Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
ИмеСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
страница1/4
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер480.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/127807COM_2013_92_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ:

Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света


1. Въведение

Две от най-неотложните за решаване предизвикателства, пред които е изправен светът, са изкореняването на бедността и осигуряването на устойчиво благополучие и благоденствие. Около 1,3 милиарда души по света продължават да живеят в крайна бедност поради ниски доходи, а свързани с развитието потребности на много повече хора все още не са удовлетворени. Две трети от природните ресурси — сред които плодородната почва, чистата вода и чистият въздух — намаляват, а изменението на климата и загубата на биологично разнообразие са достигнали почти критични стойности, отвъд които последиците за обществото и околната среда са необратими.

Тези предизвикателства са всеобщи и взаимносвързани и трябва да бъдат преодолени заедно от всички държави. Не е достатъчно да се работи за преодоляване на всяко предизвикателство поотделно — необходима е единна рамка на политиката. Такава всеобхватна рамка на политиката е нужна, за да се начертае курс за излизане от бедността и постигане на благополучие и благоденствие за всички хора и всички държави, като напредъкът трябва да се извършва с оглед на наличните ресурси на планетата. Тя трябва също така да бъде тясно свързана с въпросите, отнасящи се до управлението, правата на човека, мира и сигурността, които са предпоставка за постигането на напредък. Смята се, че 1,5 милиарда души живеят в държави, в които има тежки политически конфликти, въоръжено насилие, несигурност или нестабилност.

През есента на 2013 г. ООН ще организира специална проява, на която ще бъде направен цялостен преглед на положените усилия за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), ще бъдат обсъдени начини за ускоряване на напредъка до 2015 г. и ще започнат да се обменят идеи за следващите стъпки след 2015 г., определена за постигането на ЦХР. Освен това трябва да бъдат изпълнени ангажиментите, поети на конференцията Рио+20 през юни 2012 г., включително като се предприемат действия за изграждането на приобщаваща зелена икономика. Ще бъде необходимо също така този напредък да продължи чрез Отворената работна група, която бе създадена в Рио. Всички тези ресурси ще допринесат за разработването на всеобхватна рамка за периода след 2015 г.

В настоящото съобщение се предлага общ подход на ЕС към тези въпроси. За тази цел първо се посочват основните предизвикателства и възможности в световен мащаб. След това се прави оценка на действията за изкореняване на бедността по света и опита във връзка с ЦХР и се очертават някои от най-важните стъпки за постигане на устойчиво развитие съгласно договореностите в Рио+20, както и основните действия, които да бъдат предприети. После се описват предизвикателствата и елементите на бъдещата рамка, които могат да бъдат формулирани въз основа на опита във връзка с ЦХР и на работата вследствие на Рио+20, по-специално разработването на цели за устойчиво развитие, и се посочва как те могат да бъдат обединени в рамките на съответните процеси на ООН.

Въз основа на тези съображения в съобщението се предлагат принципи за всеобхватна рамка за периода след 2015 г., чрез която ще се предприемат съгласувани и всеобхватни действия в отговор на общите предизвикателствата, свързани с изкореняването на бедността и устойчивото развитие в неговите три измерения, като по този начин ще се осигури достоен живот за всички до 2030 г.

2. Нов глобален контекст, нови предизвикателства, нови възможности

През последните години светът претърпя огромни промени — големи изменения в световния икономически и политически баланс, нарастване на световната търговия, изменение на климата, намаляване на природните ресурси, технологични промени и икономически и финансови кризи, увеличаване на потреблението на храната, все по-голяма нестабилност на цената ѝ, нарастване на енергийното потребление, демографски промени и миграция, насилие и въоръжени конфликти, природни и причинени от човека бедствия и увеличаване на неравенствата. Появиха се нови участници на световната сцена, сред които частният сектор и представители на неправителствения сектор.

Развитите и бързо развиващите се икономики осигуряват най-голям дял от световния БВП, като последните понастоящем са основната движеща сила на световния растеж и вече имат значително влияние върху световната икономика. Тенденциите показват, че се очаква балансът още да се промени; до 2025 г. световният икономически растеж ще се генерира основно от развиващите се икономики, като се очаква шест държави да осигуряват повече от половината от този растеж.

Безработицата продължава да бъде предизвикателство в целия свят. Около 200 милиона души, от които 75 милиона млади хора, са без работа. Участието на жените на пазара на труда често е слабо, а социалните услуги продължават да бъдат ограничени. Освен това около 621 милиона млади хора по света не посещават учебно заведение, нито образователни курсове, не работят и не търсят работа и има опасност да бъдат трайно изключени от пазара на труда. Недекларираният труд и основните принципи на достойния труд, включително правата на работното място и социалния диалог, са проблем в много държави. Повечето бедни хора в развиващите се държави са заети в малки земеделски стопанства или са самостоятелно заети лица. Много бедни хора в тези държави работят в опасни условия и без защита на основните им права. Едва 20 % от световното население има достъп до адекватна социална закрила.

Същевременно неравенството в самите държави нарасна в повечето части на света. По-голямата част от бедното население сега живее в държави, които са със средни доходи въпреки бързия растеж. Изкореняването на бедността в тези държави е сред основните предизвикателства. Въпреки това според по-дългосрочни прогнози до 2050 г. бедността може отново да бъде концентрирана в най-бедните и най-уязвими държави.

Над 1,5 милиарда души живеят в страни, в които има военни конфликти. Насилието разрушава животи и препитания и често засяга жените и лицата в уязвимо положение като децата и хората с увреждания. Пропастта между нестабилните държави, засегнати от насилие, и другите развиващи се страни става все по-голяма. До април 2011 г. нито една нестабилна държава или засегната от конфликт държава с ниски доходи не беше постигнала дори една от ЦХР и са малко тези, за които се очаква да изпълнят някоя от тези цели до 2015 г. Лошото управление, включващо липсата на демокрация и незачитането на върховенството на закона и правата на човека, понастоящем пречи на усилията за изкореняване на бедността и постигане на устойчиво развитие.

Освен това съществуват убедителни научни доказателства и консенсус, че неустойчивото използване на природните ресурси е една от най-големите заплахи за човечеството в дългосрочен план. Последиците от влошаването на състоянието на околната среда и от изменението на климата вече се усещат и има опасност те да заличат голяма част от постигнатия вече напредък за изкореняването на бедността. Това важи и за природните бедствия. Не успяваме да поддържаме повишаването на температурата в рамките на 2°C над температурата отпреди началото на индустриализацията — прагът, над който рискът от катастрофални последици за природните ресурси е много по-голям, което пък крие опасност за селското стопанство, снабдяването с храна и вода и постигнатите успехи по отношение на развитието през последните години. На световно равнище предизвикателството ще се състои в приспособяването и в ограничаването на последиците, включително чрез намаляване на емисиите на парникови газове.

Дори в днешно време изменението на климата, изчерпването на природните ресурси и влошаването на екосистемите се отразяват значително върху поминъка на населението, например чрез увеличаване на броя и силата на природните бедствия и изчерпването на природните ресурси и инфраструктура. От 1992 г. насам природните бедствия са нанесли щети за 750 млрд. EUR и са отнели живота на 1,3 милиона души. Последиците от неустойчивите модели на сегашното икономическо развитие все още се предопределят до голяма степен от развитите държави и във все по-голяма степен от развиващите се икономики, като същевременно по-бедните страни са непропорционално засегнати и разполагат с най-малко ресурси, за да се справят с отрицателното отражение1. Тези държави също така често са особено зависими от природните ресурси, по-специално в сектори като селското стопанство, горското стопанство, енергетиката и туризма, което ги прави още по-уязвими, що се отнася до влошаването на състоянието на околната среда и изчерпването на природните ресурси.

Развитието и растежът допринасят за благоденствието и благосъстоянието на човека, но и за свързаните с околната среда предизвикателства като изчерпването на ресурсите и замърсяването, които вероятно ще станат по-големи с течение на времето. Тези отрицателни ефекти се предопределят най-вече от 5,7-те милиарда души, които не живеят в крайна бедност, което води до значително увеличаване на световното търсене и потребление и допълнително изтощаване на природните ресурси. Поради това от основно значение е да бъде постигнат напредък по пътя към създаването на приобщаваща зелена икономика чрез установяването на модели на устойчиво производство и потребление и чрез ефективното използване на ресурсите, по-специално чрез енергийни системи с ниски емисии.

Изчислено е, че за задоволяване на нарастващото търсене световното селскостопанско производство ще трябва да нарасне с 60 % през 2050 г. спрямо 2005 г., което ще окаже нарастващ натиск върху вече недостатъчните природни ресурси, особено земята, горите, водата и океаните. В същото време данните показват, че до половината от световното производство на храна се изхвърля. Като се имат предвид урбанизацията и прирастът на населението, се очаква използването на вода да нарасне с 50 % до 2025 г., като дотогава около 5,5 милиарда души, или две трети от очаквания брой на населението на планетата, ще живеят в райони, страдащи от умерен или тежък недостиг на вода.

Погледнато в перспектива, тези предизвикателства трябва да се разглеждат в контекста на демографските тенденции: според прогнозите световното население ще надхвърли 9 милиарда души до 2050 г., като населението на тази част на Африка, разположена на юг от пустинята Сахара, ще се увеличи над два пъти. Взети заедно, Африка и Азия ще съставляват почти 80 % от световното население до 2050 г. Очаква се увеличаването на средната възраст на населението по света да засегне в най-голяма степен развиващите се държави, давайки отражение върху здравеопазването, пенсионната система и приходите от данъци.

Това е контекстът, в който ще бъдат предприети действия след конференцията Рио+20 и ще бъде организирано специално мероприятие, на което ще се направи преглед на ЦХР. Необходимо е да не забравяме, че тези предизвикателства са взаимосвързани и за преодоляването им са нужни последователни и широкообхватни действия, които да бъдат в подкрепа и на други международни процеси, като преговорите относно климата и биологичното разнообразие.

3. Надграждане на постигнатото в рамките на ЦХР и на конференцията Рио+ 20

3.1. Преглед на постигнатото в рамките на ЦХР

ЕС потвърждава ангажимента си да направи всичко по силите си, за да помогне за постигането на ЦХР до 2015 г. в съответствие със стратегическата рамка, представена в Програмата за промяна2 и Европейския консенсус относно развитието3.

ЦХР са израз на съществен глобален консенсус за премахване на бедността и за по-нататъшно развитие на човека. През последното десетилетие те способстваха за по-добрата информираност на обществото, за засилването на политическата воля и за мобилизирането на ресурсите с цел изкореняване на бедността. Напредъкът, който бе постигнат, е впечатляващ:

  • По данни на Световната банка делът на хората, живеещи с по-малко от 1,25 USD на ден (по цени от 2005 г.), е намалял от 43 % през 1990 г. на 22 % през 2008 г. Има вероятност целта за намаляване наполовина на дела на живеещите в крайна бедност да е била постигната през 2010 г.

  • Целта за намаляване наполовина на населението без достъп до безопасна питейна вода беше постигната в световен план през 2010 г. — между 1990 г. и 2010 г. достъп до безопасна вода е бил осигурен за над два милиарда души.

  • В световен мащаб посещаването на начално училище е нараснало до средно равнище от 89 %, като понастоящем момичетата имат почти същите шансове да бъдат записани на училище като момчетата.

  • Смъртните случаи сред деца вследствие на заразна болест или недохранване са много по-малко на брой.

  • Случаите на заразяване с ХИВ по света продължават да намаляват, а достъпът до антиретровирусни лекарства е нараснал значително.

Глобалното партньорство за развитие бе в допълнение към полаганите от държавите усилия за постигане на ЦХР. От 2000 г. насам световната официална помощ за развитие (ОПР) е нараснала с почти 70 %, достигайки 96 млрд. EUR годишно, а делът от ОПР за най-слабо развитите страни (НСРС) се е увеличил повече от два пъти. ЕС и неговите държави членки, взети заедно, са най-големият донор, осигурявайки ОПР в размер на 53 млрд. EUR годишно (2011 г.), което представлява повече от половината от световната ОПР. Успоредно с това използването на помощта и принципите и целите за ефективност на развитието допринесоха за увеличаване на ефекта от ОПР. Изключителният растеж на търговията бе основен фактор за постигането на напредък: между 2000 г. и 2009 г. износът на развиващите се страни се увеличи с 80 % в сравнение с 40 % за света като цяло. ЕС е най-големият търговски партньор на развиващите се страни и изигра ролята на пионер, като отпусна безмитен и безквотен достъп за всички продукти от най-слабо развитите страни в рамките на инициативата „Всичко освен оръжие“. Финансираните от ЕС научни изследвания, например чрез Партньорството за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни, също допринесоха за постигането на ЦХР.

Въпреки това продължават да са налице предизвикателства, свързани с постигането на ЦХР, като изостават най-вече страните на юг от пустинята Сахара. 1,3 милиарда души по света продължават да живеят в крайна бедност поради ниски доходи. Повече от 850 милиона души нямат достатъчно храна. Около 61 милиона деца все още не посещават училище. Жените продължават да бъдат дискриминирани и има сериозни рискове за тяхното здравето, особено за здравето на майките и сексуалното и репродуктивно здраве и съответните права. Една трета от всички жени стават жертва на насилие през живота си и това възпрепятства усилията за постигане на ЦХР. Около 2,5 милиарда души нямат достъп до подходящи санитарни съоръжения, а 780 милиона души все още нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. Седем милиона души — носители на ХИВ/СПИН, все още нямат достъп до лечение. Светът продължава да бъде далеч от постигането на целта за пълна и продуктивна трудова заетост и достойни условия на труд за всички. Едва 20 % от световното население има достъп до адекватна социална закрила. Неустойчивото използване и управление на ограничените ресурси на планетата излагат на риск живота и благосъстоянието на бъдещите поколения.

Освен това успехът е неравномерно разпределен не само между отделните държави — липсата на напредък в постигането на ЦХР в държавите, в които има нестабилност и конфликти, е поразителна, но и в границите на отделни държави, включително в тези, които вече разполагат със средствата да осигурят по-добър живот и бъдеще за своето население.

И все пак, от цялостната картина се вижда, че премахването, а не само намаляването, на бедността в рамките на едно поколение е напълно достижима цел, особено с оглед на технологичния и икономическия напредък, постигнат от много държави с бързо развиващи се икономики и развиващи се държави от определянето на ЦХР досега.

  1   2   3   4

Свързани:

Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за изпълнението...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света iconСъвет на европейския съюз
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом