Стратегия за развитие на община търговище
ИмеСтратегия за развитие на община търговище
страница1/10
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.targovishte.bg/economic/file/TGV_STRATEGY_2005-2006.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


2005 - 2006г.


Актуализация, Април 2005 г.


СЪДЪРЖАНИЕВЪВЕДЕНИЕ 3

1. Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4

1.1. Поземлени ресурси 4

1.2. Селищна структура 5

1.3. Културно-историческо наследство 6

1.4. Човешки ресурси 6

1.5. Стопански сектор 12

Селско стопанство 14

Горско стопанство 18

Развитие на индустрията 19

1.6.Техническа инфраструктура и опазване на околната среда 19

2. СИНТЕЗИРАН АНАЛИЗ (SWOT) 26

3. АНАЛИЗ НА ДОСЕГАШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА за развитие на община търговище до 2006 г. 29

4. Актуализация на визията, целите и приоритетите за развитие на общината до 2006 г. 30

4.1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 30

4.2. ПРИОРИТЕТИ и ЦЕЛИ на развитието 31ВЪВЕДЕНИЕ


Стратегията за развитие на Община Търговище е приета с Решение № 2/Протокол 10/04.05.2000г. През периода до края на 2004г. е актуализирана със специални решения на Общински съвет. Настоящата актуализация на стратегията обхваща периода до края на 2006. Този планов документ се изработва паралелно с Общински план за развитие за седемгодишен период (от 2007 до 2013 г.).

Актуализирането на действащата стратегия и нейното действие до края на 2006г. позволява да се предвидят краткосрочните приоритети, цели и мерки на основата на националните и регионалните приоритети за двете години до приемането на България в Европейския съюз. Заедно с това се осигурява и необходимата приемственост и развитие за следващия планов период от 2007 до 2013г. , когато се очаква България да бъде член на Европейския съюз.

С Решение № 8 (Протокол 13/17.12.2004г.) Общинският съвет стартира процедурата за изготвяне на Общинският план за развитие до 2013г., която обхваща актуализация на действащата Стратегия до края на 2006г. и разработване и приемане на Общински план за развитие 2007 – 2013г. Издадена е Заповед 3.01.1404/28.12.04 на кмета за създаване на тематични работни групи с участници от Общинската администрация и други държавни и обществени институции, от представители на бизнеса и неправителствените организации. Предвидени са мероприятия за публичност и откритост на съставянето на плановите документи.

1. Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище

1.1. Поземлени ресурси


  • Общата площ на територията на община Търговище е 840 526 дка, което представлява 31 % от територията на едноименната област. Земеделските територии заемат общо 564 488 дка (67,2% от площта на общината при средно за страната 58,7%). Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 468 173 дка. С най-голям дял в обработваемата земя са нивите – 426 372 дка (91,1% от обработваемите земи).

  • Трайните насаждения заемат 31 442 дка площ (6,7%), ливадите – 7189 дка (1,5%) и други обработваеми земи – 3170 дка (0,7%). Съпоставена с други райони на страната, неизползваната с години обработваема земя в общината е със сравнително малка площ. През 1999 г. не са използвани 3103 дка, през 2000 г. – 13 372 дка и през 2001 г. – 11 537 дка. Както навсякъде в страната, раздробената собственост е бариера за ефективно земеделие и развитие на поземлени пазари.

  • Изградените поливни площи възлизат на 50 556 дка. Годни за напояване са 45 563 дка (90%), а 4993 дка са с частично или напълно разрушени съоръжения. Необходимо е да се извърши ремонт и възстановяване на поливните площи и обслужващите ги съоръжения. Част от напоителните полета, каналната и разпределителната мрежа, както и някои помпени станции се нуждаят от пълно възстановяване и съответно - от по-големи инвестиции.

  • Земите по § 4 са с обща площ 3084 дка, от които 2904 дка са обработваеми земи. Преобладаващата част са в землището на гр.Търговище (2600 дка). Мерите и пасищата заемат площ от 69 559 дка. Заедно с обработваемата земя, те формират т.н. стопанисвана земя – общо 537 732 дка, или 64 % от територията на общината.

  • Площите на пасищата и естествените ливади, условно наречени “тревни площи” са ресурс за развитието на говедовъдството и овцевъдството. Площта им заема 76748 дка, или 9,2% от територията на общината. В последните години голяма част от ливадите и пасищата са изоставени и постепенно се превръщат в пустеещи и обрасли с храстовидна растителност територии. Никой не се грижи за тяхното рационално стопанисване и използване.

  • Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и заемат 196 714 дка (23,4% при средно за страната 33,6%). Населените места и другите урбанизирани територии заемат 55 232 дка площ (6,6% при средно за страната 5,0%). От тях 47 229 дка са в селищните територии на населените места, 149 дка са курортни комплекси, 23 дка вилни зони, 848 дка промишлени и складови зони, 5320 дка застроени терени извън регулация и 1663 дка гробища и извънселищни паркове.

  • Една от възможностите за провеждане на целенасочена политика от общината е рационалното използване на земеделските земи, чиято собственост не е възстановена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

  • Обобщената оценка е, че природните условия и ресурси в общината съдържат добър потенциал за развитие на ефективно селското и горското стопанство, балансирана селищната мрежа, модерна техническа инфраструктура, туризъм и рекреация.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Стратегия за развитие на община търговище iconСтратегия и план за икономическо развитие на малцинствените групи в община търговище /резюме
Стратегия и план за икономическо развитие на малцинствените групи в община търговище
Стратегия за развитие на община търговище iconОбщинска стратегия за развитие на социалните услуги
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015) е утвърдена от Общинския съвет за развитие в Община Своге като...
Стратегия за развитие на община търговище iconОбщина търговище обяв а
Община Търговище със Заповед на Кмета на Община Търговище №. З-01-834 от 15. 09. 2011г определя начало на гроздоберната кампания...
Стратегия за развитие на община търговище iconОбщински план за развитие на община пещера 2006-2013 г
Пещера за периода 2000-2006 година. Съобразен е със зрр, нпр, нопрр, рпр на юцр, зос, Областна стратегия за развитие, Общинска стратегия...
Стратегия за развитие на община търговище iconМотиви към проект на наредба за управление на отпадъците
Община Търговище приема предложения и становища относно Проекта на „Наредбата за управление на отпадъците на територията на община...
Стратегия за развитие на община търговище iconДемографска характеристика на населението на община Казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
Стратегия за развитие на община търговище iconBg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Търговище, пл."Свобода", За: Мариана Тодорова, Република Търговище 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, e-mail
Стратегия за развитие на община търговище iconПлан за действие на община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
Планът за действие на община Търговище определя и планира задачите и усилията на местната власт, нпо и общността към проблемите на...
Стратегия за развитие на община търговище iconОбщина търговище
Димитрина Петкова – Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Търговище, съгласно Решение №17 по Протокол №55/19. 09. 2011 г...
Стратегия за развитие на община търговище iconОбщински съвет казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом