Програм а за развитие на спорта за високи постижения
ИмеПрограм а за развитие на спорта за високи постижения
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер151.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mpes.government.bg/Documents/Programs/RSVP_NOP/Programa_SVP_neolim_ 2013.doc
П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2013Г.

/ утвърдена със Заповед № .............................../


І. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА


Програмата за развитие на спорта за високи постижения е насочена към изпълнение на един от основните приоритети на Министерството за физическо възпитание и спорта (МФВС) – подкрепа на спортните федерации за устойчиво развитие на спорта за високи постижения.

Програмата е съобразена с националните особености, спортните традиции и социално - икономическите условия в страната ни.

Акцентите на Програмата са създаване на предпоставки и условия за масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи, усъвършенстване на съществуващата система на управление на тренировъчния процес, като основа за реализиране на високи спортни постижения и повишаване качеството на провеждане на държавните първенства.

Програмата е разработена с оглед прилагане проектното финансиране на спортните федерации. Дава се приоритет на проектите на спортните федерации, допринесли за утвърждаване престижа на българския спорт чрез успешно представяне на спортистите на световни и европейски първенства през 2012 година.

С изпълнението на Програмата се предприемат действия, насочени към определяне на ясни параметри на дейностите, ефективност и целесъобразност при разходването на средствата.

Програмата отрежда централна роля на лицензираните спортни федерации, администриращи неолимпийски спортове, чиято е отговорността за провеждането на спортните дейности.


ІІ. ЦЕЛИ


1. Създаване условия на елитните спортисти за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни постижения на световни и европейски първенства в различните възрастови групи, с цел повишаване на авторитета на българския спорт.

2. Повишаване качеството на държавните първенства.


ІІІ. Очаквани резултати


1. Успешно реализирани годишни проекти на лицензирани спортни федерации, администриращи неолимпийски спортoве;

2. Подобряване условията за участие на спортисти в системна тренировъчна и състезателна дейност за изява и постигане на високи спортни резултати;

3. Увеличаване броя на участниците и повишаване качеството на провеждане на държавните първенства;

4. Популяризиране на престижните и социалните функции на спорта за високи постижения.


ІV. Бенефициенти


1. Преки бенефициенти са лицензирани спортни федерации, администриращи неолимпийски спортове.

2. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите са спортни клубове, членуващи в лицензирани спортни федерации, администриращи неолимпийски спортове.


V. Дейности и финансиране


 1. Организационни:

1.1. предоставяне на възможност на спортните федерации за участие с годишни проекти по Програмата – процедура по кандидатстване;

1.2. разглеждане от експертна комисия по чл.26, ал.1, т.1 от Наредба № Н-1 от 8 февруари 2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности /Наредбата/ на годишните проекти, включително и разпределението на средства за дейности на спортните клубове по утвърдена методика за разпределение на финансови средства от МФВС за подпомагане дейността на спортните клубове, членове на спортни федерации, администриращи неолимпийски спортове и съгласно чл.19 от Наредбата. Предоставяне на становища за целесъобразните размери на финансовите средства по дейности;

1.3. издаване на заповед от министъра на физическото възпитание и спорта /Министъра/, с която:

1.3.1. одобрява и финансира в пълен размер предложения проект;

1.3.2. одобрява и частично финансира предложения проект;

1.3.3. не одобрява и не финансира предложения проект.


 1. Оперативни:

  1. разглеждане съдържанието на проекта;

  2. при установени нередности в проекта, спортната федерация се уведомява писмено от МФВС за отстраняването им в седемдневен срок;

  3. писмено уведомяване на спортните федерации за размера на средствата за дейности на спортните клубове, определени със заповед на Министъра.

  4. при неизпълнение на указания срок по т.2.2., внесеният проект от спортна федерация не се разглежда от Експертната комисия;

  5. при неизпълнение на указания срок в раздел VI., т.1.3., МФВС сключва договор само за дейности на спортната федерация;

  6. сключване на годишни договори с изпълнителите на одобрените проекти, с оглед регламентиране на условията за финансово подпомагане от МФВС, размера на утвърдените средства, тяхното целесъобразно разходване и отчитане, както и на взаимните задължения и отговорности;

  7. осъществяване на оперативно взаимодействие и активно партньорство за изпълнение на Програмата;

  8. изпълнение на дейностите по реализиране на одобрените проекти;

  9. системно извършване от представители на МФВС на проверки за изпълнение на горепосочените дейности в съответствие със сключения договор;

  10. изготвяне и предоставяне от изпълнителя на тримесечни съдържателни отчети и финансови отчети по утвърден образец в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство и Наредба № Н-1 от 8 февруари 2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности, в срокове, определени в договора за финансово подпомагане.


3. Принципи на финансиране:

  1. Средствата необходими за изпълнение на Програмата се осигуряват от консолидирания бюджет на МФВС.

  2. Министърът на физическото възпитание и спорта ежегодно утвърждава размера на финансовите средства по Програмата за развитие на спорта за високи постижения за неолимпийски спортове.

  3. Условията за финансово подпомагане на одобрените проекти се уреждат с годишен договор за спортна дейност със съответната федерация и приложения, представляващи неразделна част от него.


4. Дейности за финансиране:

Спортните федерации могат да кандидатстват за финансово подпомагане по Програмата за развитие на спорта за високи постижения за следните дейности:

4.1. Подготовка:

4.1.1. пансионат за утвърдените спортисти и длъжностни лица;

4.1.2. наеми и консумативи за ползване на спортни бази за дните на провеждане на лагер сборове;

4.1.3. възстановяване - възстановителни процедури, средства за възстановяване и медикаменти, които не са включени в списъка на забранените допинг вещества и методи, приет от Световната антидопингова агенция;

4.2. Международен спортен календар /МСК/:

4.2.1. такса правоучастие за утвърдените спортисти и длъжностни лица в съответствие с изискванията на страната домакин и/или регламента на състезанието;

4.2.2. пансионат за утвърдените спортисти и длъжностни лица в съответствие с изискванията на страната домакин и/или регламента на състезанието, но не повече от 160 лева на човек на ден за състезания в чужбина или 50 лева на човек на ден за състезания в България;

4.2.3. пътни разходи на утвърдените спортисти и длъжностни лица и транспорт на спортни уреди;

4.2.4. медицински застраховки на утвърдените спортисти и длъжностни лица;

4.3. Държавен спортен календар /ДСК/:

4.3.1. наем зали и съоръжения за дните за провеждане на проявата;

4.3.2. купи до 55 лева за комплект и медали до 3 лева за един медал;

4.3.3. хонорари и/или командировъчни разходи на съдии в рамките до 30 лева на съдия на ден;

4.3.4. медицинско обслужване в рамките до 160 лева на състезателен ден;

4.3.5. охрана;

4.3.6. транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения, както и ползване на специфични спомагателни средства, необходими за провеждане на състезанието;


4.3.7. спортните федерации, развиващи моторни спортове могат да кандидатстват за финансово подпомагане на държавни първенства в не повече от две дисциплини.

4.4. Материално-техническо осигуряване /МТО/:

4.4.1. закупуване на спортна екипировка за утвърдените спортисти, включени по I-во, II-ро и III-то нива;

4.5. Средства за дейности на спортните клубове, членове на федерациите, които отговарят на едно от следните условия:

4.5.1. със спортисти, включени по I-во, II-ро и III-то нива на Програмата;

4.5.2. с участие на държавните първенства за 2012г. на над 10 спортни клуба, регистрирани в обществена полза.

4.6. Средства за административни разходи по изпълнение на проекта:

4.6.1. за одобрени проекти в общ размер до 10 000 лева – до 250 лева за административни разходи;

4.6.2. за одобрени проекти в общ размер от 10 001 до 50 000 лева - до 2 000 лева за административни разходи;

4.6.3. за одобрени проекти в общ размер от 50 001 до 100 000 лева - до 3 000 лева за административни разходи;

4.6.4. за одобрени проекти в общ размер над 100 000 лева - до 4 000 лева за административни разходи.

4.7. Месечни средства в размер до общо 800 лева за треньори на спортни федерации както следва:

4.7.1. със минимум двама спортисти, отбор или групова формация, включени по точка 5.1. на I-во ниво;

4.7.2. със минимум трима спортисти, отбор или групова формация, включени по точка 5.1. и/или точка 5.2 на I-во ниво.


5. За дейностите по точки 4.1. и 4.2 спортните федерации могат да кандидатстват със спортисти при спазване на следните финансови параметри:


І-во ниво – спортисти мъже и жени

5.1. спортисти, класирали се на 1 място на световни или европейски първенства, проведени през 2012г., при изпълнени следните условия за конкурентност: повече от 8 участника в съответната дисциплина/категория;

5.2. спортисти, класирали се на 2 и 3 място на световни или европейски първенства, проведени през 2012г., при изпълнени следните условия за конкурентност: повече от 8 участника в съответната дисциплина/категория; в състезанието да има участие на не по-малко от 16 държави за ЕП и 24 държави за СП;

5.3. финансови параметри за точки 5.1. и 5.2.:

5.3.1. Подготовка – до 40 дни с пансионат, възстановяване и наеми до 45 лева на ден;

5.3.2. МСК – участие на едно световно и едно европейско първенство.


ІІ-ро ниво

спортисти мъже и жени

5.4. спортисти, класирали се на 2 и 3 място на световни или европейски първенства, проведени през 2012г., при изпълнени следните условия за конкурентност: повече от 8 участника в съответната дисциплина/категория;

5.5. спортисти, класирали се от 4 до 6 място на световни или европейски първенства, проведени през 2012г., при изпълнени следните условия за конкурентност: повече от 40 участника в съответната дисциплина/категория; в състезанието да има участие на не по-малко от 16 държави за ЕП и 24 държави за СП;

5.6. финансови параметри за точка 5.4. и 5.5.:

5.6.1. Подготовка – до 20 дни с пансионат, възстановяване и наеми до 40 лева на ден;

5.6.2. МСК – участие на едно световно или едно европейско първенство.


спортисти – първа възрастова група след мъже и жени

5.7. спортисти, класирали се на 1 място на световни или европейски първенства, проведени през 2012г. при изпълнени следните условия за конкурентност: повече от 8 участника в съответната дисциплина/категория;

5.8. спортисти, класирали се на 2 и 3 място на световни или европейски първенства, проведени през 2012г., при изпълнени следните условия за конкурентност: повече от 8 участника в съответната дисциплина/категория; в състезанието да има участие на не по-малко от 16 държави за ЕП и 24 държави за СП;

5.9. финансови параметри за точки 5.7. и 5.8.:

5.9.1. Подготовка – до 20 дни с пансионат, възстановяване и наеми до 40 лева на ден;

5.9.2. МСК – участие на едно световно или едно европейско първенство.


ІІІ–то ниво

5.10. спортисти /мъже, жени и първа възрастова група след мъже и жени/, класирали се от 1 до 3 място на световни или европейски първенства проведени през 2012г., при които не са изпълнени условията за конкурентност по т. 5.1., 5.2., 5.4., 5.7., и 5.8.

5.11. спортисти /първа възрастова група след мъже и жени/, класирали се от 4 до 6 място на световни или европейски първенства, проведени през 2012г., при изпълнени следните условия за конкурентност: повече от 40 участника в съответната дисциплина/категория; в състезанието да има участие на не по-малко от 16 държави за ЕП и 24 държави за СП;

5.12. спортисти /мъже и жени/, които имат класирания от 1 до 3 място от европейски или световни регионални първенства, проведени през 2012г., за спортове, при които европейските или световни първенства се провеждат на регионален принцип, при изпълнени следните условия за конкурентност: повече от 15 участника в съответната дисциплина/категория; в състезанието да има участие на не по-малко от 6 държави за ЕП и 12 държави за СП;

5.13. финансови параметри за точки 5.10., 5.11. и 5.12.;

5.13.1. МСК – участие на едно световно или едно европейско първенство;


5.14. Спортисти, класирали се на последно или предпоследно място на световни и европейски първенства през 2012г. нямат право да кандидатстват за включване по І-во, ІІ-ро и ІІІ–то нива на Програмата, независимо от мястото на което са се класирали.


6. Спортните федерации предоставят ежемесечно средства на треньорите по т. 4.7. по банков път в съответствие с двустранно подписано приложение към годишния договор за спортна дейност.

7. Треньорите могат да получават месечни средства по програмата само за един спорт, само при условие че подготвят и представят в МФВС в определените срокове всички документи за планиране и отчитане на спортната подготовка.

8. Професионалната правоспособност и квалификация на главните треньори, старши треньорите и треньорите, с които спортните федерации кандидатстват по програмата е необходимо да отговаря на изискванията на Наредба №2 за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри обн. ДВ, бр.92 от 2011г.

9. Министърът на физическото възпитание и спорта със заповед определя размера на средствата по методика за разпределение на финансови средства от МФВС за подпомагане дейността на спортните клубове, членове на спортни федерации администриращи неолимпийски спортове, която включва показатели с коефициент на тежест, както следва:

9.1. брой картотекирани спортисти по възрастови групи;

9.2. брой участвали спортни клубове в държавните първенства;

9.3. брой стартирали участници в държавните първенства, записани в протоколите по дисциплини и възрастови групи;

9.4. географско разпределение на спортните клубове;

9.5. принос към националния спорт от класиране на последно проведените световни, европейски и регионални първенства, както и според крайното класиране/финали на световни и европейски купи;

9.6. развитие на спорта в международен мащаб – брой държави, членки на съответната международна спортна организация.

10. Предоставените финансови средства за дейност на спортните клубове могат да бъдат разходвани за:

- средства на треньори и спортисти;

- подготовка и участие на клубни състезатели и/или отбори в състезанията от спортния календар;

- наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения;

- закупуване на спортни уреди, пособия и екипировка, медикаменти и средства за възстановяване според спецификата на съответния вид спорт, които не са включени в списъка на забранените субстанции и методи, публикуван като международен стандарт от Световната антидопингова агенция.

за дейности посочени в т.4.5.3.

11. Предоставените финансови средства не могат да бъдат разходвани за дейности, извършени извън периода на действие на проекта по Програмата и извън посочените дейности в приложенията към годишния договор.

12. В случай на необходимост и при мотивирано искане от съответната спортна федерация, може да се направи корекция на размера на средствата по посочените дейности в приложенията, без това да води до промяна на общия размер на средствата по договора.

13. При изпълнение на заложените цели по проекта и мотивирано искане от съответната спортна федерация за отпускане на допълнителни средства, може да се направи корекция в общия размер на средствата по договора и дейностите в приложението.

14. Спортните федерации могат да кандидатстват с проект само по една програма от посочените в чл.4 от Наредба Н-1 от 8 февруари 2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности


VI. Регламент, процедура и срокове за кандидатстване


1. Спортните федерации, администриращи неолимпийски спортове кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на спорта за високи постижения с формуляр по образец на МФВС.

1.1. Кандидатстването с годишни проекти за спортна дейност по Програмата за 2013г. се извършва в срок до 28 декември на 2012г.

1.2. Програмата се реализира ежегодно в рамките на съответната календарна година.

1.3. След писмено уведомяване от МФВС за размера на средствата за дейности на спортните клубове, спортните федерации, предоставят в петнадесетдневен срок с решение на Управителния съвет, списък с разпределението на средствата на спортните клубове, техни членове.


2. Изисквания към изпълнителя.

  1. да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1, т.1 на Наредба № 1 от 8 февруари 2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности;

  2. да провежда тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност в съответствие с нормативните изисквания;

  3. да има изградена структура от спортни клубове, която да осигури изпълнението на дейностите и устойчивост на резултатите по проекта в териториален аспект и сред всички възрастови групи;

  4. да има годишно планиране на тренировъчната и резултатите от състезателната дейност за спортните федерации, кандидатстващи със спортисти за I-во, II-ро и III-то нива;

  5. да няма задължения към МФВС по предходни договори;

  6. да води счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

  7. да предприема мерки срещу насилието в спорта и нарушенията на антидопинговите правила.


3. Изисквания към съдържанието на проекта:

  1. основна и конкретни цели;

  2. подробно описание на дейностите, етапи и срокове за реализиране;

3.2.1. годишна тренировъчна програма на националните отбори;

3.2.2. списък на спортистите от националните отбори по възрастови групи, включени в проекта с прогнозни резултати за 2013г. и класирания през 2012г. на световни и европейски първенства;

3.2.3. прояви, включени в международния спортен календар, за които се кандидатства за финансиране;

3.2.4. прояви, включени в държавния спортен календар, за които се кандидатства за финансиране;

3.2.5. подробно описание на материално техническото обезпечаване, необходимо за реализиране на проекта;

  1. наименование, местонахождение, собственост и състояние на спортните обекти, на които ще се изпълняват спортните дейности;

  2. източници и размер на собствени средства;

  3. финансова обосновка за размера на исканите средства по дейности.VII. Критерии за оценка на проекта


 1. Статут на спортната федерация

  1. покритие в териториален аспект - спортни клубове вписани в Националния регистър на спортните организации при МФВС, спортно педагогически кадри, съдии и картотекирани състезатели по възрастови групи;

  2. въздействие и принос върху развитието на националния спорт за високи постижения;

  3. степен на изпълнение на целите и реализация на дейностите по проект от предходната година;

  4. национални особености и традиции на вида спорт и перспективи за неговото развитие.
 1. Приоритети на проекта

  1. ясни, реалистични и конкретно формулирани цели, дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта;

  2. обективно проверими показатели и източници за оценка/проверка на резултатите;

  3. кадрова и ресурсна осигуреност на дейностите.
 1. Планиране и отчетност

  1. мотивирани и конкретизирани разходи за изпълнение на проекта;

  2. приоритетно разпределение на средствата по дейности;

  3. представяне в срок на съдържателни отчети за изпълнението на проекта по дейности и финансови отчети за целесъобразно и законосъобразно разходване на средствата по предходни договорни задължения.


VIIІ. Показатели за оценка на проекта


 1. Показатели за обществена популярност и достъпност

  1. брой спортни клубове, вписани в Националния регистър на спортните организации;

  2. брой картотекирани спортисти;

  3. брой картотекирани спортисти, участвали в различни етапи на държавните първенства;

 1. Показатели за изпълнение

  1. брой прояви от държавния спортен календар, брой участващи клубове, брой участници в различни възрастови групи от предходната година;

  2. брой участия в прояви от международния спортен календар, брой участници в различни възрастови групи;

  3. брой проведени семинари, квалификационни курсове и др.

3. Показатели за резултат

  1. класирания в различните възрастови групи на проведените през 2012г. световни и европейски първенства и изпълнение на планираните резултати;

  2. степен на спортно-състезателна изява и резултати на проведените състезания от държавния спортен календар през 2012г., при отчитане на конкуренцията.IХ. Мониторинг и контрол


1. Анализът и отчитането на изпълнението на дейностите, включени в Програмата се осъществяват от спортните федерации.

2. Координацията, мониторингът и контролът по изпълнение на дейностите, включени в Програмата, се осъществяват от МФВС.

3. За ефективната реализация на т.1 и т.2 от раздел ІХ е необходимо:

3.1. редовно и периодично набавяне на информация за степента на изпълнение на поставените цели в Програмата;

3.2. своевременно ефективно разрешаване на възникнали проблеми в областта на спорта за високи постижения;

3.3. редовно и системно предоставяне на информация на МФВС за изпълнението на програмата от съответната спортна организация;

3.4. осигуряване на по-голяма прозрачност;

3.5. подобряване на възможностите за прогнозиране, планиране и управление на програмата.

4. Ежегодно след реализиране на Програмата, в зависимост от постигнатите резултати, дейностите й могат да бъдат продължени, допълнени или променени.


X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Програмата за развитие на спорта за високи постижения се финансира съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година в рамките на средствата за МФВС и по реда на чл.50 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§2. Програмата е разработена в съответствие с чл.4, т.5 и т.12, чл.58, ал.1, т.10, чл. 59б, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.4, т.2 от Наредба № Н-1 от 8 февруари 2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.


Свързани:

Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconС разпределение на средствата за одобрените проекти на спортните организации, кандидатствали по програмата за развитие на спорта за високи постижения

Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconКонкурс за участие в Програмата на сащ за ученици с високи постижения
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични...
Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconПрограма за развитие на спорта за всички (утвърдена със заповед № рд-09-381/25. 10. 2010 г., изм и доп със заповед №рд-09-348/09. 08. 2011 г.)
Програма за развитие на спорта за всички” (Програмата) е разработена за изпълнение на един от основните приоритети на Министерството...
Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconНовости спорта 40
Пропаганда спорта и реализация федеральной целевой программы развитие физической культуры и спорта в российской федерации 5
Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconПрограма 22 ноември, вторник
З. Лалчев – носител на i-ва награда на суб за „високи научни постижения на учени над 35 години” за 2011 г
Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconПрограма „развитие на спорта на учащите (утвърдена със заповед № рд-09-395/30. 09. 2011 г.)
Министерството на физическото възпитание и спорта спорта за учащи, с действащата нормативна уредба в областта на спорта, както и...
Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconВ совете федерации обсудили вопросы, связанные с изменением законодательства в части создания всероссийского реестра объектов спорта 6
Пропаганда спорта и реализация федеральной целевой программы развитие физической культуры и спорта в российской федерации 5
Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconКонкурс „стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения
Ването на научни идеи, доказали своята целесъобразност и научна значимост в предходни изследвания. Развитие на научния потенциал...
Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconГлавные новости спорта 5
Пропаганда физической культуры и спорта в РФ и реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в...
Програм а за развитие на спорта за високи постижения iconВисоки Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат" Указания и насоки за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа в рамките на Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи" (2011 – 2015)
Мярка А. Финансова подкрепа за прилагане на местните интегрирани стратегиите за развитие и покриване на оперативните/текущите разходи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом