Проекто догово р
ИмеПроекто догово р
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер86.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ugarchin.com/Files/OGF/Dog_durvesina_11_2.doc
П Р О Е К Т О - Д О Г О В О Р


за продажба на стояща дървесина на корен

от обект № 11, за почистване на речните корита на селата: Голец, Микре, Сопот, Славщица и Лесидрен, на територията на Община гр.Угърчин.


Днес ________2013г. в гр. Угърчин, се сключи настоящият договор за продажба между:


1. Община Угърчин, представлявана от Валентин Стайков Вълчев – кмет и Галина Рускова - главен счетоводител, с EИК: BG 000291716, със седалище и адрес на управление: гр.Угърчин, пл.„Свобода” № 1, наричана накратко ПРОДАВАЧ, от една страна

и


2……………………………………., с ЕИК: …………………….., със седалище и адрес на управление:……………………………………………., с управител ……………………….., ЕГН : ................................, наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна,

на основание проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен и Заповед № ……………. /………………….г. за спечелил търга при следните условия:

/Забележка: когато в офертата си кандидатът е предвидил участие на подизпълнители, в договора се посочват условията, при които ще се осъществи изпълнението ,както и редът за промяна на подизпълнителя. /


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Продавачът прехвърля възмездно на Купувача собствеността върху маркираната

дървесина на корен в обект № 11, включващ почистване на речните корита на селата: Голец, Микре, Сопот, Славщица и Лесидрен, на територията на Община Угърчин, по прогнозно количество и категории, срещу цена, както следва:При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията на БДС.

1.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.


ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сумата от …………. лв, /словом:……………………………. лева/ без ДДС e цена, на която е спечелен търга за прогнозно количество дървесина на корен. Крайната цена, която ще заплати Купувачът, се определя от действително приетите количества дървесина на временен склад с приемо-предавателни протоколи, заплатени по достигнатите цени по категории.

2.2. Заплащането става на две вноски по банкова сметка на Община гр.Угърчин, а именно IBAN: BG 98 STSA 9300 8413 2295 00, BIC: STSA BGSF при банка ДСК АД – клон Угърчин, вид плащане: 444000, като първата в размер на 80% от достигнатата цена се внася при сключване на договора, а втората в размер на 20% се заплаща при достигане на количеството от 80% добита дървесина по договора.

2.3. При приключване на договора се прави протокол за действително продадените количества дървесина по обем и категории.

2.4. Гаранцията за изпълнение на договора е 5% от договорираната цена в размер на …………………. лв, /словом: …………………………………лева/ и се възстановява на Купувача след добиване и изкупуване на цялото количество дървесина транспортирано от обекта и заплащане на всички дължими суми по договора.

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

3.1. Насажденията, включени в обекта, се предават на Купувача с издаване на позволително за сеч и приемо - предавателен протокол, които се подписват и от регистрирания лесовъд на Купувача. Позволителното за сеч се издава след подписване на настоящия договор.

3.2. От момента на предаването, върху Купувача преминава и отговорността по осъществяване на опазване от пожари, незаконна сеч и кражби в обекта.

3.3. Срокът за изпълнение на дейността 4 /четири/ месеца, който започва да тече от датата на издаване на първото позволително за сеч и извоз. При форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, лоши атмосферни условия, пожари, наводнения и др./ действието на договора се спира до отстраняването им.

3.4. График за изпълнение, както следва по месеци:

Всичко


245


3.5. Дървесината, добита от насажденията - предмет на договора, се предава с издаване на превозен билет.

3.6. Дървесината се транспортира от Купувача от временните складове, определени в технологичните планове за насажденията, включени в обекта.ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Продавачът е длъжен:

4.1.1. Да предостави обекта, предмет на настоящия договор и да не възпрепятства Купувача при осъществяването на дейностите по договора.

4.1.2. Продавачът има право да дава съответните указания за изпълнението на дейностите по договора, както и по всяко време да осъществява контрол за качеството и темпото на изпълнение на договореното, които се вписват в разпоредителна книга на обекта.

4.1.3. Да издаде позволителни за сеч в съответните срокове.

4.1.4.Да следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план.

4.1.5.Да издава превозни билети до размера на заплатената дървесина, добита на временен склад.

4.1.6.Да осигури на Купувача свой представител за издаване на превозен билет и маркиране на дървесината с КГМ.

4.1.7.Да изисква контролно замерване на плътността на дървесината при приемане на дейността с приемателно – предавателен протокол.

4.1.8.Да предаде в 3 (три) дневен срок от подписването на договора насажденията и извозните пътища, включени в обекта на ползвателя, от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице с подписване на предавателно-приемателен протокол и издаване на писмено позволително за сеч и извоз. Протоколът и позволителното за сеч и извоз се подписват от представител на търговеца - лицето, вписано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл.235 от Закона за горите.

4.2. Купувачът е задължен:

4.2.1.Да изпълни добива по т.1.1 на раздел I, с грижата на добър стопанин, съгласно изискванията на този договор и действащите нормативни актове и заложените в технологичния план и други документи към договора, както и правилата за техническа и противопожарна безопасност при работа в горите.

4.2.2. При различия между утвърдения технологичен план, приложен към условията за провеждане на възлагането на дърводобива и технологичната схема, проектирана в обекта, Кметът на Община гр.Угърчин назначава комисия, която да установи дали това води до разлики в количествата дървесина за ползване общо в насаждението и по категории. Комисията приключва работата си в 14-дневен срок.

4.2.3. Да води Книга за разпореждане на обекта като я представя на ПРОДАВАЧА при поискване.

4.2.4. Да изпълнява разпорежданията, отразени в Книгата по т. 4.2.1 и т.4.2.3.

4.2.5. Да уведомява ПРОДАВАЧА за всички обстоятелства, препятстващи или затрудняващи изпълнението на възложените дейности.

4.2.6. Да съдейства при извършване на проверка по хода на изпълнение на договора от страна на ПРОДАВАЧА.

4.2.7. Да изпълнява всички законосъобразни и целесъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, депозирани в хода на работата и отразени в Книгата за разпореждане, както и да отстранява в срок допуснати недостатъци при изпълнение на дейностите по т. 1.1 на раздел І за своя сметка.

4.2.8.Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

4.2.9. В 14- дневен срок от издаване на първото позволително за сеч КУПУВАЧЪТ е длъжен да започне сеч в обекта.

4.2.10. Да приеме в 3 (три) дневен срок от подписването на договора насажденията и извозните пътища, включени в обекта, от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице с подписване на предавателно-приемателен протокол и писмено позволително за сеч и извоз. Протоколът и позволителното за сеч и извоз се подписват от представител на търговеца - лицето, вписано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл.235 от Закона за горите.

4.2.11. Да изпълнява възложените дейности в обекта чрез лица, с които е в трудовоправни отношения и възпрепятства влизането на трети лица в обекта и извършването от тях на незаконно ползване, кражба на дървесина и опазване от пожар.

4.2.12. Купувачът се задължава да постави информационна табела в обекта.

4.2.13. Купувачът се задължава да извърши на свой риск и за своя сметка сеч, разкройване, извоз до временен склад, рампиране на дървесина, посочена и маркирана от Продавача.

4.2.14.Да отсича само маркираните дървета, да извършва почистване на сечището едновременно със сечта, съгласно технологията за извеждане на сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план. Купувачът се задължава да използва техниката, която е декларирал при участието си в търга..

4.2.15.След изпълнение на договора да предаде сечището почистено, съгласно технологичния план.

4.2.16.Да поддържа горските пътища в обекта и подвозните такива до претоварна станция за

своя сметка.

4.2.17.Да извършва плащания по договора в размера, по начините и сроковете, определени в него.

4.2.18. Купувачът определя за свой представител, който следва да присъства при изпълнение на дейностите по настоящия договор и да подпише протокола по т. 2.1, раздел ІІ, лицето …………………….. …....…..…………………………………………...... на длъжност .........................................................във фирмата.

4.2.19.При прекратяване на договорните отношения между Купувача и лицето по т. 4.2.10, Купувачът е длъжен да уведоми Продавача в двудневен срок от прекратяването и да посочи друго такова лице.

4.2.20. Купувачът няма право да предоставя на трети лица правата си по настоящия договор.


V.СЪОБЩЕНИЯ

5.1.Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършват в писмена форма чрез препоръчана поща или на ръка в деловодствата на страните.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6. Договорът може да бъде прекратен:

6.1. Незабавно и едностранно от Продавача без да дължи обезщетение за пропуснати ползи или неустойки когато:

6.1.1.Купувачът откаже изрично или мълчаливо да плати дадена вноска по т.2.2. от Договора и при неизпълнение на задълженията му по т.3.4, т.4.2.9, т.4.2.18. и т.4.2.19.

6.1.2.След констатирано нарушение на ЗГ, установено с влязло в сила наказателно постановление.

6.1.3. При констатиране в последствие, че на комисията е представен документ с невярно съдържание по Глава III. от Условията за провеждане на процедурата.

6.1.4.По време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Купувачът вече не отговаря на някое от изискванията на Продавача

6.2. С изтичане срока на договора.

6.3. Страните не носят отговорност за неизпълнение на договора, когато същото се дължи на непреодолима сила /природни бедствия и др./. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства. Ако при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на установените форсмажорни обстоятелства, неустойка не се дължи.

VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. Купувачът транспортира дървесината до размера на внесената вноска

7.2. При констатиране на нарушение на ЗГ и подзаконовите нормативни актове в обекта, установено с констативен протокол, гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача.

7.3. Гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача при неизпълнение на задълженията на Купувача по т.3.3, т.3.4 , т.4.2.9, т.4.2.11, т.4.2.18 и т.4.2.19 от Договора.

7.4. Продавачът задържа внесената от Купувача гаранция за изпълнение на договора при виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на Купувача по договора.

7.5. При неизпълнение на възложените дейности по договор, ако няма наличие на форсмажорни обстоятелства, освен гаранцията КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 10% от общата стойност на неизвършената работа.


VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1.Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния съд.

8.2.За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

8.3.Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Настоящият договор се сключи на база Условията, с които Купувачът е спечелил търга и изисква тяхното изпълнение.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

Кмет Община Угърчин: …………………

/ В. Вълчев /


Гл.счетоводител:

/ Г. Рускова /

Свързани:

Проекто догово р iconПроекто догово р за покупко продажба на дървесина
Община гр. Угърчин, представлявана от Валентин Стайков Вълчев – кмет и Галина Рускова главен счетоводител, булстат с адрес на управление:...
Проекто догово р iconПроекто догово р
Бдж – пътнически превози” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район “Средец, ул.”Иван Вазов”...
Проекто догово р iconПроекто догово р
Бдж – пътнически превози” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район “Средец, ул.”Иван Вазов”...
Проекто догово р iconFctc/cop14(11) Проекто-протокол за елиминиране на незаконната търговия с тютюневи изделия
Съзнавайки постигнатият напредък от Междуправителствения преговарящ орган по Протокола за незаконна търговия с тютюневи изделия,...
Проекто догово р iconГрад Добрич Протокол от Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2012 и проекто-бюджет’2013
Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2012 и проекто–бюджет’2013
Проекто догово р iconГрад Добрич Протокол от Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2011 и проекто-бюджет’2012
Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2011 и проекто–бюджет’2012
Проекто догово р iconДържавен куклен театър габрово сезон 2006 проекто-програма

Проекто догово р iconИкономически университет – варна
Моля да бъде обсъдена проекто-дисертацията ми на тема: “
Проекто догово р iconГрафи к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места

Проекто догово р iconПроекто програма
Бизнес възможности в текстилната промишленост и производството на облекла в страните от цеи”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом