциални възможности за синдикални проекти

  2. Идентифицира подходящи източници за финансиране на потенциални синдикални проекти

  3. Изготви кратък план за потенциален проект, който е със синдикална насоченост


Проекти, работа по проекти и управление на проекти

Ще бъде полезно да разясним възможно най-ясно какво имаме предвид с различните термини: проект, работа по проект и управление на проекти.

С проект, означаваме дейност, която е официално посочена като проект. Тази дейност може да бъде обезпечена със собствените ресурси на дадена организация - човешки и финансови, или да разчита изцяло или отчасти на финансовите ресурси, предоставени от една или повече външни организации, които могат да упражняват някакъв контрол върху нея и към които трябва да се изпращат периодични отчети.

Терминът ‘работата по проект’ се отнасят за процеса на осъществяване на дейностите по даден проект, но също така и за различни концепции, инструменти и техники, които се използват в осъществяването му, които могат да бъдат успешно използвани и за други дейности и области на синдикална работа, които не са формално припознаваеми като проекти. Това въвеждащо ниво се занимава с проектите и с работа по проекти, но принципно се фокусира върху второто.

Управлението на проекти се отнася главно за процеса на координиране и управление на официално признати проекти. Въвеждащото ниво не се фокусира върху управлението на проекти като такова, въпреки че понякога може да обхване и темата за координирането на по-неформалната работа по проекти. Управлението на проекти като такива се разглежда в по-високите нива курсове на ЕСИ.

Преподаване на Въвеждащото ниво на курса

Курсът Работа по проекти за синдикалисти е акредитиран във Великобритания като курс Ниво 2 (еквивалентен на Ниво 3 от Европейската квалификационна рамка) като курс с 3 кредита, еквивалентни на 30 учебни часа (не е задължително всички тези часове да са в класна стая).

Курсът е разделен на три основни части:

 • Част 1 (Дейности 1-4) се фокусира върху същността на проектите и работата по проекти и тяхното значение и потенциал за синдикалния контекст

 • Част 2 (Дейности 5-13) е свързана с развитие на основни умения в ключовите сфери на работата по проекти – работа в екип, времеви график, комуникации, публичност, бюджетиране, и.т.н.

 • Част 3 (Дейности 14-16) дават възможност на участниците да разработят план на общ проект по техен избор преди да преминат към осъзнаването как могат да използват и развият в бъдеще това, което са научили по време на курса.

Курсът е разработен като тридневен обучение лице-в-лице. За такъв тип курс програмата е приблизително следната:Първи ден

сутрин

Дейности 1-4

Въведение

Видове проекти/Ключови характеристики на проектите

Дейностите по проекти и синдикатитеследобед

Дейности 5-7

Задачи на проекта

Да поставим основите

Работа в екип

Втори ден

сутрин

Дейности 8-9

Изграждане на екип

Комуникация и публичностследобед

Дейности 10-12

Да оценим успеха

Разходи на проекта

Източници на финансиране

Трети ден

сутрин

Дейности 13-14

Предвиждане и избягване на проблеми

Групов проектследобед

Дейности 15-16

Групов проект (представяне и обратна връзка)

Обстоен преглед и бъдещи дейности

Оценка на курсаВ някои случаи може да бъде от полза да проведете по-дълго обучение в рамките на 4 или 5 дни.

Курсът също така може да се проведе в рамките на няколко уикенда или като алтернатива в поредица от еднодневни или полудневни сесии в период от няколко седмици. Преподавателите могат да отделят повече или по-малко време за практическите дейности в зависимост от опита на участниците и времето, с което разполагат.

Някои организации могат да решат да интегрират елементи от този курс към други курсове. ЕСИ няма възражения към този подход, единственото условие е да се посочи произходът на материалите.

Една от причините за разработване на Въвеждащото ниво беше да се осигури обща входяща база за курса на ЕСИ за средно ниво Управление на проекти за синдикалисти. Ако участниците са преминали курсове, който са много различни от настоящия те ще трябва да покажат, че са постигнали всички учебни резултати, които са поставени като цел в настоящото обучение и че следните сфери са били обхванати в достатъчна степен:

 • Осъзнаване на ролята на работата по проекти за синдикатите

 • Структури за разпределение на задачите, схема на Гант и времеви график

 • Работа в екип за целите на проекта и разпределение на задачите

 • Комуникации

 • Разходи на проекта и източници за финансиране

 • Целите SMART, индикатори на изпълнението и оценка

 • Управление на риска.

Работа по групи

Въпреки че курсът включва кратки презентации от преподавателя и дискусии по време на пленарните сесии, основният подход, на който залагаме е работата по групи.

Намесата на преподавателя по-време на работата по групи трябва да бъде максимално ограничена. Препоръчваме ви от самото начало да постигнете разбиране относно ролята на преподавателя по време на работата по групи. Нашите предложения са следните:

 • Преподавателите посещават всяка група в самото начало на работа, за да се уверят, че задачите са разбрани и за да отговорят на възникналите въпроси.

 • Участниците трябва да знаят къде могат да намерят преподавателите във всеки един момент, ако възникнат затруднения

 • Преподавателите наблюдават работата по групи, но се намесват директно само ако забележат, че групата се сблъсква със сериозни затруднения и не може да постигне напредък.

При повечето дейности ще бъде от полза, ако съставът на групата предварително е определен от преподавателя, който трябва да се стреми, когато това е възможно да постигне баланс по отношение на опита, знанията и пола на участниците.

Препоръчваме на преподавателите да променят състава на групата само в определени моменти, защото има конкретни изисквания, заложени в структурата на курса:

 • В Част 1 не е необходимо да поддържате един и същ състав на групите за всички дейности.

 • В Част 2, Дейност 5 Задачи на проекта маркира началото на поредица от дейности, която приключва с Дейност 13 Предвиждане и избягване на проблеми, които са развити в рамките на една обща концепция. Поради това ви препоръчваме да запазите непроменен състава на групата в цялата поредица от дейности с изключение на Дейност 7 (груповата игра). Оптималният брой участници за всяка група при останалите дейности е 4-5 човека.

 • Дейност 14 също позволява да промените конфигурациите на групите.

При груповата работа препоръчваме за всяка дейност да има избран председател и докладчик на групата и тези роли трябва да се сменят при всяка дейност, за да имат възможност всички членове на групата да преминат и през двете роли.

Ще са ви необходими или една много голяма пленарна зала с възможност за работа на 3 или 4 работни групи или (за предпочитане) една пленарна зала и няколко малки зали за всяка от групите, оборудвани с флипчарт и/или компютър.

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconНадежда Даскалова
Мсроу, парламентарната комисия по здравеопазването, министерство на здравеопазването, Инспекцията по труда, нзок, Националната асоциация...
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconБтпп в медийното пространство
Цветан Симеонов откри семинар-обучение за работодатели, наети лица и синдикалисти
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconИнструкция за работа с е-платформа за консултиране при работа по проекти
Правила за работа по проекта-избор на изпълнител на дейности и формуляри за отчитане изпълнението на дейности
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconСеминар управление на проекти preparation for success (3 дни)
За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването...
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconИскате ли ново предизвикателство?
Дава възможности за работа в екип, ръководене на екип, работа по различни проекти, запознанства с хора от различни дъжави и клтури,...
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconБиография Лична информация
Подготовяне и изнасяне на лекции и провеждане на семинарни и практически упражнения в тематични области: Интегриране на деца със...
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconУправление на проекти конспект
Въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта. Цикъл на проекта
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconЗаявка за работа в Дания №4520 Дания предлага възможност за обучение, съчетано с работа-практика в областта на селското стопанство /оранжерийно производство
Дания предлага възможност за обучение оранжерийни градинари и помощник-градинари, съчетано с работа-практика в оранжерии за саксийни...
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconБойко Борисов обеща: 10% плосък данък, ддс до 7 дни и работа, работа, работа
Ддс в 7-дневен срок и работа, работа, работа. Тези 3 основни послания на герб за предизборната кампания изброи Бойко Борисов вчера....
Обучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом