Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година
ИмеДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година
страница1/5
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер0.58 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/RegAdmVT_DokladZaDeynostta_2012.doc
  1   2   3   4   5
Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДОКЛАД


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2012 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Изминалата 2012 година бе динамична за развитието на област Велико Търново. Като най-съществена характеристика за региона се открои нарастването на темпа на усвояване на средствата по седемте оперативни програми и от фондовете за обща селскостопанска политика на ЕС от голям брой бенефециенти: общини, фирми и компании, НПО-организации, земеделски производители.

В края на декември 2012 г., на територията на област Велико Търново са били усвоени над 317 000 000 лева по 210 проекта по оперативните програми. Привличането на тези инвестиции на територията на област Велико Търново способстват за повишаване качеството на жизнената среда и за развитие на бизнеса: въвеждане на ново обрудване и нови технологии, сертифициране по съвременните стандарти, отваряне на нови работни места. Бяха реализирани проекти, които допринасят за осъвременяване на социалната и здравна инфраструктура, за повишаване на административния капацитет и качеството на обслужване. През изминалата година на територията на нашата област се реализираха и значими инфраструктурни проекти, част от републиканската пътна мрежа. В експлоатация бе пуснат прохода Елена – Твърдица. Продължи, макар и с известно забавяне, рехабилитацията на отсечките Елена- Сливен, Дебелец – Плаково- Елена и Царевец- Свищов със средства по ОП «Регионално развитие». В процеса на изпълнението на ремонтите, областният управител и представители на Агенция «Пътна инфраструктура», на Областно пътно управление и други институции регулярно упражняваха контрол. Напредва процесът по отношение изграждането на депото за битови отпадъци край с. Шереметя по ОП «Околна среда», което ще обслужва шест общини- Елена, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица, Стражица и Велико Търново.

Във всички тези процеси и при развиване на секторните политики на регионално ниво, Областна администрация беше активна страна. Регионалните секторни политики бяха дискутирани и развивани в областните съвети и комисии, а представители на ръководството и експерти на институцията участваха в различни междуведомствени формати и инициативи. Като «коректен и пълноценен» мога да определя диалога, който институцията водеше с кметовете на десетте общини, с работодателите, със синдикатите, с териториалните структури на министерствата, с различни граждански и обществени организации. Нашата институция бе търсен и желан партньор, и по мое мнение, завоюва допълнително доверие в обществото.

По отношение на прекия диалог с гражданите, бих окачествил като успешна и работата на Комисията за разглеждане на предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на Област Велико Търново. За миналата година комисията е провела девет заседания, на тях са разгледани и обработени 45 жалби от граждани, институции, фирми. Броят на жалбите показва, че има висока активност на гражданите и доверието към институцията е голямо.

Комуникацията между общинските съвети и Областен управител също бих окачествил като „конструктивна”, а по отношение на контрола на дейността им – в незначителна част от приетите актове е налице недостатък.

За наши партньори в различни културни инциативи бяха привлечени и ученици и педагози от ОУ «Бачо Киро», В. Търново, СОУ «Кирил и Методий» Златарица, СОУ «Николай Катранов» в Свищов, Американски колеж «АРКУС», Център за междуетнически диалог и толерантност «АМАЛИПЕ». По програмата «Мениджър за един ден» си партнирахме със Старопрестолната гимназия по икономика и Хуманитарна гимназия «Св. св. Кирил и Методий». В кампанията «Европа- България» се развиха партньорствата с читалище «Искра» във Велико Търново, както и народните читалища в Елена, Свищов и Павликени. Институцията продължи да поддържа и развива и традиционните връзки с ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» и НВУ «Васил Левски».

Областна администрация продължи да развива международно сътрудничество, изразяващо се не само в срещи и контакти с представители на дипломатически мисии в Р. България, но и с различни инициативи. Продължи партньорството с посолството на Република Австрия във връзка с организирането на Австрийски музикални седмици през май съвместно с община Велико Търново. Бе поставено началото на сътрудничество с Република Индонезия чрез Клуба за приятелство с Индонезия и в процедура по подготовка за договор за сътрудничеството с губернатора на най-голямата провинция Йогякарта.

Основните принципи на управление, които прилагахме и през 2012 г. в своята дейност отново бяха: прозрачност, откритост, диалогичност, системност, демократичност, като дейността на институцията е подчинена на интереса на гражданите.

Ние ще продължим да търсим взаимодействието със структурите на гражданското общество, на неправителствения сектор, на медиите, на браншовите и синдикални организации при различни срещи и формати.

И занапред Областна администрация Велико Търново ще е отворена за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията във връзка с подобряване живота на гражданите на териториалната единица.


ПРОФ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител на област Велико Търново


Стратегическите цели за 2012 г. на

Областна администрация Велико Търново бяха:


І. Администрация от европейски вид

ІІ. Развитие на човешкия капитал

ІІІ. Икономическа и финансова обоснованост и целесъобразност на управленските решения

ІV. Поддържане в готовност за работа на система за управление и оповестяване в контекста на интегрираната Национална система за сигурност, с цел подобряване мерките за сигурност на населението и ефективното управление при бедствия и др. извънредни ситуации

V. Опазване на културно-историческото наследство

VІ. Институционалната среда – база за устойчивото развитие

VІІ. Развитие на информационното общество и електронното управление

VІІІ.Превенция и противодействие на корупцията

ІХ. Гарантиране на правовия ред в държавата

Х. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот

ХІ. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими имоти-държавна собственост съобразно конституционните и законоустановените принципи


1. Администрация от европейски вид.


1.1. Изграден адекватен административен капацитет за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса.

      1. Анализ на потребностите от обучение и изготвяне на годишен план за задължително и специализирано обучение.

Във връзка с подадените лични планове за обучение беше изготвен годишен план за задължително и специализирано обучение за 2012 г. Към него беше изготвена и таблица за потребностите от специализирано обучение отразяваща обобщаването на личните планове за обучение на служителите по желаните от тях теми за обучение, както и разходите за тяхното реализиране. Общата стойност на разходите за обучение възлизат на 5 520.00 лв.

Към месец декември 2012 г. няма проведено нито едно обучение, предвидено в годишния план, поради липса на средства.

С цел подобряване на административния капацитет, мотивацията и кариерното развитие на персонала е необходимо да се предвидят средства за обучения съобразно потребностите на служителите от тях. Това ще допринесе както за подобряването на индивидуалното изпълнение на целите, заложени в работните планове на служителите, така и за постигането на стратегическите и ежегодни цели на Областна администрация – Велико Търново и целите на отделните структурни звена.

1.1.2. Участие в подходящи програми за обучение /семинари, конференции и др./.


През 2012 година бяха проведени 27 броя обучения извън годишния план за задължително и специализирано обучение. Изпълнението на тази цел, заложена в годишните цели на Областна администрация – Велико Търново е 180%. В обученията бяха включени общо 27 служители, взели участие в обучения на различна тематика. Темите на обучения бяха актуални и съобразени с най-новите тенденции в различните области на дейност и развитие, свързани с целите на администрацията.

В почти 15% от случаите обученията не са били обвързани с изпълняваните от служителите функции и техните потребности. С оглед подобряването на подбора на служителите, вземащи участие в различните обучения, е необходимо по-обстойно предварително запознаване с темите на обучение, както и до каква степен те съответстват на задълженията и функциите, изпълнявани от служителя.


1.1.3. Анализиране на придобитите знания от проведени обучения и прилагането им в работата на администрацията


Във връзка с анализирането на придобитите знания от проведени обучения и прилагането им в работата на администрацията бяха извършени следните дейности:

а) събиране на анкетни карти от проведени обучения, попълнени от служителите – 27 броя за 2012 г. (изпълнение на годишната цел по този показател е 180%);

б) водене на Регистър проведени обучения за 2012 г., отразяващ броя на проведените обучения през годината, темите на обучение, обучаващата организация, място и дата на проведеното обучение, както и броят на служителите взели участие в него;

в) водене на Регистър анкетни карти за 2012 г., представящ броя попълнени и подадени анкетни карти от всеки служител за всяко обучение, оценката на служителя за проведеното обучение, обобщена оценка на обучението, както и предвидени действия от служителя във връзка с придобитите знания и умения;

г) изготвен Доклад, в който са анализирани отделните обучения по различните компоненти, анализ на текущото състояние на процеса на обучение на служителите в администрацията, цялостна оценка на процеса на обучение през 2012 г., слаби страни и препоръки за подобряване на дейността по обучение и развитие на персонала.

С тези дейности беше значително повишена ефективността по оценка на процеса по обучение и развитие на персонала през 2012 г. Важен момент представлява предприемането на действия от служителите във връзка с приложението на придобитите знания и умения по време на обученията. Необходимо е ясно дефиниране на причините, поради които не са предприети действия от служителите след проведено обучение, както и как посочените от тях предприети действия в анкетата са отчетени в тяхната дейност, като приложени знания и умения, за което е целесъобразно да бъдат ангажирани непосредствените ръководители.

1.1.4. Разработване на правила и предприемане на действия по приложение на нормативните документи, приети с постановление 314/2011г. на МС

Във връзка с нормативните промени, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, бяха актуализирани вътрешните правила на Областна администрация – Велико Търново. Бяха издадени 30 броя заповеди, с които се определиха основните работни заплати на служителите, както степента и нивото на основна месечна заплата в зависимост от притежавания професионален опит на служителя, съобразени с приетата Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

Също така бяха изготвени и утвърдени 32 броя длъжностни характеристики по новия формат, приет с Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители.

Нормативни промени настъпиха и в процеса на оценяване на държавните служители. С приетата Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, оценяването на служителите от Областна администрация – Велико Търново за 2012 г. ще бъде извършено през месец януари 2013 година.


2. Развитие на човешкия капитал.


2.1. Ефективна политика за развитие на потенциала на младите хора.

2.1.1. Съдействие при провеждане на ученически и студентски стажове и практики.

През 2012 г. в Областна администрация – Велико Търново бяха приети на страж общо 106 студента от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (специалност „Право” и „Публична администрация”), като 5 от тях са от НВУ „Васил Левски”. По време на стажа, бяха запознати обстойно с устройството на администрацията, както и дейностите в областите държавната собственост, регионално развитие, административен контрол, финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и връзки с обществеността.

Също така 5 ученици от Старопрестолната гимназия проведоха производствена практика. Трима от тях ще я завършат през 2013 година. Темите на практиката са свързани с финансово-счетоводните дейности на администрацията.

Броят на студентите и учениците, преминали стаж или практика през Областна администрация – Велико Търново през 2012 г. остава в рамките на 100-120 души, което е показател за провеждането на ефективната политика по развитие на потенциала на младите хора.


3. Икономическа и финансова обоснованост и целесъобразност на управленските решения.


3.1. Оптимизиране на бюджетните разходи.

3.1.1. Добро финансово управление и контрол на всички дейности.

През 2012 г. с цел постигането на точна и ясна отчетност и контрол на разходите на всички нива в администрацията, бяха издадени 1400 броя контролни листи, отразени в 12 броя регистъра на финансовия контрольор. Отказани бяха 7 извършвания на разход, поради неосъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение. Останалите поети задължения изцяло отговарят на направените разходи.

Воден бе и Дневник искания, който отразява всички поети задължения. Техният брой е 239, като 194 от тях са по заявки за поемане на задължение, а 45 от тях по доклади или докладни записки.

Процесът по финансово управление и контрол в Областна администрация – Велико Търново беше изцяло съобразен със актуализираната СФУК и действащото законодателство, във връзка с настъпилите нормативни промени през 2012 г.

3.2. Мониторинг на СФУК.

3.2.1. Мониторинг на процеса по СФУК.

За подобряване на контролната среда в администрацията, през 2012г- бе извършен мониторинг на системата за финансово управление и контрол в администрацията, като бяха актуализирани работни инструкции и оптимизирани вътрешните правила, уреждащи дейността на администрацията.

През м. март 2012 г. бяха идентифицирани, анализирани и оценени рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху изпълнението на целите на Областна администрация-Велико Търново, като по отношение на рисковете, попадащи в зоната с висок приоритет, бяха планувани и предприети такива текущи контролни дейности, които като цяло са способствали за третиране на идентифицираните рискове по начин, който да ограничи въздействието им и/или вероятността от настъпването им и снижаването им до приемливо ниво, с което на практика се е способствало за изпълнение на ежегодните цели на Областна администрация-Велико Търново.

От извършения анализ и оценка на установените рискове прави впечатление, че рисковете, попадащи в зоната на висок приоритет са предимно стратегически и финансов и като цяло са свързани с евентуални промени в приоритетите на администрацията по отношение на поддържане на внедрени международни стандарати за управление на качеството и сигурността на информацията и недостиг на финансови средства.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново
При встъпването си в длъжност, новият ръководен екип на Областна администрация си постави като основен приоритет превръщането на...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2010 година
През 2010 г ръководният екип на Областната администрация запази като основни приоритети развитието на област Велико Търново като...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconОтчет на дейността на областна администрация велико търново и
Областна администрация Велико Търново, за тези четири години бе непрекъснатото подобряване на административното обслужване и изграждането...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconОтчет на дейността на областна администрация велико търново в периода 2001-2005 Г. І. Как работихме с гражданите?
Една от приоритетните цели на областна администрация Велико Търново за тези четири години беше да се подобри административното обслужване...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconУважаеми дами и господа
Настоящият доклад е една равносметка пред Вас за резултатите от дейността на Областна администрация-Велико Търново през 2008 г
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен с обява рег. № я-4600/14. 02. 2012 г на внд директора на Областна дирекция...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconПротоко л
Днес 30. 01. 2012 г в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconРепублика българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
Ията е учреден през месец октомври 2004 година. Съветът се председателства от Областен управител на област с административен център...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconОбластна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л
Днес, 25 ноември 2009 г., от 11: 00 часа в зала №317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6 от Закона за военните...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година iconМинистерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново
К-8197/23. 07. 2012 г на Министъра на вътрешните работи, за провеждане на конкурс за израстване в категория “В” и заемане на длъжности...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом