Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
ИмеМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер57.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gamehuntingbg.com/files/Доклад Кальонев.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - БЛАГОЕВГРАД

Т П Д Ъ Р Ж А В Н О Л О В Н О С Т О П А Н С Т В О “Д И К Ч А Н”
с.Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов” № 39, тел. 07541 21 70, факс07541 2070


Годишен Доклад

на извършения Мониторинг в периода

Януари-Декември 2012 год.


Настоящето проучване е извършено в периода януари - декември 2012 год. във връзка с Мониторинг на ГВКС (гори с висока консервационна стойност) за територията на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча и Програма за управление на елементи на биоразнообразието и горите с висока консервационна стойност установени на ТП ”ДЛС Дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и ГВКС на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча и програма за управление на елементи на биоразнообразието и горите с ВКС, установени на територията ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча

ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча се намира в Югозападните Родопи, където обхваща масива – „Дъбраш” разделящ долината на р. Места и язовир „Доспат”. Територията на Ловното стопанство обхваща площ от 20 259ха и попада изцяло в Континентално-Средиземноморската климатична област. Горските екосистеми в района са много ценни в икономически, екологичен и социален аспект. Тъй като имат богато разнообразие на растителен и животински свят и имат важни водорегулиращи - противоерозионни, рекреационни и естетически функции. Горите в района са важни не само с дърводобивните функции, но и с техните ловно - стопански водоохранни, противоерозионни и здравно-украсни функции.

Значението на горите в ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча е многофункционално. Стопанското значение на горите не се ограничава единствено с дърводобива. В ловното стопанство са създадени отлични условия за ловен туризъм - създадени са две бази за интензивно стопанисване на дивеча м. „Батища” и „Стария Дикчан”. Релефа на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча обхваща западната част на Рило - Родопският масив. Западните Родопи са с наклон посока Изток. Дълбоко нарязан от сложна долинна система, формираща основно водосбора на р. Бистрица, като малка част формира водосбора на „Осинска река” и „Кочанска река”, а така също и „Фърговско дере”.Основна част от горите на територията на Ловното стопанство са включени в различните категории ГВКС. В някой случай едни и същи подотдел попада в повече от една консервационна стойност, това прави гората в подотделите особено значими за поддържане и повишаване на всички идентифицирани ВКС. В такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг режим по отношение на прилагането на различните горско - стопански практики.

Мониторингът на горите с ВКС, включва извършване на периодични наблюдения и анализ на състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения от служителите на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча, и прилагане система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с ВКС на територията на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча. Тази система за мониторинг на биологичното разнообразие проследява и обобщава промените в биологичното разнообразие в горите управлявани от ТП „ДЛС Дикчан”,с. Сатовча в дългосрочен план. Това се осъществява чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводено със събиране, обработка и съхранение на данни от една страна и чрез системата си за оценка и анализ на въздействието върху биологичното разнообразие на ТП „ДЛС Дикчан”, като заедно с това обслужва неговото състояние и мерките, които се предприемат за предотвратяване на загубата му от друга. Провеждането на мониторинг е основен инструмент в помощ при вземане на управленчески решения, имащи отношение към опазването биологичното разнообразие в горите управлявани от ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча, като заедно с това обслужва нуждите от информация на възможно най-широк кръг ползватели.

Разработени са формуляри за теренно попълване от работещите в горите на територията на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча. Приложени са и снимки в доклада за ГВКС за правилното им разпознаване на установените растителни и животински видове с консервационна стойност, а така също на горските надзиратели същите стойности са вписани в дневниците им за обиколка на охранителните им участъци.

Във връзка с мониторинга за наличие на ВКС 1.1 ежегодно се проверява в РИОСВ или на интернет страницата им за новосъздадени защитени територии и /или зони, както и ограничения посочени в заповедите за обявяването им и изискванията на плановете им за управление.

Има формуляри за мониторинга на видовете от ВКС 1.2, 1.3 и местообитанията от ВКС - 3. Тези формуляри са приложими и за всички останали важни от природозащитна гледна точка видове, които не попадат в споменатите по горе стойности. За видовете от Ловностопански интерес мониторинга може да се извършва съгласно изискванията на Лово - устройственият проект. Формулярите се попълват от горския надзирател, помощник-лесничеите, старши-лесничеите или лицензирания лесовъд, при всяко теренно посещение и преди маркиране на насажденията от ЛФ 2013година, се обобщават и се съхраняват при отговорника за Сертификация . Същите се предоставят при поискване от заинтересованите страни.

При маркиране на ЛФ-2013 година, маркиращите лесовъди отразяват съответните видове и ВКС на предмаркировачният лист, карнет - описа, а така също в последствие и върху технологичния план, като на трите документа се упоменават, кои животински или растителни видове се срещат, кои ВКС и мерките които се вземат съгласно изискванията за съответните видове и ВКС.

Това се извършва на терена от всички служители на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча, като се следи спазване на изискванията относно ГВКС, видовете и местообитанията.

ГВКС на територията на ТП „ДЛС Дикчан”, с. Сатовча и извършените мониторинги до момента показват, че горите в обособените ВКС са в добро здравословно състояние, в резултат на добрите практики на правилно потдържане и стопанисване на горите в тях. През периода са извършени наблюдения на следните застрашени, изчезващи и ендемични, растителни и животински видове и екосистеми:

1.Попълнени са формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие на ВКС 1.2 - растения.

А) Източен чинар (Рlatanus orientalis L./ - 2 броя.

Б) Родопско крайснежно звънче (Soldanella rhodopea) G.K. Mayer)- 2 броя

2. ВКС-2.1. Животни:

А) Видра (Lutra lutrd)-.1брой.

Б) Testudo hermani)-3бр

Г) Трипръст нълвач(Picoides tridactilos|-1б)Мечка(Ursus arktfs)-3броя.

В )Шипоопашата костенурка(р.

Д )Пернатонога кукумявка(Aegolius funereus|-1бр.

Е) Южен белогръб кълвач.(Deutrocopos leucotos lileordi)-1бр

Ж) Глухар (Tetrao urogallus) -1бр

З) Черен щъркел (Ciconita nigra ) -2бр.


  1. Растителни съобщества –ВКС 3

G1 . b1 Гори с преобладаване на бук, разположени на кисели и влажни почви.

Характерни растителни видове : бук (Fagus silvatica ), бледа светлика (Luzula lutulordes ), горски веиник (Cala wagrostil arundrnacea ), орлова папрат (Pteridius aquilinus)-1бр.

G1 .131. Чисти или смесени съобщества на черната елша (Alnus glutinosa ) покрай реките с характер на „Галерий „

G1 .737. Гори от космат дъб (Quercus pubescens ) –ч исти или смесени с други термофилни видове -6 бр.

G1 .913. Естествени чисти и смесени насаждения на Betula pendula с участието на Fagus silvatica -9 бр.

Гори във фаза на старост -2 бр.


Видове, които не са включени в ръководството за ВКС, но представляват определени природо-защитен интерес и находищата им следва да се опазват :

Благореден елен (Cervus elafus).

Шипобедрана костенурка (Pestado greeca).

Шипоопашата остенурка (Pestudo berma).

Смок мишкар(Elкaphe longissima).

Черен кълвач (Dryocopus martius).

Сив кълвач (Picus canus).

Осояд(Pernis apivorus).

Голям ястреб(Accipiter gentries).

Лещарка (Tetrastes bonasia).

Горски прилепи


Съгласно Докладът за горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на територията на ТП”ДЛС Дикчан”, с.Сатовча са идентифицирани 13 типа редки, застрашени или изчезващи екосистеми. Направено е обследване на -10(десет) от съобществата. Насажденията са в добро здравословно състояние. Не са констатирани повреди от абиотични и биотични фактори. Мониторинга обхваща и последните години, за което време се наблюдава добро естествено възобновяване на съобществата, което е резултат на намаляване на едър и дребен рогат добитък в горските територии.

Това добро възобновяване отговаря на екологичните фактори на местообитания и типа гора в ТП „ДЛС Дикчан”,с.Сатовча и предполага по-висока продуктивност на гората и нарастване на ВКС стойностите й.

.

Свързани:

Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconМинистерство на земеделието и храните
За вътрешна комуникация в „северноцентрално държавно предприятие” дп град габрово
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconТп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680
Министерство на земеделието и храните северноцентрално държавно предприятие” дп габрово
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом