Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.)
ИмеПрограма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.)
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер418.16 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/Final_Ramkova_prieta_na_12_May_2010_1_.doc
  1   2   3   4

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.)РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (2010-2020 Г.)


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата Рамкова програма е национален стратегически документ, който формулира приоритетните области и направления за действие за равноправно интегриране на ромите в българското общество, с цел хармонично развитие на всеки индивид и на обществото като цяло.

Политиката за интеграция на ромите е част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни възможности на всички и правото на пълноценно развитие на всеки, независимо от неговия социален произход, етническа или религиозна принадлежност, пол или други признаци.

Интеграцията на ромите е дългосрочно предизвикателство пред правителството и обществото. Тя изисква координирано прилагане на последователни, целенасочени, активни и ефективни политики, мобилизация на отговорните институции и гражданското общество за постигане на напредък в конкретните обществени сфери, за недопускане на дискриминация и неравнопоставеност, бедност и социално изключване на ромите. Проблемите на ромската общност в България са част от проблемите на страната, които изискват конкретна и своевременна намеса.

Настоящата програма е разработена в отговор на устойчивата необходимост от продължаване на координираното прилагане на последователна, целенасочена и активна политика за интеграция на ромите. Тя надгражда над постигнатото в десетгодишния период на действие на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество /април 1999 г./1, взема предвид политическото, социално и икономическо развитие на страната през този период, тенденциите в европейските политики за ромите, отчита настоящите предизвикателства, вкл. глобалната финансова и икономическа криза, очертава по-нататъшния път на българското общество и държава за ефективното решаване на най-тежките проблеми на ромската общност.

В годините след приемането й през 1999 г., Рамковата програма със съдържащата се в нея визия е конкретизирана в секторни стратегии, програми и планове по основните й приоритетни сфери – образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост. Предложените мерки в частта за защита от дискриминация са действени чрез приемането на Закона за защита от дискриминация и създаването на специализиран орган за неговото прилагане, чрез въвеждането на антидискриминационни клаузи в редица закони, утвърждаването на института на Омбудсмана. Програмата от 1999 г. стана основа и при създаването на Националния план за действие по Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г. – международната инициатива, към която България се присъедини и бе домакин на стартирането й на 2 февруари 2005 г. Заложеният подход за сътрудничество на държавата с ромската общност намери израз в създадените консултативни механизми и структури на национално, областно и местно ниво.

Въпреки постиженията, положението, в което се намира ромската общност в страната, продължава да се характеризира с неравнопоставеност, уязвимост към социални рискове и прояви на дискриминационно отношение, които предопределят бедност и социално изключване на значителни части от нея.

Настоящата Рамкова програма продължава стратегическите области и насоки, заложени в документа от 1999 г., като утвърждава рамката на по-нататъшните и обновени действия в новите европейски реалности на България и произтичащите ангажименти от членството на страната в Европейския съюз. Тя е съобразена с политическата рамка на Европейския съюз за защита на правата на човека, за съблюдаване на принципа за гарантиране на равни възможности за всички граждани и недопускане на дискриминация въз основа на различни признаци, включително етнически произход. Програмата се вписва в контекста на развитието на европейските политики в областта на интеграцията на ромската общност, като се съобразява и с Общите основни принципи за включване на ромите2, приети от Съвета на ЕС на 8.06.2009 г., с отчетената необходимост от нарастване на усилията на правителствата за постигане на видими резултати от интеграционните действия спрямо ромската общност3, със съответните европейски политически инструменти и институционални механизми, програми и инициативи. Рамковата програма е в съответствие и с препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа4 за възприемане на подход за иницииране на позитивни действия спрямо ромската общност, като особено важно е това да става в условията на прозрачност при осъществяването им, при наличие на обществено съгласие и при стриктно спазване на демократичните принципи в страната.

Този рамков документ кореспондира и с „Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 – 2013 г.”5, с Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”6, основава се върху възприетия от правителството подход за активното участие на ромите в политиката за ромите.

Настоящата Рамкова програма черпи вдъхновение от идеите на широк кръг представители на ромската общност, гражданския сектор, отговорните публични институции, научните среди. Те са обсъждани в процеса на двегодишните усилия за актуализация на съществуващия документ от 1999 г., предвиждащ възможността за продължаване, допълване или изменение на стратегическите насоки след десет годишен период. Текстът интегрира направените предложения, изказани мнения и коментари в периода на изготвяне, обсъждане и консултиране, като се стреми да запази духа и смисъла им, насочен към по-добра защита на правата, повече равнопоставеност и социална сплотеност, равенство на възможностите и недискриминация, социално включване и активно участие.

Програмата интерпретира политиките за интеграция на ромите като основани на подход, разглеждащ ромите като група с голям икономически и социален потенциал за пълноценното развитие на обществото и нарастване на общественото благо, който може и трябва да бъде реализиран.

Настоящата Рамкова програма е израз на готовност за изготвяне и прилагане на политики, базирани в утвърдените на международно ниво стандарти за правата на човека и за закрила на малцинствата. Тя е политическата рамка за координиране на действията на държавните органи, областни и местни власти, граждански организации за провеждане на интегрирана и активна политика за приобщаване на ромите в българското общество като равноправни граждани, като част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на равните възможности на всички.

Настоящият рамков документ се приема за период от десет години. Оперативното изпълнение ще се осъществява чрез Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, който интегрира секторни стратегически и оперативни документи на отговорни институции – МОМН, МЗ, МРРБ, МТСП, МК, КЗД, а също и свързани документи на други ведомства, институции и организации. През 2015 г. ще бъде направен междинен анализ на изпълнението на Рамковата програма с цел актуализиране на приоритетните области, насоки на действие, използвани механизми, което ще съвпадне и с приключване на инициативата по Десетилетието. Резултатите от анализа ще послужат за оценка на необходимостта от от разработване и приемане на приемствен оперативен документ за по-нататъшното изпълнение на Програмата. След 2020 година, Рамковата програма може да бъде продължена, допълнена или изменена, в зависимост от постигнатите резултати, съществуващите политически, социални и икономически реалности, и нови предизвикателства.ІІ. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТОВодещи при изпълнението на Програмата са Десетте общи основни принципа за включване на ромите, приети от Съвета на Европейския съюз на 8.06.2009 г.:

1) Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики

2) Изрична, но не изключителна насоченост

3) Междукултурен подход

4) Приближаване към мнозинството

5) Осъзнаване на измерението за равенството между половете

6) Обмен на основани върху факти политики

7) Използване на общностни инструменти

8) Участие на регионалните и местните власти

9) Участие на гражданското общество

10) Активно участие на ромите

Тези принципи са базата при формулирането, изпълнението, наблюдението и оценката на интеграционните политики за ромите. Те насърчават провеждането на конструктивни, прагматични и недискриминационни политики, подхода на утвърдителните мерки, междукултурния подход. Вземат предвид потребностите и положението на ромските жени. Крайната им цел е потребностите, проблемите и правата на неравнопоставени роми да бъдат адекватно интегрирани в общите правителствени и в секторните политики, като същевременно бъдат адресирани и чрез целеви позитивни мерки, когато това е необходимо и за определен период от време, с оглед преодоляване на ефекти от дискриминативни прояви или практики до постигане на ефективна равнопоставеност. Част от принципите се отнася до ключови фактори за успех като трансфер на доказано добри практики, използване на инструментите (законодателни, финансови и координационни) на Общността, участие на регионалните и местните власти, въвличане на гражданското общество и активното участие на ромите.

Наред с Общите основни принципи за включване на ромите и вече посочените европейски документи, настоящата Рамкова програма се вписва в контекста на цялостната политическата рамка на Европейския съюз по отношение на ромите, очертана в множество документи, някои по-важни от които са: Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход7, Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите8, Резолюция на Европейския парламент от 28.04.2005 г. относно ситуацията на ромите в Европейския съюз9, Резолюция на Европейския парламент от 01.06.2006 г. относно ситуацията на ромските жени в Европейския съюз10, Резолюция на Европейския парламент от 11.03.2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС (2008/2137\INI)11, Заключения на Съвета на министрите на ЕС от 8.12.2008 г. относно включване на ромите12, Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент {SEC(2008)2172} от юли 2008 г.13, резултатите от действията в рамките на Европейската платформа за ромско включване, Европейските срещи на върза за ромите, и др. Програмата е съобразена и с Рамкова конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа14.ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ


Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в обществения, икономическия и политическия живот чрез постигане на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Тази основна стратегическа цел се реализира чрез стратегически задачи, насочени към:

  • преодоляване на неравенства и гарантиране на ефективно равенство в достъпа до основни социални сфери (образование, заетост и професионална реализация, жилищни и здравни условия, качествени социални услуги, култура);

  • постигане на пълноценно участие в икономическия и политическия живот и в изпълнителната власт, както и в гражданските структури;

  • преодоляване на негативни стереотипи и предразсъдъци, и утвърждаване на позитивни обществени нагласи към ромската общност.
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ


1. ОБРАЗОВАНИЕ

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

4. ЗАЕТОСТ

5. НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

6. КУЛТУРАІV. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ВСЯКА ОТ ОБЛАСТИТЕ
  1. ОБРАЗОВАНИЕ


Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Тя е неделима част и необходим елемент от процеса на модернизация на българското образование: без образователна интеграция на ромската общност българската образователна система би останала чужда на един голям процент български граждани и не би могла да отговори както на европейските изисквания за включващо образование, така и на изискванията на пазара на труда за добре квалифицирана работна сила. Образователната интеграция е важна предпоставка за последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на жилищните условия на ромите.

По данни на НСИ от преброяването на населението от 2001 г., ромската общност се характеризира с по-неблагоприятна образователна структура, в сравнение с останалата част от населението. Най-високата образователна степен сред българската общност е средното образование (48,4%), докато най-голям дял от ромите (44,8%) достигат едва до основно образование. При по-високите степени на образование (висше) се констатира тенденция на намаляване на дела на ромската общност (едва 0,3%) в сравнение с българското население (20,4%). Обезпокоителен е и делът на ромите (20.5%), които нямат завършен дори начален етап на образование в сравнение с този при българите (почти 0%) и при турците (5.6%). Малък е делът на ромски младежи и възрастни роми, притежаващи професионално, средно и висше образование, квалификация и документ за завършено професионално образование. Особено тревожна е тенденцията на увеличаване на неграмотността сред ромите.

Образователната интеграция на ромите е процес с множество предизвикателства и проблеми. Един от тях е по-ниско равнище на записване на ромските деца в предучилищни учебни заведения спрямо децата от другите общности, друг е високият процент на отпадналите от училище ромски деца. Все още ромски деца от градски квартали и от села учат в обособени “ромски” училища, в които качеството на образование е ниско. Ниско е качеството на образование в селски училища, в които се обучават ромски деца. Не е преодолян процесът на вторична сегрегация на етнически смесени училища, в които учат деца и ученици роми. Недостатъчно застъпено в образователната система е овладяването на официалния български език за децата, за които той не е майчин, гражданското образование, интеркултурното образование и възпитание. Не е преодоляна напълно практиката нормално развити ромски деца да бъдат записвани в помощни училища.

Причините за тези проблеми са комплексни: затруднен достъп до качествено образование на ромските деца, –някои етнокултурни особености на по-консервативни ромски общности и др.

Въпреки добрите постижения чрез изпълнението на действащите документи за образователна интеграция, като: Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2004 г.) и Плана за изпълнението й, както и дейността на създадения през 2005 г. „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” към Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН)15, продължава да е актуална необходимостта от прилагане на цялостна и последователна политика за образователна интеграция на ромите.

Посочените причини предопределят необходимостта от инвестиране на човешки и финансов ресурс в усилията за осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата и учениците роми, съизмеримо с образованието на децата от мнозинството. Осигуряването на равен достъп не означава „еднаква грижа спрямо всички деца”, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности, т.е. необходими са допълнителни мерки за децата и учениците, които нямат възможности за равен старт, необходимо е да се полагат специални грижи с оглед на пълноценно участие в образователния процес.

За успешна образователна интеграция ще се следват изложените по-долу приоритетни направления за действие.

  1   2   3   4

Свързани:

Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconОтчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г
С решение №767 от заседание на общински съвет – Пещера, проведено на 19. 09. 2011 г е приета Общинската програма за интегриране на...
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconРамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество въведение
Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя...
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconСтановищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси
Това се отнася както до мащаба на програмата, така и до дейностите на ведомствата и местното самоуправление
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconЗа дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация -бобов дол глава първа общи положения Чл. 1
Общината за осъществяване и реализация на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, както и...
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Запазването и обновяването на ромската култура е неотменима и съществена част от процеса на интегриране на ромите в българското общество....
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconНационална стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012 2020)

Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconПроект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход в българското общество, внесен от
Относно проект за Решение на мс за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход...
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconОтчет за изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2008-2009 г. 21
Анализ на документи на национално и местно ниво в България, отразяващи политики на интеграция на ромите в българското общество в...
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) iconСоциалната интеграция на ромите и бъдещето на българското общество
Сащ. Безпокойство по повод на интеграцията на групата изразяват нато и Европейската общност и свързват проблема с интегрирането на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом