Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
ИмеЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2
страница1/11
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер1.16 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Proekt_Naredba_311_16_01_08.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Proekt_N_311_16-01-08.doc


Проект!


министерство на земеделието и ПРОДОВОЛСТВИЕТО


НАРЕДБА №--------от -------- г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.


Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ--------, бр------------


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярка ”Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:

1. насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;

2. насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;

3. насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската Общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006).


ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Раздел І

Обхват на дейностите


Чл. 4. (1) Финансова помощ сe предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.

(2) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 1;

2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

3. дейности в следните отрасли:

а) въгледобив;

б) стоманодобив;

в) производство на синтетични влакна;

4. хазарт;

5. свързани с изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;

6. свързани с финансови услуги и посредничество с недвижими имоти;

7. осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;

8. производство и продажба на биогорива от биомаса;

9. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

10. производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават.

(3) За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на плащанията по предходния проект по реда на тази наредба.


Раздел ІІ

Финансови условия


Чл. 5. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера по ал.1 се осигурява от кандидата.

(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е подпомаган по други програми.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 23, ал.1, т. 5.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 5 000 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 400 000 евро.

(3) За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.


Чл. 9. (1) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

(2) Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен транспорт” не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

(3) В случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал.1 и 2.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.


Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

(5) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 трябва да покрива срока на договора по чл. 31, ал. 2 между ползвателя и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, удължен със шест месеца.

(6) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава, когато ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора.


Раздел ІІІ

Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и

3. имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение №2 и

4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малки и средни предприятия и

5. имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.

(2) За едноличните търговци по ал.1, които не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия се признава обстоятелствата им като физически лица.

(3) Лицата по ал. 1 се подпомагат при условие, че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Раздел ІV

Изисквания към проектите


Чл. 14. Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България (Приложение № 2), за която се отнася проектното предложение.Чл. 15. (1) Не се предоставя финансова помощ, за проекти оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата, определени по Натура 2000, които не отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление.


Чл. 16. (1)Кандидатите представят бизнес план за разнообразяване на дейността по образец за период не по-малък от 5 години.

(2) Бизнес планът за разнообразяване на дейността трябва да доказва икономическа жизнеспособност и устойчива заетост за период от 5 години, а в случаите на строително-монтажни работи за 10 години, водещи до реализиране на целите по чл.2.


Чл. 17. (1) Проектите трябва се изпълняват на имоти собственост на кандидата или в случай на проекти за разходи:

1.по чл. 23, ал.1 т.2, 3 и 4, извършвани на имот, който не е собственост на кандидата, той трябва да представи документ за ползване върху имота за срок, не по-малък от шест години от датата на кандидатстване.

2. по чл. 23, ал.1 т.1 извършвани на имот, който не е собственост на кандидата, той трябва да представи учредено право на строеж върху имота за срок, не по-малък от десет години от датата на кандидатстване.

(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж, в съответствие със Закона за устройство на територията.

Чл. 18. Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да надхвърля 24 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.


Чл. 19. Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване.


Чл. 20. Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм (Приложение № 3).


Чл. 21. Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията, съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът е получил съответния лиценз и/или разрешение.


Чл. 22. Проекти за инвестиции в „сухопътен транспорт” не могат да бъдат комбинирани с други допустими дейности по реда на тази наредба.


Раздел V

Допустими разходи


Чл. 23. (1) Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

 1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

 2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;

 3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите;

 4. закупуване на коне за неземеделска дейност;

 5. общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;

(2) За разходи по ал.1 на стойност надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на най-малко три съпоставими оферти, с цел определяне на разумността и основателността на предложените разходи.

(3) За разходи по ал.1 на стойност по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на поне една оферта, с цел определяне на разумността и основателността на предложените разходи

(4) Консултациите, включени в ал. 1 т. 5, за всеки проект се състоят от предпроектни изследвания, маркетингови стратегии, разработване на бизнес-план, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

(5) Разходите по ал. 1 т. 5 не могат да надвишават 12% от сумата на допустимите разходи по ал.1. т. от 1 до 4.

(6) Разходите по ал.4 не могат да надхвърлят 5% от сумата на допустимите разходи по ал.1, т. от 1 до 4.

(7) Финансовата помощ за разходи по ал.1, т. 5 се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.

(8) Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:

 1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

 2. закупуване на земя и сгради;

 3. данъци, мита, вносни такси, с изключение на невъзстановим ДДС;

 4. лизинг;

 5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

 6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

 7. принос в натура;

8. такива по чл. 23, ал. 1, т. 5 направени по-рано от една година преди подаването на заявлението за подпомагане.

9. надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, за които не е представена основателна и разумна обосновка за избора на разходите.

(9) В случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” или 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и бизнес-плана за тях е изготвен от Националната служба за съвети в земеделие, разходите за изготвяне на бизнес план по тази наредба са недопустими.

(10) Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена замяна.


ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Раздел I

Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 24. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 26 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 34, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ-РА;

2. Да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 25. (1) Заявления за подпомагане могат да се подават през цялата година, като започването и приключването на приема се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко един месец преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за природа 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за природа 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за природа 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за природа 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за природа 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за природа 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за природа 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски...
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2 iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Лясковец и Стражица” по Програма за развитие на селските райони за природа 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом