Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения
ИмеНационална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер88.17 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.minedu.government.bg/left_menu/projects/national_programs/2013_prilojenie7-syzdavane_
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА


СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА”


/изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения,
ремонт на прилежаща инфраструктура, доставка и монтаж на платформени съоръжения и изпълнение на асансьорни уредби съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба/
Наименование на кандидата:

Област:

Населено място:

Адрес:

Лице за контакт:
Телефон:
Факс:
Ел.поща:I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯснимка на училищетоДейност/и за която/

които се кандидатства: 1. ..........................................................

/описва се вида на дейността/


 1. ..........................................................

/описва се вида на дейността/

3. ……………………………………………………

/описва се вида на дейността/


Стойност за дейностите:


1. ............................................. лв. с ДДС


2. ............................................. лв. с ДДС


3. ............................................. лв. с ДДС


Забележка: всяко училище има право да кандидатства за не повече от три от посочените дейности!

1. Брой ученици за учебната 2012/2013 година
2. Брой ученици за учебната 2011/2012 година
3. Брой интегрирани деца и ученици с физически увреждания за учебната 2012/2013 година
4. Собственост
5. Тип на конструкцията на сградата
6. Година на построяване
7. Година на изпълнен последен основен ремонт
7. Статут на обекта:

(с “х” се отбелязва вярното)


 • *Паметник на културата

 • *Паметник с местно значение

 • Друго - ............................................................................................

*Когато кандидат чрез реализацията на предложението предвижда промяна в обект, представляващ съгласно действащата нормативна уредба “паметник на културата” или „паметник с местно значение”, той задължително представя съгласувателно писмо от НИНКН и/или РИОСВ, удостоверяващо осъществимостта на предвижданите в предложението дейности.


II. състояние на ВЪНШНИЯ ПОДХОД КЪМ ВХОДА НА УЧИЛИЩНАТА СГРАДА, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА и необходимостта от ПЛАТФОРМЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И АСАНСЬОРНА УРЕДБА

Забележка: Попълва се за дейностите, за които се кандидатства.

ДЕЙНОСТ I. ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПИснимка на фасада с входа на училището

кратко описание на състояниетоДЕЙНОСТ II. AДАПТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИснимка на съществуващите санитарни помещения, предмет на адаптация за ползване от лица с увреждания

кратко описание на състоянието

ДЕЙНОСТ III. РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРАснимка на подходите към входа на училището

кратко описание на състоянието

ДЕЙНОСТ IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АСАНСЬОРНА УРЕДБАснимка на зоната, където се предлага да бъде монтирана

кратко описание на състоянието

ДЕЙНОСТ V. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМЕНО/И СЪОРЪЖЕНИЕ/Яснимка на стълбището/ата, където се предлага/т да бъде/ат изпълнена/и

кратко описание на състоянието
III. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ


Представя се приложението/ята, което/ито се отнася/ят за предлаганата дейност!


ДЕЙНОСТ I. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПИ


За изпълнение на дейностите по проектното предложение е необходимо да се изготви инвестиционен проект:

(с “х” се отбелязва вярното)

 • Да

 • Не

 • Не, защото не се изисква

Представено ли е копие (извлечение) на инвестиционен проект във фаза технически проект, изготвен при спазване на изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и останалата приложима нормативна уредба.?

(с “х” се отбелязва вярното)

 • Да

 • Не

Представено ли е копие на доклад за оценка на съответствието от лицензиран консултант?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не се изисква

Представено ли е копие на количествено-стойностна сметка?

 • Да

 • Не

Има ли разрешение за строеж?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не е необходимоДЕЙНОСТ II. AДАПТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ


За изпълнение на дейностите по проектното предложение е необходимо да се изготви инвестиционен проект:

(с “х” се отбелязва вярното)

 • Да

 • Не

 • Не, защото не се изисква

Представено ли е копие (извлечение) на инвестиционен проект във фаза технически проект, изготвен при спазване на изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и останалата приложима нормативна уредба.?

(с “х” се отбелязва вярното)

 • Да

 • Не

Представено ли е копие на доклад за оценка на съответствието от лицензиран консултант?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не се изисква

Представено ли е копие на количествено-стойностна сметка?

 • Да

 • Не

Има ли разрешение за строеж?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не е необходимоДЕЙНОСТ III. РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА


За изпълнение на дейностите по проектното предложение е необходимо да се изготви инвестиционен проект:

(с “х” се отбелязва вярното)

 • Да

 • Не

 • Не, защото не се изисква

Представено ли е копие (извлечение) на инвестиционен проект във фаза технически проект/или схема, изготвен при спазване на изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и останалата приложима нормативна уредба.?

(с “х” се отбелязва вярното)

 • Да

 • Не

Представено ли е копие на доклад за оценка на съответствието от лицензиран консултант?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не се изисква

Представено ли е копие на количествено-стойностна сметка?

 • Да

 • Не


Има ли разрешение за строеж?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не е необходимоДЕЙНОСТ IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА


Представено ли е копие (извлечение) на инвестиционен проект във фаза технически проект, изготвен при спазване на изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и останалата приложима нормативна уредба.?

(с “х” се отбелязва вярното)

 • Да

 • Не

Представено ли е копие на доклад за оценка на съответствието от лицензиран консултант?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не се изисква

Представено ли е копие на количествено-стойностна сметка?

 • Да

 • Не

Има ли разрешение за строеж?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не е необходимоДЕЙНОСТ V. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМЕНО/И СЪОРЪЖЕНИЕ/Я


Представено ли е спецификация на съоръжението/ята?

 • Да

 • Не

Представено ли е копие на количествено-стойностна сметка?

 • Да

 • Не

Представено ли е конструктивно становище?

 • Да

 • Не


При необходимост от изготвяне на проект към проектното предложение:


Представено ли е копие (извлечение) на инвестиционен проект във фаза технически проект, изготвен при спазване на изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и останалата приложима нормативна уредба.?

(с “х” се отбелязва вярното)

 • Да

 • Не

Представено ли е копие на доклад за оценка на съответствието от лицензиран консултант?


 • Да

 • Не

 • Не, защото не се изисква

Представено ли е копие на количествено-стойностна сметка?

 • Да

 • Не

Има ли разрешение за строеж?

 • Да

 • Не

 • Не, защото не е необходимо


Придружаващи документи:


Предложението трябва да бъде придружено със следните документи:


 1. Акт за публична държавна собственост/договор за ползване/;

 2. Технически проект за строителните работи и/или количествено-стойностна сметка, както и обяснителна записка, в случай на предвидено строителство/реконструкция – в случай на готовност;

 3. Декларация, че Кандидатът не кандидатства и/или не получава други средства от други източници за дейностите по тази програма(свободен текст)Директор на училище:


(Подпис и печат)


Свързани:

Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на сградите ползвани от дсп в общини Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище,...
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Дсп – община Добрич, дсп – община Силистра, дсп – община Дулово, ремонт на част от партерни етажи за приемни и обслужване на принципа...
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconОбщина Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания
Дома за възрастни със сетивни нарушения, изграждането на достъпна архитектурна среда, участието на община Пирдоп в инициативата на...
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013
Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на смр по проект: „Изграждане на нова спортна...
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconОтпадна изискването за рампи в аптеките | | 08. 02. 2013 02: 54 | Труд | стр. 6 |
Да отпадне изричното задължение аптеките да са достъпни за хората с увреждания, т е да разполагат с рампи
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconЗаседание на Общински съвет гр. Тервел
Относно: Внасяне на проект от община Тервел по Проект “Красива България”, мярка 01 – “Подобряване на градската среда”: Наименование...
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconЗа Паркоместата
Наредба №6 от 26 ноември 2003 г за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, Наредба №8 от 14 юни 2001 г за обема...
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconДлъжностна характеристика на длъжността хигиенист
Почистване и дезинфекциране на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и други помещения
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 12. 06. 06
Обучението се провежда от Асоциация аркадия, която е специализирана за предоставяне на социални услуги, консултации и техническа...
Национална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения iconОбщински съвет пловдив
Община Пловдив с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие",...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом