Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс
ИмеПравилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер201.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe-sc.org/docs/credit_sys/credit_system.doc

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В УНСС

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се определят условията и редът за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити в УНСС, съответстваща на Европейската система за трансфер на кредити и на участието на страната в изграждането на Европейско пространство на висшето образование.


Чл. 2. Кредитната система е организация на учебния процес, която:

1. се основава на пълната студентска заетост - аудиторна и извън­ау­ди­тор­на, в процеса на обучение и по всяка отделна учебна дисциплина;

2. осигурява на студентите възможност за изборност на учебни дисци­плини и форми на самостоятелна извънаудиторна работа, както и за участие в национална и международна мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалностите, професионалните направления и поднаправления и образователно-квалификационните степени.


Чл. 3. (1) Кредитът е цифрово изражение на определен брой часове на сту­дентската заетост, необходим за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен на висшето образование.

(2) Кредити се определят и присъждат за обучението на студентите в УНСС във всички образователно-квалификационни степени - "бакалавър", "професионален бакалавър" и "магистър", и за обучението на докторанти в об­ра­зователната и научна степен "доктор".

(3) Кредитите се определят в учебните планове на специалностите, про­фе­сионалните направления и поднаправления и се разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини.

(4) Кредити се определят за всяка задължителна, избираема и факул­тативна учебна дисциплина, за практическото обучение и държавния изпит/дипломната работа и се вписват в учебния план на специалността и в учебните програми на дисциплините, в дипломата за завършена образователно-ква­ли­фи­кационна степен и в европейското дипломно приложение.


Чл. 4. (1) Кредити могат да се придобиват в УНСС и основните му звена, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени от Закона за висшето образование, от студенти, приети по законоустановения ред във всички форми на обучение - редовна, задочна, дистанционна и индивидуална.

(2) Кредити могат да се признават, ако са придобити във висше училище в България или в друга страна - член на ЕС и на ЕИП, прилагащо Евро­пей­ската система за трансфер на кредити, или в чуждестранно висше училище, с което УНСС има международен договор за сътрудничество.


Чл. 5. (1) Във връзка с прилагането на Европейската система за трансфер на кредити УНСС създава условия и организира изходяща и входяща, национална и международна мобилност на студенти, докторанти и препо­да­ва­тели.

(2) УНСС може да организира на основата на междууниверситетско сътрудничество обучение в различни форми и образователно-квалифи­кационни степени и обучение за издаване на съвместни дипломи, като условията се конкретизират с решение на Академичния съвет за всеки отделен случай.


Чл. 6. (1) УНСС организира изходяща международна мобилност, която създава възможности за участие на студенти, докторанти и преподаватели на УНСС в международни проекти и програми за мобилност като:

1. програма "Еразъм" - дейност "Мобилност";

2. програма "Еразъм" - дейност "Интензивни програми";

3. международни тематични летни университети;

4. международни специализирани програми за обучение, реализирани от УНСС или от чуждестранни университети - партньори на УНСС;

5. други международни проекти и програми за мобилност.

(2) При участието в програми за международна мобилност студентите от УНСС могат да бъдат изпратени от УНСС за провеждане на:

1. част от обучението по учебния план на професионалното направ­ле­ние/поднаправление и специалността им в УНСС в чуждестранни висши училища, с които УНСС има сключен договор за международно сътрудничество;

2. практическото обучение (стажа) по учебния план на специалността им в УНСС във фирми в други държави, с които УНСС или специални консор­циуми за практики, с които УНСС е установил договорни отношения, имат сключен договор за сътрудничество.

(3) Частичното обучение на студентите от УНСС в периода на международна мобилност може да се осъществи по отделни учебни ди­сциплини или в рамките на един до два семестъра, според условията на конкретната програма за мобилност.

(4) В международна мобилност могат да участват студенти от УНСС, които се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, като редът за кандидатстване и класиране на студентите се съобразява със специфичните правила на съответната международна програма.

(5) В международна мобилност могат да участват докторанти от УНСС, които имат възможност да бъдат изпратени от УНСС за обучение и полагане на изпити по включените в индивидуалните им учебни планове дисциплини или за разработване на части от дисерта­ционните им трудове в чуждестранни университети.

(6) Международната мобилност на преподаватели от УНСС обхваща уча­стия в проекти и програми за мобилност, във връзка с които се предвижда изпращане и гостуване в чуждестранни университети за изнасяне на кратки лекционни курсове, извършване на мониторинг на изпратени за обучение студенти, преподаване в международни летни университети и интензивни програми "Еразъм" и др.

(7) Изходящата международна мобилност се организира от Универ­си­тет­ския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС, на основата на многостранни и двустранни договори по международни проекти и програми за мобилност.

(8) Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели организира и обявява публично, включително на сайта на УНСС, откриването на конкурси и условията за участие на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС в проекти и програми за международна мобилност.


Чл. 7. (1) УНСС организира изходяща национална студентска мобилност, която създава възможности студенти от УНСС да провеждат отделни пе­риоди от обучението по учебния план на професионалното направление и специалността им в други български висши училища.

(2) Студентската мобилност в страната се организира от УНСС, основ­ните му звена и дирекция "Учебна дейност" на основата на двустранни договори.


Чл. 8. (1) УНСС организира и провежда входяща мобилност, като приема и осъществява частично обучение по отделни учебни дисциплини или семе­стри на български студенти от други висши училища и на чуждестранни студенти.

(2) Студентската мобилност към УНСС се организира по реда и усло­вията на този правилник и Правилника за учебната дейност на УНСС от:

1. основните звена на УНСС и дирекция "Учебна дейност" - в случаите на входяща национална мобилност (частично обучение на студенти от българ-
ски висши училища);

2. Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС - в случаите на входяща международна мобилност (частично обучение на студенти от чуждестранни висши училища, включително на приети за семестриално или едногодишно обучение по международни проекти и програми за мобилност).

(3) Частичното обучение на чуждестранни студенти се осъществява на английски език, по специално организирани за всеки семестър и учебна го­дина модули от учебни дисциплини или по учебните дисциплини, в учебните потоци и групи от студенти на УНСС, приети в специалностите в бакалавърска степен с обучение на английски език.

(4) УНСС осигурява възможност приетите по входяща мобилност бъл­гарски и чуждестранни студенти да изучават учебни дисциплини, да полагат изпити по тях и да придобиват не по-малко от 30 кредита за един семестър.

(5) В рамките на входящата мобилност УНСС осигурява възможности, приема и организира изнасяне на лекционни курсове от чуждестранни пре­подаватели.


Чл. 9. (1) УНСС осигурява ресурсно - със собствени или привлечени сред­ства, студентската и преподавателската мобилност като:

1. заделя средства от бюджета си за финансиране изцяло или частично на мобилността на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС;

2. участва активно в международни и национални програми, по които могат да се привличат средства за мобилността на студенти, докторанти и пре­подаватели.

(2) УНСС урежда в договорите с български и чуждестранни висши учи­лища условията за взаимно признаване на кредити и периоди на обучение и условията за финансиране на мобилността към УНСС съгласно действащите нормативни документи, общите и финансовите правила на международните проекти и програми и Правилника за финансовата дейност на УНСС.

(3) В случаите на мобилност към УНСС от други български висши учи­лища по условията на чл. 20 от Наредба № 21 на МОН (издаване на диплом за образователно-квалификационна степен при завършване на обучението в УНСС) студентите внасят такси за семестрите на обучение в УНСС и еднократна такса в размер, определен от Академичния съвет.


Чл. 10. (1) За прилагане на системата за натрупване и трансфер/­приз­на­ва­не на кредити в УНСС действа институционална система от академични и специализирани органи и звена.

(2) Органи на системата за натрупване и трансфер на кредити в УНСС са Академичният съвет, Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити, факултетните съвети, катедрените съвети с компетенциите, определени от Закона за висшето образование и правилниците на УНСС.


Чл. 11. (1) Като специализиран орган на Академичния съвет се създава Университетска комисия за прилагане на системата за признаване, натрупване и трансфер на кредити, в състав: заместник-ректора по обучението в ОКС "бакалавър", заместник-ректора по обучението в ОКС "магистър", глав­ния секретар по въвеждане на кредитната система и европриложенията и директора на дирекция "Учебна дейност".

(2) Всяко заседание на комисията се председателства от заместник-ректора по обучението в тази образователно-квалификационна степен, в която се обучават студентите, чиито документи за признаване на изпити и трансфер на кредити се разглеждат.

(3) Университетската комисия е с компетенции, както следва:

1. разработване, въвеждане и прилагане на правила за признаване на изпити и трансфер на кредити за периоди на обучение и по отделни учебни дисциплини в случаите по чл. 27, ал. 5;

2. представяне на препоръки до ръководството на УНСС за едностранно или на основата на двустранни договори цялостно или частично признаване на кредити и периоди на обучение в български висши училища;

3. даване на становища по реда и условията за признаване на кредити и периоди в междууниверситетски договори;

4. организация на трансфера на опита на европейски университети в УНСС;

5. организация на подготовката на информационните пакети на УНСС и тяхната актуализация;

6. участие в национално и международно сътрудничество по прилагането на Европейската система за трансфер на кредити и Болонския процес;

7. организация на подготовката на методически разработки, съвещания, семинари и др.;

8. предоставяне на консултации и информация на университетското ръководство за при­ла­га­нето на системата за натрупване и трансфер на кредити;

9. сътрудничество с други направления на дейност в УНСС;

10. утвърждаване на изменения в реквизити на европейското дипломно приложение.

(4) Признатите от университетската комисия изпитни оценки се внасят в главните книги по партидите на студентите от главния секретар по въвеждане на кредитната система и европриложенията.

(5) Университетската комисия може да присъжда кредити и за знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение.


Чл. 12. (1) Във факултетите се създават специализирани комисии в състав: декан, заместник-декан по учебната работа, ръководители на катедри, водещи специалност, чийто състав се определя със заповед на декана, които:

1. представят предложения и препоръки до университетската комисия за едностранно или на основата на двустранни договори цялостно или частично признаване на кредити и периоди на обучение в български и чуждестранни висши училища;

2. организират трансфера във факултета на опита на европейски университети;

3. организират подготовката на информационните пакети на УНСС и тях­н­ата актуализация;

4. определят заместник-деканите по учебната работа за постоянно ангажирани и отговарящи за прилагането на кредитната система във факултета.

(2) Ръководителите и/или научните секретари на катедрите, осигуряващи обучението по катедрени специалности, и научните ръководители на университетските магистърски специалности определят учебните ди­сциплини и съставят индивидуалния учебен план за обучението на студенти от специалността в периоди на международна мобилност. Индивидуалният учебен план се съобразява с предлаганите от приемащия университет учебни дисциплини, като се основава на аналогия или най-голямо сходство с действащия учебен план на специалността на студентите в УНСС.

(3) Ръководителите на катедри при необходимост изразяват и представят пред университетската комисия писмено становище по специфични случаи на признаване на кредити, придобити в друго висше училище, по учебни дисциплини, преподавани от катедрата.

(4) Органите по ал. 1 и ал. 2 могат да разработят собствени правила за организацията на своята работа, които се утвърждават от декана.


Чл. 13. (1) Във връзка с прилагането на кредитната система УНСС ежегодно изготвя и оповестява информационни пакети, съдържащи:

1. обща информация за УНСС, за неговата структура, органите на управление, условията за прием, практическа информация за условията на живот, звената, институциите и длъжностните лица, отговарящи за кредитната система и студентската мобилност;

2. информация за факултетите, катедрите, специалностите и професионал­ните направления/поднаправления, организацията на учебния процес, длъжностните лица, отговарящи за кредитната система и студентската мобилност;

3. информация за учебните планове и учебните програми на всяка отделна специалност, професионално направление/поднаправление, включително за преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кредити, в съответствие с чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето образование и чл. 19 от Наредба № 21 на МОН.

(2) Учебната документация, включваща учебните планове на специалностите и учебните програми на дисциплините, се разработва в съответствие с изискванията на Системата за натрупване и трансфер на кредити, отразени в Правилника за учебната дейност на УНСС и Правилата за учебните планове на УНСС.

(3) Учебните планове и включените в учебните програми анотации и тематични планове на лекционните курсове, изисквания към студентите и организация на обучението се представят на български и на английски език.

(4) Съдействие за оформянето на информационния пакет оказват дирекция "Учебна дейност" и дирекция "Наука".

(5) Отговорност за съдържанието, актуалността и достоверността на информацията в учебната документация носят ръководителите на катедрите, осигуряващи обучението по катедрени специалности, и научните ръково­дители на университетските магистърски специалности, а контролът се осъществява от деканите на факултетите, главния секретар на УНСС по въвеждане на кредитната система и европриложенията и заместник-ректорите.

(6) Информационният пакет на УНСС е достъпен на сайта на УНСС на български и английски език.


Чл. 14. Прилагането на Системата за натрупване и трансфер на кредити е свързано със Системата за управление на качеството в УНСС и приложението на вътрешноуниверситетската уредба на учебната, научно­изследо­ва­тел­ската и финансовата дейност.

Глава втора

ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ


Чл. 15. (1) Формирането, натрупването и признаването на кредити в УНСС се организират и осъществяват на основата на утвърдените учебни планове и учебни програми, както и на специфичната уредба на учебната дейност в съответствие с мисията и стратегическите цели на УНСС.

(2) Учебните планове на специалностите, професионалните направления и поднаправления, определящи пълната заетост и броя на кредитите по отделните учебни дисциплини, и общият брой на кредитите по образователно-квалификационни степени се приемат от Академичния съвет и се утвърж­да­ват от ректора на УНСС, а учебните програми се приемат от факултетните съвети и се утвърждават от деканите на факултети.


Чл. 16. (1) Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план на специалността, професионалното направление и поднаправление студент-
ска аудиторна и извънаудиторна заетост в зависимост от спецификата на съответната специалност и образователно-квалификационната степен.

(2) Всяка включена в учебния план задължителна, избираема и факултативна учебна дисциплина, практическото обучение (стажът), държавният изпит/дипломната работа получават кредитен еквивалент.


Чл. 17. (1) Един кредит се определя за най-малко 25 часа и най-много 30 часа пълна студентска заетост.

(2) Делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от половината от пълната заетост на студентите, определена за всяка учебна дисциплина и по целия учебен план.

(3) Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя в учебния план на всяка специалност, като се съобразява с изиск­ва­нията за минимален и максимален хорариум съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-ква­­ли­фи­ка­цион­ните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист".


Чл. 18. (1) Обучението по учебния план на специалностите в образователно-квалификационните степени "ба­ка­лавър" и "магистър" предвижда придобиването на не по-малко от 60 кредита за една учебна година и не по-малко от 30 кредита за един семестър. 

(2) При обучение при условията на чл. 42, ал. 8, т. 4 и т. 8 от Закона за висшето образование (предсрочно завършване на обучението; прекъсване и последващо продължаване на обучението) този брой може да бъде по-голям или по-малък, като се спазват условията на чл. 9, 10, 11 и 12 от Закона за висшето образование.


Чл. 19. Броят кредити за придобиване на образователно-ква­ли­­фика­ционна степен "професионален бакалавър" е не по-малък от 180, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.


Чл. 20. Броят кредити за придобиване на образователно-ква­ли­­фика­цион­на степен "бакалавър" е не по-малък от 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.


Чл. 21. (1) Броят кредити за придобиване на образователно-квалифика­ционна степен "магистър" по учебния план на съответната специалност е:

1. не по-малък от 60 кредита след придобита степен "бакалавър" по същата специалност;

2. не по-малък от 90 кредита след придобита степен "бакалавър" по друга специалност от същото професионално направление;

3. не по-малък от 120 кредита след придобита степен "бакалавър" по специалност от друго професионално направление.

(2) От общия брой на кредитите за обучението в магистърска степен 15 кредита са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.


Чл. 22. Броят кредити за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" при обучение по университетски и катедрени специалности с продължителност от два или повече семестъра - независимо от придобитата специалност в образователно-квалификационна степен "бакалавър", е не по-ма­лък от 30 кредита за семестър и 60 кредита за учебна година, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.


Чл. 23. Броят кредити за специалностите, по които се извършва обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", е не по-малък от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно издържан дър­жа­вен изпит или защитена дипломна работа.


Чл. 24. В задочна, дистанционна и индивидуална форма на обучение по специалностите в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" се изпълняват изиск­ва­нията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като броят кредити по отделните учебни дисциплини и по целия учебен план съответства на този от редовната форма на обучение.


Чл. 25. (1) Кредитите се присъждат на студенти, получили положителна оценка, не по-ниска от "среден" (3,00), за усвоени знания и умения, предвидени в учебните програми на дисциплините, чрез изпит или друга форма на оценяване.


Чл. 26. (1) Кредитите се натрупват от студентите последователно в периода на обучението, на основата на успешно положените изпити и присъдените кредити за учебните дисциплини и формите на извънаудиторна заетост за всеки завършен семестър и учебна година, до достигане на пълния брой кредити по учебния план.

(2) Кредити могат да се натрупват и на основата на признаването на изпити и трансферирането на присъдени кредити по учебни дисциплини, които ще се изучават в текущата учебна година или в следващи семестри и по-горен курс на обучение, в случаите на:

1. преместване на студенти от една в друга специалност в УНСС;

2. обучение на студенти по втора специалност в УНСС;

3. реализирана национална мобилност на студенти от УНСС, които са провели част от обучението си в други български висши училища;

4. реализирана международна мобилност на студенти от УНСС за участие в международни проекти и програми, във връзка с което те са провели част от обучението си в чуждестранни висши училища;

5. преместване в УНСС на студенти от други български или чужде­стран­ни висши училища;

6. възстановяване на студентски права за продължаване и завършване на обучението в УНСС в съответната образователно-квалификационна степен.

(3) Натрупаният изискуем брой кредити по учебния план на професионал­ното направление и специалността за съответния семестър и учебна година е едно от задължителните условия за записване в по-горен курс (година) на обучение, допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа, за успешно завършване на пълния курс на обучението.

Глава трета

ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ


Чл. 27. (1) Признаване на периоди на обучение и успешно положени изпити, трансфериране и натрупване на кредити се извършва:

1. съгласно действащите учебни планове на специалностите в УНСС по професионални направления/поднаправления и образователно-квалифика­цион­ни степени;

2. по аналогични или сходни учебни дисциплини на включените в учебните планове на специалностите и професионалните направления/под­на­пра­в­­­ления в УНСС;

3. при условие че учебните дисциплини са със сходни хорариум и съ­дър­жание.

(2) При признаването на изпити броят на присъдените кредити се приравнява към броя на кредитите по признатата учебна дисциплина от учебния план на специалността, професионалното направ­ле­ние/поднаправление в УНСС.

(3) С утвърдените в УНСС учебни програми могат да се поставят и до­пъл­нителни условия за признаване на кредити.

(4) Съгласно междууниверситетски договори упълномощен орган на УНСС може да признава по учебна дисциплина или период на обучение и кредити, различни от заложените в учебните планове на специалностите в УНСС.

(5) Кредити в УНСС се признават и трансферират в случаите на:

1. участие на студенти от УНСС в национална и международна мобилност, организирана от УНСС;

2. преместване на студенти от една в друга специалност в УНСС;

3. обучение на студенти по втора специалност в УНСС;

4. преместване в УНСС на студенти от други български или чужде­стран­ни висши училища, в които са провели част от обучението по специалност от съответното професионално направление/поднаправление и образо­ва­тел­но-квалификационна степен;

5. възстановяване на студентски права за продължаване и завършване на обучението в УНСС в съответната специалност, професионално направ­ле­ние/поднаправление и образователно-квалификационна степен.


Чл. 28. (1) За признаването на изпити и трансферирането на кредити студентите подават до университетската комисия молба по образец, която представят в дирекция "Учебна дейност".

(2) В случаите на мобилност на студенти от УНСС и преместване в УНСС на студенти от други български и чуждестранни висши училища се пред­ста­вят допълнително:

1. академична справка или друг официален документ (сертификат), из­да­ден от приемащия/обучаващия университет;

2. учебните програми на изучените дисциплини, по които изпитите и кредитите могат да бъдат признати.


Чл. 29. (1) Успешно положени изпити и присъдени кредити от периоди на обучение и практики (стажове) на студенти от УНСС, взели участие в меж­ду­народни програми за мобилност, се признават и трансферират в УНСС съответно като:

1. кредити по аналогични или сходни задължителни, избираеми и факул­та­тивни учебни дисциплини от учебния план на професионалното направ­ление, поднаправление или специалността на студентите в УНСС;

2. кредити по избираеми или факултативни учебни дисциплини, които не са посочени в учебния план на специалността, но съответстват или са сходни на дисциплини, включени в учебните планове на всички специал­ности от съответното професионално направление в УНСС;

3. кредити по студентски практики (стажове), включени в учебния план на специалността на студентите в УНСС, когато те са участвали в между­на­родна мобилност за практика.

(2) В случаите на признаване на изпити, трансфериране и натрупване на присъдени кредити от различни (включително по-горни) курсове на обучение, студентите се записват в следващ курс при наличие на изискуемия минимален брой кредити (най-малко 30 кредита за един семестър и 60 кредита за една учебна година). Студентите се задължават да положат невзетите изпити от текущия семестър/учебна година като приравнителни в рамките на следващата учебна година, като могат да се явяват на съответните изпитни сесии.

(3) При явно несъответствие между дисциплините, изучени в периода на международната мобилност, и дисциплините по учебния план на профе­сио­налното направление/поднаправление или специалността на студента в УНСС, успешно положените изпити и присъдените кредити могат да се признават, трансферират и записват като допълнителни кредити в евро­пей­ското приложение към дипломата, на основата на издаден документ от приемащия университет.


Чл. 30. (1) При признаване на изпити и кредити в случаите на премест­ване на студенти от една в друга специалност, записване за обучение по втора специалност и възстановяване на студентски права в УНСС:

1. при наличие на необходимия пълен брой кредити по учебните дисциплини от учебния план на новата/втората специалност студентът се записва в следващия по-горен курс на обучение;

2. при наличие на получени 30 кредита за един семестър и 60 кредита за една учебна година, когато те са по-малък брой от изискуемите кредити по учебния план на новата/втората специалност (поради разлика в учебните дисциплини и броя на кредитите), студентът се записва в следващия по-го­рен курс на обучение, като се задължава да положи останалите невзети изпити като приравнителни в рамките на следващата учебна година.

(2) В случаите на възстановяване на студентски права курсът на обучение, в който следва да се запише студентът, се определя на основата на признатите изпити и пълния брой на присъдените изискуеми кредити за съответния курс на обучение.

(3) При наличие на изискуемия брой кредити, които са натрупани от признати изпити от различни семестри и курсове на обучение, студентът с възстановени права се записва в курс на обучение, който се определя на основата на броя на натрупаните кредити (най-малко 30 кредита за един семестър и 60 кредита за една учебна година), като се задължава да положи невзетите изпити като приравнителни в рамките на следващата учебна година.


Чл. 31. (1) При признаване и трансфер на кредити в случаите на пре­ме­стване в УНСС от друго българско или чуждестранно висше училище студентът се записва в следващия по-горен курс на обучение при наличие на необходимия пълен брой кредити по учебните дисциплини от учебния план на съответната специалност, професионално направление или поднаправление.

(2) При наличие на по-малък от изискуемия брой кредити (най-малко 30 кредита за един семестър и 60 кредита за една учебна година), които са натрупани от признати изпити от различни семестри и курсове на обучение или вследствие на несъответствие в броя на кредитите по дадена учебна дисциплина:

1. студентът може да положи приравнителен/ни изпит/и до достигане на изискуемия брой на кредитите в рамките на годишната поправителна сесия, предхождаща записването на студента;

2. приравнителните изпити се полагат при титуляра на учебната ди­сци­плина, а при повече титуляри - при преподавател, определен от ръководителя на катедрата.

(3) При наличие на по-малък от изискуемия брой кредити и след прилагане на условията от ал. 2 студентът се записва в курс на обучение, който се определя на основата на броя на натрупаните кредити.

(4) В случаите на преместване от задочно в редовно обучение в УНСС изискуемите хорариуми на дисциплините се редуцират до 40% (т.е. 80% от половината от тези в редовно обучение) съобразно условията на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образо­вание в образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист".

(5) В тези случаи на обучение в две или повече висши училища УНСС издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на студенти, приключили задълженията си по учебен план за съответната специалност в УНСС с период на обучение цялата последна учебна година и при условията на този правилник.


Чл. 32. (1) При преместване на студенти в УНСС от чуждестранни висши училища, които не прилагат европейската кредитна система, университетската комисия определя броя на кредитите по признатите изпити съгласно учебния план на професионалното направление/поднаправление или специалността в УНСС.

(2) Оценките от положените изпити, образувани по друга система за оценяване, се приравняват към шестобалната система и към скалата за оценяване по кредитната система от дирекция "Учебна дейност".


Чл. 33. (1) При реализиране на международна мобилност от докторанти на УНСС:

1. индивидуалният учебен план за периода на мобилността се съставя от научния ръководител на докторанта;

2. успешно положените изпити по дисциплините от индивидуалния учебен план на докторанта и кредитите по тях се признават според условията на този правилник.

(2) УНСС приема мобилност на докторанти, вкл. откриване на процедура за защита, като осигурява научно ръководство, информационна база и изпълнение на процедури в съответствие с плановете за обучение в докторантура и при условията на правилниците за учебната, научноизследователската и финансовата дейност на УНСС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. (1) Присъдените на студента кредити задължително се вписват в основните документи, издавани от УНСС.

(2) В академичната справка и европейското дипломно приложение заедно с оценката по шестобалната система се вписват и съответствията й по скалата на ЕСТS, както следва: отличен - А; много добър - В; добър - С; среден - D, E; слаб - FX, F (не се присъждат кредити).

(3) УНСС може да диференцира по-детайлно оценките по шестобалната система и по скалата на ЕСТS.


§ 2. УНСС и неговите основни звена могат да издават удостоверения/­сер­ти­фикати в рамките на продължаващото обучение с кредитен еквивалент еднократно, в т.ч. по дисциплини, които не са включени в учебни планове по реда на този правилник.


§ 3. Този правилник отменя Правилника за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити в УНСС от 7 юни 2005 г.


§ 4. Правилникът е разработен на основание чл. 17 от Наредба № 21 на МОН, Правилника за дейността на УНСС и Правилника за учебната дейност на УНСС.


§ 5. Правилникът е приет от Академичния съвет на 15.07.2009 г. и влиза в сила от 14 септември 2009 г.


Свързани:

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconМедицински университет гр. Пловдив система за натрупване и трансфер на кредити в Медицински университет гр. Пловдив общи положения
Закон за висшето образование (дв бр. 48 06. 2004 год.), Постановление №215/12. 08. 2004 год на мс (дв бр. 75 от 27. 08. 2004 год.)...
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconСистемазанатрупване итрансфернакредити общи положения
Настоящият Правилник е изготвен на основание зво ( дв бр. 48 06. 2004 г.), Постановление No. 215. 12. 08. 2004г на мс ( дв бр. 75/27....
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconПравилник за учебната дейност на унсс
Чл. Този правилник урежда организацията и управлението на учебната дейност в унсс съгласно изискванията на действащите нормативни...
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconПравилник за учебната дейност на унсс
Чл. Този правилник урежда организацията и управлението на учебната дейност в унсс съгласно изискванията на действащите нормативни...
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconПравилник за прилагане на закон
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconПравилник за международен трансфер на българска федерация по волейбол
С този Правилник се уреждат условията и реда за извършване на трансфери и преотстъпване на състезателни права на състезатели по волейбол...
Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в унсс iconИнтеграция между системата за управление на бизнеса от клас erp и стандартът за качество iso 9001 във фирма от сферата на услугите Ас. Наталия Викторова Футекова, унсс ст ас. Даниела Бориславова Григорова, унсс
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом