Решени я
ИмеРешени я
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер164.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/var/ezwebin_site/storage/original/application/083f2e53467d999acb95e08dfe


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ,

проведено на 1 декември 2010 г.


ПРОТОКОЛ № 6


ПРИСЪСТВАХА: проф. дин ИВАН ИЛЧЕВ - Ректор, доц. д-р ПЛАМЕН МИТЕВ – декан ИФ, доц. д-р ПЕТЪР ДЕЛЕВ – ИФ, проф.дфн БОЯН БИОЛЧЕВ – ФСлФ, проф. дфн ПАНАЙОТ КАРАГЬОЗОВ – декан ФСлФ, доц. дфн ПЕТЯ ЯНЕВА – декан на ФКНФ, проф. дфн АЛЕКСАНДЪР ФЕДОТОВ – ФКНФ, доц. д-р ДИМИТЪР МЪРВАКОВ –декан на ФзФ, доц. д-р РУМЕН ЦЕНОВ – ФзФ, проф. дхн ИВАН ПЕТКОВ – зам.-ректор, проф.дхн БОРИС ГЪЛЪБОВ – ХФ, доц. д-р МАРИЯ ШИШИНЬОВА – зам.-ректор, проф. дбн ЗДРАВКО ЛАЛЧЕВ – БФ, проф. д-р ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВ – декан на ГГФ, проф. дгн ДИМИТЪР ТОПЛИЙСКИ – ГГФ, доц. д-р ЕМИЛ ТРАЙЧЕВ – декан на Богословски ф-т, доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ОМАРЧЕВСКИ - Богословски ф-т, доц. проф. дфн МИЛКО ПЕТРОВ – ФЖМК, проф. д-р БОЖИДАР АНГЕЛОВ - декан на ФНПП, проф. д-р ДИМИТЪР ГЮРОВ – ФНПП, проф. дикн ГЕОРГИ ЧОБАНОВ – декан на Стопански ф-т, доц. д-р ЖЕЛЮ ВЛАДИМИРОВ – зам.-ректор, доц. д-р ИВАЙЛО ТЕПАВИЧАРОВ – декан ФП, доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ДИМЧЕВ – декан на ФФ, проф. дсн МАЙЯ ГРЕКОВА – ФФ, проф. д-р ТЕНЧО КОЛЕВ – декан ЮФ, проф.

д-р КРАСИМИРА СРЕДКОВА – ЮФ, проф. дмн ИВАН СОСКОВ – декан ФМИ, проф. дмн НЕДЮ ПОПИВАНОВ – ФМИ, проф. дмн ЦВЕТАНКА МАРИНОВА – МФ, проф. дбн ВЪРБАН ГАНЕВ – МФ, доц. д-р ЕВГЕНИЯ БЕНОВА – ДЕО, гл.ас. д-р РУМЕН БОРИСОВ – ФзФ, доц. д-р КРИСТИЯН ТАКОВ – ЮФ, гл.ас. д-р ЕМИЛИЯ ЛАТЕВА – МФ, АНТОНИНА ДИНЕВА – студент ФМИ, ГАЛЕН МОНЕВ – студент от ИФ, ДИАНА МИРЛЕВА – студент от Стоп. ф-т, ЦВЕТЕЛИН БИКОВ – студент от ФМИ, ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА – Ректорат.

ОТСЪСТВАХА: д-р ТОТКА МОНОВА – декан на ФЖМК, проф. д-р ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА – ФП, ДАНИЕЛА ДОНЕВА – докторант от ФзФ – в чужбина, ВАЛЕНТИНА СОКОЛОВА - студент от ФНПП.

ПРИСЪСТВАХА И: доц. д-р Недялка Видева – зам.-ректор, проф. дфн Анастас Герджиков – зам.-ректор, доц. д-р Божидар Галуцов – декан на БФ, проф. дхн Тони Спасов – декан на ХФ, инж. Калин Стануков – помощник – ректор, Детелина Илиева - Главен секретар, ас. Симеон Хинковски – ръководител на ИЦ, Цвета Георгиева - Председател на Студентския съвет, ст. н. с. д-р Вася Велинова – Директор на ЦСВП, д-р Анжелина Янева – директор на Департамент по спорт, доц. д-р Мария Григорова – директор на ДЕО, доц. дсн Цветан Давидков – председател на ОС, проф. дхн Дочи Ексерова, чл. кор. проф. дхн Стоил Стоилов, проф. д-р Стойна Пороманска, на доц. д-р Анна Николова, Божил Добрев – Научноизследователски сектор, доц. д-р Александър Кьосев - ФФ.


АС РЕШИ:

Приема следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:Приемане на протокол № 3/30.10.2010 г. от заседание на Академическия съвет.


1. Връчване Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента на акад. проф. дхн Дочи Русева Ексерова, съгласно решение на Академическия съвет, протокол №10/28.04.2010 г., т. 6.

2. Връчване Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента на чл. кор. проф. дхн Стоил Пешев Стоилов, съгласно решение на Академическия съвет, протокол №10/28.04.2010 г., т. 7.

3. Връчване Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента на проф. д-р Стойна Пороманска, съгласно решение на Академическия съвет, протокол №9/31.03.2010 г., т. 14.

4. Връчване Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента на доц. д-р Анна Николова, съгласно решение на Академическия съвет, протокол №9/31.03.2010 г., т. 13.

5. Обявяване на конкурси за преподаватели в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

ДОКЛАДВА: доц. д-р Желю Владимиров

Заместник ректор информационни дейности и администрация

6. Структурни промени в Ректората на Софийския университет.

ДОКЛАДВА: проф. дин Иван Илчев

Ректор


7. Определяне носителя на Голямата награда за литература на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 2010 г., съгласно чл. ІV, ал. 3 от Статута.

ДОКЛАДВА: проф. дин Иван Илчев

Ректор

8. Приемане на план за действие по изпълнение на стратегията за развитието на научните изследвания в Софийския унверситет “Св. Кл. Охридски” (2009-2014 г.) – модели на необходимите инструменти по раздел 9 от стратегията.

ДОКЛАДВА: проф. дфн Анастас Герджиков

заместник-ректор по акредитация и следакредитационен контрол


9. Приемане на Наръчник по качеството на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

ДОКЛАДВА: доц. дикн Цветан Давидков

Председател на Университетския център по качеството

10. Промяна в статута на поименната стипендия „Братята Евлоги и Христо Георгиеви”, приет на заседание на Академическия съвет от 17.09.1997 г., протокол №23.

ДОКЛАДВА: проф. дин Иван Илчев

Ректор

11. Предложение на Факултетния съвет на Юридически факултет за приемане на документи за разкриване на процедура за изменение на определения при акредитацията капацитет на професионално направление 3.6. „Право.”

ДОКЛАДВА: проф. дфн Анастас Герджиков

заместник-ректор по акредитация и следакредитационен контрол

12. Изменение и допълнение на вече утвърдени учебни планове за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” на Факултета по класически и нови филологии, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по журналистика и масова комуникация и Философски факултет, редовна и задочна форма на обучение.

ДОКЛАДВА: доц. д-р Мария Шишиньова

заместник-ректор учебна

дейност ОКС “Бакалавър

13. Изменение и допълнение на вече утвърдени учебни планове за образователно-квалификационна степен “Магистър” на Факултета по класически и нови филологии, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по журналистика и масова комуникация и Философски факултет.

ДОКЛАДВА: доц. д-р Недялка Видева

заместник-ректор учебна

дейност за ОКС “Магистър” и

ОНС “Доктор”

14. Актуализиране на учебни планове за магистърски програми на Философски факултет, Геолого-географски факултет, Физически факултет Факултета по начална и предучилищна педагогика, Исторически факултет и Химически факултет, редовна и задочна форма на обучение.

ДОКЛАДВА: доц. д-р Недялка Видева

заместник-ректор учебна

дейност за ОКС “Магистър” и

ОНС “Доктор”

15. Утвърждаване на нов учебен план на магистърска програма „Развитие и управление на селските райони” към специалност „География” на Геолого-географски факултет, редовна форма на обучение.

ДОКЛАДВА: доц. д-р Недялка Видева

заместник-ректор учебна

дейност за ОКС “Магистър” и

ОНС “Доктор”


16. Предложение на Факултетния съвет на Юридически факултет за присъждане Почетен нагръден знак “Св. Климент Охридски” І-ва степен на г-жа Пенка Кръстева Агова, инспектор в отдел „Студенти”, съгласно чл. 148, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет.

ДОКЛАДВА: проф. д-р Тенчо Колев

декан на ЮФ

17. Доклади на Ректора.

18. Доклади на декани.

За – 35, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


ПО ТОЧКА ПЪРВА

Проф. дин Иван Илчев – Ректор връчи Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента на акад. проф. дхн Дочи Русева Ексерова, съгласно решение на Академическия съвет, протокол №10/28.04.2010 г., т. 6.


ПО ВТОРА ТОЧКА

Проф. дин Иван Илчев – Ректор връчи Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента на чл. кор. проф. дхн Стоил Пешев Стоилов, съгласно решение на Академическия съвет, протокол №10/28.04.2010 г., т. 7.


ПО ТРЕТА ТОЧКА

Проф. дин Иван Илчев – Ректор връчи Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента на проф. д-р Стойна Пороманска, съгласно решение на Академическия съвет, протокол №9/31.03.2010 г., т. 14.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА

Проф. дин Иван Илчев – Ректор връчи Почетния знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента на доц. д-р Анна Николова, съгласно решение на Академическия съвет, протокол №9/31.03.2010 г., т. 13.


ПО ПЕТА ТОЧКА

По доклад на доц. д-р Желю Владимиров – заместник-ректор информационни дейности и администрация, относно предложения на факултетите за обявяване на преподавателски конкурси, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България


АС РЕШИ:

ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:


 1. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 • асистент по 05.05.01 теория на държавата и правото. политически и правни учения /обща теория на правото / - един, със срок 3 месеца /свободна щатна бройка/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


 1. БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 • главен асистент по 01.06.03 ботаника /систематика на водорасли и гъби/ - един, със срок 2 месеца /свободна щатна бройка/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


 1. ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 • професор по 05.06.01 обща психология /диференциална психология/ - един, със срок 3 месеца /собствена щатна бройка/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

 • главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по 05.01.13 философия на културата, политиката, правото и икономиката /европейски икономически и паричен съюз/ - един, със срок 2 месеца

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


 1. ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 • доцент по 01.01.04 математически анализ – един, със срок 3 месеца /собствена щатна бройка/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

 • доцент по 01.01.04 математически анализ /диференциално и интегрално смятане/ - един, със срок 3 месеца /собствена щатна бройка/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

 • асистент по 01.01.12 информатикачетирима, със срок 2 месеца /свободни щатни бройки/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

5. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

 • главен асистент по 01.08.14 география на рекреацията и туризма – един, със срок 2 месеца /свободна щатна бройка/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

 • асистент по 01.08.03 геоморфология и палеография – един, със срок 2 месеца /свободна щатна бройка/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

 • асистент по 01.08.13 география на страните /регионална и политическа география/ - двама, със срок 3 месеца /свободни щатни бройки/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


6. ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 • доцент по 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя /обща физика/ - един, със срок 3 месеца /свободна щатна бройка/

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


ПО ШЕСТА ТОЧКА

По доклад на проф. дин Иван Илчев – Ректор, относно структурни промени в Ректората на Софийския университет.


АС РЕШИ:

Приема структурни промени в Ректората на Софийския университет, както следва:


 1. Сливане на отдел „Обществени поръчки” и отдел „Имоти инвестиции и контрол” в един общ отдел с наименование „Стопански”.

 2. Отдел „Стопански” се състои от 3 сектора:

  • Сектор „Обществени поръчки”

  • Сектор „Имоти инвестиции и контрол”

  • Сектор „Снабдяване”


Щатът на отдел „Стопански” да е от 12 щатни бройки, от които:


 • Началник отдел „Стопански” – 1 бр.

 • Ръководител сектор „Обществени поръчки” – 1 бр.

 • Специалист в сектор „Обществени поръчки” – 2 бр.
 • Ръководител сектор „Имоти инвестиции и контрол” – 1 бр.
 • Специалист в сектор „Имоти инвестиции и контрол” – 3 бр.

 • Старши юрисконсулт в сектор „Имоти инвестиции и контрол”
 • Ръководител сектор „Снабдяване” – 1 бр.
 • Специалист в сектор „Снабдяване” – 2 бр.


При предлаганата реорганизация се съкращават 4 щатни бройки:


 • началник отдел „Имоти инвестиции и контрол” – 1 бр.

 • специалист по обществени поръчки – 1 бр.

 • специалист по снабдяване и логистика – 2 бр., от които едната е свободна
 1. За длъжността началник отдел „Стопански” да се обяви конкурс.

 2. Длъжността началник отдел „Обществени поръчки” се трансформира в длъжност „Началник отдел Стопански”.

 3. Свободната щатна бройка в отдел „Имоти инвестиции и контрол” - „специалист в отдел „Имоти инвестиции и контрол” се трансформира в длъжност „Ръководител сектор „Имоти инвестиции и контрол”.

За – 35, против – няма, въздържали се – 1. Приема се.


ПО ШЕСТА ТОЧКА „А”

По доклад на проф. дин Иван Илчев – Ректор, относно изменение на длъжностното разписание на УНБ „Проф. Цветан Бончев”, в сила от 06.12.2010 г.


АС РЕШИ:

Приема изменение на длъжностното разписание на УНБ „Проф. Цветан Бончев”, в сила от 06.12.2010 г., при което се съкращава числеността в щата с една щатна бройка – готвач.

За – 33, против – няма, въздържали се – 2. Приема се.


ПО СЕДМА ТОЧКА

По доклад на проф. дин Иван Илчев – Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”, относно определяне носителя на Голямата награда за литература на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 2010 г., съгласно чл. ІV, ал. 3 от Статута.


АС РЕШИ:

Присъжда Голямата награда за литература на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 2010 г. на писателя Димитър Шумналиев като признание за цялостното му литературно творчество.

За – 33, против – няма, въздържали се – 3. Приема се.


ПО ОСМА ТОЧКА

По доклад на проф. дфн Анастас Герджиков – заместник-ректор по акредитация и следакредитационен контрол, относно приемане на план за действие по изпълнение на стратегията за развитието на научните изследвания в Софийския унверситет “Св. Кл. Охридски” (2009-2014 г.) – модели на необходимите инструменти по раздел 9 от стратегията.


АС РЕШИ:

 1. Приема план за действие по изпълнение на стратегията за развитието на научните изследвания в Софийския унверситет “Св. Кл. Охридски” (2009-2014 г.) – модели на необходимите инструменти по раздел 9 от стратегията.

 2. На следващото заседание на Академическия съвет да се гласува комисия, която да разработи всички административни и юридически детайли на Плана за действие.

За – 35, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА

По доклад на доц. дсн Цветан Давидков - Председател на Университетския център по качеството, относно приемане на Наръчник по качеството на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.


АС РЕШИ:

Приема „Наръчник по качеството на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ( в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008).

За – 35, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА

По доклад на проф. дин Иван Илчев – Ректор, относно промяна в статута на поименната стипендия „Братята Евлоги и Христо Георгиеви”, приет на заседание на Академическия съвет от 17.09.1997 г., протокол №23.


АС РЕШИ:

Изменя Статута на поименната стипендия, както следва:


1. Чл. 5.

Стар текст: Чл. 5 „За стипендията могат да кандидатстват студенти от всички специалности в Университета, обучаващи се в редовна форма на обучение, родени и жители на град Карлово”.

Нов текст: „За стипендията могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в образователно-квалификационни степени: „Бакалавър”, „Магистър след средно образование” и „Магистър” след ОКС „Бакалавър” от всички специалности на Университета, редовна форма на обучение, родени и жители на град Карлово”


2. Чл. 6

Стар текст: Чл. 6 „Кандидатите да са завършили ІІ курс със среден успех от І и ІІ курс не по-нисък от мн. добър 5.00”.

Нов текст: Чл. 6 „Кандидатите от ОКС „Бакалавър” и „Магистър след средно образование” да са завършили ІІ курс със среден успех от І и ІІ курс не по-нисък от мн. добър 5.00. Кандидатите от ОКС „Магистър” след ОКС „Бакалавър” да имат завършен І курс и успех не по-нисък от отличен 5.50”.

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА

По доклад на проф. дфн Анастас Герджиков – заместник-ректор по акредитация и следакредитационен контрол, относно приемане на документи за разкриване на процедура за изменение на определения при акредитацията капацитет на професионално направление 3.6. „Право” на Юридически факултет.


АС РЕШИ:

Приема документите за разкриване на процедура за изменение на определения при акредитацията капацитет на професионално направление 3.6. „Право” на Юридически факултет.

За – 36, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА

По доклад на доц. д-р Мария Шишиньова - заместник-ректор учебна дейност ОКС “Бакалавър, относно изменение и допълнение на вече утвърдени учебни планове за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” на Факултета по класически и нови филологии, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по журналистика и масова комуникация и Философски факултет, редовна и задочна форма на обучение.


АС РЕШИ:

Приема изменение и допълнение на вече утвърдени учебни планове за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” на Факултета по класически и нови филологии, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по журналистика и масова комуникация и Философски факултет, редовна и задочна форма на обучение.

За – 34, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА

По доклад на доц. д-р Недялка Видева - заместник-ректор учебна дейност за ОКС “Магистър” и ОНС “Доктор”, относно изменение и допълнение на вече утвърдени учебни планове за образователно-квалификационна степен “Магистър” на Факултета по класически и нови филологии, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по журналистика и масова комуникация и Философски факултет.


АС РЕШИ:

Приема изменение и допълнение на вече утвърдени учебни планове за образователно-квалификационна степен “Магистър” на Факултета по класически и нови филологии, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по журналистика и масова комуникация и Философски факултет.

За – 33, против – 1, въздържали се – няма. Приема се.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА

По доклад на доц. д-р Недялка Видева - заместник-ректор учебна дейност за ОКС “Магистър” и ОНС “Доктор”, относно актуализиране на учебни планове за магистърски програми на Философски факултет, Геолого-географски факултет, Физически факултет Факултета по начална и предучилищна педагогика, Исторически факултет и Химически факултет, редовна и задочна форма на обучение.


АС РЕШИ:

Приема актуализиране на учебни планове за магистърски програми на Философски факултет, Геолого-географски факултет, Физически факултет Факултета по начална и предучилищна педагогика, Исторически факултет и Химически факултет, редовна и задочна форма на обучение.

За – 34, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА

По доклад на доц. д-р Недялка Видева - заместник-ректор учебна дейност за ОКС “Магистър” и ОНС “Доктор”, относно утвърждаване на нов учебен план на магистърска програма „Развитие и управление на селските райони” към специалност „География” на Геолого-географски факултет, редовна форма на обучение.

АС РЕШИ:

Утвърждава нов учебен план на магистърска програма „Развитие и управление на селските райони” към специалност „География” на Геолого-географски факултет, редовна форма на обучение.

За – 34, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА

По предложение на Факултетния съвет на Юридически факултет за присъждане Почетен нагръден знак “Св. Климент Охридски” І-ва степен на г-жа Пенка Кръстева Агова, инспектор в отдел „Студенти”, съгласно чл. 148, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет.

АС РЕШИ:

Присъжда Почетен нагръден знак “Св. Климент Охридски” І-ва степен на г-жа Пенка Кръстева Агова, инспектор в отдел „Студенти”, съгласно чл. 148, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет.

За – 34, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА


А/ По доклад на проф. дин Иван Илчев – Ректор, относно корекции в бюджета на Университета за 2010 г.


АС РЕШИ:

Приема прехвърляне на средства от един параграф в друг (вътрешни компенсирани промени в рамките на общо отпуснатите средства), както следва:

 1. Увеличава плана на приходите за сметка на реализирани допълнителни постъпления над планираните – по съответните приходни параграфи.

 2. Увеличава плана на разходите на бюджета за сметка на постъпили допълнителни приходи над планираните – по съответните разходни параграфи.

 3. Утвърждава вътрешни компенсирани промени в рамките на бюджетите на факултетите, департаментите и обслужващи звена (увеличава едни разходни параграфи за сметка на намаляване на други в рамките на общо отпуснатите средства).

Всички увеличения на плана на разходите по параграфи са за сметка на реализирани собствени приходи, преходен остатък или извършване на вътрешни компенсирани промени между параграфите и подпараграфите, без корекция на утвърдената рамка.

За – 34, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

Б/ По доклад на проф. дин Иван Илчев – Ректор, относно проекта за закон за изменение и допълнение на закона на Българската академия на науките.


АС РЕШИ:

 1. Упълномощава Ректора на Софийския университет да подготви текст на декларация във връзка с проекта за закон за изменение и допълнение на закона на Българската академия на науките. В нея да се акцентира върху това, че:

а/ всички законодателни промени, които се предлагат трябва да имат за цел повишаване нивото на научните изследвания в България, запазване на тяхната самостоятелност.

б/ Приемането на такъв закон трябва да става след широка обществена дискусия и да се базира на национална стратегия за развитие на науката.

 1. Текстът на декларацията да се изпрати по електронен път до академичната общност.

За – 33, против – няма, въздържали се – 1. Приема се.


В/ По доклад на проф.дхн Иван Петков - заместник-ректор по стопанска и инвестиционна дейност, относно изменение на решение на Академическия съвет от 27.01.2010г., протокол № 7, буква „Д”, т. 5.


АС РЕШИ:

Вместо: „Терен с площ от 1290 кв.м. от които 300 кв.м. за сезонно ползване за периода от 01.05. до 31.10. ежегодно, находящ се в близост до Геолого-географския факултет при СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Джеймс Баучър” № 1 – за търговска дейност – автомивка и кафе-ресторант”

Да се чете: „Помещения с обща площ от 471 кв.м. и прилежащ терен от общо 1173 кв.м. от който 873 кв.м. за целогодишно ползване и 300 кв.м. за сезонно ползване за периода от 01.05. до 31.10. ежегодно, находящи се в строежа до Геолого-географския факултет при СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Джеймс Баучър” № 1 – за автомивка и кафе-ресторант.”

За – 34, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


Г/ По доклад на проф.дхн Иван Петков - заместник-ректор по стопанска и инвестиционна дейност, относно предложение за отдаване под наем на помещение – публична държавна собственост, находящо се в Стопански факултет.


АС РЕШИ:

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС да се обяви търг за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следния обект:

Помещение с площ от 14,40 кв.м., находящо се на партера в сградата на блок № 3 – Стопански факултет при СУ „Св. Климент Охридски” – бул. „Цариградско шосе” № 125 – за копирни услуги и продажба на канцеларски материали.

За – 34, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.


Д/ По доклад на проф.дхн Иван Петков - заместник-ректор по стопанска и инвестиционна дейност, относно проведени търгове за определяне на наематели на обекти находящи се в Студентски град. За два от обектите, спечелилите участници са отказали да сключат договори за наем, поради което:


АС РЕШИ:

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, да се проведе повторно обявяване на търгове за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните обекти:

1. Помещение от 103 кв.м., находящо се в бл. 55А, район Студентски, гр. София, за осъществяване на търговска дейност при първоначална наемна цена 1411,10 лв. месечно без ДДС (13,70 лв./кв.м. без ДДС);

2. Помещение от 101,50 кв.м., находящо се в бл. 57Б, район Студентски, гр. София, за осъществяване на търговска дейност при първоначална наемна цена 1400,70 лв. месечно без ДДС (13,80 лв./кв.м. без ДДС);

За – 34, против – няма, въздържали се – няма. Приема се.

Е/ Проф.дхн Иван Петков - заместник-ректор по стопанска и инвестиционна дейност информира членовете на Академическия съвет, че фирма „Актив Пропъртис” АДСИЦ, която има сключен договор от 24.07.2008 г. със Софийския университет за довършването на сграда на Факултета по журналистика и изграждането на нов подземен паркинг в местност НПЗ „Изток”, местност „Къро”, район „Младост”, изпълнява в срок поетите ангажименти по договора.


ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА

Доц. дфзн Румен Ценов – ФзФ внесе питане, относно практиката за прилагане на временните правила за избор на асистенти, чийто конкурси са обявени преди влизането в сила на новия закон за научните степени и звания.

 • Проф. дин Иван Илчев - Ректор даде отговор на питането, че до приемането окончателно на Закона, процедурите по асистентски конкурси с повече от един кандидат ще продължават.СЕКРЕТАР НА АС: РЕКТОР:

/Петя Маринова/ /проф.дин Иван Илчев/Свързани:

Решени я iconРешени е

Решени я iconРешени е
Протокол №
Решени я iconДело №2-1-442/12 решени е

Решени я iconРешени е
Общинският съвет гр. Пордим на основание чл. 21, ал. 3 от змсма и чл. 10, ал. 4 от подос
Решени я iconРешени е
На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществени поръчки
Решени я icon¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от змсма и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от пмс №67/14....
Решени я iconРешени е
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 10. 12. 2009 г., Протокол №32
Решени я iconРешени е
Производството е по чл. 63, ал. 1, предл последно от занн, във вр с чл. 208 и сл от апк
Решени я iconРешени е
Производството е по иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Решени я iconРешени е
Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от кт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом