И за да се произнесе, съдът взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе, съдът взе предвид следното
Дата на преобразуване21.05.2013
Размер48.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/wa.nsf/c91d41f5e1c826cac2257a31003e8
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.


РС Р. е издал по ч.гр.д. № 54 по описа на съда за 2012 г. , Заповед № 355/22.01.2012 г., за изпълнение на парично задължение въз основа на документ на основание чл.417 от ГПК , с която е разпоредил длъжникът М. С. П., ЕГН *, и длъжникът Р. И. Н., ЕГН *, да заплатят на кредитора “. ( България)” ЕАД- София, ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. София, У. “ Гогол” № 18-20, П. от Изпълнителния директор А. В. А. и М. Т. П.- прокурист, представляван от пълномощника адвокат Е. П. Щ., сумата в размер на 13268.14 лева ( тринадесет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 14 стотинки) , представляваща главница по договор за кредит, сумата в размер на 3301.89 лв., представляваща просрочена редовна лихва за периода от 05.10.2010 г. До 06.12.2011 г., както и сумата в размер на 546.21 лв., представляваща просрочена наказателна лихва за периода от 05.11.2010 г. до 18.01.2012 г., ведно със законната лихва от 19.01.2012 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 342.33 лв. разноски по делото- държавна такса. Съдът е допуснал незабавно изпълнение на заповедта и е разпоредил да се издаде изпълнителен лист.


Постъпила е въззивна частна жалба от Р Е. със седалище и адрес на управление: гр. С, район “С", У.”Г 18-20, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК , П. от А. В. А.-изпълнителен директор и М. Т. П.-прокурист, действащи Ч. пълномощника адвокат Е. П. Щ., съгласно пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите peг. № 5404/09.05.2008г. и нотариално удостоверяване на съдържанието peг. № 5405/09.05.2008г. на Л Л-Нотариус, с район на действие Софийски районен съд, вписан под № 151 (сто петдесет и едно) в регистъра на Нотариалната камара на РБ, със С. адрес за призоваване: Адвокатско дружество "Щ., С", гр. Б., П."Г. И." №1. тел.073/887722, 073/ 833 555 насочена против Разпореждане от 18.05.2012 г., постановено по ч.гр.д. № 54/2012 г. по описа на РС Р..


Със същото районният съд е оставил без уважение искането на частния жалбоподател за допълване на Заповед № 355/22.01.2012 г.,издадена на основание чл.417 от ГПК и издадения въз основа на нея изпълнителен лист, в частта досежно задължението, което длъжниците трябва да изпълнят /чл, 41. т.6 ГПК/ като се добави изразът “солидарно”.

В жалбата са изложени подробни съображения за неправилност на атакуваното разпореждане.

Към нея не се сочат нови доказателства.

По аналогия от разп. на чл. 413, ал.2 ГПК, препис от частната жалба не следва да се представя за др. страна за вземане на становище по същата.

Благоевградският окръжен съд в решаващия състав, като съобрази данните по първоинстанционното дело и доводите в частната жалба, намира следното:

Жалбата, инициирала настоящото производство, е допустима, като подадена в законоустановения срок от страна, имаща интерес от обжалване.

Разгледана по същество е и основателна, по следните съображения:

Със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК частният жалбоподател е претендирал солидарното осъждане на длъжниците М. С. П., ЕГН * и Р. И. Н., ЕГН *.

В издадената заповед районният съд е пропуснал да се произнесе по подаденото заявление в посочената му част, касаеща наличие на солидарна отговорност /т.13/.

С молба от 17.05.2012 г. частният жалбоподател е поискал Заповедта да бъде допълнена в горната насока, като се присъдят и сторени разноски.

С атакуваното разпореждане от 18.05.2012 г., районният съд е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за допълване на заповедта, с лаконичния мотив, че "липсва процедура за това" .

С оглед установеното от фактическа страна, въззивната инстанция намира, че в случая няма спор по факта, че заявителят е поискал изрично солидарното осъждане на длъжниците.

Съдът е задължен да даде правна защита на кредитора в рамките, очертани в основанието и петитума на заявлението, а ако намери искането за неоснователно – да се произнесе изрично.

В случая е налице надлежно отправено искане за солидарно осъждане на двамата длъжници.

По отношение на това солидарно осъждане липсва формирана воля на съда и това обуславя възникване правото на кредитора да иска допълване на постановената заповед за изпълнение.

В заповедта липсва произнасяне относно начина на изпълнението на задължението от длъжниците, което индивидуализира и самото задължение/чл, 41. т.6 ГПК/.

Съдът приравнява направеното изложение от РС Р. , Ч. израза “липсва процедура за това”, на липса на мотиви към постановения С. акт, с който е оставено без уважение искането, и който С. акт е озаглавен, Ч. изписване от съдия-докладчика на ръка на буквата “Р” върху постъпилата молба, който акт настоящият въззивен състав приема, че е с характер на разпореждане /като съдия-докладчикът не е извел този свой акт и с номер/. Мотивите са писмени съображения, които обосновават крайния извод на съда. След като изложи фактите, които приема за установени, и посочи въз основа на кои доказателства приема това, съдът трябва да изложи правни изводи, обосновани с приложимата правна норма. В обжалваното разпореждане въобще липсват правни доводи. Този недостатък на съдебното разпореждане не може да се преодолее с постановяването на акт от въззивната инстанция.

При липса на мотивировка второинстанционният съд не е в състояние да провери дали е правилна, или не преценката, която първоинстанционният съд е направил на определени факти и дали са правилни и логични изводите на същия.

Ето защо и атакуваното разпореждане следва да бъде отменено и делото върнато за произнасяне по молбата за допълване от 17.05.2012 г. с мотивиран акт.

С оглед формулираното изрично искане от жалбоподателя в полза на същия следва да се присъдят и сторените разноски пред настоящата инстанция в размер на 15 лв. за платена ДТ.


Мотивиран от изложеното, Окръжен съд Благоевгр


О П Р Е Д Е Л И:


ОТМЕНЯ разпореждане от 18.05.2012 г. (постановено върху молбата на л.23, подадена от Р Е. със седалище и адрес на управление: гр. С, район “С", У. "Г" 18-20, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК , П. от А. В. А.-изпълнителен директор и М. Т. П.-прокурист, действащи Ч. пълномощника адвокат Е. П. Щ., за допълване на Заповед № 355/22.01.2012 г.,издадена на основание чл.417 от ГПК и издадения въз основа на нея изпълнителен лист) по ч.гр.д. № 54/2012 г. по описа на Районен съд -Р..


ВРЪЩА делото на PC - Р. за произнасяне с мотивиран акт по молбата на частния жалбоподател за допълване на Заповед № 355/22.01.2012 г.,издадена на основание чл.417 от ГПК и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.


ОСЪЖДА М. С. П., ЕГН *, и длъжникът Р. И. Н., ЕГН * солидарно да заплатят на кредитора “. ( България)” ЕАД- С, ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. С, У. “ Г № 18-20, П. от Изпълнителния директор А. В. А. и М. Т. П. - прокурист, представляван от пълномощника адвокат Е. П. Щ., сумата в размер на сумата от 15 /петнадесет/ лева - разноски пред настоящата инстанция за платена държавна такса по производството.


Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ

Свързани:

И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе съдът взе предвид следното
В този смисъл моли съдът да отмени определението на районния съд и допусне исканото обезпечение
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе съдът взе предвид следното
Моли съдът да отмени разпореждането и постанови издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл....
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе, съдът взе предвид следното
Със същата присъда съдът е осъдил подсъдимия да заплати разноските по водене на делото в размер на 40 лв. /четиридесет лева/ по сметка...
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и от техния анализ и оценка съдът прие следното за установено
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
...
И за да се произнесе, съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Въз основа на събраните по делото доказателствени материали съдът прие за установено във фактическо отношение следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом