Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
ИмеНаредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер92.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mtitc.government.bg/upload/docs/docbg20090821153536.doc


НАРЕДБА № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне

на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите

на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура


Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, обн., ДВ, бр. 63 от 7.08.2009 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се регламентират редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите за различните видове електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.

Чл. 2. (1) Видът и местоположението на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура и на засегнатите площи на служещите поземлени имоти, включени в границите на сервитутните ивици, се определят с общите устройствени планове (по преценка на възложителя в зависимост от избрания мащаб) и с подробните устройствени планове.

(2) Разположението и размерите на сервитутните ивици се определят с инвестиционните проекти за изграждане или за разширение на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура въз основа на съответните проучвания и максималните размери, определени съгласно приложението, при етапите за определяне, съгласуване и утвърждаване на площадките и трасетата.

Чл. 3. Специалният режим за упражняване на сервитутните права по тази наредба се прилага в сервитутната ивица около елементите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.

Чл. 4. Сервитутните права за елементи на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, представляващи подземни, наземни и надземни проводи и съоръжения в урбанизирани територии, разположени заедно с други подземни, наземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура, се упражняват съгласувано с другите титуляри на сервитутни права по реда на чл. 290, ал. 3 и чл. 299 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).


Глава втора

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ

Раздел I

Разположение на сервитутните ивици


Чл. 5. Разположението на сервитутните ивици се определя с общите и подробните устройствени планове съобразно местоположението на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, както следва:

1. в урбанизираните територии - при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на наредбата по чл. 70, ал. 4 ЗУТ;

2. извън границите на урбанизираните територии в обхвата на пътя - при условията и по реда на Закона за пътищата и на Наредбата за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г. и бр. 79 от 2008 г.);

3. извън границите на урбанизираните територии, когато се засягат земеделски земи - при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи и на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи;

4. извън границите на урбанизираните територии, когато се засягат гори и земи от горския фонд - при условията и по реда на Закона за горите и на Правилника за прилагане на Закона за горите;

5. в защитените територии - в съответствие със заповедта за обявяване и плановете за управление на защитените територии и при условията и по реда на Закона за защитените територии;

6. в недвижимите имоти - паметници на културата - при условията и по реда на Закона за паметниците на културата и музеите;

7. в реките и водните обекти - при условията и по реда на Закона за водите;

8. в морските пространства и вътрешните водни пътища - при условията и по реда на Закона за водите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Кодекса за търговско корабоплаване.


Раздел II

Размери на сервитутните ивици


Чл. 6. (1) Размерите на сервитутните ивици на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се определят в зависимост от:

1. вида на конкретния елемент на електронната съобщителна мрежа, съоръжение или свързаната с тях инфраструктура;

2. начина на изграждане на съответния елемент на електронната съобщителна мрежа, съоръжение и свързаната с тях инфраструктура;

3. специфичните изисквания за осигуряване на условия за изграждане или прокарване, безопасна експлоатация и ремонт на електронната съобщителна мрежа, съоръжение или свързаната с тях инфраструктура или на отделни нейни елементи;

4. предназначението на засегнатия от сервитутната ивица поземлен имот.

(2) Сервитутните ивици за подземни и надземни проводи и съоръжения в урбанизираните територии, разположени в обхвата на уличната регулация, могат да съвпадат със сервитутните ивици на други успоредни или пресичащи трасето проводи от техническата инфраструктура.

Чл. 7. Максималните размери на сервитутните ивици за отделните елементи на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура са определени съгласно приложението.

Чл. 8. (1) Достъпът до сервитутната ивица на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се определя с инвестиционния проект за изграждане, разширение, основно обновяване и основен ремонт, както и с други видове строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж. За осигуряване на достъпа се ползват съществуващата улична или пътна мрежа и полските и горските пътища.

(2) Условията и редът за осъществяване на достъпа по ал. 1 се определят съгласно глава тринадесета от ЗУТ.

Чл. 9. (1) В инвестиционния проект за изграждане или разширение на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура границите на сервитутната ивица се посочват графично и с текст.

(2) При необходимост границите на сервитутната ивица се маркират със специални знаци. В инвестиционния проект за изграждане или разширение на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се посочват избраният вид и начинът на постоянно и трайно маркиране.

Чл. 10. Титулярът на сервитутните права осигурява за своя сметка обозначаването, заснемането, отразяването и заличаването на границите на сервитутните ивици в съответните специализирани карти и регистри, както и в кадастралните карти и регистри при спазване на разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър.


Глава трета

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ, УСЛОВИЯ И РЕД

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИТЕ ПРАВА


Чл. 11. В сервитутната ивица титулярът на сервитутните права може да извършва:

1. строителни и монтажни работи за изграждане и разширение на електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура, както и при нейното основно обновяване и основен ремонт;

2. ремонтни работи, свързани с предотвратяване или отстраняване на аварии за възстановяване на експлоатационната годност на електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура;

3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура.

Чл. 12. (1) В сервитутната ивица на електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура не се допуска извършването на следните дейности:

1. застрояване извън определеното по чл. 11 и засаждане на трайни насаждения, освен ако собственикът и предприятието не договорят друго;

2. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3. складиране на отпадъци и материали;

4. действия на трети лица върху посочените в приложението към чл. 7 елементи на електронната съобщителна инфраструктура;

5. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската продукция;

6. каквото и да е обработване (разораване) на почвата в сервитутната зона на подземните линейни съоръжения.

(2) В сервитутната ивица с писменото съгласие на титуляра на сервитутните права се допуска извършването на следните дейности:

1. строителни и монтажни работи при прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, пресичащи или успоредни на трасето на линеен обект на електронната съобщителна инфраструктура, в случай че са определени с нормативен акт, като се спазват съответните технически изисквания;

2. извършване на корекции на реки и оформяне на риболовни участъци над и под преходите на линейни обекти на електронната съобщителни мрежа и на свързаната с нея инфраструктура през естествени и изкуствени водни обекти.

Чл. 13. При упражняване на сервитутните права титулярът е длъжен:

1. да възстановява терена на сервитутната ивица в зависимост от предназначението му и да извозва отпадъците след завършване на строежа;

2. да поддържа състоянието и размерите на сервитутната ивица съгласно инвестиционния проект, приложението към чл. 7 и изискванията по тази наредба;

3. да почиства сервитутните ивици чрез:

а) изсичане на дървета и клони в сервитутните ивици върху земи от горския фонд, представляващи просеки;

б) изсичане и подкастряне на единични дървета и клони в сервитутните ивици върху земи извън горския фонд;

4. да изсича и подкастря овощните дървета само в подходящите сезони;

5. да предаде изсечената дървесна маса на собственика/ползвателя на служещия имот, като я изнесе и складира на съгласувано с него място;

6. да съобразява графиците на плановите дейности в сервитутната ивица, свързани с експлоатацията и ремонта, с опазването и прибирането на селскостопанската продукция от служещите имоти.

Чл. 14. Упражняването на сервитутните права на обектите на електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура върху гори и земи от горския фонд - публична държавна собственост, както и частна държавна собственост, с площ по-голяма от 100 декара, се извършва въз основа на решение на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по горите (ДАГ), а върху частна държавна собственост с площ до 100 декара - въз основа на заповед на председателя на ДАГ.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на тази наредба "провод" е елемент на техническата електронна съобщителна инфраструктура с линеен характер, представляващ съвкупност от всички или някой от следните елементи: кабели, тръби, канали, колектори, шахти, стълбове и други.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 292 от Закона за електронните съобщения.

§ 3. За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на Закона за устройство на територията, на Закона за електронните съобщения и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание.

§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на земеделието и храните и с председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Приложение

към чл. 7


Максимални размери на сервитутните ивици

на обществените електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура


 

по ред  

Елементи на електронната съобщителна инфраструктура  

Максимални размери на сервитутните ивици  

1.  

Предавателни и/или приемни радиостанции (базови, радиорелейни, спътникови и други видове радиостанции)  

Не се предвижда сервитутна ивица.  

2.  

Стълбове, мачти, кули и други  

Ивица около външния ръб на площадката, върху която е поставено съоръжението с широчина, равняваща се на до една трета от височината му.  

3.  

Разпределителен шкаф  

Около разпределителния шкаф:
 по 1 m пред страните без врати, с изключение на страната гръб (към стена на сграда);
 1 m пред страната с врата.  

4.  

Въздушни кабелни електронни съобщителни мрежи (ВМ)  

По трасето на ВМ ивица с широчина:
1. При трасе през урбанизирани територии: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2 m, по 1 m от двете страни.
2. При трасе през земеделски земи, паркове, зелени зони и други ценни насаждения: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2 m, по 1 m от двете страни.
3. При трасе в земи от горския фонд просеки с широчина: хоризонталното разстояние между крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс 2 m, по 1 m от двете страни.
4. При преминаване през овощни градини с височина на дърветата до 4 m: просеки не се правят. От двете страни на ВМ се осигурява минимално разстояние 1,25 m чрез изсичане и подкастряне на единични дървета и клони.

5.  

Подземни кабелни електронни съобщителни мрежи (включително тръбни и самостоятелно положени кабели)  

Сервитутната ивица по оста на трасето с широчина хоризонталното разстояние между крайните проводници или защитни тръби плюс 1 m, по 0,5 m от двете страни.  

6.  

Подземни кабелни електронни съобщителни мрежи в проходими, полупроходими и непроходими колектори, канални системи и шахти

В колектори и канали: по 1 m от външната страна на стените на съоръжението.
В канални системи: по 1 m от външната страна на стените на шахтите и тръбния масив.  

7.  

Кабелни електронни съобщителни мрежи (включително тръбни и самостоятелно положени кабели), преминаващи през или под дъното на реките и водните обекти  


Сервитутна ивица по оста на трасето с широчина 100 m, по 50 m от двете страни.  

8.  

Кабелни електронни съобщителни мрежи (включително тръбни и самостоятелно положени кабели), преминаващи през или под дъното на морските пространства и вътрешните водни пътища


Свързани:

Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconНаредба № … от г за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за изградените електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Чл. (1) С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхранението на специализирани карти...
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconПроект наредба № от г за съдържанието, условията и реда за създаване, поддържане и съхранение на специализираните карти и регистри за изградените от предприятията електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
Картите и регистрите по ал. 1 са специализирани карти и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния...
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconПроект наредба № … за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура Глава първа общи положения чл. 1
Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови кабелни електронни съобщителни мрежи (мрежи) и прилежащата им инфраструктура и при...
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconДиректива за достъпа Директива 2002/19/ео на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях
Директивата обхваща достъпа и договореностите за взаимосвързаност между доставчиците на услуги. Частните мрежи нямат задължения по...
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconКъм проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Директива 2006/24/ео на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени,...
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconНаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
Приета с пмс №120 от 30. 05. 2008 г., обн., Дв, бр. 53 от 10. 06. 2008 г., изм и доп., бр. 5 от 20. 01. 2009 г., в сила от 20. 01....
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconС постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и
Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни...
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconНаредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, таксите за изминато разстояние, таксите за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях част първа обща част
Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, таксите за изминато разстояние, таксите...
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconПостановление №120 от 30 май 2008 г за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове
Член единствен. Приема Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които...
Наредба №5 от 23. 07. 2009 г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура iconНаредба на община елин пелин за определяне размера на местните данъци
Всички общини в страната са в процес на разработване и приемане от общинските съвети на Наредба по чл. 1, ал. 2 от змдт за определяне...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом