Wwf дунавско – Карпатска програма България
ИмеWwf дунавско – Карпатска програма България
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер76.23 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://awsassets.panda.org/downloads/stanovishte_wwf_naredba_za_sechite_18022013_1.doc


WWF Дунавско – Карпатска програма България

ул. Иван Вазов 38, ап. 3-4

1000 София


Тел. (02) 950 50 40

Тел. (02) 950 50 41

Факс (02) 981 66 40

office@wwfdcp.bg

http://wwf.bg


До

Министъра на земеделието и храните

Копие до:

Изпълнителния Директор на ИАГ


20 февруари 2013 г.


Относно: Становище по проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.)


Уважаеми господин Найденов,


С настоящето писмо предоставяме нашето становище относно проекта за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.), публикуван на интернет сайта на МЗХ на 07.02.2013 г. Смятаме, че проектът на Наредбата следва да бъде допълнен с цел съобразяване както с технологичните и административни нужди на заинтересованите страни при извършването и контрола на сечите в горите, така и с изискванията на чл. 30 от Закона за биологичното разнообразие, Системата от режими и мерки за стопанисване на гори в Натура 2000, както и с чл. 12 от Директива 92/43/ЕИО1 и препоръките на стр. 29-34 от Ръководството на ЕК за прилагането на чл. 12 от Директивата2, които налагат необходимостта от разписването на превантивни мерки с цел опазването на биологичното разнообразие и защитените животински видове в горите.


Представяме нашите предложения с конкретни мотиви, което да даде възможност за тяхното обективно обсъждане.


С Уважение,


Веселина Кавръкова

Програмен ръководител


Становище

на ВВФ Световен фонд за дивата природа България

относно проект за изменение и допълнение

на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.) 1. да се добави нова точка към чл. 5 (2) от Наредбата "При провеждането на сечите се спазват следните общи принципи":

"т.6. опазване на биотопна дървесина, включително стояща и лежаща мъртва дървесина, дървета с хралупи и гнезда."

Мотиви: Биотопната дървесина и дърветата с хралупи и гнезда са места за размножаване на защитени видове. За тези местообитания чл. 12 от Директива 92/43/ЕИО забранява повреждане и унищожаване. Мярката е предвидена в Системата от режими и мерки за стопанисване на гори в Натура 2000 по чл. 4 (1) т.2. Наредбата за сечите и следва да бъде включена към общите принципи на чл. 5 (2) на Наредбата.

 1. да се уточни в чл. 32 (3):

(3) Голата сеч в нискостъблени гори, с изключение на акциевите, се провежда на площни сечища до 2 ха. Неизсечената ивица между площните сечища е с ширина не по-малка от 20 м.


Мотиви: Уточнението за ширината се налага поради факта, че така предложената формулировка дава възможност за погрешно тълкуване. 1. да отпадне чл. 34 ал. (5) "В случаите, когато се установят повреди върху единично пръснати дървета, причинени от биотични и/или абиотични въздействия, и обемът на дървесината не превишава 5 % от общия запас на насаждението, се провежда санитарно прочистване."

Мотиви: Санитарното прочистване не е научно-обоснован лесовъдски метод. На практика той се използва предимно за предоставяне на дърва за огрев на местното население. С чл. 111 (2) т. 2 от ЗГ (изм. ДВ, бр. 60 от 2012 г.) е създаден ред за предоставяне на дърва за огрев на местното население чрез главното ползване. Санитарните дейности в горите следва да се допускат единствено при условията на чл. 34 (1) от Наредбата, доколкото е налице опасност за цялото насаждение (напр. каламитет на корояди). Така разписаната дейност по "санитарно прочистване" без експертиза на лесозащитна станция противоречи на общите принципи на устойчивото управление на горите. Най-голямо е противоречието с принципите за управлението на гори в природни местообитания от Натура 2000, тъй като санитарното прочистване прави невъзможно опазването на биотопната дървесина, мъртвата дървесина и дърветата с хралупи, доколкото именно тези дървета се отличават с повреди, причинени от биотични и/или абиотични въздействия.

 1. да се добави нова алинея към чл. 34 относно провеждането на санитарни сечи:

"Санитарни сечи с интензивност над 30 %, които не са предвидени в горскостопанския план или програма на съответното насаждение, се одобряват по по реда, по който се процедират горскостопанските програми."

Мотиви: Недопустимо е с едно предписание на лесозащитните станции да се заобикаля и подменя процеса на горскостопанско планиране, извършван от комисиите в ИАГ, доколкото през последните години със санитарни сечи с интензивност 100 % се осъществява допълнително ползване, което нарушава установените при горскостопанското планиране норми на устойчивво ползване на горските ресурси.

 1. да отпадне ал. 2 на Чл. 37.

Мотиви: Разширяването на смисъла и приложението на изборното прореждане с включването на термина разновъзрастно стопанисване е много положително. Но в тази връзка е абсолютно задължително да отпаднат ограниченията за дървесните видове (ал.2) в които тази намеса може да се прилага. Насажденията от всички дървесни видове може да се стопанисват с тази сеч ако целта е постигане и поддържане на разновъзрастна структура. Ако алинея 2 остане, то допълването на термина „разновъзрастно стопанисване” е напълно безмислено.

 1. да се допълни чл. 51а и чл. 51б с нова алинея:

(3) Немаркираните дървета с диаметър на пъна над 20 см се оставят в насаждението като биотопна дървесина.

Мотиви: Оставянето на немаркираните дървета с диаметър на пъна над 20 см ще намали до минимум възможността за злоупотреби с правата, които получава лицето, на което е издадено позволителното за сеч. Мярката се налага с оглед на факта, че за превишаване на своите права въпросните лица не носят наказателна отговорност. Доколкото става дума за единични дървета, оставянето им в насаждението би било в рамките на естествения отпад и не би представлявало лесозащитен проблем. 1. да се допълни чл. 51б с нова алинея:

(3) За крайречни гори решението за отсичане трябва да се взема след разрешение от РДГ или ДЛ.

Мотиви: Практиката показва, че често пъти се спекулира: в крайречните гори недържавна собственост упълномощените лица могат да вземат еднолично решение за „прочистването“ им. Например отсечените около 700 броя дървета от вида източен чинар в района на ДГС Катунци през 2012 г.

 1. да се допълни чл. 56. (1) "Позволителното за сеч се издава чрез интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите" и чл. 62. (5) "Протоколът за освидетелстване на сечището се регистрира в интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите от лицето, което е освидетелствало сечището" със следния текст:

"и с генерирането му в системата става публично достъпен документ на страницата на Изпълнителната агенция по горите",

 1. да бъде променен чл. 63. по следния начин:

"За проведените сечи държавното горско стопанство, държавното ловно стопанство, общините - собственици на гори, както и горските сдружения подават информация към електронен регистър, които се поддържа като част от информационната система на Изпълнителната агенция по горите."

 1. да се допълни чл. 64. (4) по следния начин:

"Досиетата по ал. 1, както и протоколите по ал. 2 и 3 се съхраняват до изтичане срока на горскостопанския план или програма, но не по-малко от пет години от датата на издаване на протокола за освидетелстване на сечището. Досиетата по ал. 1 се регистрира в интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите."

Мотиви: Чрез публичност на позволителните за сеч и протоколите за освидетелстване на сечищата ще се даде възможност на гражданите да получат информация за законността на дърводобивните дейности в горите, да оказват контрол върху тях и да подават сигнали до държавните институции, само когато дейността не отговаря на разрешеното. Без такава публичност напрежението между гражданското общество, дърводобивния бизнес и контролните органи ще продължи да расте.

 1. да се допълни чл. 69. (3) по следния начин:

За случаите при провеждане на голи сечи върху територии с подриваеми речни брегове се оставя неизсечена защитна ивица гора с ширина не по-малко от 10 м, успоредно на водното течение.

Мотиви: Предложението ще внесе яснота при изпълнение на алинеята и ще допринесе за по-доброто опазване на речните брегове. 1. В новосъздадената Глава 5 на наредбата "УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕЧИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА КОРЕКЦИИ НА РЕКИ" се добавя нов член:


Чл. 73. (1) В некоригираните участъци от реките при провеждане на прочиствания по реда на чл. 140 от Закона за водите се оставя неизсечена защитна ивица гора около постоянните водни течения, с ширина не по-малко от 15 м.

(2) В буферните зони от т.1 се разрешават провеждането само на санитарни сечи с интензивност не по-голяма от 15% по запас, при които се отсичат само сухи, пречупени и повалени дървета, които се намират в рамките на водното течение.

(3) В буферните зони по ал. 1, в рамките на които има плантации за интензивно производство на тополи и такива по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, след приключване на турнуса им на сеч, се извършва възстановителни дейности и залесяване с подходящи местни дървесни видове. За тях се прилагат разпоредбите на настоящата глава.


Мотиви: Мерките са необходими с цел опазването на естествените крайречни гори и свързаните с тях речни и крайречни екосистеми извън корекциите на реките и извън защитени зони от Натура 2000, доколкото естествените крайречни екосистеми са силно деградирали в България.

1 Член 12

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на животинските видове, посочени в приложение IV, буква а), в техните естествени области на разпространение, като се забраняват:

а) всички форми на умишлено залавяне или убиване на взети от природата екземпляри от тези видове;

б) умишлено обезпокояване на тези видове, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

в) умишлено унищожаване или вземане на яйца от природата;

г) всяко повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка.
ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС, ЕИК 175054080, седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Иван Вазов № 38, ап. 3-4.


100% recycled paper

Свързани:

Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище на wwf българия по докладите по Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Енергийната стратегия на р българия...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: искане за повторно провеждане на процедурата по обществена консултация на део и дос на спуп на туристическа и ски-зона „Алеко”...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconИнформационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия
Обществено обсъждане на тема: «Представяне на дейности за управление на земеделските земи в Натура 2000»
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Сигнал за незаконно изграждане на ски път в района на център Алеко в Природен парк Витоша и искане за провеждане на теренна...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Общите мерки са разработени по силата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба №8/ 05. 08. 11 год за сечите в горите във връзка с чл. 12...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Местните власти по места могат да ползват услугите и предимствата на един все по-широко налагащ се в света инструмент за подпомагане...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconEffie българия 2007 категория : стоки
Клиент: ввф – световен фонд за дивата природа – дунавско карпатска програма България
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconКонкурс за ученици
Международната комисия за опазване на река Дунав в партньорство с неправителствените организации Дунавски екологичен форум, Световен...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconДо управителите
Агенти, абтта и международната природозащитна организация wwf. Wwf работи по широк кръг проблеми в България от местообитанията от...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconОпределяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003
Изготвено с активното съдействие на Профорест в рамките на сътрудничеството между wwf и ikea в областта на горите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом