На общинския план за развитие 200 7
ИмеНа общинския план за развитие 200 7
страница1/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.borovo.org/bg/Docs/2012/06/22-06/AD-na-MO-BOROVO-final.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8

http://znamena.tangrambg.com/images/custom/eu_flag.png
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛОЖИМОСТТА

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013

ОБЩИНА БОРОВО

СЪДЪРЖАНИЕ


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.....................................................4

ВЪВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................6

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА

БОРОВО 2007 – 2013 година.........................................................................…………. 11

І. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

НА ОБЩИНАТА...............................................................................................................13

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.........................................................................................13

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТЕРИТОРИЯ …………………………………………….13

БЕЗРАБОТИЦА И ЗАЕТОСТ …………………………………………………………19

АНАЛИЗ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР ……………………………………………..23

ИНДУСТРИЯ …………………………………………………………………………….27

ТУРИЗЪМ…………………………………………………………………………………29

ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ ………………………………………………………………..34

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО …………………………………………………...35

ЖИЛИЩНА ОСИГУРЕНОСТ …………………………………………………………47

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ……………………………………………………….………….....51

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ…………………………………………….....55

ОБРАЗОВАНИЕ………...……………………………....….………………………….....61

СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ ……………………………………………………….65

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ……………..……………………………...…..66

МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ ……………………………………………………………………67

КУЛТУРА............................................................................................................................67


ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ........................................................................74

ІІІ.АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО МЕСТНО РАЗВИТИЕ........................................................................................................................77

3.1. ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ..................................................................78

3.2. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ........................................80

ІV. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И

ОЦЕНКА............................................................................................................................86

V. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ...........................................................................90

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА …………………………………93


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ – Агенция по заетостта

АДИОПР - Актуализиран документ за изпълнение на ОПР

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води

ДМА – дълготрайни материални активи

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от

Структурните инструменти на Европейския съюз

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МО – Междинна оценка

МСП – малки и средни предприятия

НПО – неправителствени организации

НСИ – Национален статистически институт

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”

ОП – Оперативна/и програма/и

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”

ОПР – Общински планове за развитие


ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОУ – основно училище

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води

СОУ – средно общообразователно училище

ТСБ – Териториално статистическо бюро

ЦДГ – Целодневна детска градина


ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за развитие на община Борово за периода 2007 - 2013 г. е основен, стратегически планов документ. Той е разработен от широк кръг специалисти от общината, обсъждан публично, с участието на външни експерти – партньори и приет на заседание на Общинския съвет в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие.

При разработването на Плана са спазени насоките съдържащи се в Методическите указания на МРРБ за разработване на общински планове за развитие, както и изискванията на други нормативни документи свързани с местното самоуправление и регионалното развитие – Закона за устройство на територията /ДВ, бр.1 от 2 януари 2001 г. изм. и доп., ДВ, бр. 41, 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20 от 2003г., бр. 65 от 2003 г., бр. 65 от 22 юли 2003 г./, Законът за държавния кадастър и имотния регистър от 2001 г., Законът за опазване на околната среда /Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр. ДВ бр.98 от 18 Октомври 2002 г./, както и стратегията за развитие на област Русе /2005 – 2015 г./ и Националната стратегия за регионално развитие на Р България /2005 г./. Тези планови и нормативни документи определят в значителна степен формата и финансово-ресурсния потенциал за развитието на община Борово до 2013 г.

Oбщинският план за развитие на община Борово е съобразен с националната политика за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища.

Основните задачи на плана за развитие на община Борово са:

• да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.;

• да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти;


• да дефинира институционалното и финансово осигуряване на плана;

• да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели;

• да въвлече всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки и така да разшири социалната основа на стратегическото планиране и демократизацията на управлението.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори. Той очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

След приемането на Общинския план за развитие на община Борово настъпват съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан.

От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. В сферата на регионалното развитие и политика започнаха да се прилагат както националното, така и европейското законодателство. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика, която определи нова рамка за развитие на районите в Европейския съюз. След приемането на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на българските Оперативни програми и Националния план за развитието на селските райони 2007 – 2013 г. изискванията към общините у нас придобиха нови реалности и те станаха бенефициенти на средства от различни източници.

През 2008 г. бяха приети промени в законодателството в областта на регионалното развитие, което постави нови изисквания по отношение на структурата и съдържанието на общинските планове за развитие.


Всички тези промени, настъпили след приемането на Планът за развитие на община Борово са значителни и обуславят необходимостта от актуализация на документа с оглед

осигуряване на адекватност, съответствие с новите условия и постигане на поставените цели.

Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Борово 2007 - 2013 г. е разработена за остатъка от периода на неговото действие 2012 - 2013 г.

Съгласно чл.38(1) от ППЗРР Общинският план за развитие се актуализира:

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия на Общината;

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие;

3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство и законодателството на ЕС;

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на Общинския план за развитие;

5. На основата на междинната или последващата оценка.

Част от процеса по актуализация на ОПР е изготвянето на Доклад за Междинна оценка на ОПР 2007-2013 г. за периода 2007-2012 г., на основание чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Актуализираният документ за изпълнение на ОПР е в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г., Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. Следвани са предписанията и насоките за развитие, съдържащи се в основните планови и стратегически документи за региона - Областна стратегия за развитие на област Русе 2005-2015 г., Регионален план за развитие на Северен централен район 2010-2013 г.


Едни от главните задачи на актуализацията на Общинския план за развитие на Борово са анализ на последните тенденции в икономическите и социалните процеси, протичащи в периода след приемането на документа и засилване на стратегическата ориентация по отношение на общоевропейските цели за развитие, отразени в “Стратегически насоки за развитие на Общността”, както и адаптиране към финансовите инструменти, които се прилагат в периода 2007-2013 г.

Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за развитие. При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните проучвания и анализи, срещи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и изчерпателна информация, нужна за актуализацията.

Актуализираният документ съдържа анализ на текущата ситуация в община Борово в областите, в които са настъпили промени в периода от 2007 г. до 2012 г.

Разработени са индикатори за наблюдение, мониторинг и оценка и Програма за изпълнението на ОПР до 2013 г.

Актуализираният документ за изпълнение на общинския план за развитие на община Борово 2012 – 2013 г. е съобразен и с възможностите, предлагани от европейските фондове, Оперативните програми в България, както и с европейските планови и стратегически документи.

В процеса на актуализация на плана за развитие на община Борово бяха проведени срещи с представители на всички заинтересовани страни, обхванати в него – общински съвет, представители на бизнеса и на неправителствения сектор.


Генералната стратегическа цел на ОПР Борово е:

БОРОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА С ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ХАРМОНИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА”


Достигането на тази цел до 2013 г. е свързано с изпълнението на 4 приоритета, 12 специфични цели и 30 мерки, обхващащи всички сфери на обществено- икономическия живот.

При разработването на плана за развитие на община Борово са приложени следните принципи:

• Интегрална и функционална оценка на общинските ресурси, като естествена основа за развитие на човешките ресурси и икономиката;

• Реализиране на функционална координация и съгласуваност между всички участници при формулиране на визията, приоритетите и мерките за развитие на община Борово;

• Публичност на всички фази на плановия процес;

• Партньорство при разработването и изпълнението на плана.

В Плана са заложени дейности за мониторинг, оценка, контрол, публичност и прозрачност при неговото изпълнение, които липсваха в предходният документ.

Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана се осъществява чрез средства от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските фондове, в допълнение с частни капитали и други привлечени средства.

Планът за развитие на община Борово отворен планов документ. Законовите процедури предвиждат регулярно организирани процедури по неговото изпълнение и актуализация.

Актуализираният план за развитие на община Борово съответства на Националната стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Околна среда” и „Административен капацитет”; Националната стратегия за регионално развитие; Актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на Северен централен район 2010-2013 г., секторни и местни стратегии и планове в областта на околната среда, енергийната ефективност, ВЕИ и други.


ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО 2007 – 2013 г.

Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Борово 2007-2013 г. показа следните резултати:

1. Община Борово е постигнала добър напредък в изпълнението на ОПР за първите пет години от прилагането на документа.

2. В Община Борово е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Документът обаче не е добре познат и не се ползва активно от служителите на общинската администрация в ежедневната им работа.

3. Заложените в ОПР приоритети, цели и мерки не звучат актуално и следва да се променят генерално.

В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОПР – Борово бяха набелязани следните препоръки:

1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г. и да се изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР.

2. Визията, приоритетите, целите и мерките на ОПР да се редактират и актуализират, за да се хармонизират с плановите и стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско ниво и с актуализирания ОПР.

3. В актуализирания ОПР да се включат индикатори за изпълнение на приоритетите, целите и мерките, и там където е възможно, да се обвържат с измерения, които да измерват количествено тенденциите в социално-икономическото развитие на общината.


4. Като приложение към актуализирания ОПР да се изготви Програма за изпълнение на плана до 2013 г., в която целите да се обвържат с конкретни дейности, мерки, срокове и желани стойности по всички индикатори и показатели. В изготвянето на програмата да се

включат НПО и бизнеса, които да подават информация за техните приоритетни проекти и дейности до 2013 г. и да ги съгласуват с целите на ОПР.

5. Да се актуализира индикативната финансова таблица на ОПР и да се включат оперативните програми, по които Община Борово е бенефициент, като източници на средства за конкретни мерки, дейности и проекти.

6. Да се търсят нови възможности за кандидатстване за финансиране на проекти на общината, с цел реализацията им до 2013 г.

7. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се насърчават бизнесът и НПО да участват в различни дейности и проекти, за да се повиши общият напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети.

8. Да се набележат мерки за по-активно използване на формите на публично-частно партньорство за постигане целите на ОПР.

9. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината в оставащия период на неговото действие до 2013 г.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

На общинския план за развитие 200 7 iconГодишният доклад за 2011 г за наблюдението на изпълнението на „План за развитие на Община Враца 2006 2013 г е изготвен на база общинския план за развитие
Той се изготвя на основание чл. 23, т. 4 от Закона за Регионалното развитие, съгласно който, кметът на общината ръководи, организира...
На общинския план за развитие 200 7 iconНа общинския план за развитие 200 7
Оценка на съответствието на опр с нормативните изисквания и стратегическата рамка за регионално и местно развитие 8
На общинския план за развитие 200 7 iconНа общинския план за развитие 200 7
Списък на използваните съкращения
На общинския план за развитие 200 7 iconНа общинския план за развитие 200 7
Списък на използваните съкращения
На общинския план за развитие 200 7 iconОбщинския план за развитие 2007-2013 Г. На община русе
Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие при реализацията на програмата за 2012 Г. 3
На общинския план за развитие 200 7 iconОбщина Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
На общинския план за развитие 200 7 iconОбщински план за развитие на община полски тръмбеш
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
На общинския план за развитие 200 7 iconОбщински план за развитие 2007 2013 програма за реализация на общинския план за развитие 2008 2015г
Той представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане...
На общинския план за развитие 200 7 iconДоклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие. С 17 гласа „ЗА", няма „против"
Относно: Приемане на Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие
На общинския план за развитие 200 7 iconНа общинския план за развитие 2005-2013 община самоков
Оценка на съответствието на опр с нормативните изисквания и стратегическата рамка за регионално и местно развитие
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом