Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер89.37 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/diplomat-inst.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на изпълнението на дейността

на Дипломатически институт към министъра на външните работи,

по правителствената стратегия за повишаване на административния капацитет на Република България по пътя на подготовката й

за членство в Европейския съюз

     


I. ВЪВЕДЕНИЕ


Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. и в изпълнение на заповед № ОР-8-6 от 03.04.2006 г. на ръководителя на отделение VІІІ на Сметната палата е извършен одит на изпълнението на дейността на Дипломатическия институт към министъра на външните работи по правителствената стратегия за повишаване на административния капацитет на Република България по пътя на подготовката й за членство в Европейския съюз, за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2005 г.

 Обхватът на извършения одит включва проверка, анализ и оценка на дейностите по планиране и изпълнение в Дипломатическия институт (ДИ) с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност.


Одитът е извършен с цел да се:


  • предостави на изпълнителната власт, на ръководството на министерството и Дипломатическия институт, както и на други заинтересовани потребители, независима и обективна оценка за степента на ефективност, ефикасност и икономичност на дейността на ДИ относно повишаването на професионалната подготовка на служителите от Министерство на външните работи (МВнР) и други ведомства;

  • подпомогне ръководството на МВнР и ДИ за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобряване на ефективността и ефикасността при изпълнението на поставените задачи в годишните планове;

  • установи адекватността на провежданото обучение съобразно политиката за повишаване на квалификацията и уменията на дипломатическата служба и всички представители на държавната администрация, участващи при провеждането на българската външна политика.

 

Дипломатическият институт към министъра на външните работи е създаден с Постановление на Министерския съвет № 209 от 23 септември 2003 г. на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, а фактически дейността му започва на 01.02.2004 г. ДИ е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище в гр. София.

Основната цел на ДИ е да провежда политика за повишаване на квалификацията и уменията на дипломатическата служба и на всички представители на държавната администрация, които участват при провеждането на българската външна политика. ДИ подпомага запазването и предаването на опита между отделните поколения специалисти и гарантира приемствеността в дипломатическата кариера.

Връчен е одитен доклад № 0800000806 на 11.08.2006 г. на и.д. директор Стефан Стратиев.

В срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП), по одитния доклад не е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект.

Одитният доклад с доказателствата към него са приети с решение на Сметната палата, протокол № 36 от 29.0.92006 г.


II. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ

1. Съответствие на дейността на ДИ с действащата нормативна уредба


Нормативните актове, имащи отношение към дейността на ДИ през одитирания период, са Устройственият правилник на МВнР, два Устройствени правилници на ДИ, Правилник за провеждане на изпит за завършване на основен дипломатически курс за младши служители на МВнР и Правилник за устройството и дейността на атестационната комисия към министъра на външните работи. Дейността на ДИ, като основен орган за обучение на българската администрация, свързана с външната политика на България и дипломатическата служба, се регламентира само с вътрешни актове, утвърдени от министъра на външните работи.

За одитирания период ДИ е разработил годишни планове за дейността си, съответно за 2004 г. и 2005 г., утвърдени от министъра на външните работи.

Приоритет на годишния план за 2004 г. е разработването и стартирането на учебни квалификационни програми и дейности. Заложен приоритет на годишния план за 2005 г. е усъвършенстване на дейностите, стартирани в предходната година, както и създаване на нови обучителни курсове, ориентирани към служителите на МВнР и други ведомства.

В изпълнение на своята дейност ДИ е изготвил годишни отчети за 2004 г. и 2005 г. Осъществяването на обучителната дейност е сред водещите задачи пред ДИ. За одитирания период ДИ е организирал и провел обучителни курсове, заложени в годишните му програми.

Дейността на ДИ по съставянето на годишни планове и отчети е в съответствие с Устройствения правилник на Дипломатическия институт.

За участие в обучение в ДИ от служители на МВнР не са издавани заповеди от министъра на външните работи, което е нарушение на изискванията на Устройствения правилник на МВнР.

Липсват критерии при определяне на служителите от МВнР за участие в курсовете, като образование, професионален опит, стаж в министерството, необходимост от обучението и други, което е причина за твърде разнородния състав в курсовете за младши служители.

С Правилника за устройството и дейността на атестационната комисия от 26.11.2005 г. за първи път се утвърждава изискването за придобиване на сертификат за завършен курс в ДИ, като основание за присвояване на първи дипломатически ранг “аташе”.

На успешно завършилите различните курсове на обучение в ДИ са издадени сертификати в съответствие с Устройствения правилник на ДИ.

2. Съответствие на обучителната дейност на ДИ с политиката му за повишаване на професионалните умения на служителите


Осъществените обучителни програми от ДИ съответстват на политиката му за повишаване на професионалните умения на служителите, заложени в годишните планове на ДИ. През одитирания период са проведени общо 15 курса за обучение: на лектори, дипломати и служители на МВнР и други ведомства и на чуждестранни дипломати. ДИ е организирал чуждоезиковото обучение на служителите на МВнР чрез сключени договори за сътрудничество с културно-информационните центрове към съответните чужди мисии в България, както и с граждански договори.

В действащите през одитирания период Устройствени правилници на ДИ са описани кръга от преподавателите за различните курсове на обучение, а именно: настоящи и бивши старши дипломати от МВнР; представители от университетски и академични среди; представители на други организации с необходимата професионална подготовка, както и представители на чуждестранни школи и организации по покана на министъра на външните работи или директора на ДИ.

Съгласно изискванията на Устройствения си правилник ДИ е сформирал постоянно ядро от лектори и експерти, като е спазен балансът между специалисти с академичен профил, практикуващи дипломати и експерти от неправителствения сектор.

ДИ е обучавал служители на МВнР, служители на други ведомства и институции и български и чужди граждани.

Към кандидатите, които не са служители на МВнР, ДИ не е определял изисквания за участие.

ДИ не е поставял критерии за участие и към служителите на МВнР, но е изисквал да се покрият дадени условия, за да може пълноценно да се участва в обучението, без те да са били задължителни. В курсовете, провеждани през одитирания период, са участвали всички желаещи, чиито молби са били одобрени от директорите на съответните дирекции, без да са прилагани критерии за подбор от страна на МВнР.

 Констатира се висока степен на изпълнение на годишните програми за обучение на ДИ. Една от причините за неуспешно приключване на курсовете е големият брой неизвинени отсъствия на курсистите, основно от МВнР. Броят на курсистите по чуждоезиково обучение, защитили степен “владеене” на чуждия език, е сравнително малък.


3. Ресурсна осигуреност на дейността на ДИ

В изпълнение на правомощията си по Устройствения правилник на ДИ директорът е одобрил структурата и длъжностните характеристики на персонала в ДИ. Професионалният опит на експертния персонал в ДИ към 31.12.2005 г. отговаря на изискванията, заложени в длъжностните характеристики.

При формиране на своята кадрова политика ДИ се ръководи от принципа за учене през целия живот (life-long-learning), който принцип се прилага постоянно за повишаване квалификацията на кадрите на института.

За проверявания период ръководството на ДИ е положило усилия за повишаване на квалификацията и развитие на професионалните умения на служителите в ДИ, което е допринесло за повишаване на ефективността от работата им.

Съгласно Устройствения правилник на ДИ една от функциите му е да подготвя, осигурява и провежда курсове по дипломатическо обучение за служители на чуждестранни дипломатически служби и чуждестранни държавни администрации по ред и условия, утвърдени от министъра на външните работи на Република България.

През одитирания период са проведени три основни дипломатически курса с общо 107 участника, в т.ч. 20 извън системата на МВнР. В несъответствие с Устройствения правилник на ДИ за обучението на курсистите извън МВнР не са превеждани такси.

Няма утвърдени от министъра на външните работи ред и условия за провеждане на курсове за обучението на служители на чуждестранни администрации.


Дейността на ДИ е осигурена с необходимите бюджетни средства, което е предпоставка за реализацията на годишните планове на ДИ. Разходите за обучението не могат да се разграничат от разходите за издръжка на ДИ, поради което е трудно да се определи стойността на обучението за един курсист, а следователно и да се определи дали то е било ефикасно и икономично.


4. Партньорство и взаимодействие с подобни институции в чужбина

 

ДИ е изградил партньорска мрежа от водещи дипломатически школи и учебни заведения, занимаващи се с дипломатическо обучение, като най-благоприятна среда за много профилното обучение и развитие на българските дипломати и служители.

ДИ е организирал учебните си програми в съответствие с критериите, прилагани от водещите европейски школи, така че да подготвя български дипломати, които да се впишат успешно в бъдещата единна европейска дипломатическа служба.

С изградената мрежа от международни партньорства и участието на чуждестранни експерти, посланици и дипломати като лектори, ДИ е постигнал целта, участниците в курсовете да получат най-актуалната информация за тенденциите в сферата на международните отношения и външната политика, съчетани с изграждане и развитие на професионалните им умения.

 

5. Осъществени публични дейности


ДИ развива многостранни публични дейности, имащи за цел да популяризират инициативите му и да утвърдят приноса му в областта на квалификацията на дипломатическите кадри и реализацията на стратегическите изследвания в сферата на международните отношения.

В изпълнение на своите цели и задачи ДИ е организирал поредица от публични лекции по актуални външнополитически теми, представени от изявени политици и дипломати, допринасящи за популяризацията на дейността му. Дейността на ДИ по организиране на публични лекции е авторитетна и широко популярна, поради което предложения за организирането им са постъпвали от наши и чужди посолства, особено при визити на делегации на външни министерства в България. В края на всяка година ДИ е издавал сборник с изнесените публични лекции.

ДИ развива издателска дейност съгласно Устройствения си правилник. Издателската си дейност ДИ реализира чрез сключване на издателски договори, тъй като не разполага със своя печатна база.

ДИ поддържа и развива библиотека, в която се комплектова, обработва и предоставя литература в областта на международните отношения, европейската интеграция, правото и икономиката.

За краткия двегодишен период от своето създаване библиотеката към ДИ дава възможности за предоставяне на материали за целите на обучителните курсове, изготвяне на специализирани тематични търсения по заявка и извършване на дейности, свързани с обезпечаване на информационните потребности.

Заключението от извършения одит е, че дейността на ДИ към министъра на външните работи отговаря в достатъчна степен на критериите за ефективност. Констатираните нарушения не са оказали влияние за постигане на основната цел, за която е създаден ДИ – да провежда политика за повишаване на квалификацията и уменията на дипломатическата служба и на всички представители на държавната администрация, които участват при провеждането на българската външна политика.

Изпълнението на годишните програми допринася за постигане на целите на ДИ, което спомага за изпълнение на правителствената стратегия за повишаване на административния капацитет на Република България по пътя на подготовката й за членство в Европейския съюз.

    

III. ПРЕПОРЪКИ


На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, се дават следните препоръки на министъра на външните работи:

1. Да се издават заповеди за участие в квалификационните курсове, провеждани от Дипломатическия институт за служителите на МВнР.

2. Да се регламентират критерии за определяне на участниците – служители на МВнР, в обучителните програми на ДИ.

3. Да бъдат утвърдени ред и условия за провеждане на курсове за обучение на служители на чуждестранни администрации.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, министърът на външните работи следва да предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки и да уведоми писмено за това Сметната палата.


Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, и е приет от Сметната палата с решение № 223/29.09.2006г.


                                          


Хюсеин ЧАУШ,

                                     член на Сметната палата

      ръководител на отделение VІІІ


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом