Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год
ИмеРешение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер27.9 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/R AND 14_12.rtf
Р Е Ш Е Н И Е № 61


гр. Раднево 16.05.2012 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и пети април двехиляди и дванадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ : Христина Вълчанова


с участието на секретаря Ж.М. и в присъствието на прокурора ….като раззгледа докладваното от СЪДИЯ Вълчанова НАХД № 14 по описа за 2012 г. на Радневския районен съд , за да се произнесе, взе предвид следното :


Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН, във връзка с чл.177 ал.1 т. 1 от Закона за движението по пътищата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- К. К. Ч. от град В. Т. е депозирал жалба против НП № 1165/2010г. год. На началника на НУП Раднево, с което за това, че на хх.хх.ххххг.. в град Р., е управлявал фолксваген голф с рег.№ВТ хххх АС, като не притежава свидетелство за управление на МПС .Лишен от това право по съдебен или административен ред.Жалбоподателят,твърди ,че притежавал такова удостоверение и отразеното в акта и наказателното постановление не кореспондира с истината, излага доводи за незаконосъобразност и неправилност на същото, моли от съда да се произнесе с решение, с което да го отмени НП.

ОТВЕТНИКЪТ- РУП Р. не праща представител и не взема становище по депозираната жалба.

Съдът намира:

Факти по делото

При извършена проверка нахх.хх.ххххг.. в град Раднево по път ІІ-55 в посока жалбоподателя е управлявал лек автомобил управлявал Фолксваген голф с рег.№ВТ хххх АС, като не притежава свидетелство за управление на МПС .Лишен от това право по съдебен или административен ред.За което при издаването на наказателното постановление му е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.177 ал.І т. 1 от Закона за движение по пътищата.

В хода на съдебното следствие жалбоподателят не се яви и не представи никакви доказателства ,които да доказват твърдените от него обстоятелства.Въпреки това съдът приема, че наказателното постановление е незаконосъобразно поради следните съображения:

Няма приложени доказателства по цялата преписка установащи към датата на установяване на нарушението жалбоподателят действително е бил лишен от това право и по какъв ред - административен или съдебен.

При липсата на такива доказателства, като е възпроизвел АУАН, без да посочи и реда, по който К. Ч. е бил лишен от правото да управлява МПС, наказващият орган от една страна е издал атакувания акт при съществени нарушения на процедурни правила, а от друга в нарушение разпоредбите на чл. 52 - 54 от ЗАНН задължаващи го издаде НП след като се увери, че е извършено административно нарушение по ЗДвП, че е извършено от жалбоподателя и че е извършено виновно.

Ето защо съдът прие, че липсват доказателства жалбоподателят да е нарушил разпоредбата на  чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, съгласно която се наказва с глоба от 100 до 300 лв. водач, който управлява МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред. В текста са посочени две хипотези и с общото им посочване наказващият орган е допуснал нарушение на процесуални правила.В този случай жалбоподателят всъщност не може да упражни и в пълнота правото си на защита , тъй като не е ясно посочено какво точно нарушение е извършил.Дали е лишен по административен или съдебен ред от правото да управлява МПС се установи едва в съдебното производство- с изисканото от съда удостоверяване на това обстоятелство от началник сектор „ПП” при Од на МВР В. Т.Както в акта ,така и в наказателното постановление не е точно визирано нарушението поради което и съдът не може да извърши проверка дали същото е извършено.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № хххх от хх.хх.ххххг. на Д. К. П. ,на длъжност началник на РУП Р.,с което на К. К. Ч. от град В. Т. , ул.”О. П. Х. „№х вх.х,ет.х ап.х му е наложено наказание глоба в размер на 100 лева, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО И НЕПРАВИЛНО.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд С. З. от съобщаването му на страните.


Съдия в Районен съд:

Свързани:

Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconЗапове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №371/07. 08. 2012 год на кмета на община...
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №142 гр. Раднево 13. 08. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и трети юли двехиляди и дванадесета година, в състав
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №55 гр. Раднево, 09. 05. 2012 год
...
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №68 гр. Раднево, 06 април 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на четиринадесети март през две хиляди и дванадесета...
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №42 гр. Раднево, 13 март 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на тринадесети февруари през две хиляди и дванадесета...
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №88 гр. Раднево, 11 юни 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на девети май през две хиляди и дванадесета година,...
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №59 гр. Раднево, 03 април 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на шести март през две хиляди и дванадесета година,...
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на седми декември през две хиляди и дванадесета година,...
Решение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год iconРешение №62 гр. Раднево, 04 април 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести март през две хиляди и дванадесета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом