Екологично законодателство
ИмеЕкологично законодателство
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер60.85 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://koronal.com/downloads/venci/ekologia/eko_zakon.doc
Екологично законодателство


1. Основни принципи на законодателна стратегия по опазване на околната среда

Един от основните проблеми на съвременното цивилизовано общество е опазването на околната среда и осигуряването на устойчиво развитие. Това е естествен резултат от осъзнатата в крайна сметка от цялото човечество необходимост от съхраняване на хармонията между човека и природата. В този смисъл законодателна стратегия по опазване на околната среда съдържа редица специфични особености, които я отличават от законодателната стратегия в други области.

Съвременните тенденции на екологичното законодателство не биха могли да бъдат цялостно и пълно анализирани, ако не се посочат онези опорни точки, около които се изгражда цялостната схема на връзката „екология" - я законодателство" - „социалнозначим резултат".

Най-общо две са опорните точки в тази насока. На първо място -законодателството в областта на опазването на околната среда е подчинено на общите принципи на законодателството въобще. На второ място - екологичното законодателство съдържа някои специфични особености, свързани с особеностите на екологичната сфера и с характера на правоотношенията които са обект на правна регламентация. Ето защо, когато разглеждаме същността и специфичните особености на екологичното законодателство, следва да излезем извън рамките на чисто юридическото му интерпретиране.

Въпросът е да се очертаят онези правносоциологически характеристики на законодателството въобще и на екологичното в частност, които биха позволили към новата законодателна стратегия да се подхожда не догматично, а в по-широк план.

На първо място - съобразяване на новото екологично законодателство с принципите и нормите на европейското право в съответствие с Европейското споразумение за асоцииране. На второ място - съгласуване на законодателството с ратифицираните по констиционен ред международни договори. На трето място изграждане на екологичното законодателство в съответствие с провъзгласеното с конституцията право на здравословна и благоприятна околна среда, при максимално използване на законодателните процедури, предвидени в конституцията.

Създаването на модерно екологично законодателство, съответстващо на европейските стандарти, е немислимо без широки проучвания на общественото мнение. Правно-социологическият анализ дава по-ясна и пълна картина както на състоянието на съвременното екологично законодателство, което е подчинено на посочените по-горе принципи, така и на състоянието и тенденциите в общественото мнение по тези въпроси.

Когато става дума за съобразяване на екологичното законодателство с международните стандарти и по-конкретно с правото на ЕС, трябва да се прави разлика между прякото действие на рафинираните международни договори и сближаването на българското с европейското право. В първия случай става въпрос за съгласуване на вътрешното право с ратифицираните по конституционен ред международни договори. Във втория случай за нов самостоятелен проблем в развитието на българското право, чието възникване като официално международноправно задължение на България произтича от подписването на Европейско споразумение между ЕС и България на 8 март 1993 г.

Обстоятелството, че екологичното законодателство е относително ново не само за нашата страна, но и за останалите държави, до известна степен улеснява и двата процеса - и процеса на съгласуване на вътрешното ни законодателство и процеса на хармонизиране на екологичното законодателство с правото на ЕС.

Съществено значение в посоченото направление имат и многостенното, двустранното сътрудничество в областта на екологичната безопасност, осъществявани от изпълнителната власт и преди всичко от МОСВ. При разглеждане на проблемите, свързани с хармонизиране на екологичното ни законодателство с правото на ЕС, следва да се изтъкнат няколко съществени момента.

На първо място - политиката по опазване на околната среда беше издигната в ранг на политика на общността на един късен етап, а именно - едва след подписването на договора в Маастрихт:


а) Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и околната среда. б) принцип, че замърсителят е длъжен да плаща;

б) Принципът “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се носят от отговорните за причиняването им.

  • в) Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях.

  • г) Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, промишленост, селското стопанство и др.На второ място - базисните директиви, наредби и решения на ЕС са над 90, като повечето от тях въвеждат процедури за организиране и контрол на дейности или норми за съдържание на компоненти или въздействия върху околната среда. Българските национални норми за околна среда са все още в процес на съгласуване с действащите в ЕС нормативи.

На трето място - българското законодателство като цяло не е в унисон с изискванията на актовете на ЕС. Главната причина за това е, че до голяма степен екологичната обстановка у нас детерминира и подходите при вземането на решения.

Всички посочени по-горе особености на съобразяване на екологичното законодателство с правото на ЕС, а също така и извършването на необходимите промени във вътрешното законодателство на базата на ратифицираните по конституционен ред международни договори е дълъг, сложен и понякога противоречив процес.

Приемането на конституцията безспорно е разделителната линия между два различни по своя характер подходи и на решаването на екологичните проблеми, а именно - волунтаристичния подход и този, основаващ се върху принципа за разделения на властите. Един от първите закони след нейното приемане беше Законът за опазване на околната среда (ЗООС). Той е основан върху трите водещи принципа, утвърдени в съвременното екологично законодателство и съобразени с различните директиви както на Съвета на Европа, така и на Съвета на ЕО, а именно:

а) замърсителят плаща,

б) предотвратяване и предпазване от замърсяване и

в) обществото има право на информация.

Основните въпроси, поставени на дневен ред, бяха свързани, от една страна, с чисто законодателната технология, а от друга – с очертаващите се все по-остро противоречия между идеала на законодателя и изискванията на практическия живот. До голяма степен създаването на съвременното екологично законодателство в нашата страна е улеснено от обстоятелството, че проблематиката е относително нова и това дава възможност да се създаде нова и стабилна правна уредба, отговаряща на духа на конституцията и на утвърдените международни стандарти. Това, разбира се, не означава, че в процеса на създаване на новото екологично законодателство на се проявяват същите или сходни с нормотворчеството в други области проблеми.

Трудностите, като че ли се появяват от малко по-друга посока, която също има правно-социологически измерения. Като предмет на правно регулиране, борят две тенденции - от една страна - стремеж към кодификация, а от друга - стремеж към детайлна правна уредба. Извесни са две противоположни становища по този въпрос -кодификацията на законодателството се разглежда в първия подход като гаранция за по-голяма стабилност и устойчивост. С други думи, кодификацията е практически невъзможна именно поради динамиката на прехода и бързо променящи се обществени отношения, което крие опасност даден закон, веднага след приемането му, практически вече да е остарял. В особено голяма степен това се отнася до екологичното законодателство.

Логиката на новите законодателни решения е подчинена на втората линия - детайлна правна уредба. Втора интересна тенденция на законодателството по опазването на околната среда е балансираното съчетаване на определени икономически интереси с политиката на разумно използване на природните богатства.

Спецификата на екологичното законодателство, се изразява най-вече в това, че законодателите решения в тази област в една по-голяма степен засягат големи групи от хора, за продължителен период от време. На пръв поглед от юридическа гледна точка нещата изглеждат относително ясно - след като даден закон бъде приет, то тогава са налице всички условия за ограничаване на екологичните рискове. От гледна точка на социологията на правото обаче нещата придобиват други измерения. И най-съвършеният от правно-техническа гледна точка нормативен акт не би могъл да породи необходимите правни и социални последици, ако не са налице съответните механизми за неговото реализиране на практика.

Цялостната екологична стратегия не би била достатъчно обоснована, ако не се държи сметка и не се отдели специално внимание на емпиричните характеристики на тази стратегия.


Изготвили:

Илина Канова Венцислав Генков


Яна Зарева Виктор Грозев


1201 група

Свързани:

Екологично законодателство iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Българското екологично законодателство. Разглежда се екологичната политика на рбългария в развитието и хармонизацията на Българското...
Екологично законодателство iconВъпросни к по дисциплината " Екологично право"
Наумова, Ст. Емпирични характеристики на екологичното законодателство в контекста на европейските стандарти. Правна мисъл, №1/2002...
Екологично законодателство iconЕкологично законодателство
В този смисъл законодателна стратегия по опазване на околната среда съдържа редица специфични особености, които я отличават от законодателната...
Екологично законодателство iconЗаконодателство на ес в кои случаи се прилага митническото законодателство на Общността?
Съществуват ли принципно различия в прилагането на миническото законодателство в отделните страни на Общността?
Екологично законодателство iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.” (опос) е насочена към реализирането на приоритети, свързани с прилагането на европейското...
Екологично законодателство iconЗаконодателство какво означава правото на представителство?
Разнородни общи разпоредби, свързани по-специално с правата и задълженията на лицата с оглед на митническото законодателство
Екологично законодателство iconДоклад A6-0490/2007
Следователно настоящото решение представлява обща рамка с хоризонтален характер за бъдещото законодателство, хармонизиращо условията...
Екологично законодателство iconЗаконодателство. Наименование
Чл. 1 Сдружение Асоциация на европейските журналисти – България, наричано по-долу за краткост „Сдружението”, е юридическо лице с...
Екологично законодателство iconПроект bg 2004/016-785. 01. 01. 01-04 "Подкрепа за разработването на проекти чрез въвеждане на екологично чисто земеделие"
Подкрепа за разработването на проекти чрез въвеждане на екологично чисто земеделие”
Екологично законодателство iconДетайлна техническа спецификация и технически паспорти на следните индикатори: Относителен дял на антропогенно натоварените територии инфраструктура, селища
Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти); Емисии на парникови газове (приравнени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом