Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил
ИмеКурсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер200.8 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://fitnesbg.com/wp/wp-content/uploads/2013/03/Marketing_CostsEffectiveness-1.docx
Курсово задание

на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност”


Изготвил:
Росица Христова Светославова
m116230


 1. Изходна ситуацияАнализът на маркетинговите разходи и ефективност има за цел да идентифицира всички разходи, имащи отношение към дейност на една компания и да установи дали изразходените средства за маркетинг са постигнали набелязани цели и на каква цена е станало това.

В конкретния случай обект на оценка е маркетинговата активност на фирма „Х”, произвеждаща и продаваща продукти, разпределени в пет продуктови групи. Анализът на маркетинговите разходи и ефективност ще се осъществи на ниво продуктова група и общо за компанията. 1. Анализ на маркетинговите разходи

  1. Групиране на маркетинговите разходи по функционални направления

Маркетинговите разходи за сложни за интерпретиране от гледна точка на това, че голяма част от тях могат да бъдат и преки и непреки в зависимост от обвързаността им с конкретните контролни единици – в текущия пример различните продуктови групи. Ето защо е необходимо изходната информация от счетоводния отдел да се трансформира във вид, подпомагащ по-лесната им интерпретация.

Като първа стъпка ще групираме разходите за маркетинг по функционални направления –вж.Таблица 1.

Това ще ни помогне за идентифициране на преките и косвени маркетингови разходи и за определяне базата за разпределение на непреките такива. В същото време, можем да оценим какъв е относителния им дял в общите разходи по обслужване на маркетинговата дейност.

Общите маркетингови разходи за фирмата са в размер на 449 500 лв., като най-голям дял от тях заемат тези по стимулиране на продажбите и реклама (65%), а най-малък – разходите по управление на продажбите и обработка на товарите и транспорт (съответно по 5% и 4%). Следователно фирмата е свела до минимум оперативните разходи и залага на екстензивна маркетингова кампания за подобряване на пазарните си резултати и позиции.

Таблица

Разпределение на функционалните разходи

Управление на продажбите

Обработка на товарите
и транспорт

Реклама и стимулиране

Общо управление

Заплати на маркетинговия персонал

17 500

 

 

6 500

Заплати на складовите работници

 

4 000

 

 

Реклама

 

 

250 000

 

Потребителски ромоции

 

 

35 000

 

Пазарни проучвания

 

 

 

90 000

Обслужване на клиентите

4 500

 

 

 

Транспорт във връзка с продажбите

 

8 000

 

 

Опаковъчни материали

 

4 000

 

 

Разходи за представителни мероприятия

 

 

5 000

 

Обучение на маркетинговия персонал

 

 

 

10 000

Административни разходи на отдела

 

 

 

15 000

Общо:

22 000

16 000

290 000

121 500

  1. Разпределение на функционалните разходи по продуктови групиВ Таблица 2 е представено разпределението на функционалните разходи по контролни единици,т.е. петте продуктови групи.


Таблица 2

Разходи за маркетинг, разпределени по продуктови групи в лева

Продуктова група А

Продуктова група Б

Продуктова група В

Продуктова група Г

Продуктова група Д

Общо

І. Преки разходи, в т.ч.:

3 500

3 500

18 500

23 500

3 500

50 500

Продуктов мениджър

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

Сътрудници

500

500

500

500

500

500

Търговски представители

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

Потребителски промоции

 

 

15 000

20 000

 

35 000

ІІ. Непреки разходи преди управленските, в. т.ч.:

53 309

56 284

55 660

57 098

53 149

275 500

Обслужване на клиентите

435

1 089

1 016

581

1 379

4 500

Заплати на складови работници

552

966

828

1 379

276

4 000

Опаковъчни материали

552

966

828

1 379

276

4 000

Транспортни разходи

1 103

1 931

1 655

2 759

552

8 000

Реклама

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

250 000

Стимулиране на продажбите (участие в търговски изложения)

667

1 333

1 333

1 000

667

5 000

Общо маркетингови разходи, преди управленските

56 809

59 784

74 160

80 598

56 649

328 000

Разходи за общо управление на маркетинга

21 044

22 146

27 471

29 856

20 984

121 500

Общо непреки разходи

74 353

78 430

83 131

86 954

74 134

397 000

Общо маркетингови разходи на продуктовата група

77 853

81 930

101 631

110 454

77 634

449 500


Дял от общите маркетингови разходи

17,32%

18,23%

22,61%

24,57%

17,27%

100,00%


Разходите за потребителски промоции на продуктова група В и Г ги определяме като преки, тъй като липсва информация за естеството на продуктовите групи и промоцията. В противен случай следва да ги разпределим между всички продукти като непреки на база на получените поръчки например.


Изводи:


 1. Общите маркетингови разходи са в размер на 449 500 лв. Най-голяма част от средствата, изразходени за маркетингова дейност, се падат на продуктова група „Г” (25%), а най-малки на продуктова група „Д” и „А”, съответно по 17%. Големият размер на разходите при група”Г” се дължи на високите преки разходи за стимулиране на продажбите чрез потребителски промоции. В същото време дела на непреките разходи за маркетинг в тази група също е най-висок, в размер 86 654 лв. Продуктовите групи „А”и „Д” ангажират почти еднакви по стойностен размер ресурси за маркетингова дейност, поради което и преките и непреките разходи при тях са относително едни и същи.

 2. При продуктова група „В”се потвърждава изводът, че причината за по-високия относителен дял са преките разходи за потребителски промоции.

 3. Като оставим на страна, разходите по стимулиране на продажбите и рекламата, можем да потвърдим, че продуктова група „Г” ангажира най-много ресурси на компанията по отношение на обслужването на клиентите и обработка на товарите и транспорта. Тъй като базата за разпределение при обслужване на клиентите е броят контакти, а базата по логистиката на продукта е броя доставки,можем да отбележим, че тази контролна единица сигурно има и по-малко клиенти от останалите продуктови групи. Това се потвърждава и от следващата таблица. Това е предпоставка да се предположи, че средствата за маркетинг не са ефективно използвани – продуктова група „Г” ангажира най-много от тях, а е на предпоследни място по брой контакти и брой поръчки. Това становище би било в сила,ако имахме данни за цената на продукта и неговите характеристики. Ето защо в продължение на анализа ще следим за възвращаемостта на маркетинговите разходи, като основен измерител на ефекта от маркетинговата дейност през периода.Таблица 3. Търговски контакти приети поръчки и осъществени доставки през периода

Продуктова група

Брой търговски контакти

Брой

поръчки

Брой

доставки

Брой нови клиенти

Продуктова група А

60

40

20

20

Продуктова група Б

150

80

35

5

Продуктова група В

140

80

30

15

Продуктова група Г

80

60

50

15

Продуктова група Д

190

40

10

5

Общо за периода

620

300

145

60
 1. Обща маркетингова ефективност на фирмата като цяло и по продуктови групиВ следващата таблица са представени пазарните резултати на различните продуктови групи. Става ясно, че контролната единица, носеща най-високи приходи е „В”, тъй като тя реализира оборот от 2 460 000 или 34% от общите продажби в стойност. Продуктова група „Г”, за която се разходват най-много средства за маркетинг носи едва 14% от общите приходи и е на предпоследно място преди група „А”, която пък с по-малко от над 30 000 лева общи разходи за маркетинг реализира почти същия относителен резултат като продуктова група „Г”.


Таблица 4

Продажби по продуктови групи

Оборот

Относителен дял

(лева)

в оборота

1. Продуктова група А

950 000

13%

2. Продуктова група Б

1 650 000

23%

3. Продуктова група В

2 460 000

34%

4. Продуктова група Г

1 050 000

14%

5. Продуктова група Д

1 190 000

16%

Общо

7 300 000

100%На следващ етап, следва да оценим възвръщаемостта на маркетинговите разходи, техния дял в общите разходи и в реализираните нетни приходи от продаьби, за да дадем адекватна оценка на маркетинговата ефективност – общо за фирмата и по продуктови групи. Необходимите изчисления и данни са представени в Таблица 5. За изходна база приемаме отчетът за приходите и разходите за периода.


Изводи:


 1. Брутният финансов резултат преди разходите за маркетинг е най-висок при група „В”и най-нисък при група”А”. Група”Г” няма за фирмата значително по-голям принос на първо равнище от група ”А”. Този показател не може да даде обективна представа за ефективността на маркетинговата дейност, но се използва като основа за неговото изчисление, така че, колкото по-ниска е брутната печалба преди разходите за маркетинг, при едни и същи маркетингови разходи най-ефективна ще се окаже тази контролна единица, която има най-висок покриващ принос I.

 2. На първо място по брутен финансов резултат за фирмата се нарежда продуктова група „В” с 882 369 лв. За нея се разходват значителни средства за маркетинг, които обаче са оправдани от резултатите й, тъй като възвръщаемостта на маркеитинговите разгходи е най-висока – 8,68 лв. Тази стойност показва, че на 1 лв вложени средства в маркетинг, фирмата печели 8,68 лв. или 8,68 лв.са допълнителните приходи от маркетингова дейност.За допълнителен анализ дали това ниво на възвръщаемост на продуктовата група е нормално и оптимално следва да се потърсят данни за средната възвръщаемост за отрасъла и конкурентните фирми.

Таблица 5

Отчет на приходите и разходите за фирмата и за продуктовите групи

 

Продуктова група А

Продуктова група Б

Продуктова група В

Продуктова група Г

Продуктова група Д

Общо за фирмата

Нетни приходи от продажби

950 000

1 650 000

2 460 000

1 050 000

1 190 000

7 300 000

Разходи за производство и други несвързани с маркетинга

532 000

1 023 000

1 476 000

609 000

666 400

4 306 400

Брутен финансов резултат, преди разходите за маркетинг

418 000

627 000

984 000

441 000

523 600

2 993 600

Разходи за маркетинг, в т.ч

77 853

81 930

101 631

110 454

77 634

449 500

Преки разходи

3 500

3 500

18 500

23 500

3 500

52 500

Непреки разходи

74 353

78 430

83 131

86 954

74 134

397 000

Брутен финансов резултат

340 147

545 070

882 369

330 546

445 966

2 544 100

Възвръщаемост на маркетинговите разходи

4,37 лв.

6,65 лв.

8,68 лв.

2,99 лв.

5,74 лв.

5,66 лв.

Маркетингови разходи като процент от продажбите

8,20%

4,97%

4,13%

10,52%

6,52%

6,16%

Дял на маркетинговите разходи в общите разходи

12,77%

7,41%

6,44%

15,35%

10,43%

9,45%
 1. С най-ниска възвръщаемост на маркетинговите разходи, както и с най-нисък финансов резултат е продуктова група „Г”, съответно - 2,99 лв. и 300 546 лв.Това показва, че на фирмата успява да покрие разходите за маркетинг, но печалбата, която реализира в следствие на стимулиране на продажбите е много ниска в сравнение с останалите продуктови групи. Например,контролните единици „Б” и „Д” имат 2 пъти по-голяма възвръщаемост на маркетинговите разходи без допълнително стимулиране на продажбите, а продуктова група „В”, макар и с по-ниско ниво на разходите за промоции носи 2,5 пъти по-голяма печалба на компанията. Всичко това идва да покаже, че не са били ефективно изразходвани средствата за маркетинг за група „Г”. за по-прецизен анализ е удачно да се сравнят резултатите с предходни периоди, както и с тези на конкурентите и средните за отрасъла.

 2. Данните за дела на маркетинговите разходи в общите разходи на фирмата и в приходите потвърждават направените дотук констатации, а именно:

  1. Най-ефективна за фирмата от гледна точка на маркетинговите усилия е продуктова група „Г”, тъй като с най-ниски относителни разходи от всички контролни единици, реализира най-висок абсолютен финансов резултат. След нея се нарежда продуктова група „Б” по същия критерий;

  2. Продуктова група „Г” поема най-голяма част от средствата изразходени в маркетинг и от общите разходи, а носи най-ниския финансов резултат, което е основание да се твърди, че политиката по управление на маркетинга и продажбите на тази контролна единица следва да се ревизира и да се открият пропуските, с цел да се изготви оптимална програма за следващия период.

  3. Ревизирайки и групите „А” и „Д”, можем да потвърдим, че макар за тях да не са изразходвани допълнителни средства за маркетинг, те носят по-високи допълнителни приходи за компанията от група „Г”.

  4. Може да се твърди, че с нарастването на възвръщаемостта на маркетинговите разходи, относителният им дял в приходите по продуктови групи намалява.

 3. Възвръщаемостта на маркетинговите разходи за фирмата като цяло е 5,66 лв., което се дължи на неутрализиранеот на ефективните програми с по-малко ефективните –например 8,68 лв. за ”В” с 2,99 лв. за „Г”. Като цяло маркетинговите разходи за фирма „Х” са в размер на 229 500 лв.за периода, което представлява 9,45% от общите разходи на фирмата и 6,16% от реализирания оборот.

Свързани:

Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconПроблеми при отчитането на маркетинговите разходи
Провеждането на активна маркетингова политика е свързано с извършването на определени разходи, което налага търсенето на възможности...
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconМаркетингови решения
Маркетингова информационна система. Маркетингови изследвания. Значение и роля на маркетинговите изследвания. Съдържание и обхват...
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconТема : оценка и проектиране на маркетингоите комуникации на една чуждестранна
Анализ и проектиране на маркетинговите комуникациии на реални компании на основата на използваните от тях инструменти за представяне...
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconДипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил
Фактори и показатели, свързани с определяне на величината, динамиката и структурата на разходите
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconДипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите
Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в “зп-българия” еоод – гр. София
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconПаисий Хилендарски" Юридически факултет Курсово задание по "
Ваше предпочитание структурно звено в публичната администрация. Изборът на органа или организацията, чийто административен модел...
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconЗа курсова работа (за мен): 10. Анализ на зависимостта между разходи, приходи и печалба; изисквания изследване на фирмата, организационна структура и прилагане на съответните методики, счетоводни документи
Учебник: Д. Велев – “Икономически анализ”; Сава Савов – “Анализ на индустриалната фирма”; вестник “Капитал”; “”Кеш”
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconАнализ на ползи и разходи от законодателните промени в системата на принудителното изпълнение Мартин Димитров и Красен Станчев Януари 2005, София Съдържание
Анализ на ползи и разходи от законодателните промени в системата на принудителното изпълнение
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconОтчет за доходите 1 баланс 2
Разходи за външни услуги Разходи за възнаграждения Разходи за амортизации Разходи за материали
Курсово задание на тема „Анализ на маркетинговите разходи и общата маркетингова ефективност Изготвил iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом