Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер57.88 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2011/87_19.08.2011_p11.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ
87 / 19.08.2011 г.


ПРОТОКОЛ № 11 / 19.08.2011 г.


ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 .г, Решение № 105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение №63/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена)


Съгласно чл. 30, ал. 2 (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) от Закона за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ) „При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.”.

Това изменение в ЗОЗЗ налага допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, като се определи конкретна такса.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА


РЕШИ:


Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 .г, Решение № 105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение № 63/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена), както следва:

В глава втора – Общински такси на Наредбата се създава нов Раздел дванадесет. Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.

Чл. 44б (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал.3 и ал. 4 от ЗОЗЗ се заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ.

(2) Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

1. Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

2. Размера (площта) на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. Местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. Вида на обекта;

5. Възможността за напояване.

(3) Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол, където:

- Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);

- СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

- Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

- Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

- Кпол - коефициентът за поливност.

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1. за изграждане на:

- търговски обекти;

- производствени обекти;

- складови обекти;

- административни обекти;

- курортни обекти;

- туристически и спортни обекти;

- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

а) при площ до 1 дка включително – Кплощ = 2.00;

б) при площ над 1 до 5 дка включително – Кплощ = 3.00;

в) при площ над 5 до 10 дка включително – Кплощ = 4.00;

г) при площ над 10 дка – Кплощ = 5.00;

2. При промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; игрални полета на игрища за голф; хидромелиоративна инфраструктура; обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция; обекти на хранително-вкусовата промишленост, стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника, хидромелиоративна инфраструктура, игрални полета на игрища за голф, размерът на таксата се определя по реда на ал. 3, като се ползва съответния коефициент в таблицата по-долу.

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:


Групи по категория

Вид на обекта

 

 

по т. 1

по т. 2

1.

За земи в землищата на

 

 

 

населени места от IV и

 

 

 

V категория

9,00

0,80

2.

За земи в землищата на

 

 

 

населени места от VI,

 

 

 

VII и VIII категория

6,00

0,50


За линейни обекти коефициентът е 1,00.

Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни – 1.00.

При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

Не се заплаща такса за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагане на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост.”

(3) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, който ще се строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

(4) Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя въз основа на протокол на комисия, назначена от кмета на общината. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта по реда на АПК.

(5) Таксата се заплаща еднократно, в 30 дневен срок от връчване на протокола по предходната алинея.

(6) Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Промяната на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти от лица, на които продажбата или учредяването на право на строеж или сервитути върху държавни и общински имоти се извършва без търг или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна сметка след решение за предварително съгласие на общинския съвет за изработване на подробен устройствен план, въз основа на подадено от тях заявление. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.

При внасяне на искане за разглеждане от Общински съвет - Елена за изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд се заплаща такса от 150 лева на декар.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съвет – Елена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом