Списък на научните публикации
ИмеСписък на научните публикации
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер53.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/5114/2025882742676874009.doc
Списък на научните публикации

2001 - 2009


I. Вълнови решения на квазилинейни системи от ЧДУ

Приложение на диференциалната геометрия в теорията на ЧДУ.


 1. G. Panayotova , J. Tabov ,” Wave type solutions of hyperbolic systems of conservation laws with relaxation terms “ International Petrovskii Centenery Conference “ Differential Equations and Related Topics “ Moskow , May , 2001, Russia .

 2. G. Panayotova , J. Tabov ,” Riemann invariants of conservation laws with relaxation terms “ The Twelfth International Colloquium on Differential Equations “ August 2001 , Plovdiv , Bulgaria .

 3. G. Panayotova , “ Simple waves for certain hyperbolic systems of PDEs “ Mt. International Journal of Differential Equations and Application, Volume 6, No.3 2002. pp1-7.

 4. G. Panayotova, “Wave type solutions for hyperbolic conservation laws “ Научна конференция с международно участие, Ямбол 9-11 октомври 2002, сборник доклади, ISBN 954-9978-24-9.

 5. G. Panayotova, “Simple waves for hyperbolic conservation laws with damping“ The Thirteen International Colloquium on Differential Equations “ August 2002 , Plovdiv , Bulgaria.

 6. G. Panayotova, “Wave type solutions of reaction-diffusion equations” Academic Open Internet Journal, 1/3/2003, Issue 9, ISSN 1311-4360, www.acadjournal.com

 7. G. Panayotova, N.Petrov “Wave type solutions for hyperbolic conservation laws in a chromatography reactor “ IDAACS’2003, Lviv, Ukraine, 2003, сборник доклади. pp.84-86.

 8. G. Panayotova, “Geometrical approach to waves” 5th International Conference on Geometry and Applications , 2003 ,Varna .

 9. G. Panayotova, “Simple states of non-linear model for the dynamical phase transition”, International Conference “John Atanasof”, Jambol, 2-4,10,2003, сборник доклади

 10. G. Panayotova , “ Wave type solution for the hyperbolic systems of PDEs with dumping “'' International Journal of Computational and Numerical Analysis and Applications'', Vol. 4, No. 3 (2003), 317-324.

 11. G. Panayotova, ”Investigation of wave type solution of the quazilinear system, discribing a nonlinear elektrodynamical model of tree conservation laws” , RU - International Conference 2003, сборник доклади. pp.16-19, ISSN 1311-3321.

 12. G. Panayotova, ”Wave type solution for the system of compressible adiabadic flow through porous media” , Academic Open Internet Journal, 28/6/ 2004, Issue12, ISSN 1311-4360, www.acadjournal.com .

 13. G. Panayotova, “Wave type solution for quasi-linear hyperbolic system of PDEs describing the Sin – Gordon’s equations”, International Conference, Jambol, 30. 09 – 2.10, 2004, сборник доклади, стр.43-47, ISBN 954-9999-33-5.14. 05.

 14. G.Panayotova, “Geometrical representation of the simple waves and blow-up”,The 8th International conference of Tensor Society on differential geometry, functional and complex analysis, informatics and their applications, August 22-26, 2005 Varna.

 15. G.Panayotova,T.Ivanov, ”Suboptimal Filter for an Estimate of the State of a Dynamical System”, IDAACS’2005, Sofia, 5-7 09. 2005, 551-554.

 16. G.Panayotova, “Geometrical representation of the simple waves and blow-up”, Tensor, N.S.,Vol.68, No.1(2007), pp. 39-43, #6.

 17. G. Panayotova , “ Wave type solution for the hyperbolic conservation laws with stiff diffusive relaxations”, International conference “Computer methods in science and education”, Varna, 12-14 09. 2008.II. Изследване на рискови технически системи


 1. Г. Панайотова, Н. Петров “Алгоритъм за решаване на нелинейни диференциални уравнения, описващи процеса на стареене на рискови технически системи”сп.”Техническа мисъл” год. XL, 2003, № 3-4.

 2. Г. Панайотова, Н. Петров, М.Дюлгерова,”Нетривиални закони за разпределение, използвани при стохастична обработка на данни от летателни апрати” Годишник на БУ “Пrоф.д-р А.Златаров” Бургас, т.XXXII, 2003.

 3. Г.Панайотова, Н.Петров, и др., ”Регресионен модел за изследване на стареенето на конструкция на летателни апарати”, Научно - приложна конференция с международно участие “ Информационни технологии. Наука, техника, технологии” 3-4 октомври 2003, сборник доклади.

 4. Г. Панайотова, Н. Петров и др. “Методика за ресурсни изследвания на рискови технически системи” , издател: Европейски център за наука и образование, ТУ – София, УНСС, 2004.

 5. Г. Панайотова, Н. Петров, Т. Петков “Анализ на данни за сблъсквания налетателни апарати с птици”, ТУ. 1-3,10, 2003, Юбилейна сесия”10 години катедра Въздушен транспорт” – сборник доклади

 6. Г. Панайотова, Н.Петров и др.,”Закони за разпределение на параметрите на физико-химичните процеси в рискови технически системи”, БАФ,Юбилейна научна конференция”2006, Ямбол.

 7. N. Petrov, G. Panayotova, J.Hristova, Kr.Kkrastev, "Research of Data Distribution" , Trakia Journal, 2006, Vol. 4, Issue 4, pp70-75.

 8. N. Petrov, G. Panayotova "Research for Distribution of Data From Risk Technical Systems" , International Journal of Computing, 2009, Vol. 8, Issue 3.


 1. Информационни технологии
 1. G.Panayotova, N.Petrov, “The new technology and Informtion Society in Bulgaria”, XXXIX International scientific conference on informations, communication and energy systems and technologies ICEST, 16-19 June, 2004, Bitola, Macedonia.

 2. G.Panayotova, N.Petrov, “Problems in creation of the Mathematical Insurance of High technology systems”, XXXIX International scientific conference on informations, communication and energy systems and technologies ICEST, 16-19 June, 2004, Bitola, Macedonia.

 3. G.Panayotova,D.Parashkevov, ”Software programs mapple – posibilities for using in the education and in the scientific work”, Applied science conference, 16-17 September, 2005, Burgas, сборник доклади.

 4. Г. Панайотова, Д. Парашкевов,ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНИ СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА УЧЕБНА И НАУЧН0-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, Приложно-научна конференция с международно участие, 15-16 09 2006, Бургас, сборник доклади.

 5. Г. Панайотова, Особености на дистанционното обучение по математика”, Международно списание „Е и М”, Еврообразование, дистанционно обучение 2007, №1, стр. 44-46.

 6. G. Panayotova, “ Computer Spile mit quadratischen” GDM, Berlin, 25-30. 03. 2007, сборник доклади.

 7. G. Panayotova, MULTIPLICATION OF CURVES OF SECOND ORDER”, 7th International Conference on Geometry and Applications , 2007 ,Varna.

 8. Г. Панайотова, „Дистанционно обучение по математика – предимства и недостатъци”, БСУ – международна научна конференция, Бургас, 10 – 12, 07. 2008.

 9. Г. Панайотова, Сл.Славова, “Образователните интернет ресурси – фактор за развитие информационната компетентност на студентите”, България в културното многообразие на Европа, Шеста национална научна конференция с международно участие, 1 ноември, 2008, София, сборник доклади стр.391-406.

 10. Г.Панайотова, Св.Ковачева и др. „Остатъчната слама от производството на пшеница и ечемик – енергиен потенциал”, Journal of the Tehnical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol.14, 2009, pp617-621.IV. Учебници и пособия

 1. Г. Панайотова , Информационен бюлетин 2000 и - примерни тестове за кандидат-студенти ; ATRIA , Бургас 2001 .

 2. Г. Панайотова , Информационен бюлетин 2001- примерни тестове за кандидат-студенти ; ATRIA , Бургас 2001 .

 3. Г. Панайотова и др. “Висша математика – I част” (методическо ръководство), Университет ” А. Златаров” Бургас, 2002.

 4. Г. Панайотова, Н. Петров и др. “Методика за ресурсни изследвания на рискови технически системи” , ISBN – 954 – 9978 – 45 – 1,Ямбол 2004.

 5. Г. Панайотова и др. “Висша математика – II част” (методическо ръководство), Университет ” А. Златаров” Бургас, 2005.

 6. Г. Панайотова, Ив. Пашов, “Изчисления в курса Финансова математика” – учебник, 2004, ISBN: 954-9993-45-0.

 7. Г. Панайотова, Ив. Пашов, “Изчисления в курса Финансова математика - задачи”- ръководство за решаване на задачи, 2004, ISBN: 954-9993-59-0.

 8. Г. Панайотова “Висша математика – I част” (методическо ръководство по линейна алгебра и аналитична геометрия – електронно издание), Университет ” А. Златаров” Бургас, 2008, www.btu.bg/bg/homebg.htm

 9. Г. Панайотова, М.Искрова, “Висша математика – II част” (методическо ръководство по диференциално и интегрално смятане на функция на една променлива – електронно издание), Университет ” А. Златаров” Бургас, 2009, www.btu.bg/bg/homebg.htm


* * *


14. 05. 2009 г. Подпис: .........................


2007


1. G.Panayotova, “Geometrical representation of the simple waves and blow-up”, Tensor, N.S.,Vol.68, No.1(2007), pp. 39-43, #6.

2.Г. Панайотова, Особености на дистанционното обучение по математика”, Международно списание „Е и М”, Еврообразование, дистанционно обучение 2007, №1, стр. 44-46.

3. G. Panayotova, “ Computer Spile mit quadratischen” GDM, Berlin, 25-30. 03. 2007, сборник доклади.

4.G. Panayotova, MULTIPLICATION OF CURVES OF SECOND ORDER”, 7th International Conference on Geometry and Applications , 2007 ,Varna.


2008


1.G. Panayotova , “ Wave type solution for the hyperbolic conservation laws with stiff diffusive relaxations”, International conference “Computer methods in science and education”, Varna, 12-14 09. 2008.

2.Г. Панайотова, „Дистанционно обучение по математика – предимства и недостатъци”, БСУ – международна научна конференция, Бургас, 10 – 12, 07. 2008.

3.Г. Панайотова, Сл.Славова, “Образователните интернет ресурси – фактор за развитие информационната компетентност на студентите”, България в културното многообразие на Европа, Шеста национална научна конференция с международно участие, 1 ноември, 2008, София, сборник доклади стр.391-406.

4. Г. Панайотова “Висша математика – I част” (методическо ръководство по линейна алгебра и аналитична геометрия – електронно издание), Университет ” А. Златаров” Бургас, 2008, www.btu.bg/bg/homebg.htm


2009

1.N. Petrov, G. Panayotova "Research for Distribution of Data From Risk Technical Systems" , International Journal of Computing, 2009, Vol. 8, Issue 3.

2.Г.Панайотова, Св.Ковачева и др. „Остатъчната слама от производството на пшеница и ечемик – енергиен потенциал”, Journal of the Tehnical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol.14, 2009, pp617-621.

3.Г. Панайотова, М.Искрова, “Висша математика – II част” (методическо ръководство по диференциално и интегрално смятане на функция на една променлива – електронно издание), Университет ” А. Златаров” Бургас, 2009, www.btu.bg/bg/homebg.htm

Свързани:

Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Списък на научните публикации iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Петров П. В. и др. Географията вчера, днес, утре. Универс изд.”Св. Кл. Охридски”,2004
Списък на научните публикации iconСписък на научните трудове и публикации
Мaritza-est”. Еnergies & matières premières / lettre No23 / décembre, France, рр. 23-27
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Красимира Лиджи, 2006. Оценка начини на отглеждане на женски телета и юници за разплод. Автореферат, с. 41
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Ладыгина М. Е., Едрева А. М. 1976. Биохимические механизмы патогенеза при пероноспорозе и точечном некрозе у табака
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации, на преподаватели на потп
Дамянов, Б. Как да разглеждаме произведения на изкуството. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г монография
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации на
Белоконски, Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение. // Дисертационeн труд за присъждане на научна степен...
Списък на научните публикации iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации на Катерина Каролова Караджова
Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост(в съавторство),уи „Св. Климент Охридски”, С. 2009
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом