Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница1/4
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер437.65 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.krumovgrad.bg/cdir/krumovgrad.bg/files/Указания_2013_1365595312.doc
  1   2   3   4ОДОБРИЛ:...........................

Кмет на община Крумовград

СЕБИХАН МЕХМЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:


ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД”

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 2, 3, 4, 5 И 6


Април 2013 год., гр. Крумовград


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ


В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:


ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД”

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 2, 3, 4, 5 И 6


Изготвен от комисия в състав:


Председател: _____________________

/инж.Абидин Хаджимехмед/Членове: 1_____________________

/Виолета Хаджиева/


2_____________________

/инж. Мирян Първанов/


3_____________________

/Валерия Пехливанова/


4_____________________

/Ибрахим Хабиб/


Април 2013 год., гр. Крумовград

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ І`

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


РАЗДЕЛ ІV

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ V

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й

РАЗДЕЛ VІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ VIІ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Образец на оферта.

Приложение № 2 – Образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение № 3 – Образец на ценово предложение.

Приложение № 4 – Образец на декларация по чл. 47, ал. 1,т.1, ал.2, т.2, т.5 и ал.5 т.1 от ЗОП


Приложение № 5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал.1, т.2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а , т.3 и т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП

Приложение № 6 – Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП.

Приложение № 7 – Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Приложение № 8 – Списък на изпълнените договори;

Приложение № 9 – Административни сведения за участника;

Приложение № 10 – Проект на договор;

Приложение №11 - Декларация за приемане клаузите на договора;

Приложение №12 - Образец на декларация по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП

Приложение №13 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Приложение № 14 – Линеен календарен график

РАЗДЕЛ VIІІ

Количествени сметки


РАЗДЕЛ ІІІ
  1   2   3   4

Свързани:

Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом