Оферт а
ИмеОферт а
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер27.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obshtina-kula.com/doc/remont_pat/oferta.doc
О Ф Е Р Т А


От..........................................................................................................................


ЕИК по БУЛСТАТ...................................................................,седалище и адрес на


управление....................................................................................................................


представлявано от управителя.....................................................................................


ЕГН .............................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,


Желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка с публична покана за

ОБЕКТ: „Ремонт път ІV–12122 Кула-Големаново (от км.0+000 до км.1+270)”

І. Представляваното от мен дружество / ЕТ е регистрирано с Решение № .............................. по фирмено дело № .........................................................от .............................................. съд и съществува от ........... години. Дружеството / ЕТ е специализирано в.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ІІ. През последните две години сме изпълнили подобни на обявения от Вас обект, посочени в списък с договорите за строителство .

ІІІ. В подкрепа на твърдението си прилагам към настоящата оферта референции за изпълнени подобни обекти.

ІV. За изпълнението на поръчката разполагаме с оборудване, машини и съоръжения, за които Ви предоставяме отделна справка.


V. При изпълнението на поръчката ще ползвам / няма да използвам подизпълнители (подчертайте правилния отговор).

VІ. Поръчката сме в състояние да изпълним за ............ дни.


VІІ. Осигуряваме гаранция за период от ................................................. месеца.


VІІІ. Предлагана цена на обществената поръчка с публична покана е съгласно представената в отделен запечатан плик ценова оферта.

ІХ. Срока на валидност на офертата е........................................................дни.

Х. Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

ХІ. Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с условията и указанията и изискванията на законите. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приложение:

   • Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника

   • Оферта – попълнен образец

   • Ценово предложение – попълнен образец и Остойностена количествено-стойностна сметка – образец, придружена с анализи в отделен запечатан плик

   • Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последната отчетна година (заверен)

   • Административни данни за участника

   • Удостоверение за актуално състояние – копие

   • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите за съответната категория и група строеж, какъвто е строежът, предмет на настоящата поръчка

   • Справка-Декларация за лицата, които отговарят за извършването на строителството, с посочени образование, квалификация, трудов стаж

   • Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на строителството

   • Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните две години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти

   • Изпълнение на строителството – линеен календарен график

   • Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – попълнен образец;

   • Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – попълнен образец;

   • Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – попълнен образец;

   • Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – попълнен образец;

   • Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП – попълнен образец;

   • Проект на договор, подписан на всяка страница без да се попълва;Дата .................... С уважение: ..................................

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconОферт а
Настоящата оферта е подадена от
Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Оферт а iconОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Лице, представляващо участника: егн л к. № изд на г от в качеството му на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом