Общи условия за обучение в
ИмеОбщи условия за обучение в
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер66.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.greenmagicbg.com/docs/GENERAL_TERMS1.docx


d:\my documents\blanki\green magic\razni blanki\blanka_fb.jpg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

в Учебно-занимателен център
GREEN MAGIC гр. Пловдив


Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в GREEN MAGIC, като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на обучението за подрастващи.

Целта на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е да осигурят организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението в центъра, опазване на живота и здравето на децата, както и защита на техните лични права. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ уреждат още спазване на учебна дисциплина, пълното и рационално използване на работното време, организацията на работата в УЗЦ GREEN MAGIC, финансовите условия и сроковете на плащане.


І. Организационни форми

1. Обучението в центъра се осъществява на две смени. Центърът осигурява обяд по предварително заявено желание от страна на родител/настойник.

2. Центърът включва - обучение, придружаване на децата, които са били първа смяна в центъра до училището и на децата, които са били на училище първа смяна – от училището до центъра /в зависимост от учебната програма на всяко дете/, освен в случаите, в които не са посочени допълнителни условия от страна на родител/ настойник.


ІІ. Работно време и вътрешен ред


1. УЗЦ GREEN MAGIC работи съгласно петдневна работна седмица – от понеделник до петък през цялата учебна година, включително и ваканциите с работно време от 8.00 до 18.00ч.

2. УЗЦ GREEN MAGIC определя следния вътрешен ред:

2.1 за реда в помещенията следят лицата, на които е възложено обучението на децата;

2.2 допускат се до помещенията само деца, които са здрави, облечени в подходящо облекло, и за които е платена текуща месечна такса;

2.3 не се допускат до центъра деца, които видимо са болни от заразни болести;

2.4 след приключване на заниманията, децата напускат заведението, придружени от родител или възрастен придружител, посочен от родителя;

2.5 забранено е излизането на деца без предупреждение на преподавател от центъра;

2.6 забранено е дъвченето на дъвка и ползването на мобилен телефон в центъра;


d:\my documents\blanki\green magic\razni blanki\logo.jpg


2.7 УЗЦ GREEN MAGIC води картотека с личните данни на учениците, като с подаването на заявка за записване се приема, че родителят приема личните данни да се съхраняват и обработват в съответствие със ЗЗЛД;

2.8 всички съобщения от и към центъра се правят писмено като писмената форма се счита спазена, ако съобщението е изпратено по електронна поща и за него се прилагат изискванията на ЗЕДЕП;

2.9 При неспазване на правилника, се прилагат следните санкции в следния ред:

а/ Забележка;

б/ Предупреждение за изключване от занималнята;

в/ Изключване от занималнята.

ІІІ. Задължения на децата


1. Да полагат грижи за усвояване на учебния материал.

2. Да спазват дисциплина в работните помещения.

3. Да се явяват на обученията чисти и в приличен външен вид.

4. Да не внасят в работните помещения ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.

5. Да пазят личните си вещи, които трябва да бъдат надписани или обозночанени. За изгубени вещи центърът не носи отговорност.

6. Да опазват имуществото на центъра.

7. Да спазват хигиената в сградата на центъра.

8. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психичиско или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на преподавателите е недопустимо!

9. Да спазват правилника за вътрешен ред на УЗЦ GREEN MAGIC


ІV. Задължения на родителите


1. Да съдействат и оказват помощ на преподавателите при нужда в процеса на обучение.

2. Да предоставят предварително писмена информация в случай, че детето бива взимано от центъра от заместник или непознат за преподавателя човек, като се посочат името, адреса и телефона на това лице .

3. Да поддържат връзка с преподавателите и да се осведомяват за степента на усвояване на учебен материал.

4. Да спазват сроковете за заявки и плащания .

5. Да уведомяват Управителя на центъра за констатирани нарушения и проблеми в работните помещения и учебната дейност .

6. Да търсят съдействие от Управителя на центъра за разрешаване на възникнали конфликти .

7. Да докарват децата в посоченото по програма време преди началния час на започване на учебния процес и да вземат децата най-късно до определения последен час от работното време.

8. Да осигурят спазването на задълженията по тези общи условия от страна на техните деца .

9. При ограничаване или лишаване от родителски права или налагане на ограничителни мерки по ЗЗДН, незабавно да уведомят центъра.

10. Носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени от техните деца .

11. При записване на детето в центъра да предоставят чифт чисти и удобни обувки /гуменки или пантофи/, които детето да носи само в сградата на центъра.

d:\my documents\blanki\green magic\razni blanki\logo.jpg


V. Задължения на УЗЦ GREEN MAGIC


1. Персоналът на центъра се грижи за всяко поверено дете и му помага при подготовка на домашните му упражнение по учебните предмети всеки работен ден за времето от 8.30 часа до 13.00 часа за първа смяна и от 13. 00 до 18.00 часа за втора смяна.

2. Центърът осигурява срещу заплащане ежедневно храна на детето за времето на престоя му - една закуска в 10.00 часа или 16.00 часа и обяд.

3. Центърът предварително и в разумен срок информира и съгласува с родителите допълнителните мероприятия, които не са включени в общата стойност на месечната такса.

4. Центърът се задължава да осигури нормални, безопасни и здравословни условия за децата.

5. Центърът се задължава да уведомява родителите за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня, за начинът му на общуване с другите деца.

6. Центърът се задължава периодично да информира родителите относно престоя на детето.

7. Управителят се задължава да осигури квалифициран персонал от преподаватели, които да полагат ежедневни грижи за детето.

8. Дейностите и заниманията, които Центърът предлага, следва да са съобразени с учебните планове на децата, с техните индивидуални и групови потребности. Те следва да се изпълняват коректно и да не представляват заплаха за психическото и физическото здраве на децата.


VІ. Записване, дължими плащания и срокове за плащане


1. Записване в УЗЦ GREEN MAGIC

1.1.Записването се извършва чрез попълване на Заявление за записване, подписано от родителя, както и подпис на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С подписа си върху тези два документа, родителят/настойникът декларира, че е съгласен с посочената информация и приема условията на работа на УЗЦ GREEN MAGIC. При приемането на всяко дете се попълва и анкетна карта относно лични данни, здравословно състояние на детето и неговите интереси и предпочитания.

1.2.Заплащането на таксите и допълнителните услуги се извършва по един от следните начини:

- по банков път

- в брой на адреса на УЗЦ GREEN MAGIC.

1.3. УЗЦ GREEN MAGIC си запазва правото да променя размера на таксите, като уведомява родителите или настойниците.

1.4. Таксите в УЗЦ GREEN MAGIC се заплащат както следва:

- Годишни такси – от 1 до 15 септември;

- Срочни такси - от 1 до 15 септември за първи учебен срок; от 1 до 15 декември за втори учебен срок;

- Месечни такси – до пето число на текущия месец;


2. Обяд

2.1.Центърът осигурява обяд по предварителна заявка при записване.

2.2.Заплащането на обяда се извършва допълнително.


3. Извънучебни дейности

3.1 Центърът предлага допълнително платени дейности, които не влизат в задължителната програма на децата. Посещенията на тези дейности стават по желание на родителите и по предварително утвърден график и такси.

d:\my documents\blanki\green magic\razni blanki\logo.jpg


VІІ. Публикуване и изменение на общите условия


1. Тези общи условия се публикуват на сайта на УЗЦ GREEN MAGIC.

2. Изменението на тези общи условия се извършва чрез публикуването на промените на сайта с указание кога тези промени влизат в сила.

3. Всеки родител/настойник се запознава писмено с промените в общите условия.

4. При несъгласие на измененията се счита, че родителят отписва детето си от центъра, считано от месеца, следващ датата на писменото уведомление по предходната точка .


VІІІ. Заключителни разпоредби


1. Всички спорове във връзка с изпълнението на права или задължения на занималнята или на родителите, се решават пред компетентния съд в Пловдив на основание чл. 117 ГПК

2. Ако клауза от тези общи условия противоречи на императивна разпоредба на нормативен акт, важи съответната разпоредба от този акт .

3. Цялостният контрол за прилагането на настоящите общи условия се възлага на ръководството и възпитателите в УЗЦ GREEN MAGIC.


Утвърдил: _______________


УЗЦ GREEN MAGIC


Уведомен съм за настоящите условия:


Родител/настойник - име


_____________________________________________________________________________


Подпис: ____________


Свързани:

Общи условия за обучение в iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия за обучение в iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за обучение в iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за обучение в iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия за обучение в iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за обучение в iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия за обучение в iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия за обучение в iconПравилни к за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в пгтмд гр. София раздел I. Общи положения
Инструкция на монт от 5 юли 1996 г и във връзка с пмс №9 от 1995 г на Министерски съвет за неотложни мерки за осигуряване на безопасни...
Общи условия за обучение в iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия за обучение в iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом